Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1. 6. 2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Od 1. júna 2023 dochádza k „rozmrazeniu“ fixnej výšky príplatkov, ktoré sa opätovne naviažu na výšku hodinovej minimálnej mzdy. Zvýšenie sa týka mzdových zvýhodnení (príplatkov):

 • za prácu cez víkend u zamestnancov aj dohodárov,
 • za nočnú prácu u zamestnancov aj dohodárov,
 • za prácu vo sviatok u dohodárov (u zamestnancov sa príplatok za sviatok nemení).

Mení sa tiež výška mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a náhrada za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (pracovnú pohotovosť možno dohodnúť len so zamestnancom, nie s dohodárom). Aké sumy príplatkov platia od 1.6.2023, nájdete v tabuľke. Ak neuvádzame, pre koho príplatok platí, vzťahuje sa aj na osoby v pracovnom pomere (zamestnancov), aj na osoby pracujúce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodárov).

Prehľad príplatkov od 1.6.2023

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákonníka práce
*Sumy sú zaokrúhlené na 4 desatinné miesta matematicky
Suma príplatku* za hodinu od 1.6.2023 – 31.12.2023 Výška príplatku v nadväznosti na minimálnu hodinovú mzdu (najmenej)
Príplatok za prácu v sobotu Najmenej 2,0115 € 50 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu v sobotu – znížený Najmenej 1,8104 € 45 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 4,0230 € 100 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu v nedeľu – znížený Najmenej 3,6207 € 90 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,6092 € 40 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – znížený Najmenej 1,4081 € 35 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci Najmenej 2,0115 € 50 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu vo sviatok (zamestnanec) Najmenej 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu (nezmenené) Nie je naviazaný na výšku minimálnej mzdy
Príplatok za prácu vo sviatok (dohodár) Najmenej 4,0230 € 100 % minimálnej mzdy za hodinu
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Najmenej 0,8046 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (zamestnanec) Najmenej 0,8046 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu
Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (zamestnanec) Najmenej 4,0230 € (nezmenené) Mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy za hodinu

V mzde zamestnanca/dohodára sa zaokrúhli výsledná suma príplatku v prospech zamestnanca na dve desatinné miesta, t. j. na najbližší eurocent nahor (ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca).

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, prípadne v noci. Znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu u rizikového povolania. Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Zároveň platí, že s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu/v nedeľu/nočnú prácu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatria príplatky za víkend či nočnú prácu uvedené vyššie.

V článku sa zameriame na praktické príklady na výšku príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok a za nočnú prácu od 1. júna 2023. Vychádzať budeme z minimálnej výšky príplatkov, ktoré stanovuje Zákonník práce.

Príplatky sa zamestnancom kumulujú

V prípade, že zamestnenec/dohodár pracuje vo sviatok, cez víkend alebo v nočnej zmene, má okrem mzdy nárok aj na príplatok, ktorého minimálnu výšku stanovuje Zákonník práce, uvedenú v tabuľke vyššie. Pri výpočte príplatkov je však dôležité upozorniť na to, že dochádza k ich súbehu. Ak napríklad zamestnanec pracuje v sobotu, pričom ide o sviatok, má nárok aj na príplatok za prácu v sobotu, aj za prácu vo sviatok. Pre zamestnávateľa to znamená vyššie mzdové náklady, resp. vyššiu cenu práce, zamestnanec si príplatkami zvyšuje svoju čistú mzdu.

Náš tip: So správnym výpočtom miezd a plnením ďalších povinností vám pomôže Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Ušetríte tak čas a eliminujete chyby.

Príklad na príplatok za prácu vo sviatok pripadajúci na bežný pracovný deň u zamestnanca od 1.6.2023

Michal je správca počítačovej siete. Pracuje na trvalý pracovný pomer, odmeňovaný je mesačnou mzdou vo výške 2 000 € mesačne a jeho priemerný hodinový zárobok za 2. štvrťrok je 12,50 €/hod. Bežne pracuje v pondelok až piatok 8 hodín denne. Sviatok 5. júl 2023 pripadol na stredu, pričom Michal tento deň odpracoval. Ako bude mať tento sviatok Michal preplatený?

Prečítajte si tiež

Michal má sviatky zahrnuté priamo v mesačnej mzde ako odpracované dni. Potrebné je však do výplaty pridať príplatok za prácu vo sviatok, a to vo výške najmenej 100 % jeho priemerného zárobku za hodinu (12,50 € x 8 hodín). Výška príplatku za odpracovaný sviatok 100 € v hrubom.

Ak by bol Michal odmeňovaný hodinovou mzdou (12,50 €/hod.), za odpracovaný sviatok bude mať priznanú základnú mzdu vo výške 12,50 € x 8 hodín (100 €), plus príplatok za prácu vo sviatok 100 €.

Príklad na príplatok za prácu v sobotu u brigádnika od 1.6.2023

Peter je brigádnik v sťahovacej firme, zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnávateľ mu nariadil prácu v sobotu v čase od 08:00 do 14:00 hod (6 hodín). Odmeňovaný je hodinovou mzdou vo výške 5,00 €/hod. Aká bude Petrova mzda za prácu v sobotu?

Nakoľko Peter v sobotu odpracuje 6 hodín, má nárok na príplatok za prácu v sobotu, a to vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Výpočet jeho mzdy bude nasledovný:

 • 30 € hrubá mzda (5,00 €/hod. x 6 hodín),
 • 12,07 € príplatok za prácu v sobotu (2,0115 €/hod. x 6 hodín).

V nasledujúcej tabuľke si porovnáme hrubú mzdu tohto brigádnika v odpracovaný deň v sobotu v porovnaní s bežným pracovným dňom v týždni, napríklad s piatkom:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie mzdy za odpracovaný deň v sobotu s bežným odpracovaným dňom v týždni (napr. v piatok)
v sobotu v piatok
Základná mzda 30 € (5,00 €/hod. x 6 hodín) 30 € (5,00 €/hod. x 6 hodín)
Príplatok za prácu v sobotu 12,07 € (2,0115 €/hod. x 6 hodín) 0 €
Spolu hrubá mzda 42,07 € 30 €

Rozdiel pri odpracovaných 6 hodinách u brigádnika v sobotu oproti piatku predstavuje príplatok vo výške 12,07 €. Aký vplyv bude mať táto suma na cenu práce zamestnávateľa, resp. čistú mzdu brigádnika, závisí od skutočnosti, aký bude celkový príjem tohto zamestnanca za daný mesiac a či má uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku (ktorú je možné uplatniť do výšky 200 € mesačne, kedy sú odvody zamestnanca aj zamestnávateľa nižšie). Viac informácií nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na príplatok za prácu v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok u dohodára od 1.6.2023

Janka je čašníčka v hoteli, zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti. Je odmeňovaná hodinovou mzdou 6,00 €/hod. Dňa 24. decembra 2023 (nedeľa, sviatok) odpracuje rannú pracovnú zmenu v trvaní 8 hodín. Aká bude Jankina mzda tento deň?

Janka má nárok na príplatok za prácu vo sviatok a taktiež aj na príplatok za prácu v nedeľu, v trvaní 8 hodín. Výpočet jej mzdy bude nasledovný:

 • 48 € hrubá mzda (6,00 €/hod. x 8 hodín),
 • 32,19 € príplatok za prácu v nedeľu (4,023 €/hod. x  8 hodín),
 • 32,19 € príplatok za prácu vo sviatok (4,023 €/hod. x 8 hodín).

V nasledujúcej tabuľke si porovnáme hrubú mzdu danej brigádničky v bežný pracovný deň a v bežnú nedeľu (ktorá by nebola sviatkom) v porovnaní s odpracovaným dňom v nedeľu, ktorý je zároveň aj sviatkom:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie mzdy za odpracovaný deň v nedeľu, ktorá je sviatkom s bežnou nedeľou a bežným odpracovaným dňom v týždni
za 24. december 2023 – nedeľa, sviatok za bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň – napr. pondelok
Základná mzda 48 € (6,00 €/hod. x 8 hodín) 48 € (6,00 €/hod. x 8 hodín) 48 € (6,00 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu v nedeľu 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín) 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 112,38 € 80,19 € 48 €

Hrubá mzda za nedeľu v kombinácii so sviatkom je u dohodára o cca 2,3-krát vyššia ako v bežný pracovný deň (napr. pondelok). Ak by šlo o zamestnanca, mzdové náklady by boli ešte vyššie, nakoľko suma príplatku by musela byť minimálne vo výške priemerného zárobku za hodinu, čo by bolo v tomto prípade cca 6 € (u dohodára sa prizná najmenej 4,023 €/hod.). V prípade práce v nedeľu ide o takmer 1,7-násobok mzdy za bežný pracovný deň.

Upozornenie: V období od 1.6.2023 do konca roka pripadne iba jeden sviatok na nedeľu, a to 24. december. Štátny sviatok, ktorým je 28. október (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu) je síce zaradený medzi štátne sviatky, nie však medzi dni pracovného pokoja, ani sa nepovažuje za sviatok podľa Zákonníka práce. Na tento deň sa teda na zamestnancov príplatky za sviatok nevzťahujú. Keďže ide tento rok o sobotu, zamestnanec má nárok na príplatok za prácu v sobotu.

Príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na nedeľu u zamestnanca pracujúceho v nočnej zmene od 1.6.2023

Lenka je zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako pokladníčka na čerpacej stanici v nepretržitej prevádzke, kde pracujú zamestnanci na tri pracovné zmeny. Odmeňovaná je hodinovou mzdou vo výške 6,00 €, priemerný hodinový zárobok za 3. štvrťrok je rovnako 6,00 €/hod.

Na 24. decembra 2023 (nedeľa, sviatok) jej pripadne pracovná nočná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Aká bude Lenkina mzda tento deň?

Prečítajte si tiež

Lenka má v tento deň nárok na príplatok za nočnú prácu (neriziková práca, rátame s nezníženým príplatkom), za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu. Výpočet jej mzdy bude nasledovný:

 • hrubá mzda 48 € (6,00 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu v nedeľu 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za nočnú prácu 12,88 € (1,6092 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu vo sviatok 48 € (6,00 €/hod. x 8 hodín).

Aj v prípade, ak by nenasledoval ďalší sviatok (25. december), platí, že nakoľko Lenka pracuje na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami, mala by nárok na príplatok za prácu vo sviatok v počte 8 hodín, aj keby reálne v deň sviatku odpracovala len 2 hodiny. V takomto prípade sa príplatok za prácu vo sviatok nepočíta od 0:00 hod. do 24:00 hod., ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena. Viac informácií o výpočte príplatkov za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny si môžete prečítať v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie hrubej mzdy zamestnanca, ako aj cenu práce daného zamestnanca v odpracovaný deň pri kumulovaných príplatkoch za nočnú zmenu, za sviatok a za nedeľu v porovnaní s nedeľou v nočnej zmene, ktorá nie je sviatkom a v porovnaní s nočnou zmenou v bežný pracovný deň (napríklad v pondelok). Pre porovnanie uvádzame uvedené veličiny aj v bežný pracovný deň v dennej zmene.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Porovnanie mzdových veličín za odpracovanú nočnú zmenu v nedeľu, ktorá je sviatkom s nedeľou, ktorá nie je sviatkom a s bežným odpracovaným dňom v týždni v nočnej a dennej zmene
za 24. december 2023 (nedeľa, sviatok, nočná zmena) za nedeľu v nočnej zmene, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň v nočnej zmene za bežný pracovný deň v dennej zmene
Základná mzda 48,00 € (6,00 €/hod. x 8 hod.) 48,00 € (6,00 €/hod. x 8 hod.) 48,00 € (6,00 €/hod. x 8 hod.) 48,00 € (6,00 €/hod. x 8 hod.)
Príplatok za nočnú prácu 12,88 € (1,6092 €/hod. x 8 hodín) 12,88 € (1,6092 €/hod. x 8 hodín) 12,88 € (1,6092 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu v nedeľu 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín) 32,19 € (4,023 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 48,00 € (6,00 €/hod. x 8 hod.) 0 € 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 141,07 € 93,07 € 60,88 € 48,00 €
Cena práce 190,68 € 125,79 € 82,27 € 64,89 €

V tomto príklade okrem hrubej mzdy uvádzame aj cenu práce (t. j. hrubú mzdu zvýšenú o odvody zamestnávateľa). Obe tieto veličiny sa vplyvom príplatkov zvyšujú. Zvyšuje sa tak aj čistá mzda zamestnanca – tú je potrebné prepočítať vzhľadom na celkovú mzdu za daný mesiac a zohľadniť napríklad uplatňovanie nezdaniteľnej časti na daňovníka – využite na to našu mzdovú kalkulačku.

Pozrite si tiež

Ako je možné vidieť, v bežný pracovný deň v dennej zmene je cena práce vo výške 64,89 €. V prípade nočnej za bežný pracovný deň sú náklady zamestnávateľa vo výške 82,27 € (nárast o približne 27 %). V prípade nočnej zmeny v nedeľu, ktorá nie je sviatkom, je to 125,79 € (nárast oproti nočnej mimo nedele cca 53 %). Cena práce pre zamestnávateľa je pri nočnej zmene v nedeľu, ktorá pripadá na sviatok, vo výške 190,68 € (nárast o 52 % oproti predošlému prípadu). Cena práce pri kumulovaných príplatkoch v tomto príklade je oproti bežnému pracovnému dňu približne trojnásobne vyššia.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky