Kam podať daňové priznanie k dani z príjmov

Kam podať daňové priznanie k dani z príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové priznanie je možné podať rôznymi spôsobmi. V článku nájdete opísané spôsoby, ktorými je možné podať daňové priznanie. Na konci článku je video k podaniu daňového priznania online pomocou elektronického občianskeho preukazu.

Kde (akému daňovému úradu) podať daňové priznanie?

Daňový subjekt podáva daňové priznanie daňovému úradu. Daňové priznanie (vrátane príloh) nemusí byť podané miestne príslušnému daňovému úradu. Je ho možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, pobočke daňového úradu, kontaktnom mieste či vysunutom pracovisku.

Daňové priznanie spracuje miestne príslušný daňový úrad. Určenie miestnej príslušnosti upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”).

Vo väčšine prípadov platí základné pravidlo, že miestne príslušným daňovým úradom:

  • fyzickej osoby je daňový úrad v mieste jej trvalého pobytu,
  • právnickej osoby je daňový úrad v mieste jej sídla.

Keď fyzická osoba (napr. zamestnanec, živnostník) alebo právnická osoba (napr. s.r.o.) vyplňuje daňové priznanie, uvádza v ňom svoje identifikačné údaje. Súčasťou identifikačných údajov sú aj údaje o adrese trvalého pobytu alebo sídla v čase, keď daňové priznanie podáva.

Príklad: Peter bol v roku 2016 zamestnaný. Trvalý pobyt mal v Prešove. Od septembra 2016 má trvalý pobyt v Bratislave. Celý rok 2016 pracoval v Bratislave u jedného zamestnávateľa. Nevedel o možnosti požiadať o ročné zúčtovanie, tak musí podať daňové priznanie. Miestne príslušným daňovým úradom je daňový úrad Bratislava. Nebude podávať dve daňové priznania a deliť príjmy medzi dva daňové úrady spôsobom do zmeny trvalého pobytu a po zmene trvalého pobytu.

Daňový úrad, ktorému bolo daňové priznanie podané a nie je miestne príslušným daňovým úradom, ho postúpi miestne príslušnému daňovému úradu a upovedomí o tom (napr. listom) daňový subjekt, t. j. toho, kto daňové priznanie podal. Ak bolo daňové priznanie podané v lehote, lehota sa považuje za zachovanú aj na daňovom úrade, ktorému bolo daňové priznanie postúpené.

Príklad: Peter bol v roku 2016 zamestnaný. Trvalý pobyt má v Prešove. Celý rok 2016 pracoval v Bratislave u jedného zamestnávateľa. Nevedel o možnosti požiadať o ročné zúčtovanie, tak musí podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2016 odovzdá dňa 30.06.2017 v klientskej zóne na Radlinského 37, 811 07 Bratislava. Daňové priznanie podal v zákonnej lehote, aj keď bude daňové priznanie doručené Daňovému úradu Prešov neskôr. Daňový úrad Bratislava zašle Petrovi list, avšak na adresu v Prešove, ak nemá zmenenú adresu na doručovanie v Bratislave.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať daňové priznanie?

Daňové priznanie je možné podať viacerými spôsobmi. V zásade je daňové priznanie možné podať v listinnej podobe alebo elektronicky. Ak sa daňové priznanie podáva v listinnej podobe, môže byť daňovému úradudoručené osobne na podateľňu alebo poštou.

Každé daňové priznanie musí byť podpísané. Ak nebude na daňovom priznaní podpis, daňový úrad vyzve daňový subjekt na to, aby daňové priznanie dodatočne podpísal v určenej lehote. Ak ho daňový subjekt dodatočne podpíše, daňový úrad neuloží pokutu. Na daňové priznanie bude prihliadať, ako keby bolo podané už podpísané. V opačnom prípade, ak nebude daňové priznanie podpísané v dodatočne určenej lehote, bude sa považovať za nepodané a daňový úrad uloží pokutu.

Elektronicky je možné daňové priznanie podať napr. cez elektronickú podateľňu, ktorá sa nachádza v osobnej internetovej zóne na webovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk). Na webovú stránku finančnej správy je najskôr potrebné registrovať sa a po registrácii požiadať o autorizáciu. Až po prijatí emailu o úspešnom vykonaní autorizácie môžete podať daňové priznanie elektronicky.

Keďže každé daňové priznanie musí byť podpísané, aj k daňovému priznaniu podanému elektronicky musí byť pripojený podpis. V tomto prípade majú daňové subjekty tieto možnosti:

  • daňové priznanie podpíšu komerčným kvalifikovaným certifikátom (KEP-om, resp. predtým ZEP-om, ktorý vydáva súkromná firma, tzv. certifikačná autorita),
  • daňové priznanie podpíšu kvalifikovaným certifikátom, ktorý je súčasťou elektronického občianskeho preukazu (eID karty).
  • daňové priznanie podajú a podpíšu elektronickou značkou.

Poznámka: Elektronickou značkou je možné daňové priznanie podpísať vtedy, ak má daňový subjekt s daňovým úradom uzavretú dohodu o elektronickom doručovaní.

Ak bude daňové priznanie podané elektronicky (napr. podané cez elektronickú podateľňu na webovej stránke finančnej správy) a nebude podpísané kvalifikovaným certifikátom alebo elektronickou značkou, alebo ak bude odoslané telefaxom, je potrebné ho podať daňovému úradu ešte raz v listinnej podobe do 5 pracovných dní od prvého podania. Následne sa daňové priznanie bude považovať za podané v deň prvého podania, aj keď bude listinné daňové priznanie odoslané po lehote na podanie daňového priznania.

V opačnom prípade, ak nebude daňovému úradu doručené aj listinné daňové priznanie, daňový úrad nebude prihliadať na daňové priznanie podané elektronicky, resp. telefaxom, t. j. daňový subjekt bude v situácii, ako keby daňové priznanie vôbec nepodal.

Obdobne to platí aj v prípade, ak bude daňové priznanie odoslané na email daňového úradu. V tomto prípade nie je daňové priznanie podané spôsobom, ktorý definuje daňový poriadok. Daňové priznanie je podané elektronickými prostriedkami a ak bude následne daňové priznanie podané do piatich pracovných dní aj v listinnej podobe, daňový subjekt si splní povinnosť podať daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote.

K podaniu daňového priznania si môžete prečítať článok Ako podať daňové priznanie online (pomocou občianskeho preukazu) alebo si pozrite nasledujúce video.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky