Inovačné vouchre v roku 2015

Aj v roku 2015 môžu podnikatelia získať dotáciu na riešenie svojho vedecko-výskumného projektu vo výške 5 000 alebo 10 000 eur. Žiadosť je potrebné predložiť do 17. apríla 2015.

Čo je to inovačný voucher?

Inovačný voucher predstavuje nenávratnú dotáciu na financovanie rozvoja inovačných aktivít pre podnikateľov. Inovačnými aktivitami sa rozumejú aktivity, ktoré sú zamerané na inovácie vlastných produktov, služieb alebo technológií podnikateľov. Majú prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikateľov a k prehĺbeniu ich spolupráce s vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami. Inovačný voucher predstavuje akúsi poukážku, ktorú môže podnikateľ použiť na zaplatenie služby riešenia vedecko-výskumného projektu jedného z 54 oprávnených riešiteľov inovačných projektov. Ministerstvo hospodárstva SR už po niekoľký raz za sebou vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

Kto sa môže uchádzať o inovačný voucher?

O inovačný voucher sa môže uchádzať každý podnikateľ, fyzická aj právnická osoba, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ide o každého podnikateľa, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaný do osobitnej evidencie alebo podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia. Nevyhnutnou podmienkou však je, aby obsah jeho žiadosti o pridelenie inovačného vouchera na riešenie vedecko-výskumného projektu obsahoval znaky inovatívnosti.

Aká je výška inovačného vouchera pre podnikateľov?

Každý podnikateľ môže v rámci jednej výzvy získať len jeden inovačný voucher, ale viacerí podnikatelia môžu po vzájomnej dohode zlúčiť získané vouchre na riešenie spoločného vedecko-výskumného projektu. Celkový rozpočet na poskytnutie inovačných voucherov pre rok 2015 je vo výške 370 000 eur. Podnikateľ s počtom zamestnancov do 250 vrátane môže získať inovačný voucher vo výške 5 000 eur a podnikateľ s počtom zamestnancov viac ako 250 môže získať inovačný voucher vo výške 10 000 eur. Podnikateľský subjekt s počtom zamestnancov do 250 vrátane získava dotáciu vo výške 100 % oprávnených nákladov a podnikateľský subjekt s počtom zamestnancov viac ako 250 získava dotáciu vo výške 45 % celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu. V prípade, že celkové oprávnené výdavky vedecko-výskumného projektu budú vyššie ako výška poskytnutej dotácie, musí si ich podnikateľ hradiť z vlastných zdrojov.

Ako funguje použitie inovačného vouchera?

Postup použitia inovačného vouchera na úhradu nákladov za realizáciu vedecko-výskumného projektu oprávnenej organizácie je nasledovný:

 1. Po schválení žiadosti o poskytnutie inovačného vouchera zašle Ministerstvo hospodárstva SR na adresu podnikateľa rozhodnutie o jej schválení spolu s podpísanou zmluvou o poskytnutí dotácie a s voucherom.
 2. Po poskytnutí vouchera podnikateľ na základe zmluvy uzatvorenej s riešiteľom projektu – oprávnenou organizáciou realizuje inovačný projekt.
 3. Riešiteľ projektu - oprávnená organizácia predloží Ministerstvu hospodárstva SR žiadosť o preplatenie vouchera najneskôr do 31. októbra 2015 spolu s overenou kópiou zmluvy medzi podnikateľom a riešiteľom projektu, na ktorej štatutárny orgán podnikateľa potvrdí oprávnenosť výdavkov, ktoré boli vynaložené na riešenie projektu.
 4. Podnikateľ zabezpečí v súčinnosti s riešiteľom projektu ukončenie realizácie projektu a predloží Ministerstvu hospodárstva SR záverečnú dokumentáciu potvrdzujúcu vykonané práce najneskôr do 31. októbra 2015.
 5. Ministerstvo hospodárstva SR do 10 pracovných dní od predloženia záverečnej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu posúdi oprávnenosť vynaložených výdavkov, dosiahnuté výsledky a zhodu so žiadosťou o poskytnutie dotácie. V prípade, že sa nezistia žiadne nedostatky, Ministerstvo hospodárstva SR prevedie na účet riešiteľa projektu - oprávnenej organizácii sumu inovačného vouchera.
Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú kritériá hodnotenia a výberu žiadostí o poskytnutie inovačného vouchera?

Výber a hodnotenie žiadostí o poskytnutie inovačného vouchera je v kompetencii sedemčlennej komisie pozostávajúcej z troch zástupcov Ministerstva hospodárstva SR a štyroch externých hodnotiteľov. Komisia hodnotí kvalitatívnu úroveň žiadostí na základe nasledujúcich kritérií:

 • dostatočne konkrétny a zrozumiteľný popis cieľov projektu,
 • spôsob a miera využiteľnosti výsledkov projektu pre podnikateľa,
 • miera prínosov pre podnikateľa,
 • primeranosť nákladov projektu vzhľadom na ciele a parametre riešenia,
 • dostatočný popis spolupráce riešiteľa a podnikateľa, ktorá prispeje k cieľom projektu,
 • primeranosť harmonogramu riešenia,
 • inovatívnosť a originalita riešenia,
 • miera kompetentnosti podnikateľa a riešiteľa.

Žiadosť o poskytnutie inovačného vouchera sa považuje za úspešnú, ak vyhovuje nadpolovičnému počtu vyššie uvedených kritérií. Ak je počet žiadostí nižší ako počet udeľovaných voucherov pri rešpektovaní celkového rozpočtu, sú pridelené vouchere všetkým úspešným žiadateľom. V opačnom prípade rozhoduje o pridelení voucherov žrebovanie. V minulom roku boli inovačné vouchere pridelené 45 podnikateľským subjektom.

Ako a do kedy je potrebné predložiť žiadosť o inovačný voucher?

 • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera sa uskutočnilo 09. marca 2015.
 • Žiadosť o poskytnutie inovačného vouchera je potrebné predložiť Ministerstvu hospodárstva SR do 17. apríla 2015.
 • Projekt je potrebné ukončiť a voucher na preplatenie je potrebné predložiť Ministerstvu hospodárstva SR najneskôr do 31. októbra 2015.

Žiadosť o poskytnutie inovačného vouchera musí byť písomne a elektronicky (na CD alebo DVD) odoslaná v obálke na adresu Ministerstva hospodárstva SR vo vyššie uvedenej lehote a musí obsahovať aj niekoľko príloh. Formálne náležitosti žiadosti je možné nájsť vo Výzve na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Samotný formulár žiadosti o poskytnutie inovačného vouchera a ostatných príloh, ktoré je potrebné k tejto žiadosti priložiť, nájdete na internetovej adrese Ministerstva hospodárstva SR.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky