Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Príklad č. 1: Dňa 2. 1. 2013 bolo nutné doplniť hotovosť v pokladnici. Podnikateľ uskutočnil v daný deň výber hotovosti v banke a hotovosť vložil do pokladnice. Dňa 8. 2. 2013 bol účtovnej jednotke (podnikateľovi) doručený výpis bankového účtu za mesiac január 2013, v ktorom sa nachádzala položka výberu v hotovosti z bankového účtu zo dňa 2. 1. 2013.
V tomto prípade je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že v peňažnom denníku sa účtuje o:

  • príjmoch a výdavkoch v hotovosti na základe príjmových pokladničných dokladov a výdavkových pokladničných dokladov,
  • príjmoch a výdavkoch na účtoch v bankách na základe výpisov z bankových účtov.

Na základe pokladničného dokladu vydaného bankou, ktorým bol uskutočnený výber v hotovosti nemôže podnikateľ účtovať v peňažnom denníku.

Červeným obdĺžnikom je vyznačené, v ktorých stĺpcoch sa účtuje príjem hotovosti do pokladnice, a to ako príjem do pokladnice (následne sa zvýši zostatok hotovosti) a zároveň aj ako výdavok priebežných položiek. Tento účtovný prípad sa zaúčtuje na základe príjmového pokladničného dokladu (skratka a poradie PPD1), ktorý účtovná jednotka (podnikateľ) vyhotoví na preukázanie pohybu (príjmu) peňažných prostriedkov v hotovosti. Následne, keď bol účtovnej jednotke doručený výpis z bankového účtu (skratka a poradie VBU1), ktorý obsahuje dátum a sumu výberu v hotovosti, môže účtovná jednotka (podnikateľ) na základe tohto výpisu zaúčtovať výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu (následne sa upraví aj zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch) a priebežnú položku v stĺpci príjem. V ktorých stĺpcoch sa tento účtovný prípad zaúčtuje v peňažnom denníku je vyznačené zeleným obdĺžnikom.

Článok pokračuje pod reklamou

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať príjem peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, do ktorej prijala peňažné prostriedky. Výdavok z bankového účtu sa taktiež zaúčtuje v knihe účet v banke, ktorá sa vzťahuje na bankový účet, z ktorého sa uskutočnil výber v hotovosti.

Príklad č. 2: Dňa 4. 1. 2013 podnikateľ (nie je platiteľ DPH) nakúpil pohonné látky (PHL) do motorového vozidla, za ktoré zaplatil platobnou kartou. Ako sa správne zaúčtujú účtovné prípady, ktoré vznikli v súvislosti s nákupom PHL? Účtovná jednotka (podnikateľ) musí postupovať obdobne ako v predchádzajúcom prípade, keďže nemá v čase nákupu PHL výpis z bankového účtu. Platba platobnou kartou za nákup PHL sa nachádza na rovnakom výpise z bankového účtu ako v predchádzajúcom príklade č. 1.

V deň, keď účtovná jednotka (podnikateľ), nakúpil pohonné látky do motorového vozidla, zaúčtuje v peňažnom denníku na základe interného účtovného dokladu (skratka a poradie IUD1) výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení zásoby (a v stĺpci spolu) a súčasne priebežnú položku v stĺpci výdavok. Tento účtovný prípad je na obrázku vyznačený červeným obdĺžnikom. Zeleným obdĺžnikom je vyznačené účtovanie keď účtovná jednotka (podnikateľ) má k dispozícii výpis z bankového účtu, na ktorom je zaznamenaná aj platba kartou za PHL. Na základe výpisu z bankového účtu (skratka a poradie VBU1), v ktorom je uvedený dátum platby platobnou kartou a suma, zaúčtuje účtovná jednotka (podnikateľ) výdavok z bankového účtu (následne upraví aj zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch) a pribežnú položku v stĺpci príjem.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavok peňažných prostriedkov z bankového účtu aj v knihe účet v banke, ktorá sa vzťahuje na bankový účet, z ktorého sa uskutočnila platba.

Účtovanie o priebežných položkách súvisí aj s prípadom, ak má účtovná jednotka (podnikateľ) potrebné technické prostriedky a prijíma platby za predané výrobky, tovar alebo poskytnuté služby prostredníctvom platobných kariet. Viac o účtovaní takýchto prípadov sa dočítate v článku o účtovaní tržieb v peňažnom denníku.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky