Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?
Zdroj: Unsplash.com
Tomáš Kuník

Som fanúšik a aktívny používateľ elektromobilu v každodennom živote. Pravidelne testujem elektrifikované modely áut a zároveň pracujem ako obchodný zástupca slovenskej spoločnosti ejoin, ktorá vyvíja vlastné nabíjacie stanice pre elektromobily a buduje sieť nabíjacích staníc. Ak by ste mali záujem o takéto riešenie alebo by ste potrebovali v tejto téme poradiť, kontaktujte ma na [email protected].

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky spustilo 28. augusta 2023 Výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. Hlavným cieľom tejto výzvy je podpora rozvoja elektromobily v Slovenskej republike zvýšením počtu verejných nabíjacích bodov. Financovanie výzvy je realizované z Plánu obnovy. V článku priblížime, ako budú finančné prostriedky rozdelené, ako pri žiadaní postupovať, na čo myslieť aj aké sú kritériá vyhodnocovania žiadostí.

Rozdelenie finančných prostriedkov – koľko možno získať?

V rámci výzvy je alokovaných celkovo 6 084 500 eur bez DPH, ktoré je možné rozdeliť medzi oprávnených žiadateľov. V prípade žiadateľov, pre ktorých bude DPH v zmysle podmienok výzvy oprávnená (napríklad neplatitelia DPH), je rozpočet na dotácie navýšený o ďalších 1 216 900 eur.  Dotácia je poskytovaná na vybudovanie 800 AC nabíjacích bodov (pomalé nabíjanie) s minimálnym výkonom 11 kW, ako aj 360 DC nabíjacích bodov (rýchle nabíjanie) s minimálnym výkonom 50 kW. Nabíjacím bodom sa pritom rozumie konektor nabíjacej stanice – to znamená, že na jednej lokalite môže byť vybudovaná napr. jedna nabíjacia stanica s dvomi konektormi, pôjde teda o dva nabíjacie body.

Alokovaná čiastka je rozdelená podľa viacerých kritérií. Na budovanie AC nabíjacích bodov bolo vyčlenených 1 227 000 eur a pre DC nabíjacie body 4 857 500 eur. Forma žiadosti a finančné prostriedky sú rozdelené aj podľa výšky oprávnených nákladov, a to konkrétne na:

  • Malú žiadosť s oprávnenými nákladmi od 24 000 eur do 119 999,99 eur (alokovaná suma 3 000 000 eur);
  • Veľkú žiadosť s oprávnenými nákladmi nad 120 000 eur (alokovaná suma 3 084 500 eur).

Avšak, dotácia je poskytovaná maximálne do výšky 50 % z celkových oprávnených výdavkov, ktorými sa rozumie jednotková cena každého nabíjacieho bodu podľa typu. Konkrétne:

  • najviac 3 000 eur (bez DPH) / AC nabíjací bod,
  • najviac 29 000 eur (bez DPH) / DC nabíjací bod.

Maximálna výška podpory je preto nasledovná:

  • 1 500 eur (bez DPH) / AC nabíjací bod,
  • 14 500 eur (bez DPH) / DC nabíjací bod.

Zároveň je dôležité podotknúť, že hoci firma môže podať aj veľkú aj malú žiadosť (po jednom kuse v jednom kole vyhodnotenia), nesmie ísť o tú istú lokalitu. To znamená, že ak nie je schválená malá žiadosť, nemôže si firma povedať, že na rovnakej lokalite vybuduje nabíjačku z veľkej žiadosti.

Taktiež je vhodné si uvedomiť, kde môže mať význam vybudovať AC stanicu a kde DC stanicu. Pomalšie nabíjanie je vhodné postaviť pri prevádzkach, kde sa zákazníci zdržia dlhšie, rýchlejšie nabíjanie je vhodné pri hlavných cestných ťahoch či obchodoch, kde si zákazník za 30 – 60 minút nákupu dostatočne nabije auto. Pre lepšiu predstavu uvádzame pár príkladov v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
AC nabíjačka DC nabíjačka
Hotel, penzión Reštaurácia, rýchle občerstvenie, kaviareň
Kino Nákupné centrum, obchod (potraviny, obchodný reťazec)
Aquapark Čerpacia stanica

Podmienky získania dotácie

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, môžu požiadať o dotáciu na vybudovanie nabíjacích bodov. Dôležitým parametrom výzvy je, že vybudované nabíjacie body musia byť verejne dostupné, teda prístupné verejnosti 24 hodín 7 dní v týždni.

Nabíjací bod preto musí byť pripojený na internet a v správe majiteľa stanice, prípadne niektorého z prevádzkovateľov nabíjacích staníc tak, aby daná podmienka bola splnená. Rovnako musia byť stanice zapojené do medzinárodného roamingu (napríklad cez platformy Hubject alebo Gireve), prípadne musia byť vybavené platobným terminálom, čím je podmienka roamingu splnená.

Žiadatelia môžu vybudovať na jednom alebo viacerých lokalitách ľubovoľný počet nabíjacích bodov. Oprávnené výdavky jednej žiadosti však nemôžu byť nižšie ako 24 000 eur, aby boli splnené minimálne podmienky pre Malú žiadosť. Inak povedané, podnikateľ musí počítať s minimálnou investíciou vo výške 12 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Kritériá hodnotenia žiadostí – kto príspevok (ne)dostane?

Pri hodnotení podanej žiadosti je možné získať maximálne 30 bodov, pričom za počet nabíjacích bodov (konektorov) možno získať v rámci jednej žiadosti najviac 11 bodov. Pri malej žiadosti sa za každý konektor pridelí 0,5 bodu, to znamená, že pre získanie plného počtu bodov je nutné počítať s výstavbou nabíjačiek s 22 konektormi (nabíjacími bodmi). Pri veľkej žiadosti je za každý nabíjací bod možné získať 0,15 bodu, takže pre získanie plného počtu je nutné počítať s osadením 74 nabíjacích bodov. Zatiaľ čo malá žiadosť je, prirodzene, určená pre menšie projekty, veľká žiadosť má slúžiť najmä prevádzkovateľom nabíjacích staníc, respektíve väčším firmám, ktoré majú zámer vybudovať väčší počet nabíjacích staníc.

Účel rozdelenia alokovanej čiastky na malú a veľkú žiadosť je teda z dôvodu, aby dostupný balík financií nevyčerpali iba žiadatelia so zámerom veľkej investície, ale aj tí, ktorí chcú vybudovať menší počet nabíjacích bodov. Nakoľko malá žiadosť je ohraničená z hľadiska minimálnych oprávnených nákladov vo výške 24 000 eur, výzva nie je určená pre podnikateľov, ktorí by mali záujem o vybudovanie iba základnej infraštruktúry (napríklad pre hotely, penzióny alebo reštaurácie, ktoré by chceli vybudovať dva alebo štyri nabíjacie body, teda si pred prevádzku osadiť len 1 – 2 nabíjačky).

Zároveň, minimálna výška oprávnených nákladov vo výške 24 000 eur znamená, že podnikateľ musí investovať minimálne 12 000 eur, čo môže byť ďalšia prekážka. Ak je podnikateľ ochotný investovať vyššiu sumu, výšku oprávnených výdavkov je možné dosiahnuť inštaláciou DC stanice, ktorej cena je násobne vyššia (napríklad cena AC stanice je 1 500 eur, no DC stanice 20 000 eur). V tomto prípade ale môže byť prekážkou spomínané hodnotiace kritérium z hľadiska počtu nabíjacích bodov, a teda pravdepodobnosť, že podnikateľ dotáciu získa, je nižšia.

Hoci medzi oprávnené výdavky patria aj náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrické a iné komponenty, vrátane výkonových transformátorov (tzv. trafostaníc) potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete, a tiež príspevok možno využiť na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné/cestné úpravy, do týchto procesov sa však, pravdepodobne, nebude púšťať majiteľ menšej firmy, reštaurácie či hotela. Výhodnejšie môže byť obrátiť sa priamo na prevádzkovateľa nabíjacích staníc, ako ejoin, GreenWay či ZSE Drive (alebo iné úzko špecializované firmy v oblasti nabíjacích staníc), ktorý môže so súvisiacimi procesmi pomôcť. Zároveň o dotáciu môže požiadať za podnikateľa, pričom ďalšie konkrétne podmienky spolupráce si dohodnú individuálne.

Ako o dotáciu na nabíjacie stanice požiadať?

Žiadosť o dotáciu je nutné podať cez Informačný a monitorovací systém plánu obnovy (ISPO). Nevyhnutná je preto registrácia žiadateľa v tomto systéme. Registrovať sa možno prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID). Podnikateľ sa prihlási cez slovensko.sk alebo aplikáciu Slovensko v mobile - ide o rýchlejší spôsob, ktorý umožní okamžité zapojenie sa do výzvy aj v mene danej organizácie. Druhou možnosťou je registrácia mailom, ktorá pozostáva z vypísania formulára a overenia cez e-mailovú adresu. Oba spôsoby však zaberú pár minúť.

Následne je možné vyplniť formulár žiadosti o dotáciu na nabíjacie stanice a nahrať všetky povinné prílohy potrebné na jej podanie. Samotný formulár je vytvorený tak, aby žiadateľa jednoducho previedol cez jednotlivé kroky. Po jeho úspešnom vyplnení podľa stanovených podmienok je potrebné ho potvrdiť spoločne so všetkými prílohami (tie treba pomenovať tak, aby bolo jednoznačné, čoho sa týkajú, prípadne k ním po nahratí vložiť poznámku; listinné prílohy sa zasielajú na adresu vykonávateľa/sprostredkovateľa, ktorá sa uvádza vo výzve a v lehote, ktorá sa uvádza vo výzve).

Povinnými prílohami sú: návrh projektu stavebno-technického riešenia nabíjacej infraštruktúry a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov/výpis z registra trestov.

Prostriedky z výzvy budú podnikateľom vyplácané ako refundácia, čiže výstavbu najskôr zrealizujú zo svojich financií. Už pred samotným žiadaním o dotáciu je však vhodné napríklad zistiť, či je v danej lokalite dostatočne veľká kapacita pre pripojenie požadovaného počtu nabíjačiek do siete (cez distribučnú spoločnosť, ktorá má ale na odpoveď 30 dní). Nakoľko už návrh projektu stavebno-technického riešenia nabíjacej infraštruktúry vyžaduje vyplnenie takých informácií, ako je časový harmonogram pre realizáciu plánovanej výstavby či návrh rozpočtu, je potrebné rátať s istou časovou rezervou a žiadanie o dotáciu si netreba nechávať na poslednú chvíľu.

Vygenerovaný sumár (bez príloh) vo formáte .pdf vytvorený cez ISPO je následne potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom cez portál www.slovensko.sk a do 5 dní od vyplnenia odoslať cez službu „všeobecná agenda“ ministerstvu v stanovenom termíne do uzávery hodnotiaceho kola.

V súčasnosti sú stanovené tri hraničné termíny hodnotiacich kôl, a to konkrétne:

  • 1. kolo 30.09.2023;
  • 2. kolo 31.12.2023;
  • 3. kolo 31.03.2024.

Ďalšie kolá budú vyhlásené v prípade potreby – do vyčerpania zdrojov.

Aktualizácia k 19.9.2023

Ako pre Podnikajte.sk uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR, v prípade úplných žiadostí bude prebiehať ich kontinuálne vyhodnocovanie od uzavretia hodnotiaceho kola po začiatok ďalšieho hodnotiaceho kola. „Po vyhodnotení žiadostí bude všetkým žiadateľom zaslané do elektronickej schránky žiadateľa Oznámenie o splnení/nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu," vysvetľuje Mária Pavlusik, riaditeľka tlačového odboru MH SR. Zároveň dodáva, že k 19.9.2023 evidujú 12 žiadostí podaných v systéme ISPO, pričom rezort predpokladá ich výrazný nárast v posledných dňoch pred uzatvorením prvého hodnotiaceho kola (30.9.2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Kuník
Tomáš Kuník

Som fanúšik a aktívny používateľ elektromobilu v každodennom živote. Pravidelne testujem elektrifikované modely áut a zároveň pracujem ako obchodný zástupca slovenskej spoločnosti ejoin, ktorá vyvíja vlastné nabíjacie stanice pre elektromobily a buduje sieť nabíjacích staníc. Ak by ste mali záujem o takéto riešenie alebo by ste potrebovali v tejto téme poradiť, kontaktujte ma na [email protected].


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky