Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023

Informáciami o podnikajúcich na elektronických platformách na účel daní budú príslušné orgány disponovať automaticky. Cieľom je zabrániť daňovým únikom. Akým spôsobom sa bude medzinárodná výmena informácií realizovať?

Národná rada SR dňa 15. 6. 2022 prijala zákon č. 250/2022 Z. z., ktorý za účelom pomoci daňovým správam pri správnom vyčíslení zdaniteľných príjmov podnikajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem, zavádza nový druh automatickej výmeny informácií o predávajúcich využívajúcich tieto platformy. Nová úprava je implementáciou Smernice Rady 2021/514.

Uvedená výmena informácií sa týka tak cezhraničného využívania, ako aj domácich platforiem, ktoré ponúkajú predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom nehnuteľností či poskytovanie ubytovania alebo iných služieb (ako napr. booking.com, Airbnb, Uber, Bolt a pod.). Takto prijaté informácie bude možné využiť aj na kontrolu priznanej a zaplatenej dane z príjmov, DPH, ako aj pre účely kontroly miestnych daní.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 250/2022 Z. z., jeho cieľom je zabezpečiť finančnej správe významný zdroj informácií o predávajúcich, ktorí dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem. Kontrola plnenia daňových povinností uvedených daňovníkov bola totiž limitovaná nedostatkom informácií, na základe ktorých by bolo možné verifikovať, či daňovník priznal aj príjmy dosiahnuté cez digitálnu platformu. Z toho vyplýva, že napríklad poskytovateľ ubytovania cez Airbnb či booking.com už svoje príjmy pred finančnou správou neskryje.

Zmeny prijaté zákonom č. 250/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2023 dotknú najmä zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a od 1. 1. 2024 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Výmena informácií – medzinárodná spolupráca pri správe daní od 1. 1. 2023

Výmena informácií na žiadosť je jednou zo základných foriem medzinárodnej spolupráce. S účinnosťou od 1. 1. 2023 bude do nášho právneho poriadku zapracovaný tzv. medzinárodný štandard výmeny informácií, to znamená, že nová úprava podčiarkla nevyhnutnosť, aby orgány členských štátov EÚ žiadali a poskytovali také informácie, pri ktorých je možné predpokladať ich významnosť a odôvodnenosť pre správu daní identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby alebo subjektu.

Za tým účelom bude musieť žiadosť o poskytnutie informácie obsahovať najmä informáciu o dôvode žiadosti a podrobný opis požadovaných informácií na účely správy daní.

Pre porovnanie uvádzame, že v súčasnosti účinná právna úprava takéto špecifikácie obsahu žiadosti vôbec neupravuje. Ide pritom len o minimálne požiadavky na obsah žiadosti o poskytnutie informácií.

Elektronická platforma od 1. 1. 2023

Pojem „platforma“ je na účel novej právnej úpravy definovaný pomerne široko. Myslí sa ňou softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácií vrátane mobilných aplikácií, ktorý je prístupný používateľom a ktorý predávajúcim umožňuje spojiť sa s inými používateľmi s cieľom vykonať, priamo alebo nepriamo, vybranú činnosť v prospech týchto používateľov a zahŕňa aj všetky postupy na výber a zaplatenie odplaty v súvislosti s vybranou činnosťou.

Platformou je tak elektronická stránka, ako aj aplikácia vrátane mobilnej aplikácie.

Z citovanej definície vyplýva, že platformou sa od 1. 1. 2023 rozumie tak elektronické rozhranie ako aj akýkoľvek softvér, ktorý umožňuje spojenie medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom poskytnutia prenájmu nehnuteľného majetku, osobných služieb ako doučovanie, manuálna práca, kancelárske, právne či účtovnícke činnosti za predpokladu, že sú realizované na základe špecifickej požiadavky konkrétneho používateľa, predaj tovaru či prenájom dopravných prostriedkov. Ide tak o rôzne e-shopy, rezervačné portály a rôzne aplikácie vrátane mobilných aplikácií, ktoré spravidla umožňujú poskytovanie uvedených služieb či predaj tovarov od rôznych predávajúcich, pričom musia zahŕňať postup na výber a zaplatenie vybranej činnosti.

Na druhej strane, pojmom „platforma“ sa na účel tejto právnej úpravy nemyslí internetová stránka podniku, ktorá umožňuje podniku predávať vlastný tovar.

Povinnosti prevádzkovateľov platforiem – medzinárodná výmena od 1. 1. 2023

Na území Slovenskej republiky si budú povinnosti oznamujúceho prevádzkovateľa platformy voči Finančnému riaditeľstvu SR v súvislosti s automatickou výmenou informácií plniť prevádzkovatelia platforiem definovaní v § 22h písm. e) zákona č. 442/2012 Z. z. Pôjde o subjekty, ktoré uzatvárajú zmluvy s predávajúcimi, aby im sprístupnili celú platformu a súčasne napr. podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike alebo majú miesto vedenia v Slovenskej republike a pod.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak oznamujúci prevádzkovateľ platformy má sídlo alebo miesto skutočného vedenia v Slovenskej republike, je založený alebo zriadený v Slovenskej republike alebo tu má miesto vedenia či stálu prevádzkareň a súčasne je založený, zriadený alebo má daňovú rezidenciu alebo miesto vedenia alebo stálu prevádzkareň aj v inom členskom štáte, sám si zvolí jeden členský štát, v ktorom bude plniť oznamovacie povinnosti.

Finančnej správe SR sa pritom budú od 1. 1. 2023 oznamovať nasledovné informácie:

a) za prevádzkovateľa platformy:

 • názov, sídlo, DIČ oznamujúceho prevádzkovateľa platformy
 • individuálne identifikačné číslo prevádzkovateľa platformy
 • obchodný názov platformy

b) za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával činnosti okrem prenájmu:

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov,
 • primárnu adresu
 • všetky daňové identifikačné čísla prípadne miesto narodenia predávajúceho, ak daňové identifikačné číslo neexistuje
 • identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii
 • dátum narodenia, obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo
 • informácie o existencii akejkoľvek stálej prevádzkarne v členskom štáte, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú vybrané činnosti, ak sú dostupné, s uvedením každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň nachádza
 • identifikátor finančného účtu, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 zákona č. 442/2012 Z. z. nezverejnil informáciu, že nemá v úmysle používať identifikátor finančného účtu na tento účel
 • meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa líši od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, a ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa finančného účtu
 • každý členský štát, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 zákona č. 442/2012 Z. z.
 • celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná
 • poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia

c) za každého predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, ktorý vykonával činnosti zahŕňajúce prenájom nehnuteľností

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov,
 • primárnu adresu
 • všetky daňové identifikačné čísla prípadne miesto narodenia predávajúceho, ak daňové identifikačné číslo neexistuje
 • identifikačné číslo predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty, ak je k dispozícii
 • dátum narodenia, obchodné identifikačné číslo alebo registračné číslo
 • informácie o existencii akejkoľvek stálej prevádzkarne v členskom štáte, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú vybrané činnosti, ak sú dostupné, s uvedením každého príslušného členského štátu, v ktorom sa takáto stála prevádzkareň nachádza
 • identifikátor finančného účtu, ak je dostupný oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, a ak príslušný orgán členského štátu, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 zákona č. 442/2012 Z. z. nezverejnil informáciu, že nemá v úmysle používať identifikátor finančného účtu na tento účel
 • meno držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca alebo pripisuje odplata, ak sa líši od mena predávajúceho podliehajúceho oznamovaniu, a ak je dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy, ako aj všetky ostatné finančné identifikačné informácie dostupné oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy týkajúce sa tohto držiteľa finančného účtu
 • každý členský štát, v ktorom je predávajúci podliehajúci oznamovaniu rezidentom podľa § 22k ods. 6 zákona č. 442/2012 Z. z.
 • poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia
 • adresu každej položky na zozname nehnuteľností určenú na základe postupov podľa § 22k ods. 8 zákona č. 442/2012 Z. z. a príslušné katastrálne číslo alebo jeho ekvivalent podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza, ak bolo pridelené,
 • celkovú odplatu vyplatenú alebo pripísanú počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet poskytnutých vybraných činností pri každej položke na zozname nehnuteľností,
 • počet dní prenajímania každej položky na zozname nehnuteľností počas oznamovacieho obdobia a druh každej položky na zozname nehnuteľností, ak sú tieto informácie k dispozícii.
Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na oznamovanie uvedených informácií je stanovená do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Vzhľadom na účinnosť zákona je tak prvá lehota do 31. 1. 2024.

Prevádzkovateľ platformy bude informácie oznamovať vždy do 31. januára.

O akých subjektoch sa teda budú informácie poskytovať? Pôjde o aktívnych používateľov platforiem, rezidentov na daňové účely v členskom štáte, vrátane Slovenskej republiky alebo prenajímateľov nehnuteľností nachádzajúcich sa v členskom štáte vrátane Slovenskej republiky, zaregistrovaných na platforme a vykonávajúcich vybrané činnosti, teda činnosti za odplatu, t. j. tých, ktorí budú poskytovať vybrané činnosti alebo sa im v súvislosti s týmito činnosťami bude počas oznamovacieho obdobia vyplácať alebo pripisovať odplata.

Oznamovanie sa však netýka predávajúcich, ktorí sú:

 • vládnym subjektom,
 • subjektom, ktorého akcie sú obchodované na trhu s cennými papiermi, alebo jeho prepojený subjekt,
 • veľkými poskytovateľmi hotelového ubytovania s vysokou frekvenciou (viac ako 2000 činností počas oznamovaného obdobia),
 • malými predávajúcimi tovaru (menej ako 30 činností v hodnote spolu maximálne 2000 eur počas oznamovaného obdobia).

Povinnosť registrácie prevádzkovateľa digitálnej platformy

Povinnosť registrovať sa od 1. januára 2023 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú usadení v Slovenskej republike. Títo sa v SR registrovať vôbec nemusia, potrebné formuláre na splnenie oznamovacej povinnosti DAC7 im budú pridelené priamo v ich osobnej internetovej zóne po prihlásení sa na portáli finančnej správy po 1. januári 2023, resp. po 1. januári 2024, kedy budú k dispozícii základné oznamovacie formuláre DAC7. Pre tzv. „neusadených“ prevádzkovateľov platforiem, ktorí majú za určitých podmienok, definovaných v zákone, platí povinnosť zaregistrovať sa v Slovenskej republike (alebo v jednom z členských štátov EÚ).

Od 01. januára 2023 bude na portáli finančnej správy k dispozícii elektronický formulár Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI, ktorý sa podáva do 15 dní odo dňa, kedy sa takýto subjekt stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy. 

Finančná správa upozorňuje na často uvádzanú nesprávnu informáciu, že z dôvodu prijatej eurosmernice DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto (napríklad aj jednorazovo) predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. Finančná správa upozorňuje, že žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať na portáli finančnej správy, a už vôbec nie každý mesiac.

Sankcie prevádzkovateľom platforiem od 1. 1. 2023

Zákon č. 250/2022 Z. z. splnenie oznamovacích povinností prevádzkovateľov platforiem zabezpečuje dvoma druhmi sankcií, ktoré za nesplnenie oznamovania hrozia.

Prečítajte si tiež

Daňový úrad Bratislava najskôr vyzve prevádzkovateľa platformy o poskytnutie informácií. Pokiaľ však ani po druhej písomnej výzve Daňového úradu Bratislava prevádzkovateľ platformy, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike, ani v inom členskom štáte a sprostredkúva vykonávanie vybranej činnosti zo strany predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu alebo vybranú činnosť zahŕňajúcu prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a nie je kvalifikovaným prevádzkovateľom platformy kvalifikovaného nečlenského štátu, nesplní povinnosť oznamovania, Daňový úrad zruší registráciu tohto prevádzkovateľa platformy. Registrácia sa zruší najneskôr po uplynutí 90 dní odo dňa doručenia prvej výzvy, nie však skôr ako uplynie 30 dní od doručenia druhej výzvy.

Za nesplnenie povinností hrozí prevádzkovateľom pokuta až do 10 000 eur.

Zrušenie registrácie nemá vplyv na uloženie pokuty, ktorá je druhou formou sankcie za nesplnenie oznamovacích povinností prevádzkovateľom platforiem. Daňový úrad Bratislava bude od 1. 1. 2023 ukladať prevádzkovateľom platforiem pokuty za:

 • nesplnenie povinnosti v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa subjekt stal prevádzkovateľom platformy podľa § 22h písm. e) prvého bodu zákona č. 442/2012 Z. z. elektronicky oznámiť príslušnému orgánu Slovenskej republiky členský štát, ktorý si vybral na plnenie požiadaviek na oznamovanie informácií, pokutu vo výške do 3 000 eur aj opakovane,
 • nesplnenie povinnosti požiadať Daňový úrad Bratislava o registráciu, pokutu vo výške do 5 000 eur aj opakovane,
 • nesplnenie povinností oznamovania informácií príslušnému orgánu Slovenskej republiky a postupov preverovania informácií o predávajúcich, pokutu vo výške do 10 000 eur, a to aj opakovane.

Povinnosti predávajúcich na platformách – medzinárodná výmena od 1. 1. 2023

Každý predávajúci na platforme má od 1. 1. 2023 povinnosť poskytovať prevádzkovateľom platforiem súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré títo následne poskytujú Finančnej správe SR. Sankciou za neposkytnutie potrebnej súčinnosti je zrušenie registrácie na platforme a zabránenie v opätovnej registrácii alebo zadržanie vyplatenia odplaty, kým predávajúci neposkytne požadované informácie.

Uplatneniu uvedených sankcií musia predchádzať dve výzvy a časová lehota 60 dní. To znamená, že prevádzkovateľ platformy najskôr požiada predávajúceho o poskytnutie súčinnosti, t. j. o poskytnutie relevantných informácií. Ak predávajúci nezareaguje, následne mu bude prevádzkovateľ zasielať prvú, prípadne druhú výzvu na poskytnutie súčinnosti. Ak predávajúci ani po tejto druhej výzve neposkytne potrebnú súčinnosť, pričom uplynie lehota 60 dní, prevádzkovateľ pristúpi k zrušeniu registrácie resp. zadržaniu odplaty až do poskytnutia požadovaných informácií zo strany predávajúceho.

Finančná správa však zdôrazňuje, že povinnosťou osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť však nie je ani nová, ani sa nijako nemení vyššie uvedenou novelou zákona.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky