Ochranné pracovné prostriedky od novembra 2021

Od 20.11.2021 sa zmenil zoznam osobných ochranných prostriedkov. Čo musia zamestnávatelia zamestnancom po novom zabezpečiť na ochranu?

Pod osobným ochranným pracovným prostriedkom je potrebné predstaviť si každý taký prostriedok, ktorý zamestnanec nosí či používa za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Ide napríklad najmä o ochranné okuliare či štíty na tvár, prilby, slúchadlové chrániče na uši a pod. Väčšina z nich je definovaná prílohou č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. (ďalej len „nariadenie“). Za osobný ochranný pracovný prostriedok ale môžu byť považované aj ďalšie predmety, pokiaľ ich osobitne určí zamestnávateľ.

Vzhľadom na snahu o napredovanie a vývoj aj v oblasti pracovných podmienok a ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, si aj v súvislosti s novými smernicami Rady a Komisie Európskej únie, vyžiadalo nariadenie určité zmeny. Vláda Slovenskej republiky preto nariadenie novelizovala. Prijaté zmeny obsiahnuté v nariadení 400/2021 Z. z. s účinnosťou od 20. 11. 2021 prinášajú najmä upresnenie požiadaviek na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zoznam osobných ochranných prostriedkov od 20.11.2021

Novela nariadenia sa premietla najmä v prílohe č. 1 k nariadeniu, ktorá upravuje zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov zoradených podľa jednotlivých kategórií. Možno konštatovať, že novela modernizovala a precizovala niektoré zastarané pojmy, ba dokonca pristúpila aj k vypusteniu viacerých označení. V prílohe tak dnes už nenájdeme gumený koberec.

Ako sme uviedli vyššie, príloha č. 1 nariadenia obsahuje zoznam prostriedkov začlenených podľa jednotlivých kategórií, a to:

  • na ochranu hlavy,
  • na ochranu sluchu,
  • na ochranu zraku a tváre,
  • na ochranu dýchacích orgánov,
  • na ochranu horných končatín,
  • na ochranu dolných končatín a ochranu proti šmyku,
  • na ochranu kože a
  • na ochranu tela.

Zoznam ochranných prostriedkov upravuje príloha č. 1 k nariadeniu.

Zmeny možno vidieť najmä v označení jednotlivých pomôcok. Napríklad označenie „zátkové chrániče sluchu a podobné prostriedky“ boli precizované na „slúchadlové chrániče na uši vrátane chráničov, ktoré možno upevniť na prilbu, aktívnych chráničov na zníženie hluku a chráničov s interkomunikačným zariadením na dorozumievanie“.

Aktuálne často používaný pojem „ochranné rúška“ už taktiež v nariadení nenájdeme. Bol nahradený označením „filtračné prostriedky najmä proti (a) časticiam, (b) plynom, (c) časticiam a plynom, (d) pevným aerosólom alebo kvapalným aerosólom. Tieto názvy majú zodpovedať nielen súčasne zaužívanej terminológii, ale zároveň majú byť takto aj dostupné na trhu

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné prostriedky od 20.11.2021

Nariadenie v novom znení prílohy č. 3 transponovalo, t. j. prevzalo smernicu komisie (EÚ) 2019/1832, ktorou sa stanovuje rozšírený orientačný zoznam činností a oblastí činností, ktoré môžu vyžadovať poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov. Jednotlivé typy osobných ochranných prostriedkov boli priradené k jednotlivým nebezpečenstvám, pred ktorými by mali chrániť.

Prečítajte si tiež

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele nariadenia účinnej od 20. 11. 2021, vzhľadom na zmenu prílohy č. 3 budú môcť zamestnávatelia z rôznych sektorov a odvetví lepšie identifikovať a poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zodpovedajú konkrétnym činnostiam a konkrétnym typom nebezpečenstiev, ktorým sú zamestnanci podľa hodnotenia rizika vystavení pri plnení pracovných úloh.

Napríklad, pri nebezpečenstve pádu spôsobeného pošmyknutím príloha č. 3 prehľadne uvádza, že dotknutou časťou tela zamestnanca môže byť najmä chodidlo, preto typom vyžadovaného osobného ochranného prostriedku bude obuv s protišmykovou úpravou. Tento druh ochranného prostriedku bude potrebné použiť najmä pri prácach na šmykľavých povrchoch, vo vlhkom prostredí, pri upratovacích prácach v odvetví pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, pri stavbe lodí, na bitúnkoch, v potravinárskom priemysle, záhradníctve či pri rybolove.

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky na stiahnutie.

Ochranné prostriedky určené zamestnávateľom

Nariadenie umožňuje považovať za ochranný osobný prostriedok aj iný predmet, ktorý nie je priamo definovaný v prílohe č. 1. Tento ochranný prostriedok určí zamestnávateľ, pričom na daný účel bude skúmať jeho vhodnosť s ohľadom na posúdenie rizika a zhodnotenie nebezpečenstva vyplývajúceho z pracovného procesu a pracovného prostredia. Môže tak dospieť k záveru, že okrem v prílohe č. 1 definovaných ochranných prostriedkov bude potrebné, aby zamestnancom zabezpečil aj ďalšie s ohľadom na jedinečné charakteristiky pracovného prostredia (dlažba, chlad, sucho a pod.).

V neposlednom rade si však je potrebné uvedomiť, že bežný pracovný odev, obuv či športová výstroj sa za osobný ochranný pracovný prostriedok nepovažuje. Preto ho zamestnávateľ nie je podľa tohto nariadenia zamestnancovi povinný poskytnúť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vstup na pracovisko od 29.11.2021 bude už len v režime OTP

Od pondelka 29.11.2021 majú firmy povinnosť kontrolovať status OTP zamestnancov. Týka sa to aj živnostníkov či konateľov? Ako postupovať, ak sa zamestnanec odmietne preukázať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky