Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Príklad č. 1: Účtovná jednotka (podnikateľ – neplatiteľ DPH) v marci 2013 v súvislosti so svojou činnosťou uhradila z bankového účtu výdavky na poskytnuté služby uvedené v peňažnom denníku na obrázku nižšie.

V peňažnom denníku sa účtujú výdavky v hotovosti alebo z bankového účtu na úhradu poskytnutých služieb účtovnej jednotke (podnikateľovi) na základe výpisov z bankových účtov alebo výdavkových pokladničných dokladov. Došlé faktúry od poskytovateľov služieb sa neúčtujú v peňažnom denníku, ale účtujú sa v knihe záväzkov (knihe záväzkov sa v tomto článku nebudeme bližšie venovať). V peňažnom denníku sa zaúčtuje až ich úhrada. Výdavky na uvedené služby sú výdavky zahrnované do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov na úhradu za poskytnuté služby v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada bezhotovostne. Ak by boli výdavky na úhradu za poskytnuté služby platené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej bol výdavok uskutočnený.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie o mzdách, poistnom a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

V súvislosti so záväzkami voči zamestnancom (mzdy), záväzkami voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni a záväzkami z dane z príjmov sa v peňažnom denníku účtujú vyplatené čisté mzdy zamestnancom, poistné platené zamestnávateľom za zamestnancov, sociálne náklady, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov a daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov), ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca. V peňažnom denníku sa účtuje aj úhrada poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie za podnikateľa (za seba) fyzickú osobu. V peňažnom denníku sa neúčtujú nároky na mzdy a predpisy platieb poistného. Záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a správcovi dane (daňovému úradu) sa účtujú v knihe záväzkov.

Príklad č. 2: V apríli 2013 vznikli účtovnej jednotke (podnikateľovi – neplatiteľovi DPH), v súvislosti so zamestnávaním zamestnanca, v peňažnom denníku účtovné prípady, ktoré sú uvedené na obrázku nižšie. Zároveň uhrádzal sociálne a zdravotné poistenie za seba a vyplatil si peniaze na osobné potreby.

Vyplatené čisté mzdy, poistné a daň z príjmov zo mzdy zamestnanca sú pre účtovnú jednotku (podnikateľa) výdavky, ktoré sa zahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. Výdavky spojené s osobnou spotrebou sa nezahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. V peňažnom denníku sa zaúčtujú až v momente úbytku peňažných prostriedkov, v prípade uvedenom na obrázku vyššie úbytku peňažných prostriedkov z bankového účtu. Samotné nároky na mzdy a záväzky z titulu poistného a dane nemajú vplyv na základ dane (čiastkový základ dane z podnikania) z príjmov.

Upozornenie: Podrobnosti o záväzkoch vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov účtovná jednotka zaznamenáva v mzdových listoch, ktoré tvoria pomocnú knihu záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov v súvislosti s výplatou mzdy zamestnancovi, plnením si platobných povinností voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého boli uskutočnené úhrady bezhotovostne. Ak by boli predmetné platby uskutočnené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej boli výdavky uskutočnené.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky