Výpoveď počas tehotenstva a materskej dovolenky

Kedy nemožno dať zamestnankyni výpoveď počas tehotenstva alebo v priebehu materskej či rodičovskej dovolenky a na ktoré prípady sa zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni nevzťahuje?

Výpoveď, ako jeden zo zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru, môže byť daná zo strany zamestnávateľa i zo strany zamestnanca. Výpoveď zo strany zamestnávateľa prichádza do úvahy len z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce (§ 63 – napr. z organizačných dôvodov zamestnávateľa alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa). Na druhej strane, zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. V obidvoch prípadoch však zákon na jej platnosť vyžaduje, aby bola písomná a doručená druhej strane.

Zákaz výpovede v ochrannej dobe

Ochranná doba predstavuje dobu, počas ktorej platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa.  Jedným z prípadov, kedy je zamestnanec zákonom chránený pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, je zakotvený v § 64 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Ten jednoznačne ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe, ktorou je aj doba:

  • keď je zamestnankyňa tehotná,
  • keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke,
  • keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo
  • keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Zákonník práce tak uvedeným osobám poskytuje osobitnú právnu ochranu. 

Zákaz výpovede počas tehotenstva zamestnankyne

Ochranná doba (zákaz výpovede) z dôvodu tehotenstva zamestnankyne závisí od toho, či zamestnankyňa o svojom tehotenstve informovala zamestnávateľa, pretože tehotnou zamestnankyňou sa podľa zákona rozumie len zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

To znamená, že len tá tehotná zamestnankyňa, ktorá o tehotenstve písomne informovala zamestnávateľa spolu predložením lekárskeho potvrdenia, je zákonom chránená pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Inak povedané, od momentu, kedy zamestnankyňa písomne informuje svojho zamestnávateľa o svojom tehotenstva a súčasne mu o tom predloží lekárske potvrdenie, považuje sa za tehotnú zamestnankyňu. S tým sa následne spája začatie plynutia ochrannej doby, v rámci ktorej platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa (okrem nižšie uvedených výnimiek).

Príklad na zákaz výpovede tehotnej zamestnankyne:

Daniela oznámila svojmu zamestnávateľovi, že je tehotná dňa 10. 8. 2020 a zároveň mu o tom predložila potvrdenie lekára. Od tohto dňa je Daniela v ochrannej dobe, vzťahuje sa na ňu zákaz výpovede. Zamestnávateľ jej dňa 11. 8. 2020 dal výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Takáto výpoveď je neplatná, pretože je daná počas ochrannej doby (zákazu výpovede) a súčasne nejde o výnimku zo zákazu výpovede. 

Upozornenie: Zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni sa vzťahuje len na pracovný pomer, ktorý vznikol uzavretím pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa vykonávajúca práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nie je v súvislosti s tehotens­t­vom chránená pred výpoveďou.

V prípade pracovného pomeru, kde plynie ešte skúšobná doba, je zamestnávateľ oprávnený skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe (aj za predpokladu, že písomne oznámila svoje tehotenstvo a predložila mu o tom lekárske potvrdenie). Musí tak však urobiť iba písomne s náležitým odôvodnením a iba vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom zamestnankyne.   

Zákaz výpovede počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca   

Zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa platí počas obdobia čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, t. j. od nástupu na ňu až po návrat do práce. Po návrate do zamestnania nie je zamestnanec chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, a to ani v prípade keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (okrem prípadu, že ide o osamelého zamestnanca, t. j. takého, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena).

Článok pokračuje pod reklamou

Výnimky zo zákazu výpovede

Vyššie popísaný zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú tehotnej zamestnankyni alebo zamestnancovi na materskej alebo rodičovskej dovolenke napríklad z týchto dôvodov:

  1. ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,
  2. ak sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
  3. ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce.

Ide teda o výnimky, v ktorých môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj počas ochrannej doby, t. j. počas tehotenstva alebo materskej a rodičovskej dovolenky.  

Výpoveď zo strany tehotnej zamestnankyne 

Zamestnankyňa počas svojho tehotenstva (v ochrannej dobe) nemôže dostať zo strany zamestnávateľa výpoveď, avšak naopak, ona ako tehotná zamestnankyňa môže skončiť pracovný pomer výpoveďou kedykoľvek, aj bez odôvodnenia. Ak výpoveď podala, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby.

Rovnako to platí aj pre zamestnanca, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky