Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Príklad č. 1: Dňa 2. 1. 2013 bolo nutné doplniť hotovosť v pokladnici. Podnikateľ uskutočnil v daný deň výber hotovosti v banke a hotovosť vložil do pokladnice. Dňa 8. 2. 2013 bol účtovnej jednotke (podnikateľovi) doručený výpis bankového účtu za mesiac január 2013, v ktorom sa nachádzala položka výberu v hotovosti z bankového účtu zo dňa 2. 1. 2013.
V tomto prípade je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že v peňažnom denníku sa účtuje o:

  • príjmoch a výdavkoch v hotovosti na základe príjmových pokladničných dokladov a výdavkových pokladničných dokladov,
  • príjmoch a výdavkoch na účtoch v bankách na základe výpisov z bankových účtov.

Na základe pokladničného dokladu vydaného bankou, ktorým bol uskutočnený výber v hotovosti nemôže podnikateľ účtovať v peňažnom denníku.

Červeným obdĺžnikom je vyznačené, v ktorých stĺpcoch sa účtuje príjem hotovosti do pokladnice, a to ako príjem do pokladnice (následne sa zvýši zostatok hotovosti) a zároveň aj ako výdavok priebežných položiek. Tento účtovný prípad sa zaúčtuje na základe príjmového pokladničného dokladu (skratka a poradie PPD1), ktorý účtovná jednotka (podnikateľ) vyhotoví na preukázanie pohybu (príjmu) peňažných prostriedkov v hotovosti. Následne, keď bol účtovnej jednotke doručený výpis z bankového účtu (skratka a poradie VBU1), ktorý obsahuje dátum a sumu výberu v hotovosti, môže účtovná jednotka (podnikateľ) na základe tohto výpisu zaúčtovať výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu (následne sa upraví aj zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch) a priebežnú položku v stĺpci príjem. V ktorých stĺpcoch sa tento účtovný prípad zaúčtuje v peňažnom denníku je vyznačené zeleným obdĺžnikom.

Článok pokračuje pod reklamou

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať príjem peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, do ktorej prijala peňažné prostriedky. Výdavok z bankového účtu sa taktiež zaúčtuje v knihe účet v banke, ktorá sa vzťahuje na bankový účet, z ktorého sa uskutočnil výber v hotovosti.

Príklad č. 2: Dňa 4. 1. 2013 podnikateľ (nie je platiteľ DPH) nakúpil pohonné látky (PHL) do motorového vozidla, za ktoré zaplatil platobnou kartou. Ako sa správne zaúčtujú účtovné prípady, ktoré vznikli v súvislosti s nákupom PHL? Účtovná jednotka (podnikateľ) musí postupovať obdobne ako v predchádzajúcom prípade, keďže nemá v čase nákupu PHL výpis z bankového účtu. Platba platobnou kartou za nákup PHL sa nachádza na rovnakom výpise z bankového účtu ako v predchádzajúcom príklade č. 1.

V deň, keď účtovná jednotka (podnikateľ), nakúpil pohonné látky do motorového vozidla, zaúčtuje v peňažnom denníku na základe interného účtovného dokladu (skratka a poradie IUD1) výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení zásoby (a v stĺpci spolu) a súčasne priebežnú položku v stĺpci výdavok. Tento účtovný prípad je na obrázku vyznačený červeným obdĺžnikom. Zeleným obdĺžnikom je vyznačené účtovanie keď účtovná jednotka (podnikateľ) má k dispozícii výpis z bankového účtu, na ktorom je zaznamenaná aj platba kartou za PHL. Na základe výpisu z bankového účtu (skratka a poradie VBU1), v ktorom je uvedený dátum platby platobnou kartou a suma, zaúčtuje účtovná jednotka (podnikateľ) výdavok z bankového účtu (následne upraví aj zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch) a pribežnú položku v stĺpci príjem.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu aj v knihe účet v banke, ktorá sa vzťahuje na bankový účet, z ktorého sa uskutočnila platba.

Účtovanie o priebežných položkách súvisí aj s prípadom, ak má účtovná jednotka (podnikateľ) potrebné technické prostriedky a prijíma platby za predané výrobky, tovar alebo poskytnuté služby prostredníctvom platobných kariet. Viac o účtovaní takýchto prípadov sa dočítate v článku o účtovaní tržieb v peňažnom denníku.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky