Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v podvojnom účtovníctve

Ján Benko | 24.04.2013
Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v podvojnom účtovníctve

Podnikatelia si môžu vybrať, akým spôsobom budú preukazovať svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Ak sa rozhodnete viesť podvojné účtovníctvo, v tomto článku sa dočítate, akým spôsobom zaúčtovať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj ďalšie skutočnosti v súvislosti s príspevkom.

 

Príklad účtovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v podvojnom účtovníctve

Vychádzame z informácií o podnikateľovi z článku o účtovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2013 v jednoduchom účtovníctve. Podnikateľ – fyzická osoba požiadal o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Rozhodol sa začať podnikať na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní v oblasti kopírovacích a rozmnožovacích služieb. Podľa uzavretej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mu bol priznaný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v sume 3 000 EUR. Nie je platiteľom DPH. Výdavky, na ktoré je možné príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť použiť, sa môžu v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky líšiť, v závislosti od podmienok, ktoré stanovuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento príklad má len ilustratívny charakter a nevzťahuje sa na konkrétnu účtovnú jednotku, zobrazuje však platné účtovné postupy.

V tabuľkách sa súčasne nachádza účtovanie o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť po účinnosti novelizovaného znenia zákona o službách zamestnanosti. Viac o zmenách pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa dočítate v nasledovnom článku.

V podvojnom účtovníctve sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť účtuje ako dotácia (§ 52a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva). Na účtovanie o príspevku (dotácii) je v účtovej osnove zriadený účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Pre prehľadnejšie sledovanie stavu príspevku a výšky nákladov je vhodné ich odlíšiť analytickou evidenciou (analytickým účtom), prípadne využiť ďalšie možnosti sledovania a rozlišovania účtov nákladov a výnosov, ktoré ponúka účtovný softvér. Napríklad sledovať náklady súvisiace s dotáciou v samostatnom stredisku. Príspevok sa bude vo vecnej a časovej súvislosti rozpúšťať do výnosov tak ako budú vznikať súvisiace náklady.

Nárok a príjem peňažných prostriedkov z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľovi – fyzickej osobe bol priznaný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý prijal  na podnikateľský bankový účet v sume 3 000 EUR. Účtovanie je zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD (vyhotovený na podklade dohody s úradom) Nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 3 000 346.100 384
VBU Príjem príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 3 000 221 346.100

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 346.100 – Dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý je analytickým účtom k účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, účet 384 – Výnosy budúcich období.

Účtovanie príspevkov z dohôd uzatvorených od 1. mája 2013

Podľa novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti budú peňažné prostriedky z príspevku poskytované podnikateľovi v dvoch častiach a to 60 % do 30 dní od uzatvorenia dohody a zvyšných 40 % po uplynutí jedného roka.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD (vyhotovený na podklade dohody s úradom) Nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 3 000 346.100 384
VBU Príjem prvej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 1 800 221 346.100
VBU Príjem druhej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 1 200 221 346.100

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 346.100 – Dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý je analytickým účtom k účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, účet 384 – Výnosy budúcich období.

V prvom roku teda podnikateľ môže vyčerpať len pomernú časť z priznaného príspevku vo výške 1 800 EUR. Následne po uplynutí jedného roka mu bude vyplatená zvyšná časť príspevku.
 

Účet časového rozlíšenia 384 – Výnosy budúcich období sa bude postupne rozpúšťať do výnosov (648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti) vo výške vzniknutých nákladov. Tým sa zabezpečí neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia.

Výdavky na investičnú činnosť hradené z príspevku na začatie podnikania

Na výkon svojej činnosti potrebuje podnikateľ počítač a kopírovacie zariadenie. V priebehu účtovného obdobia podnikateľ obstaral počítač sume 480 EUR a kopírovacie zariadenie v sume 1 720 EUR. Dodávateľ vystavil faktúru, ktorú podnikateľ v lehote splatnosti riadne uhradil.

Upozornenie: Samostatné hnuteľné veci ako je napríklad aj počítač, ktorých ocenenie je nižšie alebo rovné ako 1 700 EUR (§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, môže podnikateľ zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať ho alebo môže o ňom účtovať ako o zásobách. V prípade, že sa o ňom rozhodne účtovať ako o zásobách, výdavky vynaložené na obstaranie počítača sú daňovo uznané v celkovej výške už pri jeho nákupe. Spôsob posudzovania a účtovania takto špecifického hmotného majetku musí byť upravený vnútorným predpisom a podnikateľ je povinný postupovať vybraným spôsobom pri každom takomto majetku.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za obstaranie kopírovacieho zariadenia 1 720 042 321
Faktúra za obstaranie počítača 480 501 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 480 384 648
IUD, ZAZ Zaradenie kopírovacieho zariadenia do používania 1 720 022 042
VBU Úhrada faktúry za kopírovacie zariadenie a počítač 2 200 321 221

Účtované na účtoch: Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 501 – Spotreba materiálu, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Výdavky (náklady) v súvislosti s nákupom počítača, ktoré boli uhradené z príspevku nesmú ovplyvniť výsledok hospodárenia (základ dane) podnikateľa. Preto sa zúčtuje do výnosov časť poskytnutého príspevku (rozpustí sa časť príspevku).

 

Bežné výdavky v súvislosti s činnosťou podnikateľa hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľovi vedie účtovníctvo dodávateľsky iná firma, ktorá mesačne fakturuje poskytnutie služby v sume 100 EUR. Faktúra bola uhradená v lehote splatnosti z bankového účtu.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za vedenie účtovníctva 100 518 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 100 384 648
VBU Úhrada faktúry za vedenie účtovníctva 100 321 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 518 – Ostatné služby, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Podľa dohody o poskytnutí príspevku môže príspevok použiť aj na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom tonerov a kancelárskeho papiera. Nakúpil od dodávateľa toner v hodnote 150 EUR a kancelársky papier v hodnote 50 EUR. Dodávateľovi faktúru uhradil v lehote splatnosti z bankového účtu.
 

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za kancelársky materiál 200 501 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 200 384 648
VBU Úhrada faktúry za vedenie účtovníctva 200 321 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 501 – Spotreba materiálu, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, náklady vzniknuté v súvislosti s externým vedením účtovníctva a nákupom kancelárskeho materiálu nemôžu ovplyvniť výsledok hospodárenia (ani základ dane). Ich vplyv je neutrálny.

 

Poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľ zaplatil poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 500 EUR. Na ich úhradu použil peňažné prostriedky z príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD Predpis poistného a príspevkov na SP a ZP 500 526 336
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 500 384 648
VBU Úhrada poistného a príspevkov na SP a ZP z prostriedkov poskytnutého príspevku 500 336 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Taktiež platí, že ak náklady uhradené z príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť nemôžu ovplyvniť výsledok hospodárenia (ani základ dane).

 

Uzávierkové účtovné operácie a príspevok na začatie podnikania

Pre zjednodušenie použijeme ročný účtovný odpis s tým, že sa účtovné odpisy rovnajú daňovým odpisom. Ročný účtovný aj daňový odpis bude vo výške 1 720/4 = 430 EUR. Kopírovacie zariadenie je zaradené do 1. odpisovej skupiny, a teda pre daňové účely sa odpisuje rovnako 4 roky. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na úhradu nákladov (výdavkov), v prípade dlhodobého hmotného majetku odpisovaného sa „čerpanie“ príspevku časovo rozlišuje. Prostriedky z prijatého príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa zahrnú zo výsledku hospodárenia (základu dane) vo výške pripadajúcej účtovným odpisom a daňovým odpisom, t. j. do výnosov sa zaúčtuje „čerpanie“ dotácie vo výške 430 EUR a rovnako daňový príjem bude vo výške daňového odpisu 430 EUR. Vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane je neutrálny.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD Odpis kopírovacieho zariadenia v prvom roku 430 551 082
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 430 384 648

Účtované na účtoch:
Účet 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Podnikateľ môže „čerpanie“ dotácie v súvislosti s výdavkami (nákladmi) vynaloženými počas účtovného obdobia zúčtovať s výnosmi budúcich období aj na konci účtovného obdobia. To znamená, že na konci účtovného obdobia zaúčtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období jedným účtovným zápisom sumu 1 710 EUR = 480 EUR (nákup počítača) + 100 EUR (vedenie účtovníctva) + 200 EUR (kancelársky materiál) + 500 EUR (poistné) + 430 EUR (ročný účtovný odpis).

Výhodou účtovania o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s využitím analytických účtov, resp. vytvorením samostatného strediska pre náklady a výnosy týkajúce sa dotácie, je rýchlejšia orientácia v účtovníctve. Prejaví sa to najmä, ak je v účtovnej jednotke účtovných prípadov viac (stovky a viac). Je možné rýchlo a jednoducho vyselektovať (filtrovať) účty a ich obraty, resp. zostatky. Tak ihneď zistiť stav čerpania príspevku a jeho zostatok.

Skratky použité v článku: VBU – výpis z bankového účtu, IUD – interný účtovný doklad, PFA – prijatá faktúra, ZAZ – zápis o zaradení

O účtovaní príspevku na začatie podnikania v jednoduchom účtovníctve sa dočítate tu.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.