Elektromobily – plánované zmeny v účtovníctve a dani z príjmov

Aké zmeny sa plánujú v účtovníctve a daniach v súvislosti s akčným plánom rozvoja elektromobility v SR? Zadefinovať by sa mali pravidlá pre účtovanie nabíjania vozidiel, novinka by mala nastať aj pri nepeňažnom príjme zamestnanca.

Aktualizácia k 13.6.2023: Vláda schválila Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility, pričom jeho reformy zabezpečia pre Slovensko tvorbu a prijatie nových politík, ktoré majú urýchliť rozvoj alternatívnych pohonov v doprave a rozvinúť elektromobilitu v Slovenskej republike. Medzi opatreniami je aj zohľadnenie novej technológie v spravodlivom daňovom rozložení a vytvorenie mechanizmu na vykazovanie výdavkov domáceho nabíjania služobných vozidiel.

Minister hospodárstva Slovenskej republiky v novembri 2022 predložil na pripomienkovanie Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022), v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti. Realizáciou zamýšľaných opatrení by sa podľa rezortu hospodárstva mala výrazne zvýšiť dostupnosť nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, zároveň môžu opatrenia pomôcť dekarbonizovať dopravu a naštartovať trend v znižovaní závislosti na fosílnych palivách v doprave.

Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility pozostáva z 15 opatrení, ktoré zahŕňajú budovanie elektrickej nabíjacej infraštruktúry, týkajú sa dotácií na elektromobily a výhod pre majiteľov takýchto áut, upravujú tiež používanie firemných elektromobilov z pohľadu účtovníctva a daní. Práve o tretej uvedenej skupine opatrení bude tento článok.

Pravidlá pre účtovanie nabíjania firemných elektromobilov

Veľa predovšetkým menších firiem nemá zázemie potrebné na dobíjanie elektromobilu vo firemných podmienkach, preto si podľa návrhu akčného plánu takéto firmy málokedy vyberajú za svoje služobné auto elektromobil. Vykázanie domáceho nabíjanie vozidla v účtovníctve a jeho zahrnutie do daňových výdavkov je v súčasnosti pomerne zložité. Možno povedať, že pri nabíjaní doma by bolo potrebné vykonávať merania na určenie spotreby tak, aby bolo možné zistiť a preukázať presný odber elektrickej energie na nabíjanie firemného elektromobilu. Návrh akčného plánu dokonca konštatuje, že neexistuje možnosť vykázania služobného nabíjania v domácnostiach v účtovníctve.

Materiál ďalej uvádza, že je dôležité vytvorenie jednotného metodického postupu alebo usmernenia, ktoré by upresňovalo spôsob zahrnutia nákladov spojených s nabíjaním elektromobilov v prípade domáceho nabíjania. Na úspešnú implementáciu boli navrhnuté dva varianty:

  1. povinne zaviesť do ponuky distribučných spoločností dvojité meranie a účtovanie odberu s cieľom samostatne merať a účtovať nabíjanie batériového elektrického vozidla (BEV) alebo plug-in hybridného vozidla (PHEV) v domácej nabíjacej stanici;
  2. obdobne ako v Českej republike legislatívne určiť pevnú sumu náhrad za spotrebu energie. Výpočet náhrad za spotrebovanú energiu by vychádzala z prejdenej vzdialenosti uvedenej v knihe jázd a z priemernej spotreby, ktorú uvádza technický preukaz k vozidlu.

Uvedené opatrenie podľa rezortu hospodárstva podporí spravodlivejšie pravidlá pre fungovanie trhu a stane sa ďalším motivačným prvkom pre prechod firemných flotíl na bezemisné vozidlá. Zároveň sa tým zlepší konkurencieschopnosť firiem, ktoré investovali do ekologizácie vozového parku.

Termín plnenia tohto opatrenia návrh akčného plánu stanovuje na 31. december 2023, pričom podľa návrhu akčného plánu je potrebné vypracovanie metodického usmernenia Finančnej správy SR pre oblasť daňových a odvodových pravidiel pre účtovanie nabíjania vozidiel na účely podnikania.

Podpora elektromobility v oblasti daní – nepeňažný príjem zamestnanca

V súčasnosti sa v mnohých firmách používajú služobné autá aj na súkromné účely. Môže ísť napríklad o členov manažmentu firmy, o obchodných zástupcov, ktorí musia firmu reprezentovať, resp. o zamestnancov, ktorí musia byť v pracovnej pohotovosti. Z tohto druhu benefitu sa musí odvádzať daň, ktorú určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a v nadväznosti na to aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Aktuálne platí, že používanie služobného auta na súkromné účely predstavuje pre zamestnanca príjem počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, vo výške 1 %:

  • v prvom roku zo vstupnej ceny služobného auta, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac,
  • nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu kalendárneho roka, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac.
Článok pokračuje pod reklamou

Pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca sa teda vychádza zo vstupnej ceny auta, pričom platí, že ak vo vstupnej cene služobného vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely výpočtu nepeňažného príjmu je potrebné vstupnú cenu o DPH zvýšiť.

Vozidlá so spaľovacím motorom bývajú lacnejšie o desiatky percent, v porovnaní s bezemisnou alebo nízkoemisnou alternatívou. Preto pri vozidlách rovnakej triedy, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely, platí zamestnanec vyššiu sumu na dani z príjmov za ekologickejšie vozidlo.

Pre firmy aj jednotlivcov by bol zaujímavý stimul odstránenie tohto rozdielu. Preto akčný plán rozvoja elektromobility navrhuje pre batériové elektrické vozidlo (BEV) a plug-in hybridné vozidlo (PHEV) zníženie dane z príjmov o polovicu. Znížením, resp. odstránením odvodového a daňového zaťaženia by sa zvýšila atraktívnosť pre zamestnancov a zamestnávateľov zvoliť si ako služobné auto bezemisné či nízkoemisné vozidlo. Pri obstarávacej cene vozidla na úrovni 40 000 eur s DPH by to v prvom roku znamenalo zníženie aktuálneho daňového základu zamestnanca o 200 eur mesačne a s tým súvisiacu nižšiu daň, ako aj sociálne a zdravotné odvody (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Pre úspešnú realizáciu opatrenia je potrebné upraviť príslušné ustanovenie zákona o dani z príjmov. Termín plnenia je v návrhu akčného plánu rozvoja elektromobility v SR stanovený na 1. január 2024.

Pripomienky k akčnému plánu rozvoja elektromobility sa vyhodnocujú

K návrhu akčného plánu bolo vznesených 136 pripomienok, z toho 62 zásadných. Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Prečítajte si tiež

Z uvedených opatrení pripomienkovali viaceré subjekty pravidlá pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel. Predovšetkým prvý variant týkajúci sa dvojitého merania a účtovania odberu sa viacerým javí ako ťažko realizovateľný s dodatočnými neúmernými nákladmi zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo zákazníka. Napríklad, Klub 500 súhlasí s uvedeným opatrením len za podmienky, že náklady naň budú znášať vlastníci elektromobilov, nie ostatní odberatelia formou zahrnutia nákladov do poplatkov pre všetkých odberateľov. K druhej alternatíve (pevná suma náhrad) zas Ministerstvo financií SR uviedlo, že veľká skupina spoločností nevedie knihu jázd, ale funguje na 80 % princípe zahŕňania nákladov na motorové vozidlo do účtovníctva. Zmenou účtovania podľa knihy jázd by sa opäť zdvihla byrokratická záťaž pre podnikateľov.

Ministerstvo financií zároveň žiada vypustiť opatrenie týkajúce sa daňovej úľavy pri využívaní elektromobilov aj na súkromné účely. Ako dôvody uvádza, že týmto krokom by došlo k zníženiu výnosu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktorá je v plnej výške príjmom samospráv. Zároveň podľa pripomienky MF SR realizácia takéhoto opatrenia neprispeje významným spôsobom k podpore zavádzania nízkoemisných vozidiel do prevádzky.

Aktualizácia k 11.1.2023: Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania došlo v návrhu akčného plánu k zmenám. V prípade pravidiel účtovania nabíjania firemných vozidiel bol vypustený pripomienkovaný prvý variant týkajúci sa dvojitého merania a účtovania odberu. V platnosti zostane druhý variant, ktorý bude formulačne upravený na základe pripomienok. Napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v MPK navrhla, aby sa text tohto variantu upravil a výpočet náhrad za spotrebovanú energiu by vychádzal z odobranej elektrickej energie nameranej a zaznamenanej domácou nabíjacou stanicou (tzv. smart wallboxom), alternatívne na základe prejdenej vzdialenosti uvedenej v knihe jázd a z priemernej spotreby, ktorú uvádza technický preukaz k vozidlu.

Pokiaľ ide o pripomienku ministerstva financií, ktoré žiadalo vypustiť opatrenie týkajúce sa daňovej úľavy pri využívaní elektromobilov aj na súkromné účely, táto nebola akceptovaná a na rokovanie vlády bude materiál predložený s týmto rozporom.

Na záver je potrebné pripomenúť, že v oblasti účtovníctva a daní existujú v súvislosti s elektromobilmi aj ďalšie problematické oblasti, o ktorých akčný plán rozvoja elektromobility, nehovorí. Ide napríklad o problematiku použitia súkromného elektormobilu pri pracovnej ceste a preukazovanie spotreby elektrickej energie pri vyúčtovaní pracovnej cesty. Minuloročná anketa Byrotkatický nezmysel roka poukázala na to, že pri benzínovom, naftovom či vodíkovom aute sú jasné postupy, no na elektromobil, žiaľ, legislatíva nepamätá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky