Nekalá súťaž a obrana proti nekalej súťaži

Aké sú druhy nekalosúťažného konania a aké ma podnikateľ možnosti obrany proti nekalej súťaži.

V obchodnom styku nie sme vždy svedkami poctivého konania všetkých podnikateľov. Čo však môžeme považovať len za neprofesionálny postup a čo už za nekalú súťaž?

Kedy ide o nekalú súťaž?

Aby mohlo byť konanie klasifikované ako nekalosúťažné, tak musí splniť tri kritériá. Nekalou súťažou môže byť len konanie v hospodárskej súťaži (kritérium č. 1), teda v prostredí, kde podnikatelia poskytujú svoj tovar alebo služby a kde sa obrazne povedané „bijú o zákazníka“. Hospodárska súťaž je skutočne súťažou, a teda snahou určitým spôsobom predbehnúť svoju konkurenciu. Nie je podstatné, či vystupujeme voči inému podnikateľovi alebo voči zákazníkovi, rovnako ako nie je podstatné, či sa pohybujeme v okruhu nášho predmetu podnikania alebo nie.

Príklad: O hospodársku súťaž pôjde, keď sa predajca nábytku bude znižovaním cien snažiť odlákať zákazníkov od svojho konkurenta, aby tak zvýšil svoje tržby. V hospodárskej súťaži sa však budeme pohybovať aj v prípade, že ako zákazník kupujeme kancelárske potreby, pretože nás ako zákazníka môže poškodiť klamlivou reklamou alebo my môžeme šírením nepravdivých informácii o niektorom z predajcov znížiť jeho zisk.

O nekalosúťažnom konaní môžeme hovoriť len ak je v rozpore s dobrými mravmi súťaže (kritérium č. 2). Treba však dôsledne rozlišovať medzi všeobecnými dobrými mravmi a dobrými mravmi súťaže. Hospodárska súťaž je oveľa flexibilnejšia a pripúšťa sa v nej oveľa viac ako by pripúšťali dobré mravy. Preto aj dobré mravy súťaže majú hranice oveľa ďalej, ako sú hranice bežných dobrých mravov.

Príklad: Obchodná taktika, ktorej cieľom je zničenie konkurencie alebo minimalizovanie počtu zákazníkov konkurenta za účelom zvýšenia vlastného zisku nie je v obchodnom styku ničím neobvyklým a prekvapivým – z hľadiska dobrých mravov súťaže teda nejde o žiaden prešľap. Ak by bol takýto postup posudzovaný z pohľadu všeobecných dobrých mravov, pravdepodobne by bol odsúdený ako nemorálny.

Prečítajte si tiež

Posledným kritériom, aby sa išlo o nekalú súťaž, je spôsobilosť takéhoto konania privodiť ujmu inému podnikateľovi alebo zákazníkovi (kritérium č. 3). Nie je preto podstatné, či nám reálne vznikla nejaká škoda, ale stačí, ak nám hrozí, že by nám škoda mohla vzniknúť.

Príklad: Na trhu si nás naši zákazníci pamätajú hlavne vďaka výraznému logu na našich výrobkoch. Náš konkurent chce toto naše postavenie zneužiť a začne na trh dodávať svoj tovar označený svojim logom veľmi podobný tomu nášmu. Takéto konanie bude považované za nekalú súťaž aj keď nám síce ešte nevznikla žiadna ujma, ale hrozí nám, že naši zákazníci si pomýlia náš tovar s tovarom nášho konkurenta a kúpia si tovar nášho konkurenta.

Špeciálne druhy nekalej súťaže

Z praktických skúseností a najčastejších prípadov nekalej súťaže sa vytvorili špeciálne druhy nekalej súťaže, ktoré upravuje priamo zákon. Konkrétne ide o nasledujúce prípady:

1. Klamlivá reklama: Iný podnikateľ o nás šíri nepravdivé informácie, čím odrádza našich zákazníkov, prípadne šíri nepravdivé informácie o svojich výrobkoch, čím sa snaží získať nových zákazníkov.

Príklad 1: Predajca zeleniny klamlivo tvrdí o svojom konkurentovi, že predáva zeleninu, ktorá nie je čerstvá, aby od neho odlákal zákazníkov.

Príklad 2: Predajca sušienok v reklame uvádza nižší obsah cukru v sušienkach, než je skutočnosť, aby odlákal zákazníkov od konkurencie.

2. Klamlivé označenie tovaru a služieb: Podnikateľ vedome označuje svoje výrobky tak, aby si zákazníci mysleli, že tovar pochádza z určitej oblasti alebo určitej krajiny, aj keď to tak nie je.

Príklad: Predajca mäsových výrobkov má na obaloch klobás maďarskú trikolóru, na základe čoho si zákazníci môžu myslieť, že predáva maďarskú klobásu, aj keď to tak v skutočnosti nie je.

3. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny: Podnikateľ používa označenie alebo obchodné meno používané konkurenciou alebo napodobňuje výrobky konkurenta, aby dosiahol, že zákazníci si ich tovar pomýlia a nebudú kupovať len tovar konkurenta.

Príklad: Podnikateľ používa pre svoje výrobky zvláštne označenie, pod ktorým ho vyhľadávajú aj zákazníci. Jeho konkurent začne používať označenie, ktoré sa odlišuje len v jednom písmene a bez bližšieho preskúmania vyzerá totožne. Zákazníci si tak môžu ich tovar pomýliť a namiesto overenej značky si omylom kúpiť tovar konkurencie

4. Parazitovanie na povesti: Podnikateľ sa snaží využiť povesť, ktorú svojou činnosťou získal iný známy podnikateľ, aby prilákal svojich zákazníkov, napr. vo svojich reklamách uvádza, že ho odporúča aj známy podnikateľ.

5. Podplácanie: Podplácanie člena štatutárneho orgánu (konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným, člen predstavenstva v akciovej spoločnosti) alebo zamestnanca svojho konkurenta, aby si zaistil určitú výhodu na úkor svojho konkurenta. Druhým prípadom je ak člen štatutárneho orgánu alebo zamestnanec žiada alebo prijme za rovnakým účelom úplatok.

Príklad: Podnikateľ poskytuje zamestnancovi svojho konkurenta poukážky do wellness centra ako odmenu za to, že zamestnanec nebude oslovovať zákazníkov s novou ponukou výrobkov, čím získa podnikateľ výhodu a väčšiu šancu na zisk.

6. Zľahčovanie: Rozširovanie nepravdivých informácii o pomeroch alebo výkonoch konkurenta.

Príklad: Podnikateľ šíri medzi zákazníkmi rozširuje nepravdivé informácie o zlej finančnej situácii svojho konkurenta.

7. Porušenie obchodného tajomstva: Neoprávnené poskytnutie obchodného tajomstva iného podnikateľa tretej osobe, ktorá ho využije vo svoj prospech alebo zneužitie obchodného tajomstva iného podnikateľa pre svoj vlastný prospech.

Príklad: V rámci obchodného styku sa náš obchodný partner dozvedel naše výrobné postupy (patriace do nášho obchodného tajomstva). Následne tieto informácie bez nášho vedomia poskytol nášmu konkurentovi.

8. Výroba produktov, ich uvádzanie na trh a poskytovanie služieb, ktoré ohrozujú zdravie alebo životné prostredie.

Príklad: Podnikateľ uvádza na trh hračky pre deti, ktorých zloženie je zdraviu škodlivé.

Vzhľadom na vynaliezavosť ľudí nemožno od zákona očakávať, že dokáže špeciálne opísať všetky prípady, ktoré by mohli nastať. Preto v prípade, že by sme nevedeli zaradiť konanie podnikateľa (súťažiteľa) do uvedených podskupín nekalosúťažného konania, stačí, ak konanie podnikateľa splní všeobecné podmienky pre nekalú súťaž (tj. konanie v hospodárskej súťaži v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pričom je spôsobilé privodiť ujmu iným podnikateľom).

Článok pokračuje pod reklamou

Obrana proti nekalej súťaži

Pokiaľ je konanie iného podnikateľa (súťažiteľa) nekalou súťažou a nám čo i len hrozí ujma, prípadne už naše práva boli porušené, zákon nám ponúka hneď niekoľko nárokov, ktoré môžeme uplatniť:

  • domáhať sa po rušiteľovi (škodcovi), aby sa svojho konania zdržal a prípadne aj odstránil stav, ktorý jeho konaním vznikol,
  • požadovať primerané zadosťučinenie (napr. verejné ospravedlnenie v médiách či primeraná finančná náhrada),
  • požadovať náhradu škody, ak nám konaním rušiteľa nejaká vznikla,
  • požadovať bezdôvodné obohatenie, ak sa rušiteľ v dôsledku nekalej súťaže obohatil,
  • požadovať, aby škodca na vlastné náklady uverejnil rozsudok súdu v tlači, televízii či na internete.

Príklad: Iný podnikateľ vo svojich letákoch uvádza, že ich výrobky využívame aj my a odporúčame ich ďalším zákazníkom spolu s uverejnením loga našej firmy. V dôsledku týchto letákov po nespokojnosti s týmto podnikateľom prestali využívať naše služby niektorí naši zákazníci. Tento podnikateľ však zaznamenáva vysoké tržby, pretože naše meno mu priviedlo množstvo nových zákazníkov.

Na základe žaloby sa môžeme domáhať, aby prestal naše meno uverejňovať vo svojich letákoch, ďalej požadovať náhradu škody, ktorá nám vznikla v dôsledku odchodu našich verných zákazníkov. Ďalej môžeme požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia, teda zisky rušiteľa, ktorý sa obohatil v dôsledku zneužitia nášho mena a našej dobrej povesti. V rozsudku môže súd uložiť rušiteľovi, aby zverejnil rozhodnutie, v ktorom uvedené, že z jeho strany došlo k parazitovaniu na našej povesti, aby aj na verejnosti došlo k očisteniu nášho mena.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku nekalej súťaže upravujú

§ 44 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení

Ako sa chrániť pred nekalou súťažou a čo tento pojem znamená približujeme aj v článku Nekalá súťaž a ochrana pred ňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky