Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Legislatívna úprava vedenia jednoduchého účtovníctva

Účtovať v jednoduchom účtovníctve môže fyzická osoba alebo právnická osoba (účtovná jednotka), ak nie je zapísaná v Obchodnom registri SR a zároveň jej to umožňuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 9. Povinnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve zákon neukladá žiadnej účtovnej jednotke. Podrobnosti týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve upravuje opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74.

Viac o osobitostiach, ktoré je potrebné zvažovať pri rozhodovaní o výbere účtovnej sústavy sa dočítate v článku Podvojné alebo jednoduché účtovníctvo?.

Peňažný denník v roku 2013

Peňažný denník je najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve, pretože na základe účtovných prípadov, ktoré sú v ňom zaúčtované, zisťuje účtovná jednotka (podnikateľ) základ dane (čiastkový základ dane z podnikania) z príjmov. Účtuje sa v ňom o príjmoch a výdavkoch v hotovosti a na bankových účtoch, priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky a uzávierkových účtovných prípadoch. Peňažné sumy sa účtujú len v eurách. V peňažnom denníku sa nemôžu účtovať účtovné prípady, z ktorých vzniká nárok na plnenie (pohľadávky) alebo povinnosť plniť (záväzky). V daňovo-analytickej časti peňažného denníka sa účtujú príjmy a výdavky účtovnej jednotky (podnikateľa) v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov. Táto časť peňažného denníka slúži účtovnej jednotke (podnikateľovi) aj na analýzu uskutočnených príjmov a výdavkov z hľadiska ich štruktúry a objemu.

Peňažný denník prešiel zmenou v členení výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (daňové výdavky) s účinnosťou od 1. 1. 2013. Viac o zmenách v peňažnom denníku od roku 2013 sa dočítate v tomto článku. Pre účely detailnejšieho sledovania výdavkov v peňažnom denníku je možné členiť jednotlivé položky v stĺpcoch daňových výdavkov podrobnejšie, napríklad prostredníctvom funkcií účtovného softvéru.

Článok pokračuje pod reklamou

Začiatok účtovného obdobia – otvorenie peňažného denníka v roku 2013

Na začiatku účtovného obdobia je potrebné otvoriť účtovné knihy. Otvorenie peňažného denníka sa musí vykonať v zmysle § 3 ods. 4 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve vždy ako otvorenie novej účtovnej knihy (nový, čistý peňažný denník). V ostatných účtovných knihách môže účtovná jednotka (podnikateľ) pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak ich zreteľne od seba oddelí.  Otvorenie peňažného denníka k prvému dňu účtovného obdobia spočíva v zaúčtovaní začiatočného stavu hotovosti v pokladnici (resp. súhrnne za viac pokladníc), na účte v banke (resp. súhrnne za viac bankových účtov) a priebežných položiek.

Začiatočný stav peňažných prostriedkov sa v peňažnom denníku zaúčtuje len do účtovnej časti. V daňovo-analytickej časti sa neúčtuje do žiadnych príjmov. Peňažné sumy hotovosti (vrátane cenín) a peňažných prostriedkov na bankových účtoch zaúčtované ako začiatočný stav k prvému dňu účtovného obdobia sú konečným zostatkom zisteným k poslednému dňu (31. 12. daného kalendárneho roka) bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak by účtovná jednotka vykázala na konci účtovného obdobia priebežné položky, musí ich zaúčtovať ako začiatočný stav v rovnakom členení na príjmy a výdavky a v sume, ako účtovala konečné zostatky v bezprostredne predchádzajúcom období.

Poznámka: Účtovná jednotka zaúčtuje začiatočný stav v pokladničnej knihe ku každej pokladnici (pokladničnej knihe vedenej v cudzej mene), v knihe účet v banke ku každému bankovému účtu (kniha účet v banke vedená k devízovému účtu) a v knihe cenín.

Bežné účtovné obdobie – účtovanie účtovných prípadov počas roka v peňažnom denníku

V peňažnom denníku sa účtujú len peňažné operácie –  účtovnej jednotke (podnikateľovi) ubudnú peňažné prostriedky alebo nastane ich prírastok. Ich účtovanie sa uskutočňuje na základe príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, výpisov z úverových účtov alebo interných účtovných dokladov. Doklady, na základe ktorých sa účtuje v peňažnom denníku sú nevyhnutné na zabezpečenie preukázateľnosti účtovných prípadov. V prípade, ak k určitému dňu nemá účtovná jednotka (podnikateľ) všetky účtovné doklady, ktoré preukazujú daný účtovný prípad (peňažnú operáciu), účtuje sa o priebežných položkách. Ide o prípady tzv. „peňazí na ceste“. Príkladom je doplnenie pokladnice hotovosťou alebo uloženie hotovosti na bankový účet. Viac o účtovaní priebežných položiek v prípade presunu peňažných prostriedkov Vám prinášame v článku o účtovaní priebežných položiek.

V závislosti od činnosti, ktorá v podnikaní prevažuje, vznikajú účtovnej jednotke (podnikateľovi) počas účtovného obdobia výdavky s ňou spojené. Na zabezpečenie plynulého fungovania sú napríklad výdavky na telefón, internet, pohonné látky, kancelárske potreby, bankové služby a podobne nevyhnutnosťou. O účtovaní výdavkov na poskytnuté služby a účtovaní výdavkov na zásoby každodennej spotreby v peňažnom denníku sme pre Vás pripravili samostatné články.

Účtovným jednotkám (podnikateľom), ktorých predmetom podnikania je výrobná alebo obchodná činnosť, vznikajú vyššie výdavky na zásoby (materiál, tovar). Viac o účtovaní materiálu a tovaru si môžete prečítať v článku o zásobách. K bežným a opakujúcim sa výdavkom patrí aj platenie sociálneho a zdravotného poistenia za podnikateľa (za seba), peňažné prostriedky vyčlenené na vlastnú potrebu podnikateľa a v prípade, ak podnikateľ potrebuje ďalšiu pracovnú silu, vznikajú mu výdavky v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov. Podrobnejšie o účtovaní týchto skutočností sa dočítate v osobitnom článku. Od charakteru činnosti účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti) závisia aj jej príjmy. Príjmy môže účtovná jednotka získavať za predaj výrobkov, tovaru, z poskytovania služieb,  prípadne z predaja nepotrebného majetku. V peňažnom denníku sa účtujú tržby prijaté v hotovosti alebo na bankový účet. Viac si môžete prečítať v článku o účtovaní tržieb v peňažnom denníku.

Účtovanie uzávierkových operácií v peňažnom denníku v roku 2013

Uzávierkové operácie sú nepeňažné operácie, ktoré sa účtujú v peňažnom denníku na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh. Slúžia na úpravu základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uzávierkové operácie sa členia na príjmové a výdavkové a účtujú sa v daňovo-analytickej časti peňažného denníka. K najčastejším uzávierkovým operáciám patrí napríklad zaúčtovanie daňových odpisov ako výdavkov ovplyvňujúcich základ dane, storno časti výdavkov ovplyvňujúcich základ dane na nákup pohonných látok (napr. v prípade uplatňovania 80 % paušálnych výdavkov, v prípade nadspotreby), prípadne zaúčtovanie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v súvislosti s vyhradením peňažných prostriedkov na účel tvorby sociálneho fondu. Pre zaúčtovanie uzávierkových účtovných prípadov je potrebné vyhotoviť interný účtovný doklad. Ako zaúčtovať tieto vybrané uzávierkové účtovné prípady v peňažnom denníku je uvedené na obrázku nižšie.

V priebehu účtovného obdobia sa účtovné prípady vznikajúce z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti účtujú v peňažnom denníku chronologicky, teda v časovom slede tak, ako vznikajú.

Kompletný peňažný denník, ktorý sumarizuje sériu článkov o účtovaní v peňažnom denníku, si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.

Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky