Respirátory FFP2/KN95 budú povinné

Vláda sprísnila opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Od kedy je potrebné nosiť respirátor vo verejných budovách a koho sa povinnosť nebude týkať?

Aktualizované 12. marca 2021

So začiatkom marca prichádzajú aj ďalšie zmeny v opatreniach proti šíreniu koronavírusu a jeho nebezpečnejším mutáciám. Medzi sprísnené pravidlá bude patriť aj povinnosť nosiť respirátory ochrannej triedy FFP2 podobne ako napríklad v Česku. Zmena nastane taktiež pri pravidlách vstupu do predajní.

Respirátory budú od 8. marca povinné len v niektorých prípadoch, od 15. marca vo všetkých interiéroch

V záujme lepšej ochrany zdravia, sa vláda rozhodla zaviesť povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu), ktorý bude napĺňať minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 v interiéroch. Podobne postupovali aj v susednej Českej republike, ktorá podmienku nosiť respirátor nariadila svojim obyvateľom od 25. februára 2021.

Úrad verejného zdravotníctva informoval, že medzi vhodné tvárové polomasky možno zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) však upozorňujú, že respirátory KN95 sa môžu od FFP2 líšiť napríklad vo svojom tvare, pretože je prispôsobený ázijskému typu tváre. Preto v mnohých prípadoch v našich podmienkach nemusí dostatočne priliehať k tvári nositeľa a môže dôjsť k zníženiu jeho účinnosti. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia „CE“ za ktorým nasleduje štvorčíslie. Ako zistiť, či ide o respirátor, ktorý spĺňa potrebné podmienky, približujeme v článku FFP2, KN95, N95: Ako rozoznať kvalitný respirátor?

ÚNMS 12. marca 2021 informoval, že respirátory, na ktorých sa namiesto označenia „CE" a štvorčíslia notifikovanej osoby nachádza text „RFU 02.075" a „Covid-19", prešli posúdením notifikovanej osoby, čo znamená predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory podľa nariadenia (EÚ) 2016/425. „Avšak posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009, ale len čiastočne podľa RFU 02.075, ktorý bol vydaný na základe Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19," informuje úrad. Z dôvodu, že posúdenie takého respirátora bolo len čiastočné, úrad upozorňuje, že aj na tieto respirátory je potrebné udeliť tzv. výnimku pred uvedením na trh.

Aktualizácia k 19.3.2021: ÚVZ SR informoval o zmene vo vyhláške k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 22. marca 2021. Tá spresňuje definíciu respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. Okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek, no zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo tzv. výnimku. Medzi takéto respirátory patria aj respirátory s označením „RFU 02.075“.

Prečítajte si tiež

Na Slovensku bude zavedená povinnosť nahradiť bežné rúško respirátorom platiť od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD, od 15. marca 2021 však vo všetkých interiéroch, s výnimkou domácnosti. Ide o vnútorné priestory budov, môže ísť napríklad o predajne, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia či zariadenia sociálnych služieb. 

Výnimky, na ktoré sa povinné nosenie respirátora nebude vzťahovať

Rovnako ako pri iných opatreniach, aj v tomto prípade bude platiť niekoľko výnimiek. Vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa uvádza, že povinnosť nosiť respirátor v interiéroch budov sa nebude vzťahovať na:

 • deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ, 
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
 • zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca) podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. 

ÚVZ SR ďalej uvádza, že povinnosť nosiť v interiéroch rúško stále platí pre tri zo spomínaných výnimiek, a to:

 • deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ,
 • osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (napríklad práca pri vysokých peciach).

V exteriéroch bude aj naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.

ÚVZ 11. marca 2021 vyhláškou č. 111 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá bola zverejnená vo Vestníku vlády SR, navyše rozšírila výnimky, ktoré od 15. marca 2021 nemusia mať v interiéri respirátor FFP2 takto:

 • nebude nutné, aby pri výkone práce nosili respirátory v interiéroch zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži (doteraz šlo iba o zamestnancov vystavených záťaži teplom),
 • respirátory nebudú musieť nosiť v práci ani tí zamestnanci, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Títo zamestnanci naďalej budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty iným spôsobom – rúškom, šálom alebo šatkou.

Nakazení už nebudú môcť s respirátorom do obchodu

Vláda taktiež schválila, že zruší výnimku, ktorá bola udelená v decembri 2020 ľuďom s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 – ísť do obchodu. Táto výnimka mala slúžiť len pre ľudí, ktorí si nevedeli zaobstarať základné potraviny iným spôsobom. Na zníženie šírenia koronavírusu sa však výnimka ruší, a tak od 8. marca budú pozitívni musieť dodržať 14 dňovú karanténu bez možnosti prechádzky do potravín. Výnimka im zostáva len v prípade odôvodnenej návštevy lekára či lekárne, alebo v prípade cesty na testovanie na COVID-19. Vo všetkých prípadoch však musia mať prekryté cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.

Prečítajte si tiež

Zároveň sa dôrazne odporúča dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred infekčnejšími novými variantmi koronavírusu. Nakupovanie sa umožní v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosť nosiť respirátor: kto má kontrolovať vstupujúcich do obchodu či MHD?

Odpovede na praktické otázky v súvislosti s kontrolou dodržiavania povinného nosenia respirátora aspoň triedy FFP2 v interiéroch verejných budov a dopravných prostriedkov.

Certifikovaný respirátor FFP2: ako sa posudzuje jeho kvalita a čo musí spĺňať?

Respirátory musia prejsť certifikáciou, ktorá overí ich kvalitu a účinnosť. Ako proces certifikácie prebieha, na čo sa má výrobca pripraviť a čo si všíma kontrola? Praktické informácie pre výrobcov, predajcov aj spotrebiteľov.

Respirátor FFP2: ako dlho vydrží a ako ho čistiť?

Povinné nosenie respirátorov FFP2 prináša viacero praktických otázok. Ako postupovať pri jeho výbere, manipulácii, údržbe či opätovnom použití?

Respirátory FFP2: ceny sa líšia aj desaťnásobne, je rozdiel v kvalite?

Cena FFP2 respirátora môže byť pár desiatok centov, no aj viac ako desať eur. Čo spôsobuje tak výrazný rozdiel a podľa čoho si vybrať kvalitný respirátor?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky