Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur

Príjmy z prenájmu či z príležitostných činností. Ktoré ďalšie príjmy sú oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur a aké pravidlá pre tieto oslobodenia platia?

Ktoré druhy príjmov sú oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur

Oslobodenie od dane z príjmov je upravené v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare). V tejto časti zákona o dani z príjmov sú uvedené mnohé oslobodenia od dane z príjmov, ktoré sa vzťahujú na príjmy fyzických osôb. V tomto článku sa budeme venovať len tým, na ktoré sa vzťahuje suma oslobodenia od dane z príjmov vo výške 500 eur. Táto suma oslobodenia od dane z príjmov sa vzťahuje na jeden kalendárny rok a uplatňuje sa v daňovom priznaní.

Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur sa v niektorých prípadoch vzťahuje na celú skupinu rôznych druhov príjmov. Tieto skupiny príjmov uvádzame v nasledujúcej tabuľke a v ostatných častiach článku sa im budeme venovať tiež samostatne.

Zdroj: Vlastné spracovanie.
Príjmy (resp. skupiny príjmov) fyzických osôb oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur
Príjem (skupina príjmov) Výška oslobodenia od dane z príjmov
 • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3),
 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov
  z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (§ 8 ods. 1 písm. a))
 • oslobodenie od dane
  z príjmov vo výške 500 eur sa uplatní na úhrn týchto príjmov
  oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní najviac v úhrnnej výške 500 eur pre všetky tieto druhy príjmov spolu
 • príjmy z prevodu opcií (§ 8 ods. 1 písm. d)),
 • príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e)),
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (§ 8 ods. 1 písm. f))
 • oslobodenie od dane
  z príjmov vo výške 500 eur sa uplatní na rozdiel medzi úhrnom týchto príjmov a úhrnom týchto výdavkov
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (§ 8 ods. 1 písm. r))
 • oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní na príjmy
  vo výške 500 eur
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom
  na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (§ 3 ods. 1 písm. g))
 • oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní na príjmy
  vo výške 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

  Spoločné oslobodenie od dane pre príjmy z prenájmu, príležitostné a kapitálové príjmy

  Ak fyzická osoba dosahuje príjmy z oboch nasledujúcich skupín príjmov, tak si môže na ne uplatniť oslobodenie od dane z príjmov najviac v úhrnnej výške 500 eur:

  • prvá skupina príjmov: príjmy z prenájmu, príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • druhá skupina príjmov: príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva.

  Oslobodenie vo výške 500 eur sa niekedy uplatňuje spoločne pre viacero druhov príjmov.

  Uvedené pravidlo znamená to, že v rámci každej skupiny týchto príjmov je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške najviac 500 eur, ale uplatnená výška oslobodenia od dane z príjmov spolu pre prvú a druhú skupinu príjmov nesmie presiahnuť 500 eur. Ak daňovník dosahuje niekoľko druhov z týchto príjmov, pre ktoré platí spoločná suma oslobodenia od dane z príjmov, tak zostáva na jeho rozhodnutí to, či a ako rozdelí túto celkovú sumu oslobodenia od dane z príjmov medzi jednotlivé druhy príjmov.

  Oslobodenie od dane z príjmov pre príjmy z prenájmu a z príležitostných činností

  Prvou skupinou príjmov, na ktorú je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, sú:

  Tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške, ak ich úhrn v kalendárnom roku nepresiahne 500 eur. Ak úhrn týchto príjmov v kalendárnom roku presiahne 500 eur, tak sa uplatní na ne oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur a do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 500 eur. Výška oslobodenia od dane z príjmov v sume 500 eur je však spoločná (vzťahuje sa celkovo) pre úhrn príjmov z prenájmu a príjmov z príležitostných činností, avšak na rozhodnutí daňovníka je to, ako a či ju medzi tieto príjmy rozdelí.

  Prečítajte si tiež

  Ak sa daňovník rozhodne na príjmy z prenájmu a príjmy z príležitostných činností uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, tak výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. To znamená, že výdavky k týmto príjmom sa vypočítajú podľa nasledujúceho vzorca: (príjmy bez uplatnenia oslobodenia – uplatnené oslobodenie) / príjmy bez uplatnenia oslobodenia x preukázateľné výdavky k príjmom.

  Poznámka: Za príjem z príležitostných činností sa podľa zákona o dani z príjmov nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak si vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu. Príležitostným príjmom preto nikdy nie príjem, ktorý fyzickej osobe vypláca podnikateľ na základe nejakého zmluvného vzťahu (zmluvný vzťah pritom nemusí mať len písomnú podobou, ale aj ústnu). Ak napríklad s. r. o. niekomu za textové úpravy na základe zmluvy o dielo vyplatí odmenu, tak pre túto fyzickú osobu to nie je príjem, na ktorý je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur. Za príležitostný príjem, na ktorý je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, je možné považovať napríklad príjem fyzickej osoby – nepodnikateľa, ktorá inej fyzickej osoby – nepodnikateľovi (napríklad svojmu kamarátovi) príležitostne prenajme karavan za účelom rodinnej dovolenky, pokosí záhradu alebo pomôže so sťahovaním.

  Oslobodenie od dane z príjmov pre príjmy z prevodu kapitálového majetku

  Druhou skupinou príjmov, na ktorú je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov, sú:

  • príjmy z prevodu opcií (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z prevodu účasti (podielu) na s. r. o., komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (§ 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov).

  Ak rozdiel medzi úhrnom týchto príjmov a úhrnom výdavkov k nim nepresiahne 500 eur, tak tieto príjmy sú úplne oslobodené od dane z príjmov. V prípade, že rozdiel medzi úhrnom týchto príjmov a úhrnom výdavkov k nim presiahne 500 eur, tak do základu dane sa zahrnie len rozdiel úhrnu príjmov a úhrnu výdavkov presahujúci sumu 500 eur. V tomto prípade sa v daňovom priznaní tento rozdiel uvádza do stĺpca príjmy a stĺpec výdavky zostáva prázdny. Výška oslobodenia od dane z príjmov v sume 500 eur je pritom spoločná (vzťahuje sa celkovo) na rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na niektorých právnických osobách. Je ale znovu na rozhodnutí samotného daňovníka to, ako a či ju medzi tieto príjmy rozdelí.

  Príklad na oslobodenie pre príjmy z prenájmu, príležitostné príjmy a kapitálové príjmy

  Fyzická osoba v kalendárnom roku dosiahla nasledujúce príjmy:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 600 eur (preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie týchto príjmov boli vo výške 2 000 eur),
  • príjmy z predaja ovocia a zeleniny dopestovanej vo vlastnej záhrade vo výške 100 eur (výdavky na dosiahnutie týchto príjmov si neuplatňuje z dôvodu, že tieto príjmy neočakávala a preto k výdavkom nemá ani žiadne doklady),
  • príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o. vo výške 10 000 eur (výdavky k týmto príjmom v podobe vkladu do základného imania boli vo výške 5 000 eur).

  Na všetky vyššie uvedené príjmy je možné spolu uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur. Fyzická osoba má možnosť sa rozhodnúť, či toto oslobodenie uplatní a ak áno, tak na ktoré príjmy a v akej výške. Rozhodla sa tak, že na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti uplatní oslobodenie od dane z príjmov vo výške 300 eur, na príjmy z predaja ovocia a zeleniny neuplatní žiadne oslobodenie od dane z príjmov a na rozdiel medzi príjmami a výdavkami z predaja obchodného podielu v s. r. o. uplatní oslobodenie od dane z príjmov vo výške 200 eur.

  Daňovník tak v daňovom priznaní pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bude mať príjmy vo výške 3 300 eur (3 600 eur – oslobodenie od dane z príjmov vo výške 300 eur). Výdavky k týmto príjmom sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom, čiže budú vo výške 1 833,33 eura [3 300 eur / 3 600 eur x 2 000 eur]. Pri príjmoch z predaja ovocia a zeleniny budú príjmy vo výške 100 eur a výdavky žiadne. Pri príjmoch z predaja obchodného podielu v s. r. o. bude v daňovom priznaní pri príjmoch uvedený len rozdiel medzi príjmami a výdavkami presahujúci oslobodenie od dane z príjmov vo výške 200 eur. To znamená, že príjmy budú vo výške 4 800 eur (príjmy 10 000 eur – výdavky 5 000 eur – oslobodenie od dane z príjmov vo výške 200 eur) a výdavky nebudú žiadne.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Oslobodenie pre príjmy v podobe náhrady za stratu času dobrovoľníka v športe

  Ďalším druhom príjmov, ktoré môžu byť oslobodené od dane z príjmov, sú príjmy v podobe náhrady za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu. Tieto príjmy sa vyplácajú podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov. Na základe týchto predpisov môže športový odborník zapísaný do registra fyzických osôb v športe (informačného systému športu) vykonávať svoju činnosť aj ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Na základe tejto zmluvy je možné takémuto dobrovoľníkovi vyplácať náhradu za stratu jeho času za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy platnej v príslušnom roku.

  Prečítajte si tiež

  Príjmy v podobe náhrady za stratu času dobrovoľníka v športe zapísaného do informačného systému športu si zdaňuje tento dobrovoľník v daňovom priznaní sám ako tzv. „ostatné príjmy“. Na tieto príjmy je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur. Ak úhrn týchto príjmov presiahne v zdaňovacom období 500 eur, tak sa do základu dane zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. V takomto prípade sa výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

  Príklad na oslobodenie pre príjmy v podobe náhrady za stratu času dobrovoľníka v športe

  Fyzická osoba v kalendárnom roku vykonávala pri miestnom futbalovom klube dobrovoľnícku činnosť v podobe pomoci súvisiacej s organizovaním športových zápasov. Táto fyzická osoba mala s futbalovým klubom uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, na základe ktorej jej patrila za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe náhrada za stratu času vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Táto fyzická osoba bola ako športový odborník zapísaná aj v registri fyzických osôb v športe.

  Za príslušný rok bola tomuto dobrovoľníkovi vyplatená náhrada za stratu času vo výške 700 eur. Jej výdavky v súvislosti s touto činnosťou boli vo výške 50 eur. Po uplatnení oslobodenia vo výške 500 eur budú zdaniteľnými príjmami tohto dobrovoľníka v športe príjmy vo výške 200 eur. Daňové výdavky k týmto príjmom sa potom zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom, čiže budú vo výške 14,29 eura [200 eur / 700 eur x 50 eur].

  Oslobodenie pre podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku

  Podiel fyzickej osoby ako člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku, na majetku alebo na likvidačnom zostatku takéhoto pozemkového spoločenstva je oslobodený od dane z príjmov vo výške 500 eur a ak tento príjem presiahne 500 eur, tak platí:

  • Ak ide o príjem zo slovenského pozemkového spoločenstva: daň z tohto príjmu sa vyberie zrážkou s uplatnením 7 % dane z príjmov len zo sumy presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.
  • Ak ide o príjem zo zahraničného pozemkového spoločenstva: zahrnie sa do osobitného základu dane podľa § 51e zákona o dani z príjmov len v sume presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období a zdaní sa uplatnením buď 7 %, alebo 35 % sadzby dane z príjmov (podľa krajiny).

  Príklad na oslobodenie príjmov v podobe podielu na zisku člena pozemkového spoločenstva

  Fyzická osoba je členom dvoch slovenských lesných pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou. Obe dosiahli z predaja dreva v príslušnom roku zisky, ktoré sa rozhodli rozdeliť medzi členov pozemkového spoločenstva. Z prvého pozemkového spoločenstva patril fyzickej osobe zisk vo výške 1 500 eur a z druhého pozemkového spoločenstva zisk vo výške 900 eur. Keďže ide o slovenské pozemkové spoločenstvá, tak tento zisk nebudú zdaňovať v daňovom priznaní jednotliví členovia pozemkového spoločenstva, ale zdania ho vybratím 7 % dane z príjmov samotné pozemkové spoločenstvá. Predtým však každé pozemkové spoločenstvo na podiel na zisku uplatní oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.

  Takto bude v prípade podielu na zisku v prvom pozemkovom spoločenstve zdanený zisk vo výške 1 000 eur (1 500 eur – oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur) a v druhom pozemkovom spoločenstve zisk vo výške 400 eur (900 eur – oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur). Fyzickej osobe bude vyplatený čistý podiel na zisku vo výške 1 430 eur (1 500 eur – 7 % z 1 000 eur) a vo výške 872 eur (900 eur – 7 % zo 400 eur).

  Ako sa uplatňuje oslobodenie od dane vo výške 500 eur v daňovom priznaní

  Oslobodenia od dane z príjmov sa uplatňujú v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B. V ňom sa tieto oslobodenia neuplatňujú v osobitných častiach daňového priznania, ale príjmy sa v príslušných riadkoch a stĺpcoch daňového priznania uvedú už po odpočítaní oslobodenia od dane z príjmov. V prípade, že uplatnením oslobodenia od dane z príjmov sa musia upraviť aj daňové výdavky príslušným pomerom, tak aj tie sa v príslušných riadkoch a stĺpcoch daňového priznania uvedú priamo v ich upravenej výške.

  V daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy po odpočítaní oslobodenia od dane z príjmov.

  Výnimkou sú podiely členov slovenského pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku, na majetku alebo na likvidačnom zostatku takéhoto pozemkového spoločenstva. Tie sa zdaňujú zrážkou a oslobodenie od dane z príjmov pred jej vykonaním uplatní priamo toto pozemkové spoločenstvo. V daňovom priznaní sa už tieto príjmy neuvádzajú.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Norbert Seneši
  Norbert Seneši

  Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


  Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

  Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

  Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky