Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Daň z motorových vozidiel za rok 2023
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň má podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorá v roku 2023 využívala vozidlo na podnikateľské účely a to aj v prípade, ak vozidlo bolo na podnikanie využívané iba časť roka. Do daňového priznania uvádzajú podnikatelia všetky vozidlá, ktoré na podnikanie využívali, a to bez ohľadu na to, či je vozidlo zaradené v obchodnom majetku (podstatný je v tomto prípade fakt, že vozidlo používali na podnikateľské účely). Existujú však aj výnimky.

Ktoré vozidlá sú a ktoré naopak nie sú predmetom tzv. „cestnej“ dane, alebo sú od tejto dane oslobodené, ako aj výšku sadzieb dane, vznik a zánik daňovej povinnosti či platenie preddavkov na daň upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Čo je predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2023

Samotný predmet dane je v zákone o dani z motorových vozidiel definovaný v § 2 ods. 1. Predmetom dane je vozidlo (kategórie M, N, L a O), ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, v zdaňovacom období.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle – v súvislosti so zákonom o účtovníctve,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii – v súvislosti so zákonom o dani z príjmov (§ 6 ods. 11),
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom, pričom držiteľom vozidla je osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená alebo vozidlo nepoužíva na podnikanie alebo daňovníkom – zamestnávateľom, ktorý vypláca zamestnancom cestovné náhrady.

Aktuálne zákon o dani z motorových vozidiel hovorí o štyroch kategóriách vozidiel, za ktoré sa v roku 2023 platí daň:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kategória vozidla Popis vozidla
M (v členení na M1, M2 a M3) Motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré je projektované a konštruované na prepravu cestujúcich
N (v členení na N1, N2 a N3) Motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré je projektované a konštruované na prepravu nákladu
L Motorové vozidlo, ktoré má menej ako štyri kolesá (ako sú napr. malé motocykle, motocykle, motorové trojkolky) a štvorkolky
O (v členení na O1, O2, O3 a O4) Patria sem prípojné vozidlá (prívesy a návesy)

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť v roku 2023

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prvý raz daňovníkom použité na podnikanie, napr. ak sa živnostníkom novo zakúpené vozidlo prvý raz použilo na podnikanie 12.3.2023, daňová povinnosť daňovníkovi vzniká k 1.3.2023. Daň z motorových vozidiel sa následne počíta pomerne, podľa počtu mesiacov, počas ktorých daňovník toto vozidlo používal na podnikanie.

Zákon o dani z motorových vozidiel definuje aj dve výnimky vzniku daňovej povinnosti:

 • daňová povinnosť právneho nástupcu na daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a
 • ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle (napr. pri predaji vozidla), vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo ku tejto zmene a pôvodnému daňovníkovi končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom došlo ku zmene.

Príklad na určenie dňa vzniku daňovej povinnosti

Spoločnosť Auto s.r.o. pri svojej podnikateľskej činnosti používala v roku 2023 štyri vozidlá:

 • vozidlo A – úplne nové vozidlo, ktoré zaobstarala na finančný leasing od predajcu, vozidlo je zaradené v majetku spoločnosti a prvý raz evidované v Slovenskej republike 15.5.2023, spoločnosť je zapísaná v technickom preukaze ako držiteľ vozidla od 2.6.2023, pričom v júni prvý raz auto použila na podnikanie,
 • vozidlo B – prenajaté vozidlo, ktoré si spoločnosť Auto s.r.o. prenajala na základe zmluvy o prenájme od 18.6.2023 od českého partnera, vozidlo je evidované v Českej republike a firma ho nemá zaradené vo svojom majetku,
 • vozidlo C – vozidlo, ktoré spoločnosť používa na podnikanie už tretí rok a ktoré od 10.10.2023 prenajíma maďarskej spoločnosti, prenájom vozidla je mesačne fakturovaný,
 • vozidlo D – staršie vozidlo, ktoré spoločnosť odkúpila od živnostníka 15.11.2023, pričom ku zmene držiteľa došlo až 19.12.2023, vozidlo je evidované v Slovenskej republike.

Kedy spoločnosti Auto s.r.o. vzniká daňová povinnosť pri jednotlivých vozidlách?

Vozidlo A – vznik daňovej povinnosti 1.6.2023.

Vozidlo B – nakoľko nie je splnená podmienka evidencie vozidla v SR, vozidlo nie je predmetom dane v SR.

Vozidlo C – počas obdobia prenájmu je daňovníkom spoločnosť Auto s.r.o. (nie maďarská spoločnosť), t.j. vozidlo spoločnosť Auto s.r.o. vykáže vo svojom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2023.

Vozidlo D – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo ku zmene držiteľa vozidla, t. j. 1.1.2024.

Vozidlo je predmetom dane najviac 12 kalendárnych mesiacov, a to aj vtedy, ak by v jednom mesiaci došlo k opakovanému vzniku a zániku daňovej povinnosti.

Príklad na opakovaný vznik a zánik daňovej povinnosti pri motorovom vozidle

Pán Peter je v spoločnosti ABC s.r.o. zamestnaný na trvalý pracovný pomer ako programátor. V mesiaci apríl 2023 vycestoval vlastným vozidlom (ktoré on sám nepoužíva na podnikanie) celkovo na dve pracovné cesty, za ktoré mu zamestnávateľ vyplatil cestovnú náhradu: 6.4.2023 a 19.6.2023. Kedy spoločnosti vzniká a zaniká povinnosť vykázať a zaplatiť daň z motorových vozidiel?

Pre účely dane z motorových vozidiel nie je podstatné, či má spoločnosť ABC s.r.o. vozidlo, ktorým pán Peter vycestoval na pracovnú cestu evidované vo svojom majetku alebo nie. Rozhodujúca je v tomto prípade skutočnosť, že pre zamestnávateľa išiel na základe jeho pokynu vykonávať prácu, za ktorú mu zamestnávateľ vyplatil cestovnú náhradu, t. j. s vozidlom bola vykonávaná podnikateľská činnosť. Pri opakovanom vzniku a zániku daňovej povinnosti sa v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel na r. 02 „Vznik daňovej povinnosti“ a „Zánik daňovej povinnosti“ neuvádza. Spoločnosť ABC s.r.o. je povinná vo svojom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2023 uviesť v časti „VII. ODDIEL – POZNÁMKY“ konkrétne dátumy konania pracovných ciest.

K tomuto vozidlu bude spoločnosť ABC s.r.o. vykazovať daňovú povinnosť a platiť daň za 2 mesiace .

Tip: Viac informácii k cestovným náhradám zamestnancov prinášame v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023.

zániku daňovej povinnosti dochádza k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom došlo k:

 • úplnému alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie v Slovenskej republike,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla (napr. pri predaji vozidla),
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnávateľom,
 • ukončeniu používania vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo ak ide o osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Dôležité upozornenie: Vznik a zánik daňovej povinnosti k motorovému vozidlu v priebehu zdaňovacieho obdobia nie je potrebné daňovému úradu oznamovať na samostatnom tlačive (ako tomu bolo v minulosti). Vznik aj zánik daňovej povinnosti uvádza daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Z uvedeného pravidla existuje jedna výnimka. Daňová povinnosť totiž podľa zákona o dani z motorových vozidiel zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok, nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. V tomto prípade vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na osobitnom tlačive, ktorého vzor určuje Finančné riaditeľstvo SR.

Príklad na určenie dňa zániku daňovej povinnosti

Spoločnosť ABC s.r.o. mala vo svojej evidencii vozidlo A, ktoré 21.1.2023 predala inému živnostníkovi. Ku zmene držiteľa došlo 23.1.2023. Taktiež má vo svojej evidencii vozidlo B, ktoré je dlhodobo nepojazdné a čaká na opravu (vozidlo bolo úplne odpísané v roku 2021). Kedy spoločnosti ABC s.r.o. zanikne daňová povinnosť ku týmto vozidlám?

Ku vozidlu A zaniká daňová povinnosť posledným dňom v mesiaci, v ktorom došlo ku zmene držiteľa, t. j. 31.1.2023. Pri vozidle B, ktoré je dlhodobo nepojazdné však daňová povinnosť naďalej trvá, nakoľko nedošlo ku naplneniu ani jednej z podmienok na zánik daňovej povinnosti. Spoločnosť ABC s.r.o. za toto vozidlo zaplatí daň za celý rok. V prípade, že by spoločnosť chcela optimalizovať daň z motorových vozidiel, môže pri vozidle B požiadať o jeho dočasné vyradenie z evidencie. Pri dočasne odhlásenom vozidle sa totiž okrem poistenia neplatí ani daň z motorových vozidiel.

Vozidlá oslobodené od dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2023

Zákon o dani z motorových vozidiel rozlišuje, či vozidlo nie je predmetom dane (§ 2 ods. 2), t. j. daňovník takéto vozidlo do daňového priznania k dani z motorových vozidiel neuvádza vôbec, alebo je od dane oslobodené (§ 4 ods. 1). Vozidlo oslobodené od dane z príjmov daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvedie a zároveň v daňovom priznaní uplatní aj oslobodenie od dane.

Prehľad vozidiel, ktoré nie sú predmetom dane a vozidiel, ktoré sú od dane oslobodené:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel (§ 2 ods. 2)
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom M – novo vyrobené vozidlo, novokúpené vozidlo, ktoré dosiaľ nebolo evidované, prípadne vozidlo, ktoré sa využíva na skúšobné jazdy
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom H – historické vozidlo
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom S – športové vozidlo
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo
 • Vozidlá oslobodené od dane z motorových vozidiel (§ 4)
 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej záchrannej služby
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy, vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
 • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe
 • Daňovník podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2023

  Pre účely dane z motorových vozidiel pod daňovníkom rozumieme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá:

   1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch (napr. s.r.o. alebo živnostník, ktorý je majiteľom vozidla a vozidlo využíva na podnikanie),
   2. má v dokladoch ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
   3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla uvedená osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená – v takomto prípade daň platí užívateľ vozidla,
   4. používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva toto vozidlo na podnikanie – napr. živnostník, ktorý na podnikanie používa vozidlo svojej manželky/manžela, či rodiča (nepodnikateľa),
   5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla – pričom zamestnanec toto vozidlo sám nepoužíva na podnikanie

  Pri podávaní daňového priznania je potrebné pri každom vozidle (na r. 10) uviesť typ daňovníka, podľa vyššie uvedených písmen.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Základ dane z motorových vozidiel v roku 2023

  Čo je základom dane z motorových vozidiel upravuje zákon o dani z motorových vozidiel v § 5. Podľa toho o aký typ vozidla ide a aký pohon vozidlo využíva rozlišujeme základy dane:

  • výkon motora v kW – pre kategóriu vozidiel L, M a N, u ktorých je jediným zdrojom energie elektrina, tzv. elektromobil, pri elektromobiloch platí povinnosť podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel, avšak zároveň sa u nich uplatní nulová ročná sadzba dane, čo znamená, že za tieto vozidlá sa daň neplatí,
  • zdvihový objem valcov motora v cm3 – pre kategóriu vozidiel L a M1 (osobné vozidlá),
  • najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav – pre úžitkové vozidlá a autobusy, ktoré majú v doklade o evidencii uvedenú kategóriu M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4,
  • najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu – ťahače a návesy (ak tvoria jazdnú súpravu).

  Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023

  Výška dane, ktorú podnikateľ za rok 2023 zaplatí (v roku 2024) závisí od základu dane a tiež od sadzby dane. Sadzby dane sú určené v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. V uvedenej prílohe sú uvedené sadzby dane pre všetky vozidlá, okrem úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a náves (pre ťahače a návesy je určená Príloha č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel).

  Upozorňujeme, že pri určení základu dane ťahačov a návesov, ktoré tvoria jednu návesovú jazdnú súpravu (hoci by sa v zdaňovacom období takto spolu použili iba raz) je potrebné zaradiť ťahač a osobitne náves ku nemu prislúchajúci do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade.

  Ročná sadzba dane sa môže znižovať alebo zvyšovať, v závislosti od veku vozidla. Zníženie, resp. zvýšenie ročnej sadzby dane je upravené v zákone o dani z motorových vozidiel v § 7 a daňovník ho uplatní priamo, prostredníctvom daňového priznania.

  Prečítajte si tiež

  Pri úpravách sadzby dane z motorových vozidiel platí, že pri „novších“ vozidlách je podľa zákona možné uplatniť zníženie dane (sadzba sa upraví – zníži o 25 %, 20 % či 15 % ) a následne pri „starších“ vozidlách dochádza ku zvýšeniu dane (sadzba sa upravuje – zvyšuje o 10 % alebo 20 %). Pri úplne novom motorovom vozidle, zaobstaranom v roku 2023, tak daňovník vie ušetriť na dani aj 25 %, a pri starom vozidle (napr. 12 – ročnom) naopak bude musieť zaplatiť vyššiu daň o 20 %.

  Vek vozidla sa určuje od momentu prvej evidencie vozidla (všeobecne, nielen prvá evidencia na území Slovenskej republiky) a je uvedená v doklade o evidencii vozidla.

  Ročná sadzba dane sa po zohľadnení veku vozidla môže ešte znížiť, a to o ďalších 50 % pre:

  • hybridné vozidlo,
  • vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • vozidlo na vodíkový pohon.

  Podrobnejšie informácie ku sadzbám dane z motorových vozidiel sa dočítate v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023.

  Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023?

  Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, t.j. za zdaňovacie obdobie roka 2023 budú daňovníci podávať daňové priznania k dani z motorových vozidiel do 31.1.2024.

  Existujú však aj výnimky, kedy daňovník podáva daňové priznanie v inom termíne:

  • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie – daňové priznanie za takého daňovníka podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
  • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz – daňové priznanie sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
  • ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré a končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia,
  • ak daňovník, ktorý zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo v lehote na podanie daňového priznania – daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel,
  • ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie – daňové priznanie je povinný podať do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.

  Kedy sa platia preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2023?

  Povinnosť platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel na ďalšie zdaňovacie obdobie sa určí podľa predpokladanej dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie (v daňovom priznaní r. 40). Predpokladaná daň predstavuje súčet sadzieb dane za jednotlivé vozidlá, pričom sadzba dane na nasledujúce obdobie sa určuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  Ak takto stanovená výška predpokladanej dane presiahne sumu:

  • 700 € - daňovník sa automaticky stáva štvrťročným platcom preddavkov na daň z motorových vozidiel, výška preddavku sa určí vo výške ¼ predpokladanej dane,
  • 8 300 € - daňovník je povinný platiť preddavky mesačne, v sume 1/12 predpokladanej dane.

  Ich splatnosť je do konca kalendárneho štvrťroka, resp. mesiaca.

  Platba dane z motorových vozidiel za rok 2023, preddavky na daň a variabilné symboly

  Rovnako ako samotná daň z motorových vozidiel, tak aj preddavky sa platia na číslo účtu pozostávajúce z:

  501163 8XXXXXXXXX / 8180
  predčíslie (označuje druh platenej dane) osobný účet daňovníka kód Štátnej pokladnice

  Pri uhrádzaní dane aj preddavkov na daň je potrebné označovať platbu príslušným variabilným symbolom:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Typ platby Variabilný symbol
  Daň z motorových vozidiel za rok 2023 1700992023
  Mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2024 1100MM2024 (kde „MM“ označuje číslo mesiaca)
  Štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2024 11004Q2024 (kde „Q“ označuje číslo štvrťroku)

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

  S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

  Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

  Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Odpisovanie auta v roku 2024

  Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky