Minimálna mzda na Slovensku – vývoj (1993 – 2023)

Prehľad výšky minimálnej mzdy za 30 rokov fungovania Slovenskej republiky a jej právnej úpravy, teda od roku 1993 až do roku 2023, nájdete v článku.

Právna úprava minimálnej mzdy od roku 1993 do 2023

Právna úprava minimálnej mzdy sa v priebehu času menila. V období od 11. 2. 1992 do 31. 3. 1996 minimálnu mzdu ustanovovalo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Následne, od 1. 4. 1996 do 30. 9. 2000, upravoval túto oblasť zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Od 1. 10. 2000 bola minimálna mzda určovaná nariadením vlády SR. Zaujímavosťou je, že od tohto dátumu do konca roka 2008, sa minimálna mzda menila vždy k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.

V súčasnosti je stále aktuálny zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, pričom od jeho účinnosti, od 1. 2. 2008 bol už 7-krát novelizovaný. Ten už priamo minimálnu mzdu neurčuje, s výnimkou roku 2008 a 2021, kedy bola minimálna mzda upravená v prechodných ustanoveniach tohto zákona. Od roku 2009 až do roku 2020 bola minimálna mzda určovaná pre každý kalendárny rok nariadením vlády SR. Od roku 2022 platí, že minimálnu mzdu pre jednotlivé kalendárne roky určuje oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Mechanizmus určovania minimálnej mzdy v roku 2023

Aktuálne platí, že ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. V takom prípade (podľa súčasného znenia zákona o minimálnej mzde) sa postupuje tak, že suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy (napríklad v roku 2023 by šlo o sumu 691 eur). Ak sa však sociálni partneri dohodnú, minimálna mesačná mzda je určená ich dohodou. To sa podarilo historicky len v prípade minimálnej mzdy pre rok 2023 (dohodou tripartity bola stanovená na výšku 700 eur).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Mesačná minimálna mzda
v SKK v EUR
11.02.1992 – 29.10.1993 2 200 73,03
30.10.1993 – 31.03.1996 2 450 81,33
01.04.1996 – 31.12.1997 2 700 89,62
01.01.1998 – 31.03.1999 3 000 99,58
01.04.1999 – 31.12.1999 3 600 119,50
01.01.2000 – 30.09.2000 4 000 132,78
01.10.2000 – 18.10.2001 4 400 146,05
19.10.2001 – 29.04.2002 4 920 163,31
30.04.2002 – 30.09.2002 4 920 163,31
01.10.2002 – 30.09.2003 5 570 184,89
01.10.2003 – 30.09.2004 6 080 201,82
01.10.2004 – 30.09.2005 6 500 215,76
01.10.2005 – 30.09.2006 6 900 229,04
01.10.2006 – 30.09.2007 7 600 252,27
01.10.2007 – 31.12.2008 8 100 268,87
Rok 2009 295,50
Rok 2010 307,70
Rok 2011 317,00
Rok 2012 327,20
Rok 2013 337,70
Rok 2014 352,00
Rok 2015 380,00
Rok 2016 405,00
Rok 2017 435,00
Rok 2018 480,00
Rok 2019 520,00
Rok 2020 580,00
Rok 2021 623,00
Rok 2022 646,00
Rok 2023 700,00

Upozornenie:

  • Vzhľadom na to, že do 31. januára 2008 bola minimálna mzda určovaná osobitne pre viaceré skupiny zamestnancov (napríklad zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov, zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov), uvádzame pre príslušné obdobie tú sumu minimálnej mzdy, ktorá v ňom platila pre zamestnanca bez takéhoto osobitného postavenia, teda pre „bežného“ zamestnanca.
  • Zjednodušené prepočty súm minimálnej mzdy vyjadrenej v slovenských korunách na eurá boli vykonané s použitím kurzu 30,1260 SKK/EUR.

Vývoj výšky minimálnej mzdy v rokoch 1993 až 2023 (graf)

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky