Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.

Upozornenie: Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť účtovať o hmotnom majetku (samostatne hnuteľných veciach alebo súboroch hnuteľných vecí) ako o zásobách v prípade, ak jeho ekonomická využiteľnosť v účtovnej jednotke je dlhšia ako jeden rok, ale jeho ocenenie neprekročilo hranicu 1 700 eur.

Príklad: Účtovná jednotka (podnikateľ – neplatiteľ DPH) nakúpila v mesiaci február 2013 zásoby, ktoré sú uvedené na nasledujúcom obrázku, na ktorom je zobrazené aj účtovanie jednotlivých účtovných prípadov v súvislosti s uskutočnenými nákupmi. Zároveň účtovná jednotka v mesiaci február 2013 poskytla preddavok na kancelársky nábytok.

V jednoduchom účtovníctve sa v peňažnom denníku účtujú peňažné úhrady za nakúpené zásoby na základe výdavkového pokladničného dokladu a výpisu z bankového účtu. V osobitných prípadoch možno účtovať na základe interného účtovného dokladu, ak bola napríklad obstarávacia cena uhradená prostredníctvom platobnej karty (konkrétny príklad nájdete v článku o účtovaní priebežných položiek). O úhradách za nakupované zásoby sa účtuje oddelene od ich obstarania. V praxi sa môže vyskytnúť situácia, keď účtovná jednotka už nemusí vlastniť zásoby, za ktoré ešte nezaplatila.

Článok pokračuje pod reklamou

Okrem bežných účtovných prípadov v súvislosti s nákupom zásob v hotovosti alebo uhradením faktúry za nakupované zásoby sa v peňažnom denníku účtujú špecifické prípady ako napríklad storno alebo čiastočné storno, ak bola úhrada za zásoby zaúčtovaná vo vyššej sume ako pôvodne mala byť, prípadne bola zaúčtovaná duplicitne. Ďalšími sú účtovné prípady vyplývajúce z vykonanej inventarizácie zásob (manko nad normu), úbytok zásob z dôvodu darovania alebo preradenia na osobné užívanie podnikateľa. V každom prípade musí byť vyhotovený interný účtovný doklad, na základe ktorého sa vykonajú účtovné zápisy v peňažnom denníku.

Upozornenie: Faktúry za nakupované zásoby od dodávateľov nemožno účtovať v peňažnom denníku, ale účtujú sa v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa účtuje len následná úhrada danej faktúry.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov za nakupované zásoby v hotovosti v pokladničnej knihe vzťahujúcej sa na pokladnicu, z ktorej bola uskutočnená úhrada v hotovosti alebo v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada bezhotovostne.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky