Vybavenie cestovného pasu v kocke

Aká je cena nového cestovného pasu, ako si rezervovať termín na polícii, kedy (ne)treba riešiť pas pre deti a aká je platnosť tohto dokladu? Odpovede na časté otázky.

Najmä letné prázdniny mnohí Slováci využívajú na cestovanie a spoznávanie iných krajín. Viacerí si pritom možno neuvedomujú, že vďaka členstvu a kreditu Európskej únie môžu vstúpiť do všetkých krajín Schengenského priestoru len s občianskym preukazom a do mnohých iných krajín majú možnosť vycestovať s pasom – ten slovenský je 9. najsilnejším na svete a umožňuje bezvízový vstup do 186 krajín sveta. Podstatné informácie, ako si pas vybaviť v roku 2024, prinášame v tomto článku. Dozviete sa:

 • kde a ako o pas možno požiadať,
 • koľko jeho vydanie stojí,
 • ako dlho trvá jeho vybavenie,
 • kto a kde môže pas vyzdvihnúť,
 • aká je jeho platnosť a kedy možno žiadať o nový,
 • čo treba vedieť o detskom pase,
 • ako vybaviť slovenský cestovný pas v zahraničí,
 • či môže mať človek viac pasov.

Kto môže o cestovný pas požiadať?

Pokiaľ ide o občana – žiadateľa mladšieho ako 15 rokov, podáva za neho žiadosť zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne pestún, budúci osvojiteľ, ak nad dieťaťom nie je nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený pas prevezme. Dôležité je dodať, že pri žiadosti aj pri vyzdvihnutí vydaného pasu sa túto osobu nemôže nikto zastúpiť.

Ak ide o osobu staršiu ako 15, no mladšiu ako 18 rokov, o pas žiada osobne. Avšak, k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas s podpisom zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby než rodiča (pestún, budúci osvojiteľ atď.). Overovať podpis nie je potrebné, ak svoj súhlas vyjadrí podpísaním žiadosti priamo pred orgánom, ktorý pas vydáva, alebo pred zastupiteľským úradom.

Každý žiadateľ o vydanie cestovného pasu musí byť pri podávaní žiadosti osobne prítomný (výnimkou sú len tí občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť). Je totiž potrebné vyhotoviť snímku žiadateľa a nasnímajú sa aj ďalšie biometrické údaje (odtlačky prstov – platí pri občanoch starších ako 12 rokov).

Čo ak sú rodičia neplnoletého žiadateľa rozvedení?

V takom prípade, ak nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (jeho vydanie či prevzatie), alebo nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov. Súhlas druhého sa nevyžaduje.

Potrebuje dieťa mladšie ako 15 rokov cestovný pas vždy pri ceste do zahraničia?

Rovnako ako dospelí občania SR, aj deti pod 15 rokov môžu požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre a s ním môžu vycestovať do krajín na území EÚ, no tiež na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru. Podrobnosti o vstupe možno nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Ak ale ide o občiansky preukaz bez fotografie, ten slúži len na prístup k elektronickým zdravotným záznamom, nie ako cestovný doklad.

Kde podať žiadosť o vydanie cestovného pasu?

Žiadosť možno podať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, a to buď podľa miesta trvalého, alebo prechodného bydliska (nemusí byť úradne prihlásený), prípadne podľa miesta, kde sa občan zdržiava. V prípade, že ide o občana žijúceho v zahraničí, je možné podať žiadosť o vydanie pasu aj na zastupiteľskom úrade SR – osobne (termín si rezervuje e-mailom či telefonicky) alebo elektronicky cez stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ako postupovať pri žiadaní o cestovný pas online?

Občan žijúci v zahraničí vyplní elektronický formulár (voliteľné, ale urýchli to proces), žiadateľ si rezervuje stretnutie na zastupiteľskom úrade, pričom potvrdenie o rezervácii príde občanovi e-mail alebo správa do eDesk schránky. Aby bola platná, je nutné ju potvrdiť. Na príslušný zastupiteľský úrad následne odošle elektronický formulár a rezerváciu.

V prípade, že vo formulári boli isté nedostatky, ozve sa občanovi pracovník zastupiteľského úradu ešte pred príchodom na zastupiteľský úrad. Ak bol občan prihlásený eID kartou, komunikácia bude prebiehať cez eDesk schránku, prípadne, ak nebol prihlásený, bude kontaktovaný e-mailom, ktorý uviedol v kontaktných údajoch. V čase rezervácie potom príde na zastupiteľský úrad aj s potrebnými dokladmi.

Ako si rezervovať termín na vydanie pasu na oddelení dokladov?

Ak o cestovný pas občan žiada na Slovensku, na oddelení dokladov, môže si rezervovať termín a tým sa vyhnúť čakaniu v rade či nevybaveniu z dôvodu naplnenia kapacity. Cez rezervačný systém ministerstva vnútra si možno vybrať konkrétnu agendu a termín, následne je občanovi vygenerovaný PIN kód, ktorý si má uschovať a v zarezervovaný termín zadať do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku. Ten občanovi vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého ho zavolajú na pracovisko. PIN je platný 15 minút pred a 15 minút po rezervácii.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké doklady sú potrebné pri vybavení cestovného pasu?

Pokiaľ sa o cestovný pas žiada na oddelení dokladov Polície, vyžaduje sa doniesť:

 • občiansky preukaz alebo rodný list a osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, ak občiansky preukaz nemá (nesmie byť od vydania staršie ako šesť mesiacov), štátne občianstvo možno preukázať aj platným cestovným pasom SR;
 • ďalší matričný doklad – sobášny list, rodný list, ak došlo k matričnej udalosti, alebo doklad vystavený Osobitnou matrikou, ak došlo k matričnej udalosti mimo SR;
 • skôr vydaný cestovný pas SR.

V prípade osôb žijúcich v zahraničí, je potrebné na zastupiteľský úrad priniesť:

 • platný doklad totožnosti – cestovný pas alebo občiansky preukaz;
 • originál osvedčenia alebo potvrdenie o štátnom občianstve, nie staršie ako šesť mesiacov, ak žiadateľ nemá platný doklad totožnosti;
 • sobášny list vydaný v SR, ak priezvisko nadobudnuté sobášom sa líši od toho v doklade totožnosti, prípadne doklad o povolení zmeny mena/priezviska vydaný SR;
 • doklad o udelení akademického titulu, ak nie je zapísaný v doklade totožnosti;
 • skôr vydaný cestovný pas;
 • pri žiadosti o pas pre dieťa sa prekladá platný doklad totožnosti zákonného zástupcu a originál rodného listu dieťaťa vydaný v SR;
 • pri žiadosti o pas pre občana od 15 do 18 rokov, vyžaduje sa písomný súhlas zákonného zástupcu alebo rozhodnutie súdu;
 • iné doklady, napríklad nahlásenie straty/odcudzenia pasu na policajnom útvare.

Koľko stojí vydanie cestovného pasu?

Výška správneho poplatku sa líši podľa veku žiadateľa – občana, pre ktorého sa doklad vydáva a doby, do akej vyžaduje vydanie pasu.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Občan vo veku Doba vydania bežného pasu Správny poplatok
Starší ako 16 rokov 30 dní 50 eur
10 pracovných dní 100 eur
2 pracovné dni 150 eur
Od 6 do 16 rokov 30 dní 20 eur
10 pracovných dní 40 eur
2 pracovné dni 60 eur
Mladší ako 6 rokov 30 dní 12 eur
10 pracovných dní 24 eur
2 pracovné dni 36 eur

Ak občan žiada o vydanie nového cestovného pasu pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, platí správny poplatok v polovičnej sadzbe (potrebné je predložiť preukaz ŤZP, ak tento údaj nie je možné získať s informačného systému verejnej správy. V takej situácii sú poplatky nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Občan vo veku Doba vydania pasu pri zápise údaja o ŤZP Správny poplatok
Starší ako 16 rokov 30 dní 25 eur
10 pracovných dní 50 eur
2 pracovné dni 75 eur
Od 6 do 16 rokov 30 dní 10 eur
10 pracovných dní 20 eur
2 pracovné dni 30 eur
Mladší ako 6 rokov 30 dní 6 eur
10 pracovných dní 12 eur
2 pracovné dni 18 eur

Cestovný pas sa vydáva aj s platnosťou na jeden rok, a to občanovi, ktorému dočasne nie je možné zosnímať odtlačky prstov. Vtedy sú poplatky nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Občan vo veku Doba vydania pasu platného 1 rok, ak občanovi nie je možné zosnímať odtlačky prstov Správny poplatok
Starší ako 16 rokov 30 dní 45 eur
10 pracovných dní 90 eur
2 pracovné dni 135 eur
Mladší ako 16 rokov 30 dní 12 eur
10 pracovných dní 24 eur
2 pracovné dni 36 eur

V prípade vydania cestovného pasu na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, je výška správneho poplatku stanovená:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ pasu vydaného na zastupiteľskom úrade v zahraničí Správny poplatok
Pre osobu staršiu ako 16 rokov 60 eur
Pre osobu od 6 do 16 rokov 22 eur
Pre osobu mladšiu ako 6 rokov 14 eur
S platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 eur
S platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 eur
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 14 eur
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 30 eur

Kto správny poplatok za vydanie pasu nemusí platiť?

Oslobodení sú od poplatku občania, ktorým sa cestovný doklad vydáva ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v doklade chyba zapríčinená výrobcom dokladu či orgánom, ktorý ho vydal. Taktiež sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový pas ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení/pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Ako dlho trvá vybavenie cestovného pasu?

Zo Zákona o cestovných dokladoch pre orgán, ktorý pas vydáva, nevyplýva vyslovene lehota na jeho vydanie. Ako pre Podnikajte.sk uviedol Roman Hájek, hovorca Prezídia policajného zboru SR, konkrétne lehoty sú uvedené len v Zákone o správnych poplatkoch, a to pri zrýchlených vydaniach pasu (do 2 alebo 10 pracovných dní) za zvýšený poplatok. „Vo všeobecnosti platí lehota podľa Zákona o správnom konaní, kde sa rozhoduje:

 • v jednoduchých veciach bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch do 30 dní,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.“
Prečítajte si tiež

V súvislosti so zmenou súm správnych poplatkov od 1.4.2024, ktorými sa menili aj poplatky za vydávanie pasov, stúpol záujem o vydanie cestovného dokladu pred týmto termínom. Navyše je tu dovolenková sezóna. Ako uviedol R. Hájek, od začiatku tohto roka do konca mája evidujú 309 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu. V súčasnosti tento proces považujú za zvlášť zložitý a pasy vydávajú v trvaní do 60 dní. Boli však medializované aj informácie, že tých, ktorým nestihli byť vydané pasy do 60 dní pre veľký nápor, bude štát odškodňovať.

Ako dlho trvá vybavenie cestovného pasu v zahraničí?

Keďže sa všetky cestovné pasy sa vyrábajú na Slovensku, v prípade požiadania o pas v zahraničí, doba doručenia cestovného pasu závisí od rýchlosti jeho doručenia zo Slovenska na príslušné veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo totiž nemá možnosť urýchliť čas vybavovania.

Kto a kde môže prevziať hotový cestovný pas?

Hotový cestovný pas si možno vyzdvihnúť tam, kde oň bolo požiadané. Teda na oddelení dokladov, kde bola prijatá žiadosť. Za občana mladšieho ako 15 rokov cestovný pas preberá osobne iba jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorá žiadosť podala (pestún, budúci osvojiteľ atď.). V prípade občanov starších ako 15 rokov môže pas prebrať aj iná osoba, ale len na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie (alebo je túto skutočnosť potrebné uviesť priamo v žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní). Rodičia, prarodičia, súrodenci, manžel/manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený doklad prevziať aj bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Ak sa o cestovný pas žiadalo na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, osoba, ktorá žiadosť podala, si ho vyzdvihne na tomto úrade.

Treba dodať, že v prípade cestovného pasu si ho nie je možné vyzdvihnúť iným spôsobom, ako osobne (napríklad ho nemôže doručiť kuriér, ako je to v prípade občianskych preukazov).

Ako sa o vyhotovení cestovného pasu žiadateľ dozvie?

O tom, že si doklad môže prevziať, sa občan dozvie prostredníctvom správy zaslanej na e-mail, ktorý uvedie pri podaní žiadosti.

Treba pri prevzatí nového pasu odovzdať predošlý?

Áno, ak nebol stratený alebo odcudzený, ak nejde o prvý cestovný doklad žiadateľa alebo ak žiada o druhý cestovný pas (platný na 5 rokov).

Môže mať občan SR aj dva platné cestovné pasy?

Áno, občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom maximálne dvoch platných cestovných pasov. Ostatné cestovné pasy je povinný odovzdať orgánu, ktorý ich vydal alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí. Občania môžu využiť druhý cestovný pas, napríklad ak ten prvý už nemá platnosť požadovanú na vstup do istej krajiny, no obsahuje ešte platné víza.

Ako dlho je cestovný pas platný?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ pasu Platnosť
Pre občana staršieho ako 16 rokov 10 rokov
Pre občana mladšieho ako 16 rokov 5 rokov
Pre občana mladšieho ako 6 rokov 2 roky
Pre občana, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov 1 rok
Druhý pas pre občana staršieho ako 16 rokov 5 rokov

Kedy možno o cestovný pas požiadať?

O cestovný doklad možno požiadať kedykoľvek, aj pred skončením platnosti aktuálne vydaného pasu – nie je potrebné čakať do vypršania jeho platnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reklamácia dovolenky v roku 2024

Aké povinnosti má cestovná kancelária, ak zájazd nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, čo si všímať pred jej uzatvorením a ako nenaletieť podvodníkom?

Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Kedy (ne)musia deti sedieť v autosedačke a na podsedáku, ako je to s prepravou na sedadle spolujazdca a na aké doklady nezabudnúť pri ceste do zahraničia? Prehľad pravidiel v susedných krajinách a Chorvátsku.

Dopravné predpisy v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku či Chorvátsku

Vyhnite sa pokute za rýchlosť, chýbajúcu diaľničnú známku, vypnuté svietenie auta či nedodržanie pravidiel pri preprave detí. Čo treba vedieť pri ceste do zahraničia autom?

Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky