Rozbitie čelného skla auta a náhrada škody

Viete ako postupovať, keď Vám odskočený kamienok rozbije čelné sklo na aute a kto Vám nahradí vzniknutú škodu?

Pri prevádzke motorového vozidla môže nastať množstvo nepredvídateľných situácií, ktoré vodič nie je schopný úspešne odvrátiť. Odskočenie kamienku od protiidúceho (alebo pred Vami idúceho) auta a rozbitie čelného skla je pritom nepochybne jednou z nich. Následná oprava a spory s poisťovňou o to, kto preplatí náklady takejto opravy sú u nás častou praxou. V dôsledku administratívnych prieťahov sa tak mnohí poškodení svojich nárokov často krát radšej dobrovoľne vzdávajú. Ak ste sa v podobnej situácii ocitli aj Vy, máte dostatok dôkazov a od škodovej udalosti neubehlo viac ako 3 roky (Váš nárok na náhradu škody sa zatiaľ nepremlčal), mali by ste venovať pozornosť nasledujúcemu článku.

Ako postupovať bezprostredne po vzniku škody na čelnom skle

Tak ako pri každej škodovej situácii spojenej s dopravnou prevádzkou, aj pri rozbití čelného skla odskočeným kamienkom by si mal vodič poškodeného auta primárne zabezpečiť dostatok dôkazov, ktoré o tejto udalosti vypovedajú.

Ak je to možné, pokúste sa najskôr zastaviť vodiča auta, spod kolies ktorého kamienok odskočil (napríklad zatrúbením či znamením diaľkovými svetlami) a spísať s ním záznam o dopravnej nehode. Bez riadne identifikovaného vinníka nie je možné uplatniť voči jeho poisťovni nárok na náhradu škody, nakoľko zákon o povinnom zmluvnom poistení (zákon č. 381/2001 Z. z.) takúto situáciu nerieši - ak by ku vzniku škodovej udalosti a k úteku vinníka došlo v zahraničí, svoj nárok by ste paradoxne mohli uplatniť voči kancelárii poistovateľov (viď § 24b zákona). To samozrejme neplatí pri havarijnom poistení, ktoré pokrýva omnoho širšie spektrum škodových situácií.

Ak sa Vám vinníka nepodarilo zastaviť a spísať s ním záznam o nehode, pokúste sa zapísať si aspoň jeho EČ jeho vozidla - na internetových stránkach Slovenskej kancelárie poistovateľov (skp.sk) podľa nej môžete identifikovať vozidlo vinníka a číslo jeho poistnej zmluvy. Pokiaľ disponujete záznamom z kamery snímajúcej dopravnú prevádzku pred Vaším autom či svedectvom ďalších osôb, môžete sa u príslušnej poisťovne pokúsiť uplatniť svoje nároky.

Okrem vyššie uvedeného ďalej odporúčame poškodenie čelného skla odfotografovať a vyžiadať si kontakt na prípadných svedkov škodovej udalosti. Riadne splnenie týchto povinností Vám môže v ďalšom priebehu riešenia situácie významne uľahčiť život.

Ak je poškodenie čelného skla natoľko rozsiahle, že jeho ďalšou prevádzkou by ste mohli ohroziť seba ako aj ďalších vodičov (a sami by ste sa pritom vystavili riziku pokuty), Vaše ďalšie kroky by mali viesť do najbližšieho servisu, v ktorom Vám poškodenie čelného skla opravia - doklady o oprave si riadne uchovajte.

Nasledovať by malo oznámenie škodovej udalosti poisťovni vinníka. Poškodený v rámci tohto oznámenia podá pravdivé vysvetlenie o vzniku, rozsahu a následkoch škodovej udalosti a predloží potrebné doklady, na základe ktorých poisťovňa pristúpi k likvidácii škody.

Kto by mal poškodenie čelného skla zaplatiť

Zákon o povinnom zmluvnom poistení poškodeným umožňuje obrátiť sa so svojím nárokom na náhradu škody voči poistencovi (vinníkovi) alebo priamo voči jeho poisťovni, ktorá po ňom bude poskytnuté plnenie neskôr vymáhať. Ak Vám ani jeden zo spomenutých subjektov škodu nenahradí, neostáva Vám iné riešenie, než domáhať sa svojho nároku cestou občianskoprávnej žaloby (viď nižšie).

Na koho sa obrátiť v prípade vzniku škody na čelnom skle

Národná banka Slovenska

NBS je inštitúciou vykonávajúcou okrem iného taktiež dohľad nad poisťovníctvom, konkrétne nároky poistencov však nerieši. Pokiaľ Vám poisťovňa odmieta vyplatiť poistné plnenie, môžete sa na NBS obrátiť so svojou sťažnosťou na postup príslušnej poisťovne. Ak NBS na základe Vášho podnetu vyzve poisťovňu k vyjadreniu a táto svoje zamietavé stanovisko ani po tomto podnete neprehodnotí, NBS Vám v danej súvislosti ďalšiu pomoc neposkytne.

Všeobecný súd

Ak poisťovňa odmieta zaplatiť dobrovoľne, Vašou jedinou možnosťou ostáva podanie občianskoprávnej žaloby k všeobecnému súdu v mieste, v ktorom má príslušná poisťovňa svoje sídlo zapísané v obchodnom registri. Vo väčšine prípadov pôjde o bratislavský súd (I – V), takže na vydanie rozhodnutia si po podaní žaloby pravdepodobne počkáte . Ak Vás však ani táto skutočnosť neodradí, majte na pamäti, že v rámci súdneho konania budete musieť preukázať nasledujúce skutočnosti:

  • vznik škody
  • príčinnú súvislosť - škoda bola vyvolaná osobitou povahou prevádzky (tj. odskočením kamienku, sklo ste si teda nerozbili doma v garáži)
  • zavinenie - škodu zavinil vinník, ktorého je možné určiť
  • výšku škody - odpovedajúce cene opravy

Pri preukázaní týchto okolností Vám pomôže predovšetkým: záznam o nehode, fotodokumentácia, svedectvá ďalších osôb, záznam o obhliadke vozidla, faktúra servisu za vykonanú opravu, záznamy o komunikácii s poisťovňou (t.j. doklad o uplatnení Vášho nároku a odmietnutie poisťovne) a ďalšie.

Stanovisko Národnej banky Slovenska k postupom poisťovní pri likvidácii škody

NBS na základe množiacich sa dotazov poškodených ešte v roku 2013 vydala tzv. stanovisko k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla.

V tomto stanovisku NBS pripomína, že poistený má z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (teda z tzv. povinného ručenia) právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené nároky na náhradu škody v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. NBS v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že v prípade škody na čelnom skle možno vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla považovať za okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke (prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies). Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je preto príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

Znamená to, že zodpovednosť vodiča vozidla, od ktorého kolies kamienok odskočil, je zodpovednosťou objektívnou, nezávislou na jeho zavinení (viď § 428 Občianskeho zákonníka). Ak má takýto vodič uzatvorené povinné zmluvné poistenie, je jeho poisťovňa povinná takúto škodu zaňho zaplatiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky