Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2014 (novela zákona o DPH)

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2014 (novela zákona o DPH)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, resp. zákon o dani z pridanej hodnoty“), ktorá prináša najmä nasledujúce zmeny.

Kontrolný výkaz

Návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza povinnosť podávať súčasne s daňovým priznaním aj kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz sa navrhuje podávať elektronicky. Pre finančnú správu bude zdrojom podrobných informácií  o vymedzených dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe.  Platitelia dane (DPH) budú v kontrolnom výkaze uvádzať detailné informácie o jednotlivých uplatňovaných odpočtoch dane a vlastných daňových povinnostiach na základe vyhotovených a prijatých faktúr o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, dohôd o platbách, z ktorých vznikne právo na odpočítanie dane alebo povinnosť platiť daň a ďalších dokumentov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V kontrolnom výkaze budú uvedené informácie ako IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa, poradové číslo faktúry, dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, základ dane a suma dane vyjadrená v eurách, sadzba dane, výška odpočítanej dane. Osobitne by sa mali uvádzať údaje v požadovanom členení o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých bol doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou a to len kumulované údaje týkajúce sa týchto dodaní. V kontrolnom výkaze sa nebudú uvádzať informácie, ktoré sa uvádzajú v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov alebo súhrnné výkazy. Zavedenie povinnosti podávať kontrolný výkaz nadväzuje na Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a by mal zabezpečiť efektívnejšie plánovanie daňových kontrol čo by sa malo odraziť na zlepšenom výbere dane z pridanej hodnoty. Takisto by mal nový systém prispieť k odhaľovaniu daňových podvodov a ich predchádzaniu v budúcnosti.

Vzor kontrolného výkazu nájdete tu.

Získanie postavenia platiteľa DPH zo zákona bude podliehať overeniu daňovým úradom

Navrhovaná zmena zákona o dani z pridanej hodnoty sa týka spresnenia nadobudnutia podniku alebo časti podniku platiteľa dane (DPH), ktorá tvorí jeho samostatnú organizačnú zložku. Navrhuje sa definícia nadobudnutia podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku, z ktorej je zrejmé, že nadobúdateľ (kupujúci) v rámci nadobudnutého podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku nadobúda aj hmotný aj nehmotný majetok.
V súvislosti so skutočnosťami, kedy sa osoba stáva platiteľom dane zo zákona (napr. nadobudnutie podniku, dodanie stavby alebo stavebného pozemku ak obrat presiahne 49 790 eur) sa navrhuje povinnosť, aby subjekty do 10 dní predložili doklady osvedčujúce túto skutočnosť (napr. zmluva o predaji podniku, zmluva o dodaní stavby). Daňový úrad by mal vydať žiadateľovi o registráciu pre daň (DPH) osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) vtedy, ak zistí, že skutkový stav (reálny predaj podniku aj s majetkom) je v súlade s údajmi v oznámení a v predložených dokladoch.

Zmena registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena sa urýchli

Podľa súčasne platnej legislatívy vykoná daňový úrad zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia nového člena k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny, prípadne k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny, ak bola žiadosť podaná po 31. októbri daného kalendárneho roka. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby daňový úrad vykonal zmenu registrácie skupiny k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie podaná. Schválenie zmeny tohto ustanovenie urýchli proces zmeny registrácie skupiny (z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena) a viac zdaniteľných osôb, ktoré sa považujú za skupinu (majú jedno IČ DPH) môžu skôr využívať výhody plynúce zo skupinovej registrácie.

Zmena typu registrácie platiteľa dane (DPH)

Podľa návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa do zákona o dani z pridanej hodnoty vkladá nový § 6a, ktorý upravuje zmenu typu registrácie zdaniteľnej osoby (napr. zahraničná osoba presunie sídlo do SR, čo je podmienkou pre zmenu typu registrácie), povinnosti a lehoty, ktoré musí zdaniteľná osoba dodržať v súvislosti so zmenou typu registrácie pre daň (DPH). V nadväznosti na toto ustanovenie sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty dopĺňa okruh subjektov povinných skladať zábezpeku na daň.

Rozšírenie okruhu zdaniteľných osôb povinných skladať zábezpeku na daň (DPH)

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň (DPH) sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty navrhuje rozšíriť aj na prípady:

  •  ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je právnická osoba, ktorá má nedoplatky na dani (DPH) 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň (DPH) z dôvodu napr. opakovaného nepodávania daňového priznania, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej „nezastihnuteľnosti“,
  •  keď sa osoba stala platiteľom dane (DPH) zo zákona (napr. pri kúpe podniku platiteľa dane (DPH)) alebo pri zmene typu registrácie podľa § 5 alebo § 6 na registráciu podľa § 4 pri splnení ostatných podmienok na uloženie zábezpeky.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje tiež:

  •  zrušiť povinnosť pre zahraničné osoby podať žiadosť o registráciu pre daň (DPH) v Slovenskej republike, ak je predmetom dane dodanie tovaru,
  •  zaokrúhlenie sumy do ktorej sa bezodplatné dodanie tovaru nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu 16,60 eur na 17 eur (dodanie reklamných predmetov na účel propagácie),
  •  oslobodenie od povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň pre osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur,
  •  zosúladiť lehotu na podávanie súhrnného výkazu s lehotu na podávanie daňového priznania a to do 25 dní (súhrnný výkaz bolo nutné podať do 20 dní),
  •  v prípade schválenia ustanovenia o kontrolnom výkaze, aby jeho opakované nepodanie bolo dôvodom na zrušenie registrácie pre daň (DPH),
  •  vypustiť ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb (podnikateľov), ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení, resp. inej obdobnej zmluvy,
  •  jednoznačne určiť povinnosť zástupcu skupiny bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny, ak skupina prestala spĺňať podmienky podľa § 4a zákona o dani z pridanej hodnoty,
  •  odklad účinnosti samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2016.

Účinnosť predloženej novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje od 1. januára 2014. Účinnosť ustanovení, ktoré sa vzťahujú na odklad samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov sa z technických dôvodov navrhuje od 31. decembra 2013.

Zmeny v predloženom návrhu sme zosumarizovali v článku Zmeny v daňových zákonoch od roku 2014 schválené vládou
 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?

Jednou zo zmien v schválenej novele zákona o DPH je aj zmena pre poskytovateľov vybraných digitálnych služieb nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte EÚ. Od 1.1.2019 sa zavádza obratový limit, do ktorého nie je potrebné, aby sa takáto zdaniteľná osoba registrovala pre MOSS, či registrovala v členskom štáte, kde je zákazník usadený.

Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.