Príspevky pre podnikateľov na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2018

Prijať absolventa školy na absolventskú prax alebo zvýhodnene zamestnať mladého zamestnanca môžu podnikatelia vďaka národným projektom aj v roku 2018.

Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl z národných projektov

Pomerne veľkú časť nezamestnaných tvoria aj absolventi škôl, ktorí majú po skončení štúdia problém zamestnať sa. Štát sa snaží rôznymi opatreniami ich podiel na celkovom počte nezamestnaných znížiť. Jedným s takýchto opatrení sú tzv. „národné projekty“ ako aktívne opatrenia štátu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o službách zamestnanosti“). Z národných projektov je možné čerpať príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce alebo inú formu podpory zamestnávania vybranej skupiny občanov. V prípade absolventov škôl je cieľom národných projektov umožniť mladým ľuďom po absolvovaní školy získať základné pracovné návyky a požadovanú prax, aby sa vedeli lepšie umiestniť na trhu práce.

Vďaka národným projektom môže byť zamestnanie absolventa školy výhodné.

Národné projekty sú okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu financované aj z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Celý proces od žiadosti o poskytnutie príspevku až po jeho poberanie podnikateľ realizuje v spolupráci s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako „úrad práce“). V tomto článku sa budeme venovať trom národným projektom zameraných na absolventov školy, z ktorých môže podnikateľ čerpať príspevky na ich zamestnávanie. Pri každom národnom projekte nájdete základné údaje o podmienkach a parametroch týchto príspevkov. Podrobné informácie sú veľmi rozsiahle a spolu so vzormi žiadostí o ne ich môžete nájsť na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad prinášame prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania v roku 2019.

Pre ktorých podnikateľov sú príspevky na zamestnávanie absolventov škôl určené

V tomto článku sa budeme zaoberať tromi národnými projektmi na zamestnávanie absolventov škôl: „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ (tento národný projekt je ešte rozdelený na dva podprojekty – aktivita č. 1 a aktivita č. 2), „Praxou k zamestnaniu“ a „Praxou k zamestnaniu v BSK“. Všetky spomenuté národné projekty okrem posledného sú určené na zamestnávanie absolventov škôl vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Nie je však dôležité to, kde má sídlo alebo bydlisko zamestnávateľ, ale dôležité je to, kde má bydlisko absolvent, na ktorého bude príspevok poberaný. Dôležité je to, aby bol občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce nachádzajúcom sa v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Kde potom takýto zamestnanec bude vykonávať prácu, nie je dôležité.

Dôležité je hlavne bydlisko absolventa, a nie miesto, kde bude pracovať.

Výnimkou je posledný zo spomínaných projektov – „Praxou k zamestnaniu v BSK“. Na základe tohto projektu je možné získať príspevok aj na uchádzača o zamestnanie z Bratislavského samosprávneho kraja. Podmienky tohto projektu sú pritom rovnaké ako podmienky projektu „Praxou k zamestnaniu“ (rozdiel je len v tom, že jeden je financovaný aj z prostriedkov Európskej únie a druhý len z prostriedkov štátneho rozpočtu).

Aké príspevky môžu zamestnávatelia získať pri zamestnávaní absolventov škôl a mladých do 29 rokov v roku 2020 nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie absolventov škôl v roku 2020.

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – aktivita č. 1

Tento národný projekt je určený pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi mladšími ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov) a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac.

Podmienky získania absolventa na prax: Pre získanie absolventa na prax v rámci tohto projektu je potrebné predložiť úradu práce dve žiadosti. Prvou je žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe a druhou žiadosťou je žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Zamestnávateľ vo svojej žiadosti okrem iného uvedie presný počet a druh požadovaných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe a aj počet absolventov škôl, ktorí už u neho absolventskú prax vykonávali. Zamestnávateľ môže v žiadosti uviesť aj konkrétneho absolventa, ktorého by chcel prijať na absolventskú prax, ale úrad práce nemá povinnosť mu ho prideliť a môže mu prideliť úplne iného absolventa.

Prečítajte si tiež

Dĺžka vykonávania absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. Počas celej doby vykonávania absolventskej praxe ale absolvent musí spĺňať vyššie uvedené podmienky. Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Po uplynutí dvoch mesiacov má absolvent nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní. Zamestnávateľ je povinný úradu práce každý mesiac do 10 pracovných dní predkladať dochádzku absolventa za predchádzajúci mesiac a po skončení absolventskej praxe vydať absolventovi potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Výška finančného príspevku: V rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – aktivita č. 1 zamestnávateľ nezískava za to, že u neho absolvent vykonáva nejakú prax, žiadny príspevok. Výhodou absolventskej praxe pre zamestnávateľa je však práve to, že absolvent u zamestnávateľa vykonáva prácu bezodplatne, teda zadarmo. Zamestnávateľ teda absolventovi počas obdobia, v ktorom u neho vykonáva prácu, neplatí žiadnu mzdu, pretože s ním nemá uzatvorený žiadny pracovnoprávny vzťah. Na druhej strane, absolventovi môže úrad práce poskytovať za každý mesiac príspevok vo výške 65 % sumy životného minima, čo znamená, že v roku 2018 dostávajú absolventi každý mesiac 129,66 eura (od júla 2018 sa ale výška životného minima môže zmeniť).

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – aktivita č. 2

Tento národný projekt nadväzuje na predchádzajúci národný projekt. Je tiež určený pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi mladšími ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov) a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Je tu však ešte jedna dôležitá podmienka. Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – aktivita č. 2 je určený len pre tých uchádzačov o zamestnanie, ktorý už absolvovali absolventskú prax či už podľa aktivity č. 1 tohto projektu alebo podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti. Rovnako dôležité je aj to, že žiadosť o tento národný projekt je potrebné podať najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe.

Prečítajte si tiež

Podmienky získania príspevku: V rámci tohto národného projektu už zamestnávateľ získava príspevok. Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ prijať na vytvorené pracovné miesto absolventa školy spĺňajúceho vyššie uvedené podmienky na pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok). Podmienkou je, že pracovný pomer musí byť uzatvorený na dobu určitú najmenej na 9 mesiacov alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 9 mesiacov.

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok v rámci tohto projektu sa poskytuje na úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom za zamestnanca. Výška finančného príspevku je ale aj limitovaná a tento príspevok sa v roku 2018 poskytuje vo výške najviac 325,59 eura mesačne. Zamestnávateľ príspevok poberá po dobu najviac 6 mesiacov a následne je povinný udržať pracovné miesto najmenej počas ďalších 3 mesiacov, ale už bez možnosti poberania príspevku.

Článok pokračuje pod reklamou

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Príspevok na zamestnávanie v rámci tohto projektu možno získať na uchádzača o zamestnanie vo veku do 25 rokov evidovaného na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo na uchádzača o zamestnanie vo veku do 29 rokov evidovaného na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Podmienky získania príspevku: Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ prijať na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie na pracovný pomer dohodnutý v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času alebo ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný alebo plný pracovný úväzok). Zamestnávateľ musí takéhoto zamestnanca prijať do pracovného pomeru na dobu určitú na minimálne 6 mesiacov alebo na dobu neurčitú. Podstatou poskytovania tohto príspevku je tzv. „mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa“.

Po prijatí uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru mu bude zamestnávateľ zabezpečovať mentorované zapracovanie a prax za účelom získavania, zvyšovania a prehlbovania skúseností a zručností, ktoré zodpovedajú jeho vzdelaniu. Na tento účel zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov určí mentora, s ktorým uzatvorí dodatok k pracovnej zmluve. Mentor zabezpečuje pre zamestnanca mentoring počas prvých 3 až 6 mesiacov pracovného pomeru. Dĺžka mentorovaného zapracovania trvá minimálne 3 mesiace a maximálne 6 mesiacov v závislosti od počtu mesiacov poberania príspevku na pracovné miesto. Po ukončení mentorovaného zapracovania bude nasledovať 3 mesačné obdobie praxe, počas ktorej si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať dovtedy získané praktické zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné pre výkon konkrétneho zamestnania.

Výška finančného príspevku: Zamestnávateľ môže v rámci tohto národného projektu poberať až tri druhy príspevkov s nasledujúcou výškou:

  • príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorého výška je najviac 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca (pri plnom pracovnom úväzku v roku 2018 najviac 648,96 eura mesačne a pri polovičnom pracovnom úväzku v roku 2018 najviac 324,48 eura mesačne) – poskytuje sa počas mentorovaného zapracovania a praxe, teda najmenej 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov,
  • príspevok na mentorovanie, ktorého výška je v roku 2018 najviac 81,12 eura na jedného mentorovaného zamestnanca na jeden mesiac – poskytuje sa jednorazovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení,
  • príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou, ktorého výška je v roku 2018 najviac 62,52 eura – môže byť poskytnutý najviac dvakrát, a to raz počas obdobia mentorovaného zapracovania a raz počas obdobia praxe.

Počet zamestnávateľov a zamestnancov s príspevkom na zamestnávanie v roku 2017

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poznámka: Počet zamestnávateľov a zamestnancov v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie zahŕňa aj oba jeho podprojekty – aktivitu č. 1 a aktivitu č. 2.

Prehľad základných podmienok na získanie príspevkov na absolventov škôl

Príspevok (národný projekt) Pre akých zamestnancov/absolventov je príspevok určený Dĺžka trvania pracovného pomeru/praxe Mesačná výška príspevku Dĺžka poberania príspevku
Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1 občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac najmenej 3 mesiace zamestná- vateľ príspevok nepoberá zamestná- vateľ príspevok nepoberá
Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 2 občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili denné štúdium pred menej ako dvoma rokmi, od jeho ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac najmenej 9 mesiacov na úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestná- vateľom (najviac 325,59 eura) najviac 6 mesiacov
Praxou k zamestnaniu uchádzač o zamestnanie buď vo veku do 25 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 6 mesiacov najmenej 6 mesiacov 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca (najviac 648,96 eura) najviac 9 mesiacov

Zdroj: www.upsvar.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky