Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Legislatívna úprava vedenia jednoduchého účtovníctva

Účtovať v jednoduchom účtovníctve môže fyzická osoba alebo právnická osoba (účtovná jednotka), ak nie je zapísaná v Obchodnom registri SR a zároveň jej to umožňuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 9. Povinnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve zákon neukladá žiadnej účtovnej jednotke. Podrobnosti týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve upravuje opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74.

Viac o osobitostiach, ktoré je potrebné zvažovať pri rozhodovaní o výbere účtovnej sústavy sa dočítate v článku Podvojné alebo jednoduché účtovníctvo?.

Peňažný denník v roku 2013

Peňažný denník je najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve, pretože na základe účtovných prípadov, ktoré sú v ňom zaúčtované, zisťuje účtovná jednotka (podnikateľ) základ dane (čiastkový základ dane z podnikania) z príjmov. Účtuje sa v ňom o príjmoch a výdavkoch v hotovosti a na bankových účtoch, priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky a uzávierkových účtovných prípadoch. Peňažné sumy sa účtujú len v eurách. V peňažnom denníku sa nemôžu účtovať účtovné prípady, z ktorých vzniká nárok na plnenie (pohľadávky) alebo povinnosť plniť (záväzky). V daňovo-analytickej časti peňažného denníka sa účtujú príjmy a výdavky účtovnej jednotky (podnikateľa) v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov. Táto časť peňažného denníka slúži účtovnej jednotke (podnikateľovi) aj na analýzu uskutočnených príjmov a výdavkov z hľadiska ich štruktúry a objemu.

Peňažný denník prešiel zmenou v členení výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (daňové výdavky) s účinnosťou od 1. 1. 2013. Viac o zmenách v peňažnom denníku od roku 2013 sa dočítate v tomto článku. Pre účely detailnejšieho sledovania výdavkov v peňažnom denníku je možné členiť jednotlivé položky v stĺpcoch daňových výdavkov podrobnejšie, napríklad prostredníctvom funkcií účtovného softvéru.

Článok pokračuje pod reklamou

Začiatok účtovného obdobia – otvorenie peňažného denníka v roku 2013

Na začiatku účtovného obdobia je potrebné otvoriť účtovné knihy. Otvorenie peňažného denníka sa musí vykonať v zmysle § 3 ods. 4 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve vždy ako otvorenie novej účtovnej knihy (nový, čistý peňažný denník). V ostatných účtovných knihách môže účtovná jednotka (podnikateľ) pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak ich zreteľne od seba oddelí.  Otvorenie peňažného denníka k prvému dňu účtovného obdobia spočíva v zaúčtovaní začiatočného stavu hotovosti v pokladnici (resp. súhrnne za viac pokladníc), na účte v banke (resp. súhrnne za viac bankových účtov) a priebežných položiek.

Začiatočný stav peňažných prostriedkov sa v peňažnom denníku zaúčtuje len do účtovnej časti. V daňovo-analytickej časti sa neúčtuje do žiadnych príjmov. Peňažné sumy hotovosti (vrátane cenín) a peňažných prostriedkov na bankových účtoch zaúčtované ako začiatočný stav k prvému dňu účtovného obdobia sú konečným zostatkom zisteným k poslednému dňu (31. 12. daného kalendárneho roka) bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak by účtovná jednotka vykázala na konci účtovného obdobia priebežné položky, musí ich zaúčtovať ako začiatočný stav v rovnakom členení na príjmy a výdavky a v sume, ako účtovala konečné zostatky v bezprostredne predchádzajúcom období.

Poznámka: Účtovná jednotka zaúčtuje začiatočný stav v pokladničnej knihe ku každej pokladnici (pokladničnej knihe vedenej v cudzej mene), v knihe účet v banke ku každému bankovému účtu (kniha účet v banke vedená k devízovému účtu) a v knihe cenín.

Bežné účtovné obdobie – účtovanie účtovných prípadov počas roka v peňažnom denníku

V peňažnom denníku sa účtujú len peňažné operácie –  účtovnej jednotke (podnikateľovi) ubudnú peňažné prostriedky alebo nastane ich prírastok. Ich účtovanie sa uskutočňuje na základe príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, výpisov z úverových účtov alebo interných účtovných dokladov. Doklady, na základe ktorých sa účtuje v peňažnom denníku sú nevyhnutné na zabezpečenie preukázateľnosti účtovných prípadov. V prípade, ak k určitému dňu nemá účtovná jednotka (podnikateľ) všetky účtovné doklady, ktoré preukazujú daný účtovný prípad (peňažnú operáciu), účtuje sa o priebežných položkách. Ide o prípady tzv. „peňazí na ceste“. Príkladom je doplnenie pokladnice hotovosťou alebo uloženie hotovosti na bankový účet. Viac o účtovaní priebežných položiek v prípade presunu peňažných prostriedkov Vám prinášame v článku o účtovaní priebežných položiek.

V závislosti od činnosti, ktorá v podnikaní prevažuje, vznikajú účtovnej jednotke (podnikateľovi) počas účtovného obdobia výdavky s ňou spojené. Na zabezpečenie plynulého fungovania sú napríklad výdavky na telefón, internet, pohonné látky, kancelárske potreby, bankové služby a podobne nevyhnutnosťou. O účtovaní výdavkov na poskytnuté služby a účtovaní výdavkov na zásoby každodennej spotreby v peňažnom denníku sme pre Vás pripravili samostatné články.

Účtovným jednotkám (podnikateľom), ktorých predmetom podnikania je výrobná alebo obchodná činnosť, vznikajú vyššie výdavky na zásoby (materiál, tovar). Viac o účtovaní materiálu a tovaru si môžete prečítať v článku o zásobách. K bežným a opakujúcim sa výdavkom patrí aj platenie sociálneho a zdravotného poistenia za podnikateľa (za seba), peňažné prostriedky vyčlenené na vlastnú potrebu podnikateľa a v prípade, ak podnikateľ potrebuje ďalšiu pracovnú silu, vznikajú mu výdavky v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov. Podrobnejšie o účtovaní týchto skutočností sa dočítate v osobitnom článku. Od charakteru činnosti účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti) závisia aj jej príjmy. Príjmy môže účtovná jednotka získavať za predaj výrobkov, tovaru, z poskytovania služieb,  prípadne z predaja nepotrebného majetku. V peňažnom denníku sa účtujú tržby prijaté v hotovosti alebo na bankový účet. Viac si môžete prečítať v článku o účtovaní tržieb v peňažnom denníku.

Účtovanie uzávierkových operácií v peňažnom denníku v roku 2013

Uzávierkové operácie sú nepeňažné operácie, ktoré sa účtujú v peňažnom denníku na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh. Slúžia na úpravu základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uzávierkové operácie sa členia na príjmové a výdavkové a účtujú sa v daňovo-analytickej časti peňažného denníka. K najčastejším uzávierkovým operáciám patrí napríklad zaúčtovanie daňových odpisov ako výdavkov ovplyvňujúcich základ dane, storno časti výdavkov ovplyvňujúcich základ dane na nákup pohonných látok (napr. v prípade uplatňovania 80 % paušálnych výdavkov, v prípade nadspotreby), prípadne zaúčtovanie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v súvislosti s vyhradením peňažných prostriedkov na účel tvorby sociálneho fondu. Pre zaúčtovanie uzávierkových účtovných prípadov je potrebné vyhotoviť interný účtovný doklad. Ako zaúčtovať tieto vybrané uzávierkové účtovné prípady v peňažnom denníku je uvedené na obrázku nižšie.

V priebehu účtovného obdobia sa účtovné prípady vznikajúce z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti účtujú v peňažnom denníku chronologicky, teda v časovom slede tak, ako vznikajú.

Kompletný peňažný denník, ktorý sumarizuje sériu článkov o účtovaní v peňažnom denníku, si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.

Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky