Spôsoby preukazovania výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2014

Akým spôsobom je možné preukazovať výdavky pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v závislosti od jednotlivých kategórií zaradenia týchto príjmov v roku 2014?

Spôsob preukazovania výdavkov závisí toho, či sa prenájom nehnuteľností uskutočňuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (poskytujú sa len základné služby) alebo na základe živnostenského oprávnenia (poskytujú sa aj iné ako základné služby), kde je možnosť voľby spôsobu preukazovania výdavkov.

Daňovník si pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2013 nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).

Daňovníci s príjmami z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si preto musia uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky:

Z ustanovenia § 6 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vyplýva, že daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sa tiež môže rozhodnúť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, ak sa nerozhodne viesť daňovú evidenciu. Pri tomto spôsobe preukazovania daňových výdavkov sa podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nestáva účtovnou jednotkou, nie je povinný zostavovať účtovnú závierku a teda ju ani vkladať do registra účtovných závierok. Zvoleným spôsobom však musí postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov však v § 6 ods. 10 umožňuje daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatňovať výdavky aj percentom z príjmov. Ak sa teda príjem z prenájmu nehnuteľností dosahuje na základe živnostenského oprávnenia a daňovník nie platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Okrem takto vypočítaných výdavkov budú do daňových výdavkov zahrnuté aj výdavky na zaplatené poistné a príspevky. Tento daňovník sa tiež môže rozhodnúť uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky vedením daňovej evidencie v ustanovenom rozsahu, vedením jednoduchého účtovníctva alebo vedením podvojného účtovníctva.

Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia, ktorý sa rozhodol uplatňovať paušálne výdavky je povinný viesť evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, zásobách a pohľadávkach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby z príjmov zo zamestnania a z prenájmu za rok 2018

Ako má vyplniť daňové priznanie zamestnanec, ktorý mal okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z prenájmu v roku 2018? Kroky na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 si popíšeme v tomto článku.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2018

Aké výdavky si môže fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018? Čo vplýva na ich výšku? A v akom pomere si môžu rozdeliť daňové výdavky osoby v prípade spoluvlastníckeho podielu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá chce prenajímať nehnuteľnosť, nemusí mať na to živnostenské oprávnenie. Aký je rozdiel medzi prenájmom nehnuteľnosti so živnosťou a bez živnosti? A ako postupovať pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?