Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.

Výpovedná doba a odstupné

Výpovedná doba predstavuje dobu, ktorá musí uplynúť medzi tým, ako zamestnanec alebo zamestnávateľ oznámia druhej strane ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, až po reálne skončenie pracovného pomeru. Minimálnu dĺžku trvania výpovednej doby upravuje § 62 Zákonníka práce. Podrobné informácie sa dočítate v článku Výpoveď a výpovedná doba zamestnanca v roku 2024.

Odstupné je peňažná náhrada viažuca sa nielen na výpoveď danú zamestnávateľom, ale aj na ukončenie pracovného pomeru dohodou zo zákonne upravených dôvodov, napríklad ak sa zamestnávateľ ruší alebo premiestňuje alebo pri znižovaní stavov. Odstupné aj jeho minimálna výška je upravená v § 76 Zákonníka práce, pričom tejto téme sme sa podrobne venujeme v článku Odstupné a odchodné zamestnanca v roku 2024.

Výpovedná doba a odstupné pri výpovedi danej zamestnávateľom z 3 zákonných dôvodov – tabuľka

Zamestnanec má nárok na výpovednú dobu a odstupné podľa nasledujúcej tabuľky v prípade, ak s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer výpoveďou:

  • z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje, pričom zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • z dôvodu, že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách (a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu),
  • z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolaniaalebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu, napr. zamestnanec na pracovisku s nadmerným teplom, chladom a pod.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede Dĺžka výpovednej doby pri výpovedi danej zamestnávateľom z 3 zákonných dôvodov najmenej Výška odstupného najmenej
Menej ako 1 rok 1 mesiac x (bez odstupného)
Najmenej 1 rok a menej ako 2 roky 2 mesiace x (bez odstupného)
Najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov 2 mesiace 1 priemerný mesačný zárobok
Najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov 3 mesiace 2 priemerné mesačné zárobky
Najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov 3 mesiace 3 priemerné mesačné zárobky
Najmenej 20 rokov 3 mesiace 4 priemerné mesačné zárobky

Výpovedná doba a odstupné pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z iných zákonných dôvodov – tabuľka

Ak je výpoveď daná zamestnávateľom z iných zákonných dôvodov než tých, ktoré boli uvedené vyššie (napríklad zamestnanec nespĺňa predpoklady pre výkon práce dané zákonom či internými predpismi a pod.), potom v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru ku dňu výpovede je výpovedná doba uvedená v tabuľke. Na odstupné nárok v týchto prípadoch nevzniká.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede Dĺžka výpovednej doby pri výpovedi danej zamestnávateľom z iných zákonných dôvodov najmenej Výška odstupného najmenej
Menej ako 1 rok 1 mesiac x (bez odstupného)
Najmenej 1 rok a viac 2 mesiace x (bez odstupného)
Článok pokračuje pod reklamou

Výpovedná doba a odstupné pri skončení pracovného pomeru dohodou z 3 zákonných dôvodov – tabuľka

V prípade, ak sa pracovný pomer skončí dohodou (nie výpoveďou) z troch zákonne vymedzených dôvodov (zamestnávateľ/jeho časť sa ruší alebo premiestňuje, pre nadbytočnosť zamestnanca alebo z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu na základe lekárskeho posudku), výpovedná doba sa neuplatňuje a odstupné sa určí v súlade so Zákonníkom práce podľa tabuľky:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede Dĺžka výpovednej doby pri skončení pracovného pomeru dohodou z 3 zákonných dôvodov najmenej Výška odstupného najmenej
Menej ako 2 roky x (bez výpovednej doby) 1 priemerný mesačný zárobok
Najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov x (bez výpovednej doby) 2 priemerné mesačné zárobky
Najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov x (bez výpovednej doby) 3 priemerné mesačné zárobky
Najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov x (bez výpovednej doby) 4 priemerné mesačné zárobky
Najmenej 20 rokov x (bez výpovednej doby) 5 priemerných mesačných zárobkov

Odstupné pri nemožnosti pokračovať v práci pre pracovný úraz a chorobu

Špecifické ustanovenie platí pri zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. V týchto prípadoch zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej 10-násobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Prečítajte si tiež

To ale neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Výpovedná doba a odstupné pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zamestnanca – tabuľka

Zamestnanec nie je pri výpovedi viazaný žiadnymi výpovednými dôvodmi a môže dať výpoveď zamestnávateľovi v zásade kedykoľvek. V týchto prípadoch však Zákonník práce nepriznáva zamestnancovi žiadne odstupné a výpovedná doba je určená v trvaní (minimálne) jeden alebo dva mesiace v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru – ako znázorňuje tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dĺžka pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede Dĺžka výpovednej doby pri výpovedi danej zamestnancom najmenej Výška odstupného najmenej
Menej ako 1 rok 1 mesiac x (bez odstupného)
Najmenej 1 rok a viac 2 mesiace x (bez odstupného)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odstupné a odchodné zamestnanca v roku 2024

Odstupné a odchodné predstavujú odlišné peňažné kompenzácie pre zamestnanca v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Kedy má nárok na odstupné či odchodné a v akej výške?

Výpoveď a výpovedná doba zamestnanca v roku 2024

Kedy je možné skončiť pracovný pomer výpoveďou a aká je dĺžka výpovednej doby, ak je výpoveď daná zamestnávateľom v porovnaní s výpoveďou zo strany zamestnanca?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky