Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

Príklad č. 1: Účtovná jednotka (podnikateľ – neplatiteľ DPH) v marci 2013 v súvislosti so svojou činnosťou uhradila z bankového účtu výdavky na poskytnuté služby uvedené v peňažnom denníku na obrázku nižšie.

V peňažnom denníku sa účtujú výdavky v hotovosti alebo z bankového účtu na úhradu poskytnutých služieb účtovnej jednotke (podnikateľovi) na základe výpisov z bankových účtov alebo výdavkových pokladničných dokladov. Došlé faktúry od poskytovateľov služieb sa neúčtujú v peňažnom denníku, ale účtujú sa v knihe záväzkov (knihe záväzkov sa v tomto článku nebudeme bližšie venovať). V peňažnom denníku sa zaúčtuje až ich úhrada. Výdavky na uvedené služby sú výdavky zahrnované do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov na úhradu za poskytnuté služby v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada bezhotovostne. Ak by boli výdavky na úhradu za poskytnuté služby platené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej bol výdavok uskutočnený.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie o mzdách, poistnom a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

V súvislosti so záväzkami voči zamestnancom (mzdy), záväzkami voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni a záväzkami z dane z príjmov sa v peňažnom denníku účtujú vyplatené čisté mzdy zamestnancom, poistné platené zamestnávateľom za zamestnancov, sociálne náklady, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov a daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov), ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca. V peňažnom denníku sa účtuje aj úhrada poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie za podnikateľa (za seba) fyzickú osobu. V peňažnom denníku sa neúčtujú nároky na mzdy a predpisy platieb poistného. Záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a správcovi dane (daňovému úradu) sa účtujú v knihe záväzkov.

Príklad č. 2: V apríli 2013 vznikli účtovnej jednotke (podnikateľovi – neplatiteľovi DPH), v súvislosti so zamestnávaním zamestnanca, v peňažnom denníku účtovné prípady, ktoré sú uvedené na obrázku nižšie. Zároveň uhrádzal sociálne a zdravotné poistenie za seba a vyplatil si peniaze na osobné potreby.

Vyplatené čisté mzdy, poistné a daň z príjmov zo mzdy zamestnanca sú pre účtovnú jednotku (podnikateľa) výdavky, ktoré sa zahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. Výdavky spojené s osobnou spotrebou sa nezahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. V peňažnom denníku sa zaúčtujú až v momente úbytku peňažných prostriedkov, v prípade uvedenom na obrázku vyššie úbytku peňažných prostriedkov z bankového účtu. Samotné nároky na mzdy a záväzky z titulu poistného a dane nemajú vplyv na základ dane (čiastkový základ dane z podnikania) z príjmov.

Upozornenie: Podrobnosti o záväzkoch vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov účtovná jednotka zaznamenáva v mzdových listoch, ktoré tvoria pomocnú knihu záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov v súvislosti s výplatou mzdy zamestnancovi, plnením si platobných povinností voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého boli uskutočnené úhrady bezhotovostne. Ak by boli predmetné platby uskutočnené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej boli výdavky uskutočnené.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie o priebežných položkách v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje o priebežných položkách v prípade, ak presúva peňažné prostriedky medzi účtom v banke a pokladnicou, v rámci bankových účtov alebo jednotlivých pokladníc. Účtovanie priebežných položiek sa spája aj s platbou prostredníctvom platobnej karty (napr. ak podnikateľ zaplatí za pohonné látky platobnou kartou, ak podnikateľovi zákazník zaplatí platobnou kartou). O priebežných položkách je potrebné účtovať v dôsledku časového odstupu dostupnosti účtovných dokladov, ktoré preukazujú konkrétny účtovný prípad (bližšie vysvetlené v príkladoch).

Účtovanie o predanom tovare a poskytnutých službách v peňažnom denníku v roku 2013

Pri účtovaní o tržbách je potrebné rozlišovať moment predaja (úbytku tovaru, resp. iných zásob, poskytnutie služby) a moment inkasovania platby. Za tovar alebo službu môže účtovná jednotka (podnikateľ) inkasovať peňažné prostriedky ihneď alebo s časovým odstupom, ak vystavuje faktúru. Faktúru za tovar alebo poskytnuté služby účtovná jednotka (podnikateľ) nemôže účtovať v peňažnom denníku, ale účtuje o nej v knihe pohľadávok (knihe pohľadávok sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať). V peňažnom denníku sa účtujú tržby inkasované v hotovosti (na základe príjmového pokladničného dokladu), inkasované na bankový účet (na základe výpisu z bankového účtu) alebo inkasované cez platobný (POS) terminál (na základe interného účtovného dokladu).

Účtovanie v peňažnom denníku v roku 2013

V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať na účely zistenia základu dane z príjmov preukázateľné výdavky, je jednou z možností vedenie jednoduchého účtovníctva. Vedenie jednoduchého účtovníctva sa zabezpečuje účtovaním účtovných prípadov v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a v prípade potreby ďalšie pomocné knihy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jednoduché účtovníctvo je z hľadiska náročnosti jednoduché. Nie je to však vždy pravda. Kedy môže podnikateľ (napr. živnostník) viesť jednouché účtovníctvo a ako sa vysporiadať so základnými skutočnosťami počas podnikania, ktoré je potrebné zaúčtovať, sa dočítate v tomto článku.

Účtovanie o zásobách v peňažnom denníku v roku 2013

Účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje v súvislosti so zásobami v peňažnom denníku realizované úhrady v hotovosti alebo bezhotovostne. Ako zásoby účtovná jednotka (podnikateľ) účtuje najmä materiál, tovar, hmotný majetok, o ktorom sa rozhodla neúčtovať ako o dlhodobom majetku, služby spojené s obstaraním materiálu a tovaru, ktoré vstupujú do ocenenia zásob, poskytnuté preddavky na nákup zásob (materiálu, tovaru, drobného majetku a pod.), pohonné látky, obaly, náhradné dielce, kancelárske potreby a iné veci potrebné na zabezpečenie prevádzky účtovnej jednotky (podnikateľskej činnosti). O zásobách účtuje účtovná jednotka aj v knihe zásob (knihe zásob sa nebudeme v tomto článku bližšie venovať), okrem tých zásob, o ktorých účtovná jednotka vo vnútornom predpise určila, že sa budú účtovať priamo do spotreby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky