Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2014 (novela zákona o DPH)

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2014 (novela zákona o DPH)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, resp. zákon o dani z pridanej hodnoty“), ktorá prináša najmä nasledujúce zmeny.

Kontrolný výkaz

Návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza povinnosť podávať súčasne s daňovým priznaním aj kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz sa navrhuje podávať elektronicky. Pre finančnú správu bude zdrojom podrobných informácií  o vymedzených dodávkach tovarov a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe.  Platitelia dane (DPH) budú v kontrolnom výkaze uvádzať detailné informácie o jednotlivých uplatňovaných odpočtoch dane a vlastných daňových povinnostiach na základe vyhotovených a prijatých faktúr o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, dohôd o platbách, z ktorých vznikne právo na odpočítanie dane alebo povinnosť platiť daň a ďalších dokumentov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V kontrolnom výkaze budú uvedené informácie ako IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa, poradové číslo faktúry, dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, základ dane a suma dane vyjadrená v eurách, sadzba dane, výška odpočítanej dane. Osobitne by sa mali uvádzať údaje v požadovanom členení o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých bol doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou a to len kumulované údaje týkajúce sa týchto dodaní. V kontrolnom výkaze sa nebudú uvádzať informácie, ktoré sa uvádzajú v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov alebo súhrnné výkazy. Zavedenie povinnosti podávať kontrolný výkaz nadväzuje na Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a by mal zabezpečiť efektívnejšie plánovanie daňových kontrol čo by sa malo odraziť na zlepšenom výbere dane z pridanej hodnoty. Takisto by mal nový systém prispieť k odhaľovaniu daňových podvodov a ich predchádzaniu v budúcnosti.

Vzor kontrolného výkazu nájdete tu.

Získanie postavenia platiteľa DPH zo zákona bude podliehať overeniu daňovým úradom

Navrhovaná zmena zákona o dani z pridanej hodnoty sa týka spresnenia nadobudnutia podniku alebo časti podniku platiteľa dane (DPH), ktorá tvorí jeho samostatnú organizačnú zložku. Navrhuje sa definícia nadobudnutia podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku, z ktorej je zrejmé, že nadobúdateľ (kupujúci) v rámci nadobudnutého podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku nadobúda aj hmotný aj nehmotný majetok.
V súvislosti so skutočnosťami, kedy sa osoba stáva platiteľom dane zo zákona (napr. nadobudnutie podniku, dodanie stavby alebo stavebného pozemku ak obrat presiahne 49 790 eur) sa navrhuje povinnosť, aby subjekty do 10 dní predložili doklady osvedčujúce túto skutočnosť (napr. zmluva o predaji podniku, zmluva o dodaní stavby). Daňový úrad by mal vydať žiadateľovi o registráciu pre daň (DPH) osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) vtedy, ak zistí, že skutkový stav (reálny predaj podniku aj s majetkom) je v súlade s údajmi v oznámení a v predložených dokladoch.

Zmena registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena sa urýchli

Podľa súčasne platnej legislatívy vykoná daňový úrad zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia nového člena k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny, prípadne k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o zmenu registrácie skupiny, ak bola žiadosť podaná po 31. októbri daného kalendárneho roka. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby daňový úrad vykonal zmenu registrácie skupiny k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie podaná. Schválenie zmeny tohto ustanovenie urýchli proces zmeny registrácie skupiny (z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena) a viac zdaniteľných osôb, ktoré sa považujú za skupinu (majú jedno IČ DPH) môžu skôr využívať výhody plynúce zo skupinovej registrácie.

Zmena typu registrácie platiteľa dane (DPH)

Podľa návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa do zákona o dani z pridanej hodnoty vkladá nový § 6a, ktorý upravuje zmenu typu registrácie zdaniteľnej osoby (napr. zahraničná osoba presunie sídlo do SR, čo je podmienkou pre zmenu typu registrácie), povinnosti a lehoty, ktoré musí zdaniteľná osoba dodržať v súvislosti so zmenou typu registrácie pre daň (DPH). V nadväznosti na toto ustanovenie sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty dopĺňa okruh subjektov povinných skladať zábezpeku na daň.

Rozšírenie okruhu zdaniteľných osôb povinných skladať zábezpeku na daň (DPH)

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň (DPH) sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty navrhuje rozšíriť aj na prípady:

  •  ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je právnická osoba, ktorá má nedoplatky na dani (DPH) 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň (DPH) z dôvodu napr. opakovaného nepodávania daňového priznania, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej „nezastihnuteľnosti“,
  •  keď sa osoba stala platiteľom dane (DPH) zo zákona (napr. pri kúpe podniku platiteľa dane (DPH)) alebo pri zmene typu registrácie podľa § 5 alebo § 6 na registráciu podľa § 4 pri splnení ostatných podmienok na uloženie zábezpeky.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje tiež:

  •  zrušiť povinnosť pre zahraničné osoby podať žiadosť o registráciu pre daň (DPH) v Slovenskej republike, ak je predmetom dane dodanie tovaru,
  •  zaokrúhlenie sumy do ktorej sa bezodplatné dodanie tovaru nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu 16,60 eur na 17 eur (dodanie reklamných predmetov na účel propagácie),
  •  oslobodenie od povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň pre osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur,
  •  zosúladiť lehotu na podávanie súhrnného výkazu s lehotu na podávanie daňového priznania a to do 25 dní (súhrnný výkaz bolo nutné podať do 20 dní),
  •  v prípade schválenia ustanovenia o kontrolnom výkaze, aby jeho opakované nepodanie bolo dôvodom na zrušenie registrácie pre daň (DPH),
  •  vypustiť ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb (podnikateľov), ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení, resp. inej obdobnej zmluvy,
  •  jednoznačne určiť povinnosť zástupcu skupiny bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny, ak skupina prestala spĺňať podmienky podľa § 4a zákona o dani z pridanej hodnoty,
  •  odklad účinnosti samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2016.

Účinnosť predloženej novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje od 1. januára 2014. Účinnosť ustanovení, ktoré sa vzťahujú na odklad samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov sa z technických dôvodov navrhuje od 31. decembra 2013.

Aké zmeny priniesla novela zákona o DPH v roku 2020 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky