Účtovná závierka ako povinná príloha k daňovému priznaniu za rok 2012

Do 2. apríla 2013 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb za rok 2012. Povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, je účtovná závierka. V sústave podvojného účtovníctva ju tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. V sústave jednoduchého účtovníctva sú súčasti účtovnej závierky dve, a to výkaz o príjmoch a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch. Ak podnikateľ – fyzická osoba uplatňuje paušálne výdavky alebo vedie daňovú evidenciu, účtovnú závierku zostavovať nemusí.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2012

Vzory tlačív účtovnej závierky podnikateľov sú upravené opatreniami Ministerstva financií. Právnické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku, ktorú tvoria:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát
  • poznámky.

Tlačivá účtovných výkazov za účtovné obdobie končiace po 1. 1. 2012 pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nájdete tu.
 


Článok pokračuje pod reklamou

Oproti minulému roku nenastali v tlačivách zmeny. Upravený je vzor súvahy aj výkazu ziskov a strát. Od minulého roka je novinkou zavedenie vzoru pre číselné údaje poznámok, a to vo forme tabuliek. Prvýkrát sa tento tabuľkový vzor použil pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011. Obsahová náplň poznámok sa však nezmenila. Tabuľky ustanovené vzorom sa začleňujú do obsahovej náplne zostavovaných poznámok. Znamená to, že naďalej je potrebné zverejňovať v poznámkach aj textovú časť poznámok, nielen vyplniť predpísané tabuľky.  V platnosti zostáva aj povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov (ako súčasť poznámok), a to u tých účtovných jednotiek, ktoré majú podľa zákona povinnosť auditu.

Údaje v účtovnej závierke sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Firma si môže vybrať, či bude uvádzať údaje v poznámkach v eurocentoch alebo v celých eurách. Údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú vždy v celých eurách.

V poznámkach účtovná jednotka uvádza iba tie informácie, pre ktoré má obsahovú náplň. Ak napríklad firma nemá dlhodobý finančný majetok, nemusí o ňom vypĺňať v poznámkach žiadne informácie. Tabuľkový vzor poznámok uľahčil  zostavovanie poznámok menším účtovným jednotkám, ktoré nemajú obsahovú náplň pre množstvo položiek, pričom si tabuľky nemusia prácne vyrábať, ale vyplnia existujúce vzory, príp. im tieto vzory vyplní účtovný softvér.

Tabuľková forma na účely uvádzania číselných údajov poznámok sa zaviedla najmä v nadväznosti na elektronizáciu ukladania účtovných závierok do registra. Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola novelou zákona o účtovníctve zavedená v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012 a neskôr. Novela daňového poriadku schválená 5. 12. 2012 však posunula túto povinnosť. Prvé účtovné závierky, ktoré bude potrebné uložiť do registra, budú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Viac o elektronickej komunikácii s daňovými úradmi a o registri účtovných závierok sa dočítate v tomto článku.
 

Keďže sa ukladanie účtovných závierok do registra posúva, aj v roku 2013 bude potrebné uložiť účtovnú závierku „po starom“, a to do zbierky listín Obchodného registra, príp. ju zverejniť v Obchodnom vestníku. Postup by mal byť teda rovnaký ako v roku 2012.

Zrušenie možnosti odkladu daňového priznania

Účtovná závierka je povinnou prílohou k daňovému priznaniu. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že v roku 2013 nebude možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Novela zákona o dani z príjmov totiž v prechodných ustanoveniach upravila, že ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na kalendárny rok 2013, nie je možné použiť príslušné paragrafy o odklade daňového priznania, ktoré platili do roku 2012. Tie firmy, ktoré majú hospodársky rok končiaci 30.9., boli poslednými, ktoré mohli oznámenie podať a bude im akceptované. V ich prípade pripadá posledný deň lehoty na podanie daňového priznania na 31.12.2012, a teda sa ich prechodné ustanovenie netýka. Firmy, ktorých účtovné obdobie končí 31.10. a neskôr, už oznámenie podať nemôžu, lebo posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je v roku 2013. Zostaviť daňové priznanie, a teda aj účtovnú závierku za kalendárny rok 2012 bude potrebné do 2. 4. 2013. Do tohto termínu je potrebné aj daň z príjmov zaplatiť.

Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do 2. 4. 2013 môže predĺžiť lehota na podanie najviac o tri mesiace. O ďalšie tri mesiace už je možné iba na základe žiadosti, ktorú musí daňový úrad schváliť.

Uzávierkové práce

Pred samotným zostavením účtovnej závierky je potrebné vykonať ešte uzávierkové práce. V žiadnom prípade nezabudnite na inventarizáciu vášho majetku (napr. zásob, hotovosti), záväzkov (napr. voči dodávateľom, bankových úverov) a vlastného imania, aby údaje v účtovnej závierke zodpovedali skutočnosti. Dôležité je tiež tvoriť rezervy na budúce náklady, napr. rezervu na nevyčerpané dovolenky alebo rezervu na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania, ak vám ich zostavuje externá účtovnícka firma. Do roku 2012 je potrebné zaúčtovať všetko, čo s ním súvisí, napr. telefónne poplatky, nájomné za december, hoci budú platené až v januári 2013 alebo mzdy zamestnancov za december vyplatené v januári.

Na čo si treba dať pri zostavení účtovnej závierky pozor

Uvádzame niekoľko príkladov, na čo si dať pri zostavovaní účtovnej závierky pozor:

  • V súvahe na strane aktív sa vykazuje majetok v členení na brutto, korekcia a netto. Príkladom na vyplnenie môže byť automobil vo firme – jeho cena pri kúpe bola 14 000 eur (uvedie sa do stĺpca brutto), už odpísaná časť auta je vo výške 6 000 eur (uvedie sa do stĺpca korekcia), pričom netto hodnota tohto majetku je 8 000 eur.
  • Pri prvej účtovnej závierke sa v súvahe v stĺpci bezprostredne predchádzajúceho obdobia uvádzajú údaje z otváracej súvahy. Otváracia súvaha obsahuje položky, ktoré vložili do podnikania spoločníci pri vzniku spoločnosti.
  • Niektoré účty môžu mať zostatok na strane aktív aj na strane pasív. Príkladom môže byť daň z pridanej hodnoty. Ak máte nadmerný odpočet, máte pohľadávku voči daňovému úradu a vykazujete túto položku na strane aktív. Ak máte naopak vlastnú daňovú povinnosť, ide o záväzok voči daňovému úradu, ktorý sa vykazuje na strane pasív.
  • Ak máte výkazy účtovnej závierky zostavené správne, položka výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v súvahe (riadok 087) sa rovná tejto položke výsledku hospodárenia vo výkaze ziskov a strát (riadok 61).

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2012

Zostaviť účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva nie je také zložité, ako je to pri podvojnom účtovníctve. Podnikateľ vyplní požadované údaje do dvoch výkazov. V sústave jednoduchého účtovníctva účtovnú závierku tvoria:

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch a
  • výkaz o majetku a záväzkoch.

Tlačivá účtovných výkazov za rok 2012 pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva nájdete tu.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Pokuta za nezostavenie účtovnej závierky

Ak firma nezostaví účtovnú závierku, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý hrozí pokuta do 1 000 000 eur. Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.

Vzory daňového priznania k dani z príjmov fyzickej aj právnickej osoby za rok 2012 si môžete stiahnuť tu.

Dôležité čísla pre výpočet daňových povinností v roku 2012 nájdete v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky