Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v jednoduchom účtovníctve
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je príspevok na podporu podnikania. Poskytovateľom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podnikatelia, ktorí dostávajú tento príspevok môžu viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Akým spôsobom príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a následne vzniknuté výdavky (náklady) zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate v tomto článku.

Príklad účtovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v jednoduchom účtovníctve

Podnikateľ – fyzická osoba požiadal o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Rozhodol sa začať podnikať na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní v oblasti kopírovacích a rozmnožovacích služieb. Podľa uzavretej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mu bol priznaný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v sume 3 000 EUR. Nie je platiteľom DPH. Výdavky, na ktoré je možné príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť použiť, sa môžu v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky líšiť, v závislosti od podmienok, ktoré stanovuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento príklad má len ilustratívny charakter a nevzťahuje sa na konkrétnu účtovnú jednotku, zobrazuje však platné účtovné postupy.

Článok pokračuje pod reklamou

V tabuľkách sa súčasne nachádza účtovanie o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť po účinnosti novelizovaného znenia zákona o službách zamestnanosti. Viac o zmenách pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa dočítate v tejto tomto článku. (odkaz na správu)

 Účtovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť upravujú postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve v § 18. Podnikateľ má záväzok voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v tom zmysle, že dotáciu musí použiť na účel, na ktorý mu bola poskytnutá. Ak nesplní podmienky poskytnutia príspevku, musí príspevok vrátiť úradu späť. Z pohľadu jednoduchého účtovníctva a príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť treba zohľadňovať tri veci:

  • Fyzická osoba – podnikateľ (daňovník, účtovná jednotka) účtuje pri prijatí príspevku ako o príjme neovplyvňujúcom základ dane.
  • Do základu dane sa príspevok zahŕňa vo vecnej a časovej súvislosti s vynakladaním výdavkov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou (§ 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov).
  • Vychádza sa z naplánovaných výdavkov schválených komisiou v dohode o poskytnutí príspevku.

Príjem peňažných prostriedkov  z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľ – fyzická osoba prijal príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet v sume 3 000 EUR. Táto transakcia sa zaznamená:
- v knihe záväzkov ako záväzok voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- v peňažnom denníku ako príjem na účet v banke a súčasne ako príjem neovplyvňujúci základ dane,
- v knihe účet v banke ako prírastok peňažných prostriedkov na bankovom účte (a teda zvýšenie zostatku na účte).

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky Príjmy neovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Príjem príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na bankový účet 3 000 - 3 000 3 000

Účtovanie  príspevkov z dohôd uzatvorených od 1. mája 2013

Príspevok poskytnutý na základe dohôd uzatvorených po nadobudnutí účinnosti novely zákona sa bude poskytovať v dvoch častiach. V prvom roku dostane podnikateľ 60 % príspevku a druhú časť až po uplynutí jedného roka.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Príjmy neovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Príjem prvej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na bankový účet v prvom roku 1 800 - 1 800 1 800

V prvom roku môže podnikateľ vyčerpať z poskytnutého príspevku maximálne 1 800 EUR. Príjem peňažných prostriedkov sa zaúčtuje do peňažného denníka a v knihe účet v banke. V knihe záväzkov zaúčtuje záväzok voči UPSVaR vo výške pripísaných peňažných prostriedkov 1 800 EUR, ktorý bude znižovať priebežne tak, ako bude čerpať príspevok. Po uplynutí jedného roka, bude podnikateľovi na základe predloženej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku poskytnutá zvyšná časť príspevku vo výške 1 200 EUR (40 % z celkovej výšky príspevku). Príspevok prijal podnikateľ na bankový účet.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Príjmy neovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Príjem druhej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na bankový účet v prvom roku 1 200 - 1 200 1 200

Príjem druhej časti príspevku sa zaúčtuje tiež v peňažnom denníku a v knihe účet v banke v sume prijatej časti 1 200 EUR. Zároveň sa zaúčtuje vzniknutý záväzok alebo sa zvýši záväzok voči UPSVaR v knihe záväzkov v sume 1 200 EUR.

Výdavky na investičnú činnosť z príspevku na začatie podnikania

Na výkon svojej činnosti potrebuje podnikateľ počítač a kopírovacie zariadenie. Podnikateľ obstaral počítač sume 480 EUR a kopírovacie zariadenie v sume 1 720 EUR. Dodávateľ vystavil faktúru, ktorú podnikateľ v lehote splatnosti riadne uhradil. Tieto skutočnosti sa zaznamenajú:
- v knihe záväzkov ako vznik záväzku z titulu prijatej faktúry,
- v peňažnom denníku ako úhrada faktúry,
- v knihe účet v banke ako úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte,
- v knihe záväzkov ako zrušenie záväzku (už bol uhradený),
- v knihe dlhodobého hmotného majetku ako prírastok majetku (vyhotoví sa odpisový plán),
- v knihe záväzkov ako zrušenie časti záväzku voči UPSVaR.

Počítač sa rozhodol zahrnúť do daňových výdavkov ihneď a kopírovacie zariadenie bude odpisovať počas doby jeho životnosti.

Upozornenie: Samostatné hnuteľné veci ako je napríklad aj počítač, ktorých ocenenie je nižšie alebo rovné ako 1 700 EUR (§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, môže podnikateľ zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať ho alebo môže o ňom účtovať ako o zásobách. V prípade, že sa o ňom rozhodne účtovať ako o zásobách, výdavky vynaložené na obstaranie počítača sú daňovo uznané v celkovej výške už pri jeho nákupe. Spôsob posudzovania a účtovania takto špecifického hmotného majetku musí byť upravený vnútorným predpisom a podnikateľ je povinný postupovať vybraným spôsobom pri každom takomto majetku.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Výdavky neovplyv. základ dane Výdavky ovplyv. základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Úhrada faktúry za nákup počítača a kopírovacieho zariadenia - 2 200 800 1 720 480

Bežné výdavky v súvislosti s činnosťou podnikateľa hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľovi vedie účtovníctvo dodávateľsky iná firma, ktorá mesačne fakturuje poskytnutie služby v sume 100 EUR. Faktúra bola uhradená v lehote splatnosti z bankového účtu. Tieto skutočnosti sa zaznamenajú:
- v knihe záväzkov ako vznik záväzku z titulu prijatej faktúry,
- v peňažnom denníku ako úhrada faktúry,
- v knihe účet v banke ako zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte,
- v knihe záväzkov (zrušenie faktúry z titulu jej úhrady),
- v knihe záväzkov ako zrušenie časti záväzku voči UPSVaR.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Výdavky ovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Úhrada faktúry za vedenie účtovníctva - 100 700 100

Podľa dohody o poskytnutí príspevku môže príspevok použiť aj na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom tonerov a kancelárskeho papiera. Nakúpil od dodávateľa toner v hodnote 150 EUR a kancelársky papier v hodnote 50 EUR. Dodávateľovi faktúru uhradil v lehote splatnosti z bankového účtu. Tieto skutočnosti sa zaznamenajú
- v knihe záväzkov ako vznik záväzku z titulu prijatej faktúry,
- v peňažnom denníku ako úhrada faktúry,
- v knihe účet v banke ako zníženie peňažných prostriedkov na bankovom účte,
- v knihe záväzkov (zrušenie faktúry z titulu jej úhrady),
- v knihe záväzkov ako zrušenie časti záväzku voči UPSVaR.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Výdavky ovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Úhrada faktúry za nákup tonera a kancelárskeho papiera - 200 500 200

Poistné a príspevky na sociálne poistenie a zdravotné poistenie hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľ zaplatil poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 500 EUR. Na ich úhradu použil peňažné prostriedky z príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Táto skutočnosť sa zaznamená:
- v knihe záväzkov ako záväzok voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,
- v peňažnom denníku ako úhrada záväzku,
- v knihe účet v banke ako zníženie peňažných prostriedkov z titulu úhrady poistného,
- v knihe záväzkov ako zrušenie záväzku (už bol uhradený),
- v knihe záväzkov ako zrušenie časti záväzku voči UPSVaR.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Peňažné prostriedky – bankové účty Výdavky ovplyvňujúce základ dane
Príjem Výdavok Zostatok
VBU Úhrada poistného a príspevkov - 500 0 500

Koniec účtovného obdobia (uzatváranie účtovníctva) a príspevok na začatie podnikania

Ročný odpis (pre zjednodušenie za celý rok) bude vo výške 1 720/4 = 430 EUR. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtuje daňový odpis do peňažného denníka ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Čo sa týka zúčtovania alikvotnej časti príspevku, podnikateľ musí dodržať ustanovenie § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Jednoducho povedané, do základu dane zahrnie v zdaňovacom období tú časť príspevku, ktorá bola použitá na úhradu daňových výdavkov (ovplyvňujúcich základ dane) a ročný odpis z prvého roka odpisovania. Spočíta všetky daňové výdavky, ktoré boli uhradené z príspevku na samostatnú zárobkovú  činnosť, ku ktorým pripočíta prislúchajúcu sumu odpisov majetku nakúpeného za príspevok. V prípade nášho podnikateľa sú daňové výdavky 480 EUR (nákup počítača) + 100 EUR (vedenie účtovníctva) + 200 EUR (kancelársky materiál) + 500 EUR (poistné) + 430 EUR (ročný daňový odpis). Spolu 1 710 EUR.

Peňažný denník
Doklad Text účtovného prípadu Príjmy ovplyvňujúce základ dane Výdavky ovplyvňujúce základ dane
IUD Ročný odpis dlhodobého hmotného majteku - 430
IUD Zaúčtovanie príspevku do príjmov ovplyvňujúcich ZD 1 710 -

ZAÚČTOVANÍM PRÍSPEVKU DO PRÍJMOV OVPLYVŇUJÚCICH ZÁKLAD DANE SA ZABEZPEČÍ, ŽE DAŇOVÉ VÝDAVKY NEBUDÚ MAŤ VPLYV NA ZÁKLAD DANE.

Poznámka: Účtovanie v knihe záväzkov o zrušení časti záväzku môže podnikateľ vykonať aj mesačne, štvrťročne alebo na konci účtovného obdobia. Predovšetkým je dôležité zabezpečiť, aby bol záväzok vykázaný (prezentovaný) v účtovnej závierke v správnej výške.

Skratky použité v článku: VBU – výpis z bankového účtu, IUD – interný účtovný doklad.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky