Výdavky (náklady) viazané na úhradu v roku 2014

Ktorým výdavkom venovať v závere roka zvýšenú pozornosť, aby ste ušetrili na daniach?

V závere roka sa väčšina podnikateľov snaží nájsť posledné možnosti, ako optimalizovať svoju daňovú povinnosť a platiť čo najnižšiu daň z príjmov. Pozor si v závere roka treba dať najmä na tie výdavky (náklady), ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení.

Ak si podnikateľ plánuje na konci zdaňovacieho obdobia optimalizovať základ dane daňovými výdavkami (nákladmi), mal by brať na vedomie výdavky (náklady), ktoré zákon o dani z príjmov uznáva až po zaplatení. Tieto výdavky (náklady) sú taxatívne definované v § 17 ods. 19 a v § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ide o :

  • zmluvné pokuty, penále a poplatky (úroky) z omeškania
  • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • nájomné platené fyzickej osobe
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie
  • kompenzačné platby

Zmluvné pokuty, penále a poplatky (úroky) z omeškania daňovo uznateľné až po úhrade (zaplatení)

Podnikateľ, ktorý je dlžníkom (platiteľom), si môže zmluvnú pokutu, penále alebo poplatky z omeškania zahrnúť do základu dane ako výdavok (náklad) v tom zdaňovacom období, kedy zmluvnú pokutu, penále a poplatky z omeškania zaplatil, a to bez ohľadu na to, kedy podnikateľovi vznikla povinnosť úhrady zmluvnej pokuty. Podnikateľ, ktorý je veriteľom (príjemcom platby), si zároveň zahrnie penále alebo poplatky z omeškania zahrnúť do základu dane ako príjem (výnos) v tom zdaňovacom období, kedy zmluvnú pokutu, penále a poplatky z omeškania zinkasoval, a to bez ohľadu nato, kedy podnikateľovi vznikol nárok úhrady zmluvnej pokuty.

Sumy vyššie uvedených položiek, ktoré podnikateľ do konca zdaňovacieho obdobia nezaplatí alebo nezinkasuje, nemôže zahrnúť do základu dane ako daňové výdavky (náklady), resp. zdaniteľné príjmy (výnosy). Podnikateľ však musí brať na vedomie že pokuty, penále a poplatky z omeškania nevyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré je povinný platiť za porušovanie právnych predpisov sú vždy nedaňovým výdavkom. Ide najmä o sankcie ktoré vyrubujú a ukladajú orgány štátnej správy, správca dane, orgány sociálneho a zdravotného poistenia, samosprávy miest a obcí, VÚC, colný orgán a pod.

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a jej daňová uznateľnosť

Podnikateľovi môže okrem povinnosti zaplatenia zmluvných pokút, penále a poplatkov z omeškania pri neplnení záväzkov včas alebo iným náležitým spôsobom, vzniknúť voči veriteľovi povinnosť úhrady paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez toho aby veriteľ podnikateľa osobitne upozornil. Výška paušálnej náhrady, ktorá môže byť od podnikateľa vymáhaná je 40 eur jednorazovo, a to bez ohľadu na dĺžku omeškania. Podnikateľ (dlžník) si môže paušálnu náhradu zahrnúť do základu dane ako výdavok (náklad) až po zaplatení. Ak však ide o podnikateľa (dlžníka), ktorý vystupuje vo vzťahu k veriteľovi ako spotrebiteľ (spotrebiteľská zmluva), veriteľ nemá právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Nájomné platené fyzickej osobe daňovo uznateľné až po úhrade

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorý vystupuje v zmluvnom vzťahu pri prenájme ako nájomca, musí rozlíšiť pri uplatňovaní nájomného do daňových výdavkov osobu, ktorej sumu nájomného platí. Ak podnikateľ platí nájomné fyzickej osobe, zahrnie si do daňových výdavkov nájomné až po zaplatení. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Ak je podnikateľovým prenajímateľom právnická osoba, takéto obmedzenie neexistuje.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie platené fyzickým osobám a ich daňová uznateľnosť

Podnikateľ, ktorý platí odplaty (provízie) za sprostredkovanie, ako aj sprostredkovanie na základe mandátnych alebo podobných zmlúv, zahŕňa sumu provízie do daňových výdavkov v tom časovom období, v ktorom sumu uhradil. To platí iba v prípade, ak zmluvná strana (sprostredkovateľ) je fyzická osoba.

Kompenzačné platby

Podnikateľ, ktorý vystupuje ako regulovaný subjekt, t. j. zaoberá sa výrobou, prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny, plynu, vody, alebo tepelnej energie a poskytuje služby súvisiace s týmito činnosťami, je povinný dodržiavať štandardy kvality pre odberateľa. Ak podnikateľ ako regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality, pričom sa dá takéto nedodržanie preukázať, je podnikateľ (regulovaný subjekt) povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Odberateľ nemusí podávať žiadosť o vyplatenie kompenzačnej platby (ide o tzv. automatické kompenzačné platby). Podnikateľ (regulovaný subjekt) môže zahrnúť kompenzačnú platbu do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom kompenzačnú platbu zaplatil.

Výdavky, ktorých daňová uznateľnosť je viazaná na úhradu čakajú od roku 2015 zmeny

Od roku 2015 sa pre daňové výdavky, ktoré sú uznateľné až po zaplatení, chystajú zmeny. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2015 rozširuje skupiny výdavkov, ktoré znížia podnikateľovi základ dane až po zaplatení. Viac informácií nájdete v článku Daňové výdavky až po zaplatení od roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – príklady pre zamestnancov

Daňový bonus na dieťa sa v roku 2023 opäť zvýšil, jeho výpočet však nie je celkom jednoduchý. Pozrite si praktické príklady výpočtu daňového bonusu u zamestnanca.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky