Koniec bielym koňom?

Národná rada SR prijala opatrenia na zabránenie nekalým likvidáciám firiem. Od 1. januára 2018 sa prevodom spoločnosti na „bieleho koňa“ možno dopustiť trestného činu.

Mnohí podnikatelia poznajú z praxe známu situáciu – obchodný partner im dlhoval peniaze za dodaný tovar či služby. Rozhodli sa svoj dlh vymáhať a skôr ako podali žalobu o vyplatenie dlžnej pohľadávky na súd (prípadne počas samotného konania na súde), zistili, že za firmu, ktorá im dlhovala peniaze, už koná iná osoba – spravidla pochádzajúca zo zahraničia. Takýto postup bol v praxi častým spôsobom využívaným na zbavenie sa dlhov. Národná rada Slovenskej republiky, reagujúc na túto prax, prijatím novely Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. zaviedla sériu opatrení, ktoré majú túto nekalú činnosť minimalizovať.

Možnosti zbavenia sa dlhov do 31.12.2017

Do prijatia vyššie uvedenej novely Obchodného zákonníka mal neúspešný podnikateľ viacero pomerne jednoduchých možností, ktoré mu umožňovali zbaviť sa jeho dlhov.

Prvou často využívanou voľbou zbavenia sa firmy a dlhov bolo zlúčenie spoločnosti s inou firmou, ktorá nemá žiaden majetok a vymôcť od nej dlh je prakticky nemožné. K tomu majiteľ zadlženej firmy zvyčajne potreboval asistenciu „špecialistov“, ktorí takúto službu ponúkali. Podstata spočívala v tom, že neúspešný podnikateľ uzatvoril zmluvu o zlúčení s ďalšou obchodnou spoločnosťou v dôsledku čoho obchodná spoločnosť neúspešného podnikateľa zanikne. Na jej miesto tak nastúpila obchodná spoločnosť, s ktorou sa tento podnikateľ zlúčil. Od tejto spoločnosti však nie je možné pohľadávku vymôcť, pretože nemá žiaden majetok.

Ďalší spôsob umožňujúci zbaviť sa záväzkov spočíva v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o zmene konateľa, a v uzatvorení zmluvy o prevode obchodného podielu, na základe čoho neúspešný podnikateľ prestáva byť spoločníkom vo svojej obchodnej spoločnosti. Namiesto neho nastupuje ako konateľ a spoločník iná osoba – tzv. biely kôň.

Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. však tieto možnosti zbavenia sa svojich dlhov od 01.01.2018 obmedzuje, a to napr. tým, že obchodnú spoločnosť po novom nebude možné zlúčiť, ak by po zlúčení boli dlhy väčšie ako majetok spoločnosti alebo taktiež ručením ovládajúcej osoby za spôsobenú škodu. V tejto súvislosti dávame do pozornosti článok Novela obchodného zákonníka posilní od 1. 1. 2018 ochranu veriteľov, v ktorom sa dočítate viac o týchto zmenách.

Trestný čin nekalej likvidácie

Okrem zmien v Obchodnom zákonníku je jedným z opatrení proti bielym koňom aj novela zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len Trestný zákon). Od 01.01.2018 nadobudlo účinnosť ustanovenie § 251b Trestného zákona, ktoré zavádza novú skutkovú podstatu trestného činu nekalej likvidácie.

Dôvodom, ktorý viedol Národnú radu Slovenskej republiky k uzákoneniu tohto nového trestného činu, je ochrana pred nekalou činnosťou, ktorá pozostáva v zmarení ukončenia podnikania likvidáciou, napr. prevedením obchodného podielu v obchodnej spoločnosti na tzv. bieleho koňa, teda tretiu osobu, ktorá nemá skutočný záujem na realizácii práv a povinností, vyplývajúcich z jej účastí v obchodnej spoločnosti, čím zároveň dôjde k zbaveniu sa zodpovednosti za záväzky osobou, ktorá má z tejto protiprávnej činnosti konečný prospech.

Vychádzajúc z ustanovenia § 251b Trestného zákona, v ktorom je upravený trestný čin nekalej likvidácie, objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva:

  1. vo vyhľadaní a sprostredkovaní nekalej likvidácie,
  2. v prevedení účasti na bieleho koňa,
  3. v pôsobení ako biely kôň.

Páchateľom tohto trestného činu môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku trestnej zodpovednosti (vek 14 rokov a príčetnosť). Táto skutková podstata trestného činu tak nepostihuje výlučne len biele kone, ale aj konateľa, prípadne spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorý v úmysle zmariť likvidáciu spoločnosti prevedie svoje práva a povinnosti práve na bieleho koňa.

Zároveň však zákon vo vzťahu k bielym koňom ustanovuje pre vyvodenie trestnej zodpovednosti podmienku, aby mali a mohli vedieť o úmysle pôvodného konateľa, resp. spoločníka, zmariť ukončenie podnikania likvidáciou.

Pre spáchanie trestného činu nekalej likvidácie sa zo strany konateľov, resp. spoločníkov vyžaduje úmyselné zavinenie spočívajúce v prevedení majetkovej účasti na bieleho koňa. Vo vzťahu k osobám, ktoré pôsobia ako biele kone, postačuje zavinenie formou nedbanlivosti. Trestná sadzba za tento trestný čin môže dosiahnuť až 15 rokov.

Veríme, že ustanovenie trestného činu nekalej likvidácie minimalizuje snahu nepoctivých podnikateľov o zbavenie sa zodpovednosti za plnenie si svojich záväzkov, a taktiež na druhej strane prispeje k úspešnému vymoženiu pohľadávok voči týmto osobám. Zároveň uzákonenie tohto trestného činu ponúka podnikateľom možnosť podať trestné oznámenie na nepoctivých podnikateľov, ktorí sa nekalým spôsobom zbavili svojich dlhov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky