Licencie Creative Commons a ich použitie na Slovensku

Prehľad dôležitých informácií o licenciách Creative Commons a možnostiach ich použitia v prostredí slovenského internetu. Aké riziká podnikateľovi hrozia ak používa bezplatné fotky, či iné autorské diela?

Každé autorské dielo, či už ide o fotku, grafický dizajn, hudbu alebo odborný text, podlieha prísnej autorskoprávnej ochrane. K tomu, aby takéto dielo mohlo byť použité, napríklad uverejnené na internetovej stránke, je preto potrebná licencia, teda súhlas samotného autora. K udeleniu požadovaného súhlasu dnes čoraz častejšie slúžia aj celosvetovo používané licencie Creative Commons, ktorých účelom je sprístupňovanie autorských diel čo najširšej verejnosti. Ako však postupovať, ak chce autor sprístupniť svoje dielo verejnosti za pomoci Creative Commons a na čo si dávať pozor z pozície konečného používateľa autorsky chráneného diela (napr. obrázku z fotobanky)? V nasledujúcom článku prinášame prehľad dôležitých informácií týkajúcich sa licencií Creative Commons.

Čo sú to Creative Commons a ako sa používajú?

Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom rozširovania voľného prístupu k autorským dielam. K tomu, aby mohli byť takéto diela sprístupnené pre použitie čo najširšej verejnosti, spomínaná organizácia vytvorila (a neustále aktualizuje) štandardizované typy licencií vyjadrených medzinárodne uznávanými skratkami alebo piktogramami. Ak autor označí svoje dielo niektorou zo skratiek či značiek Creative Commons, znamená to, že udeľuje svoj súhlas s jeho použitím za špecifických podmienok konkrétnej licencie.

Príklad: Autor fotografie uverejní svoje dielo na diskusnom fóre, pričom k fotografii dopíše skratku „CC BY 4.0“. Znamená to, že súhlasí s použitím svojej fotografie za podmienok licencie Creative Commons štvrtej generácie, typ „Uveďte autora“, ktorá stanoví, že autorské dielo možno voľne šíriť, avšak iba za podmienky, že pri ďalšom použití bude pri fotografii označený jej autor.

Aké sú typy licencií Creative Commons?

Keďže v praxi existuje niekoľko rôznych spôsobov použitia autorských diel, ako i obmedzení zo strany ich autorov, Creative Commons vypracovala rôzne typy a kombinácie licencií.

Význam najčastejšie používaných skratiek a piktogramov si pokúsime vysvetliť na nasledujúcich licenčných prvkoch:

Attribution (CC BY) - Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky uvedenia autora.

Attribution Share Alike (CC BY-SA) - Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela aj v upravenej podobe, avšak za zachovania pôvodnej licencie.

Attribution no Derivatives (CC BY-ND) -Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela len v jeho pôvodnej podobe, nie odvodené diela.

Attribution Non Commercial (CC BY-NC) - Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely.

Použité piktogramy

Okrem vyššie uvedených existuje množstvo ďalších typov (napr. CC0 – neobmedzené použitie), kombinácií a časových verzií.

Aké sú riziká použitia Creative Commons na Slovensku?

I keď licencie Creative Commons so sebou prinášajú množstvo zjednodušení a výhod, v praxi môže dochádzať k rôznym problémom.

Predstavme si situáciu, kedy slovenský autor vytvorí vektorovú grafiku, ktorú chce sprístupniť verejnosti za podmienok licencie CC0.

Definícia tohto typu licencie hovorí, že dielo sa uverejňuje ako dielo voľné s tým, že autor sa celosvetovo vzdáva všetkých svojich autorských práv. Problémom je, že slovenský autorský zákon označuje za voľné diela len tie, pri ktorých uplynula doba autorskoprávnej ochrany – vo všeobecnosti teda 70 rokov od autorovej smrti. Slovenský právny poriadok súčasne neumožňuje, aby sa niekto svojich práv vopred vzdal. Za danej situácie by sa konkrétny typ licencie vykladal podľa úmyslu, ktorý autor sledoval, v spojení s tými ustanoveniami slovenského autorského zákona, ktoré sú tomuto úmyslu najbližšie.

Článok pokračuje pod reklamou

V danom prípade by sa teda úmysel autora s najväčšou pravdepodobnosťou vykladal tak, že grafik udeľuje nevýhradnú, bezodplatnú, časovo a miestne neobmedzenú licenciu pre vopred neurčený okruh používateľov. Vzhľadom na to, že slovenský autorský zákon neumožňuje vzdať sa osobnostných práv k dielu, prípadný používateľ musí myslieť na to, že ani takáto licencia mu neudelí absolútne neobmedzený spôsob nasledujúceho použitia dielu. Napríklad ak by používateľ dielo použil na webstránkach s erotickým obsahom alebo iným spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za hanlivé nakladanie s dielom alebo za zásad do cti a dobrej povesti autora, napriek udelenej licencii CC by sa autor mohol domáhať zastavenia takéhoto nakladania s dielom.

Obdobný problém môže nastať na strane prevádzkovateľa webovej stránky, ktorý si stiahne obrázok z fotobanky typu Pixbay – tá verejnosti ponúka obrázky pre voľné, nekomerčné i komerčné použitie pod licenciou CC0, tj. bez akýchkoľvek obmedzení pri ďalšom použití.

Ak sa prevádzkovateľovi webu ozve autor obrázku s tým, že mu ho niekto ukradol a žiada primerané zadosťučinenie, prevádzkovateľ webu sa bude musieť vysporiadať najskôr s právami autora a až následne s prípadnou náhradou škody voči fotobanke. Nie je totiž neobvyklé, že prevádzkovatelia úložísk voľne dostupných autorských diel nemusia verifikovať uploadovaný obsah.

Pokiaľ ide o sublicencovanie a postupovanie licencie k takémuto dielu (obrázok si stiahne grafik, ktorý ho zapracuje do svojej tvorby a následne predá klientovi), máme za to, že i keď autor príslušným piktogramom či skratkou CC neudelil výslovný súhlas v zmysle slovenského autorského zákona, ďalšie šírenie diela nemôže byť obmedzené. Naďalej pritom platia osobnostné práva autora, ktorých sa nie je možné vzdať ani cez CC - aj držiteľ sublicencie tak musí uvádzať pôvodného autora.

Zároveň je potrebné myslieť na to, že licencie CC neriešia kolektívnu správu autorských diel, resp. takúto správu nevylučujú, a v niektorých prípadoch takúto správu dokonca vylúčiť ani nemôžu. V praxi teda môže nastať situácia, že organizácia kolektívnej správy (napr. SOZA, SLOVGRAM či LITA) vyzve prevádzkovateľa webovej stránky, ktorý použil obrázok z fotobanky, k úhrade bezdôvodného obohatenia z dôvodu komerčného použitia diela, a to aj napriek tomu, že autor takéto dielo označil niektorou z licencií CC. Pred použitím diela, napríklad hudobného, je preto vhodné overiť, či autor nie je zastúpený organizáciou kolektívnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky