Spôsoby preukazovania výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2014

Akým spôsobom je možné preukazovať výdavky pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v závislosti od jednotlivých kategórií zaradenia týchto príjmov v roku 2014?

Spôsob preukazovania výdavkov závisí toho, či sa prenájom nehnuteľností uskutočňuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (poskytujú sa len základné služby) alebo na základe živnostenského oprávnenia (poskytujú sa aj iné ako základné služby), kde je možnosť voľby spôsobu preukazovania výdavkov.

Daňovník si pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2013 nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Daňovníci s príjmami z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si preto musia uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky:

Z ustanovenia § 6 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva, že daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sa tiež môže rozhodnúť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, ak sa nerozhodne viesť daňovú evidenciu. Pri tomto spôsobe preukazovania daňových výdavkov sa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nestáva účtovnou jednotkou, nie je povinný zostavovať účtovnú závierku a teda ju ani vkladať do registra účtovných závierok. Zvoleným spôsobom však musí postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov však v § 6 ods. 10 umožňuje daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňovať výdavky aj percentom z príjmov. Ak sa teda príjem z prenájmu nehnuteľností dosahuje na základe živnostenského oprávnenia a daňovník nie platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Okrem takto vypočítaných výdavkov budú do daňových výdavkov zahrnuté aj výdavky na zaplatené poistné a príspevky. Tento daňovník sa tiež môže rozhodnúť uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky vedením daňovej evidencie v ustanovenom rozsahu, vedením jednoduchého účtovníctva alebo vedením podvojného účtovníctva.

Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, ktorý sa rozhodol uplatňovať paušálne výdavky je povinný viesť evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

Prenájom nehnuteľnosti na živnosť alebo bez živnosti

Je výhodnejšie prenajímať nehnuteľnosť na živnosť alebo bez nej? Kedy je potrebné pri príjmoch z prenájmu získať živnostenské oprávnenie a aké sú výhody a nevýhody týchto variantov?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a aké výdavky či oslobodenia pri prenájme je možné využiť? Aké pravidlá platia pre rok 2022 v prípade nehnuteľnosti v BSM či daňového nerezidenta SR?

Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky