Paušálne výdavky alebo jednoduché účtovníctvo

Začalo sa nové zdaňovacie obdobie, obdobie sumarizovania a vyčísľovania definitívneho základu dane, z ktorého musíte zaplatiť štátu daň. Nasledovný článok prináša základné porovnanie výhod a nevýhod uplatňovania paušálnych výdavkov v porovnaní s vedením jednoduchého účtovníctva.

Paušálne výdavky

Pre účely porovnania jednotlivých metód pre uplatňovanie výdavkov s cieľom vyčísliť základ dane je potrebné si pripomenúť niektoré fakty:

 • podmienkou možnosti uplatňovania výdavkov z príjmov je, že podnikateľ nie je platiteľom DPH, alebo je jej platiteľom iba časť zdaňovacieho obdobia
 • maximálna výška príjmu je teda zhora ohraničená na 49 790 EUR, čo je suma, ktorá predstavuje spodnú hranicu pre povinnú registráciu pre DPH
 • paušálne výdavky možno využiť vo výške 40 % z príjmov, od roku 2013 však najviac do výšky 5 040 EUR (resp. 420 EUR za každý začatý mesiac vykonávania podnikateľskej činnosti), pričom táto suma nezahŕňa odvody a poistné
 • daňovník môže byť zamestnávateľom
 • uplatňovanie paušálnych výdavkov podlieha len daňovým zákonom
 • podnikateľ aj pre účely správcu dane musí evidovať príjmy v časovom slede, zásoby a pohľadávky
 • zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, nie je povinnosť zostavovať účtovnú závierku (uplatňovanie paušálnych výdavkoch sa uvedenie v daňovom priznaní)

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Jednoduché účtovníctvo

Charakteristika sústavy jednoduchého účtovníctva (v nadväznosti na pravidlá možnosti uplatňovať paušálne výdavky):

 • podnikateľ - fyzická osoba môže byť platiteľom DPH
 • výška jeho príjmu nie je ohraničená
 • základ dane znižujú skutočné preukázateľné výdavky
 • daňovník môže byť zamestnávateľom
 • účtovníctvo podlieha daňovým zákonom a rovnako aj zákonu o účtovníctve
 • účtujú sa všetky účtovné prípady, ktoré vznikli v súvislosti s podnikaním
 • potrebné otváranie a uzatváranie kníh jednoduchého účtovníctva- peňažného denníka, knihy záväzkov, knihy pohľadávok a potrebných pomocných kníh
 • zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, za ktorý je nutné zostaviť účtovnú závierku (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Viac o vedení jednoduchého účtovníctva sa dočítate v nasledovnom článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky  alebo jednoduché účtovníctvo

Keď si daňovník vyberá spomedzi týchto dvoch možností, sleduje viacero faktov, ktoré sa ho týkajú.

 1. legislatívna úprava – možno predpokladať, že legislatíva upravujúca účtovníctvo a daňové výdavky (a súvisiace povinnosti) býva často predmetom novelizácií, zatiaľ čo pravidlá pre uplatňovanie paušálu sú relatívne stabilné. Ak sa rozhodnete viesť účtovníctvo, tak je potrebné ho zveriť do rúk odborníkovi, alebo počítať so zvýšenými nárokmi na čas a nákladmi na školenia kvôli meniacej sa legislatíve.
 2. výška skutočných výdavkov - paušálne výdavky je vhodné aplikovať na tie druhy činností, kde preukázateľné skutočné výdavky sú nižšie ako paušálne. Napríklad živnostník, ktorý ponúka vedenie účtovníctva a prácu vykonáva bez zamestnancov a pracuje doma, zrejme radšej využije uplatňovanie paušálnych výdavkov ako tých skutočných, keďže predpokladáme, že skutočné výdavky budú nižšie. V prípade rovnakej profesie vykonávanej už so zamestnancami a v prenajatej kancelárii bude pravdepodobne vhodné využívať skutočné výdavky, pretože tie vzrástli. Z toho vyplýva, že práve výberom spôsobu uplatňovania výdavkov bude optimalizovať daňový základ. Ďalšie príklady nájdete tu.
 3. výdavky na vedenie účtovníctva- v prípade, že daňovníkom nie je účtovník, potrebuje takáto fyzická osoba využívať služby externého / interného účtovníka. A to je služba, ktorá v prípade vedenia účtovníctva zvyšuje výdavky, no v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov možno služby takéhoto špecialistu nebudú potrebné- čím výdavky nevzniknú, a ak predsa len účtovník bude potrebný, predpokladáme nižšie výdavky na jeho služby. V tomto prípade – uplatnenie paušálu a zároveň nezvládnutie evidencie bez účtovníka, ktorá je nutná pri jeho uplatňovaní, je potrebné si dať pozor na výšku skutočných výdavkov, aby neprekročili dovolenú výšku paušálu. Vtedy si naozaj  sám daňovník musí zvážiť ďalšie výhody využívania paušálu alebo jednoduchého účtovníctva. Ak daňovník je účtovník, treba si uvedomiť, že vedenie účtovníctva (a s ním súvisiacich činností) je časovo náročnejšie ako vedenie evidencie pri uplatnení paušálu.
 4. účtovná závierka ako príloha daňového priznania – účtovná závierka je prílohou daňového priznania len v prípade, že podnikateľ vedie účtovníctvo. Pri uplatnení paušálnych výdavkov sa účtovná závierka zostavovať nemusí.
 5. iná administratíva - v prípade vedenia účtovníctva je potrebné otvárať a uzatvárať účtovné knihy, ktoré sa v evidovaní paušálnych výdavkov nevyskytujú a teda táto povinnosť  sa pri paušále  nevyskytuje. Rovnako aj povinnosť inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania, ktorá má za úlohu zabezpečiť preukázateľnosť účtovníctva, sa vyskytuje len v prípade vedenia účtovníctva; pri uplatnení paušálu sa nevyčísľujú ani kurzové rozdiely a nezostavuje sa ani odpisový plán.
 6. možnosť daňovej kontroly - vzniká len pri vedení účtovníctva, resp. pri uplatňovaní paušálu z tej časti zdaňovacieho obdobia, kedy podnikateľ je platiteľom DPH (ak sa stal platiteľom v priebehu zdaňovacieho obdobia). To znamená, že uplatňovanie paušálu je relatívne pokojnou záležitosťou a povinnosti podnikateľa v budúcnosti sa vzťahujú výlučne na archiváciu jeho evidencie (táto skutočnosť je zhodná s vedením účtovníctva). 
 7. výška dane z príjmov - na výšku dane z príjmov vplývajú zdaniteľné príjmy (ktoré sú v oboch prípadoch zhodné) a daňové výdavky (ktorých výšku formou uplatnenia výdavkov ovplyvniť). V prípade, ak skutočné výdavky sú nižšie ako paušálne, daňovník uplatní paušálne výdavky a zníži základ dane paušálom. Druhou možnosťou je, že skutočné výdavky sú vyššie ako paušálne a daňovník využije v maximálnej miere opodstatnené výdavky, ktoré mu základ dane znížia. Daň sa v oboch prípadoch vyčísľuje rovnako. Od roku 2013 je daň z príjmov fyzických osôb v nasledovnej výške:
 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2013 túto hranicu predstavuje suma 34 401,74 EUR)

Z uvedeného vidieť, že problematika zvolenia jednej formy vykazovania príjmov a výdavkov je pomerne rozsiahla a je nutné prihliadať na viacero aspektov súčasne, v neposlednom rade na povinnosti daňovníka pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov. Nech už je Vaša „taktika“ akákoľvek, nespoliehajte sa na stálosť daňových alebo účtovníckych zákonov.

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Vyskúšajte program ALFA plus úplne zadarmo.

Viac o uplatňovaní paušálnych výdavkov sa dočítate tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky