Čo robiť, ak niekto napodobňuje výrobky, názov, reklamu alebo obsah webových stránok iného podnikateľa?

Prinášame prehľad prostriedkov ochrany pred napodobňovaním zo strany iného podnikateľa.

Napodobňovanie úspešných produktov, reklamy či webových stránok patrí medzi nekalé obchodné praktiky s cieľom obohatiť sa na úkor iného podnikateľa. I keď samotnému kopírovaniu podnikateľ obvykle nedokáže zabrániť, zákon mu ponúka niekoľko možností, ako sa proti takejto praktike brániť.

Najskôr si zaregistrujte ochrannú známku

Jedným zo spôsobov, ktorým možno docieliť lepšiu ochranu značky, loga či sloganu je ochranná známka. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo na jej používanie v spojení s produktmi, pre ktoré bola táto známka registrovaná.

Platí pritom, že podnikateľ, ktorý je majiteľom ochrannej známky, teda chráneného označenia, bude v omnoho silnejšom postavení (predovšetkým z hľadiska dokazovania pred súdom), než majiteľ neregistrovanej značky, ktorá je považovaná iba za tzv. nechránené označenie.

V prípade zásahu do ochrannej známky sa jej majiteľ môže domáhať prerušenia takéhoto zásahu a odstránenia jeho následkov. Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať taktiež primeraného zadosťučinenia v peniazoch.

Bližšie informácie o tom, čo je to ochranná známka, aké sú podmienky a postup pri registrácii ochrannej známky, prinášame v článku: Ako registrovať ochrannú známku?

Ako docieliť rýchlu ochranu proti napodobňovaniu a iným formám nekalej súťaže?

Pokiaľ osoba, ktorá napodobňuje vaše produkty, reklamu, obsah webových stránok a pod., neprestane so svojím konaním dobrovoľne (obvykle po písomnom upozornení), efektívnu ochranu možno docieliť iba súdnou cestou.

Často využívaným prostriedkom je tzv. predbežné opatrenie, ktorým súd už do 30 dní od doručenia návrhu na jeho vydanie narušiteľovi nariadi, aby sa zdržal ďalšieho nekalosúťažného konania. Pripomíname, že predbežné opatrenie má iba dočasný charakter a zaniká, ak podnikateľ v stanovenej lehote nepodá tiež riadnu žalobu vo veci samej. Účelom predbežného opatrenia je teda odvrátenie nepriaznivých následkov, ku ktorým by inak mohlo dôjsť.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Podnikateľ sa predbežným opatrením môže domáhať toho, aby sa iný podnikateľ zdržal prevádzkovania webovej stránky, ktorá napodobňuje jeho vlastnú webovú stránku. Po dobu, kým bude prebiehať súbežné súdne konanie (to môže trvať mesiace i roky), tak oprávnenému podnikateľovi nebude spôsobovaná ďalšia škoda. Ten, voči komu predbežné opatrenie smeruje, má totiž zakázané pokračovať v nekalosúťažnom konaní.

Predbežné opatrenie bude od 1.7.2016 nahradené tzv. neodkladným opatrením, ktoré zavádza nový civilný sporový poriadok.

Aké sú žaloby proti napodobňovaniu a iným formám nekalej súťaže?

Predbežné opatrenie zaisťuje iba dočasnú ochranu, najneskôr do doby, než súd vydá rozhodnutie v konaní o veci samej (o napodobňovaní), ktoré možno zahájiť niektorou z nižšie uvedených žalôb:

 1. Žaloba na zdržanie sa nekalosúťažného konania
  Príklad: Podnikateľ sa bude domáhať toho, aby iný podnikateľ prestal s používaním napodobeniny jeho ochrannej známky.
 2. Žaloba na odstránenie závadného stavu
  Príklad: Podnikateľ sa bude domáhať toho, aby iný podnikateľ stiahol napodobeninu výrobku z regálu v obchode.
 3. Žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia
  Príklad: Podnikateľ sa bude domáhať toho, aby sa mu iný podnikateľ verejne (napr. v novinách) ospravedlnil.
 4. Žaloba na náhradu škody
  Príklad: Podnikateľ sa bude domáhať toho, aby mu iný podnikateľ zaplatil vzniknutú škodu a ušlý zisk. Škodou sa pritom rozumie suma, o ktorú podnikateľ prišiel v dôsledku napodobňovania.
 5. Žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia
  Príklad: Podnikateľ sa bude domáhať toho, aby mu iný podnikateľ vydal majetkový prospech, ktorý získal v dôsledku svojho protiprávneho konania.
  Keďže tento nárok sa veľmi ťažko preukazuje, v praxi sa odporúča uplatnenie žaloby na náhradu škody.

Formulácia žaloby a návrhov na dokazovanie môžu byť v praxi pomerne zložité. Vždy preto odporúčame využiť právnu pomoc odborníka, ktorý sa postará taktiež o celkový priebeh súdneho konania.

Zdroje, ktoré problematiku ochrany proti napodobňovaniu upravujú

 • Zákon č. 506/2009 Z. z., zákon o ochranných známkach
 • §§ 44 - 55 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
 • §§ 74 - 77a zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok
 • §§ 324 - 342 zákona č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?

Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?

Aké práva a povinnosti sa spájajú s autorstvom a ako ich upravujú autorská či licenčná zmluva? Na čo myslieť pri uzavretí týchto zmlúv?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky