Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) sa obmedzí

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) sa obmedzí
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V Národnej rade Slovenskej republiky je predložená novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Veľkou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách verejnosti (ďalej len „zákon“) sa úplne mení § 49, ktorý upravuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Predĺženie doby podnikania a nové pravidlá poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť už nebude právne nárokovateľný. Nové znenie § 49 ods. 1 poskytuje možnosť požiadať o príspevok, ale Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) nevyhovieť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom návrhu predkladá predĺženie doby nepretržitého výkonu samostatnej zárobkovej činnosti so súčasných dvoch rokov na tri roky, čím sa má zabezpečiť efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Za účelom znižovania regionálnych rozdielov sa navrhuje úprava výpočtu výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie). V okresoch, v ktorých je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v porovnaní s celoslovenským priemerom evidovanej miery nezamestnanosti v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

  • nižšia alebo rovnaká, príspevok sa poskytuje najviac vo výške 3-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až štvrtý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
  • vyššia, príspevok sa poskytne vo výške 4-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až štvrtý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Za účelom zamedzenia zneužívania príspevku by sa mal príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) poskytovať v dvoch častiach. Prvú časť, vo výške 60 % z poskytnutej sumy príspevku, dostane podnikateľ do 30 dní od uzatvorenia dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a druhú časť po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní príspevku (po 12 mesiacoch podnikania). Správu bude mať podnikateľ povinnosť predkladať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny po uplynutí každého roka (každých 12 mesiacov)  počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (navrhuje sa obdobie 3 roky).

Zúži sa rozsah žiadateľov o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie)

Podľa súčasného znenia zákona môžu o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť požiadať aj spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, advokát, audítor, daňový poradca, živnostník, architekt a pod. V zmysle predloženej novely sa možnosť získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť zúži len na živnostníkov a podnikateľov vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu vrátene hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Opätovné poskytnutie príspevku na začatie samostatnej zárobkovej činnosti

Sprísňujú sa podmienky opätovného poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. O ďalší príspevok bude môcť podnikateľ (samostatne zárobkovo činná osoba) požiadať až po uplynutí 8 rokov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Doba, kedy bude môcť opäť požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa tak predlžuje o 3 roky.

Vrátenie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) a opätovné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Povinnosť vrátiť pomernú časť príspevku, ak podnikateľ ukončil podnikanie skôr, zostáva zachovaná. Rozširuje sa povinnosť vrátiť nevyčerpanú časť príspevku, ak osoba skončila samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím troch rokov zo zdravotných dôvodov. Výšku vyčerpanej časti príspevku je osoba, ktorá ukončila samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov povinná Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukázať.

Ak podnikateľ skoční samostatnú zárobkovú činnosť a splní si povinnosť vrátiť pomernú časť príspevku alebo nevyčerpanú časť príspevku, je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V súvislosti so zamedzením účelového zneužívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov  môže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny osobe zaradenej do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu pozastavenia, prerušenia alebo skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť až po uplynutí 12 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

V zmysle prechodného ustanovenia sa na dohody o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré boli uzatvorené do účinnosti navrhovanej novely (do 30. apríla 2013) vzťahujú právne predpisy účinné do 30. apríla 2013.

Účinnosť zmien sa navrhuje od 1. mája 2013


 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy: SIEA spúšťa výzvu pre podnikateľov

Kto a v akej výške môže získať finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov, aké sú podmienky a dokedy možno žiadať?

Príspevok za ubytovanie odídenca a jeho zdaňovanie

Ako má zdaňovať príspevok za ubytovanie odídenca nepodnikateľ a ako podnikateľ? Kedy je od dane príspevok oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky