Platenie dane z príjmov právnických osôb za rok 2015 a preddavkov na daň v roku 2016

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 je splatná do konca marca 2016. Na aký účet je potrebné daň (daňovú licenciu) zaplatiť a akým variabilným symbolom túto platbu dane (daňovej licencie) označiť? Kde platiť a ako označovať preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2016?

Platenie dane z príjmov právnických osôb a daňovej licencie za rok 2015

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 alebo daňová licencia sa platí na osobitný bankový účet, ktorý je pre každého daňovníka zriadený v Štátnej pokladnici.

Účet, na ktorý právnická osoba má zaplatiť daň sa skladá z predčíslia účtu, osobného účtu daňovníka (OÚD) a z kódu banky, ktorý je 8180 (kód Štátnej pokladnice).

Predčíslie účtu určené na platbu dane z príjmov stanovené pre právnické osoby registrované na daň z príjmov so sídlom v tuzemsku je 500224 a pre právnické osoby registrované na daň z príjmov so sídlom v zahraničí je 500232.

Osobný účet daňovníka prideľuje správca dane každej právnickej osobe, ktorá má pridelené daňové identifikačné číslo. Právnické osoby si môžu overiť pridelený osobný účet daňovníka na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Vzor účtu na platbu dane z príjmov (daňovej licencie) právnickej osoby so sídlom v tuzemsku je 500224-OÚD/8180.

Vzor účtu na platbu dane z príjmov (daňovej licencie) právnickej osoby so sídlom v zahraničí je 500232-OÚD/8180.

Poznámka: Právnické osoby musia uviesť pri platbe dane z príjmov (daňovej licencie) príslušné číslo účtu vo formáte IBAN. Na zistenie IBAN-u z čísla účtu v “starom formáte” odporúčame využiť IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR na stránke Štátnej pokladnice.

Variabilný symbol pre platbu dane z príjmov právnických osôb za rok 2015 alebo daňovej licencie je 1700992015, pričom posledné štvorčíslie variabilného symbolu predstavuje rok, za ktorý sa daň z príjmov alebo daňová licencia platí.

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2020 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2016

 • V súlade s § 42 zákona o dani z príjmov je právnická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2016, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie* presiahla:2 500 € a nepresiahla 16 600 € - právnická osoba platí štvrťročné preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak má právnická osoba zdaňovacie obdobie hospodársky rok, preddavky na daň z príjmov sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka;
 • 16 600 € - právnická osoba platí mesačné preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca.

  *Poznámka: Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie určená na preddavky 2016 = (základ dane - daňová strata v daňovom priznaní za rok 2015)*sadzba dane 2016 - úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov - daň zaplatená v zahraničí - daň vyberaná zrážkou odpočítavaná ako preddavok na daň.

  Do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 platí právnická osoba preddavky v roku 2016 v sume, v akej platila preddavky v roku 2015. Po lehote na podanie daňového priznania platí právnická osoba preddavky v roku 2016 v sume vyčíslenej z daňového priznania za rok 2015.

  Ak právnická osoba platila do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 nižšie preddavky ako suma preddavkov vypočítaná z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015, musí doplatiť sumu preddavkov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že právnická osoba platila do lehoty na podanie daňového priznania vyššie preddavky, rozdiel medzi preddavkami platenými do lehoty na podanie daňového priznania a medzi sumou preddavku vypočítaného na základe dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015 sa použije na započítanie ďalších preddavkov platených v roku 2016 alebo sa vráti na žiadosť daňovníka, pričom sa postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

  Právnická osoba platí preddavky na daň z príjmov v roku 2016 na rovnaký účet, na ktorý zaplatila aj daň z príjmov právnických osôb.

  Povinnou náležitosťou na identifikáciu platby preddavku je variabilný symbol. Právnická osoba má možnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2016 prostredníctvom trvalého príkazu, v ktorom uvedie variabilný symbol 1100002016. Posledné štvorčíslie variabilného symbolu tvorí rok, v ktorom sa platia preddavky.

  V prípade, že právnická osoba neplatí preddavky prostredníctvom trvalého príkazu, musí pri každej platbe preddavku uvádzať iný variabilný symbol stanovený pre dané obdobie.

Článok pokračuje pod reklamou

Variabilný symbol stanovený pre štvrťročné preddavky je v tvare 1100QQRRRR, pričom QQ znamená kalendárny štvrťrok a RRRR znamená rok, v ktorom sa preddavok platí (variabilný symbol pre platbu v treťom štvrťroku je 1100432016, vo štvrtom štvrťroku je 1100442016, a pod.).

Označenie variabilného symbolu pre mesačné preddavky je v tvare 1100MMRRRR, kde MM predstavuje mesiac a RRRR rok, v ktorom sa preddavok platí (variabilný symbol pre preddavok platený v septembri je 1100092016, v októbri 1100102016, a pod.).

Príklad na platenie dane z príjmov právnických osôb za rok 2015 a preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2016

Podnikajte.sk, s.r.o. má sídlo v tuzemsku a zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Platila v roku 2015 štvrťročné preddavky v sume 1 000 € každý štvrťrok. Daň z vypočítaného daňového priznania za rok 2015 je vo výške 3 000 €. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si podala odklad daňového priznania do 30.6.2016.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. v lehote na podanie daňového priznania nebude platiť daň, pretože jej vznikol daňový preplatok 3 000 - 4 000 = -1 000 €, ktorý sa použije na zaplatenie preddavkov v roku 2016. V roku 2016 však bude platiť štvrťročné preddavky na daň, pretože jej vznikla daňová povinnosť v sume 3 000 €. Preddavky bude platiť v sume 750 € každý štvrťrok.

Platby preddavkov budú nasledujúce:

Dátum platby Účet v IBAN Suma v EUR Variabilný symbol
31.3.2016 SK5981805002249999999999 1 000 1100412016
30.6.2016 SK5981805002249999999999 1 000 1100422016
30.9.2016 - 0 -
30.12.2016 - 0 -

Podnikajte.sk, s.r.o. mala za rok preplatok na dani 1 000 €. Správcu dane požiadala, aby preplatok na dani za rok 2015 preúčtovala na nesplatené preddavky v roku 2016. Keďže do lehoty na podanie daňového priznania (30.6.2016) zaplatila preddavky v sume 2 000 €, neplatí 30.9.2016 ani 30.12.2016 žiadne preddavky, pretože navyše zaplatené preddavky.

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky