Spôsoby preukazovania výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2014

Akým spôsobom je možné preukazovať výdavky pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v závislosti od jednotlivých kategórií zaradenia týchto príjmov v roku 2014?

Spôsob preukazovania výdavkov závisí toho, či sa prenájom nehnuteľností uskutočňuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (poskytujú sa len základné služby) alebo na základe živnostenského oprávnenia (poskytujú sa aj iné ako základné služby), kde je možnosť voľby spôsobu preukazovania výdavkov.

Daňovník si pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2013 nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Daňovníci s príjmami z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si preto musia uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky:

Z ustanovenia § 6 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva, že daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sa tiež môže rozhodnúť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, ak sa nerozhodne viesť daňovú evidenciu. Pri tomto spôsobe preukazovania daňových výdavkov sa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nestáva účtovnou jednotkou, nie je povinný zostavovať účtovnú závierku a teda ju ani vkladať do registra účtovných závierok. Zvoleným spôsobom však musí postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov však v § 6 ods. 10 umožňuje daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňovať výdavky aj percentom z príjmov. Ak sa teda príjem z prenájmu nehnuteľností dosahuje na základe živnostenského oprávnenia a daňovník nie platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Okrem takto vypočítaných výdavkov budú do daňových výdavkov zahrnuté aj výdavky na zaplatené poistné a príspevky. Tento daňovník sa tiež môže rozhodnúť uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky vedením daňovej evidencie v ustanovenom rozsahu, vedením jednoduchého účtovníctva alebo vedením podvojného účtovníctva.

Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, ktorý sa rozhodol uplatňovať paušálne výdavky je povinný viesť evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021

Čo zdaniť pri prenájme nehnuteľnosti, ak fyzická osoba dosahuje tento príjem bez živnosti a aké výdavky si môže uplatniť? V akej výške je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov?

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Za akých podmienok je možné pri kúpe nehnuteľnosti odpočítať celú sumu DPH, kedy iba čiastočne a kedy vôbec? Prečo sa niekedy uplatňuje koeficient a kedy sa robí úprava odpočítanej DPH?

Kataster nehnuteľností

Aké informácie a údaje o nehnuteľnostiach možno nájsť vo verejne dostupných častiach katastra nehnuteľností on-line a kde ich hľadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky