Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)
Zdroj: Pexels.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý kilometer jazdy. Suma základnej náhrady sa mení na základe vývoja indexu cien – aktuálne sa bude suma základnej náhrady zvyšovať od 1.5.2024.

Okrem toho však zamestnancovi patrí aj náhrada za spotrebované pohonné látky. Problém nastáva pri použití elektromobilu či plug-in hybridu pri pracovnej ceste, nakoľko náhradu za dobitie auta zatiaľ legislatíva neupravuje. To by sa malo zmeniť novelou zákona o minimálnej mzde, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a v rámci ktorej sa navrhujú zmeny v zákone o cestovných náhradách.

Jednotková cena pohonnej látky pre výpočet náhrady: kde ju nájsť pri použití elektromobilu?

V návrhu novely zákona sa uvádza, že náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi v sume, ktorá zodpovedá jednotkovej cene pohonnej látky na základe dokladu o jej kúpe, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou.

Ak je ale pohonnou látkou elektrická energia, za doklad o kúpe sa považuje aj doklad, z ktorého možno odvodiť jednotkovú sadzbu za elektrickú energiu pre domácnosť, v ktorej zamestnanec vozidlo nabíjal. Podľa dôvodovej správy ide napr. o sadzbu podľa zmluvných podmienok, za ktorú zamestnanec odoberá energiu v domácnosti, kde si nabíja svoje vozidlo (teda napríklad v dome). „Zákon sa neobmedzuje len na domácnosť zamestnanca, ale môže ísť napr. aj o domácnosť rodinného príslušníka. V praxi si strany môžu spresniť pravidlá ohľadom toho, kde zamestnanec môže alebo nemôže také vozidlo nabíjať,“ uvádza sa v materiáli.

V prípade, že zamestnanec preukáže jednotkovú cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, jednotková cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak ale nebude preukázaná cena pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet náhrady sa použije jednotková cena, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR. Ten od 1.1.2024 sleduje v rámci kategórie „Priemerné ceny pohonných látok v SR (týždenne)“ aj:

  • elektrickú energiu AC nabíjanie (eur / kWh),
  • elektrickú energiu DC nabíjanie (eur / kWh),
  • elektrickú energiu ultra rýchle nabíjanie (eur / kWh).

Spotreba pohonných látok pre výpočet náhrady: rozdiely pri jednotlivých druhoch pohonov

Cena pohonnej látky z dokladu sa prepočítava podľa spotreby pohonných látok uvedenej v doklade vozidla. Jednotlivé prepočty sa líšia podľa druhu pohonnej látky – teda, či ide o benzín/naftu, plyn (LPG), elektrinu alebo elektrinu v kombinácii s palivom (teda plug-in hybrid).

Spotreba uvedená v doklade vozidla sa na výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky použije nasledovne:

  • Pokiaľ je v doklade vozidla uvedená spotreba len podľa príslušnej STN, použije sa táto, ale zvýšená o 10 % a pri jazde vozidla v meste až o 40 %.
  • Ak je v doklade uvedená spotreba podľa STN a predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, použije sa spotreba podľa tohto predpisu vypočítaná aritmetickým priemerom zvýšená o 10 % a pri jazde v meste sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie určená pre jazdu v meste zvýšená o 10 %.
  • Pokiaľ je v doklade uvedená spotreba v členení na mestský, mimomestský a kombinovaný cyklus, použije sa spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky zvýšená o 10 % alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky odvodených od konkrétneho režimu jazdy, taktiež zvýšená o 10 % (pri kombinácii jednotlivých cyklov premávky sa na žiadosť zamestnanca použije iba spotreba pre kombinovaný cyklus zvýšená o 10 %).
  • V prípade, že je v doklade uvedená spotreba bez členenia na cykly, použije sa táto spotreba, ktorá sa zvýši o 10 %pri jazde v meste o 20 %.
Článok pokračuje pod reklamou

V dôvodovej správe k novele zákona sa uvádza aj príklad výpočtu náhrady v prípade spaľovacieho auta:

Vozidlo má spotrebu 7 litrov na 100 kilometrov (zvýšená napríklad o 10 % je na 7,7 litra). Zamestnanec natankoval benzín za 1,60 eura/liter a počas pracovnej cesty prešiel 170 km. Náhrada sa vypočíta: 1,6 x 7,7/100 x 170 km = 20,944 eura, zaokrúhlene 20,95 eura.

Prečítajte si tiež

Ak ide o elektromobil a v doklade vozidla je uvedená spotreba elektrickej energie, použije sa táto spotreba zvýšená taktiež o 10 %pri jazde na rýchlostných cestách a diaľniciach zvýšená o 20 % (pri rýchlejšej jazde má totiž elektrické auto vyššiu spotrebu, zatiaľ čo pri spaľovacích je spotreba vyššia práve pri pomalšej jazde v meste). Elektromobily budú mať možnosť preukázať spotrebu pohonných látok aj meračom zabudovaným priamo vo vozidle.

Pri použití auta na plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, sa dohodne spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky osobitne za jednotlivé látky na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. „Ak je v doklade vozidla uvedená spotreba oboch pohonných látok, pri dohode podľa prvej vety sa prihliada aj na túto spotrebu,“ uvádza sa v legislatívnom materiáli.

Obdobne to bude v prípade plug-in hybridov, teda vozidiel, ktoré používajú na pohon aj elektrickú energiu získavanú zo siete (nabíjajú sa) v kombinácii s iným palivom. Spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky si osobitne za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v doklade vozidla uvedená spotreba oboch pohonných látok, pri dohode sa prihliada na túto spotrebu.

Môže sa však stať, že sa skutočná spotreba nebude zhodovať so spotrebou uvedenou v doklade vozidla alebo sa tam neuvádza vôbec. V takom prípade bude zamestnanec preukazovať spotrebu na výpočet náhrady buď:

  • dokladom vozidla rovnakého typu, variantu a verzie s rovnakým druhom pohonnej látky, s rovnakým objemom valcov motora alebo výkonom v prípade elektromobilov,
  • dokladom, ktorý je vydaný osobou s autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo
  • technickými údajmi výrobcu/zástupcu výrobcu.
Prečítajte si tiež

Tak ako doposiaľ, výsledná suma základnej náhrady aj výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa bude naďalej zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor.

Legislatíva ešte uvádza možnosť, že zamestnávateľ sa môže so zamestnancom písomne dohodnúť aj na poskytnutí náhrady za použitie vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Novela však dopĺňa ustanovenie, že to neplatí, ak zamestnanec použije vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.

Návrh ešte môže prejsť úpravami

Novela zákona o minimálnej mzde, v rámci ktorej je zahrnutá aj novela zákona o cestovných náhradách, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 15.4.2024. Následne zákon čaká ešte schválenie vládou a parlamentom, čo dáva priestor možným pozmeňujúcim návrhom. Nateraz je účinnosť úpravy, ktorá sa týka výpočtu cestovných náhrad za spotrebované pohonné látky, stanovená na 1.1.2025.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky