Daňové priznanie študenta (podnikateľa) za rok 2016

Daňové priznanie študenta (podnikateľa) za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vyplní daňové priznanie študent, ktorý mal v roku 2016 príjmy z podnikania a ako môže ušetriť na dani.

Ak študent popri štúdiu podniká, napríklad ako živnostník, nemusí podávať daňové priznanie za každých okolností. Aj pre tohto daňovníka platí, že daňové priznanie nemusí podať, ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2016 neprekročili sumu 1 901,67 eura.

Zdaniteľné príjmy študenta (podnikateľa) sú najmä príjmy z prevádzkovania živnosti. Ide o takzvané aktívne príjmy fyzickej osoby, pri ktorých je možné vykázať v daňovom priznaní aj daňovú stratu. Ak by došlo k takejto situácii a daňové výdavky by prekročili zdaniteľné príjmy, študent (podnikateľ) má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 – typ B. Bolo by tomu tak aj v prípade, ak by jeho zdaniteľné príjmy neboli vyššie ako uvedená suma 1 901,67 eura.

Príklad: Vysokoškolák Marek si popri štúdiu v prvom ročníku založil internetový obchod (e-shop). Začal ho prevádzkovať až v druhom polroku 2016 a tržby neprekročili hranicu 1 901,67 eura. Zákazníci mu zaplatili faktúry vo výške 1 500 eur. Iné príjmy (napr. príjmy z brigád alebo príležitostných činností) nemal.

Ak by daňové výdavky neprevýšili zdaniteľné príjmy, tak by daňové priznanie za rok 2016 podať nemusel. Musel by ho podať len v prípade, ak by ho na to vyzval mieste príslušný daňový úrad. V opačnom prípade, ak by daňové výdavky prevýšili zdaniteľné príjmy, vznikla by mu daňová strata a zo zákona má povinnosť podať daňové priznanie, i keď by nemal povinnosť zaplatiť daň. Vykázanú daňovú stratu, konkrétne jednu štvrtinu z nej, by si mohol odpočítať od základu dane v nasledujúcich štyroch rokoch.

Uplatňovanie daňových výdavkov študenta (podnikateľa) v daňovom priznaní za rok 2016

Študent (podnikateľ) má v daňovom priznaní všetky možnosti uplatnenia daňových výdavkov, ako každý iný podnikateľ – fyzická osoba (napr. živnostník). Môže uplatniť skutočné daňové výdavky, ktoré bude mať zaúčtované v účtovníctve alebo evidované v daňovej evidencii, alebo paušálne výdavky.

Uplatnenie paušálnych výdavkov môže byť dobrou voľbou, nakoľko ide o jednoduché a praktické riešenie. Jednoduchosť a praktická stránka tohto spôsobu uplatnenia daňových výdavkov spočíva v nenáročnej evidencii a študent nemusí preukazovať daňové výdavky dokladmi.

Paušálne výdavky sú výhodné najmä pre tie podnikateľské činnosti, pri ktorých je hlavným vstupom práca a znalosti študenta (napr. grafici, marketingové činnosti, programátorské práce, počítačové služby, rôzne poradenské činnosti). Náklady na vlastnú prácu si študent (podnikateľ – živnostník) nemôže zahrnúť do daňových výdavkov.

Nezdaniteľná časť základu dane študenta (podnikateľa) v daňovom priznaní za rok 2016

Základná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je aj pre rok 2016 vo výške 3 803,33 eura. Študent tak môže ušetriť na dani z príjmov približne 720 eur, ak ju v daňovom priznaní uplatní celú.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa znižuje s rastúcim základom dane. Celú sumu 3 803,33 eura je možné uplatniť, ak základ dane nepresiahne 19 809 eur.

Poznámka: Základ dane je rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových (paušálnych) výdavkov.

Ak základ dane prevýši 19 809 eur, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka študent vypočíta podľa vzorca (44,2 x 198,09) / (základ dane x 0,25), pričom 44,2 je zákonom stanovená konštanta, suma 198,09 eura predstavuje sumu platného životného minima a číslo 0,25 je taktiež konštantou (jedna štvrtina základu dane). Výsledok zaokrúhli na dve desatinné miesta nahor. Ak je výsledkom 0 alebo záporné číslo, výška nezdaniteľnej časti na daňovníka je 0 eur.

Podrobné a aktuálne informácie k nezdaniteľným častiam základu dane pre rok 2016 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016.

Študenti (podnikatelia) a poukázanie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 % z dane) za rok 2016

Ak študent (podnikateľ) vykonával v roku 2016 dobrovoľnícku činnosť aspoň 40 hodín a dosiahol dostatočne vysokú daňovú povinnosť, môže vybranej organizácii poukázať 3 % z dane. V tomto prípade vyplní aj XII. oddiel daňového priznania (typ B), kde:

  • označí znakom „x“ text - spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane,
  • vyplní (resp. uistí sa, že softvér vyplnil sumu správne) riadok č. 134,
  • podpíše sa v bielom rámčeku,
  • vyplní údaje o prijímateľovi podľa predtlače.

Študent (podnikateľ), ktorý poukazuje 3 % z dane, je povinný priložiť k daňovému priznaniu prílohu, ktorou preukáže, že vykonával dobrovoľnícku činnosť v požadovanom rozsahu (najmenej 40 hodín). Potvrdenie mu môže vydať organizácia, prostredníctvom ktorej pôsobil ako dobrovoľník alebo priamo príjemca jeho dobrovoľníckej činnosti. Súčasne platí, že môže ísť aj viac potvrdení, na ktorých základe bude preukázané vykonávanie dobrovoľníckej činnosti aspoň v rozsahu 40 hodín/rok 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak študent (podnikateľ) nevykonával v roku 2016 dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín, prípadne nemá príslušné potvrdenia k dispozícii pri podávaní daňového priznania, môže poukázať 2 % z dane. V prípade, že má záujem o poukázanie 3 %, môže daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 a zaplatenie dane predlžuje a v tejto lehote zaobstará príslušné potvrdenia.

Prílohy k daňovému priznaniu študenta (podnikateľa) za rok 2016

Povinnými príloha daňového priznania sú aj príloha č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) a príloha č. 2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. K daňovému priznaniu sa prikladajú aj v prípade, ak ich študent nevyplňuje.

Študenta (podnikateľa) a často týka časť prílohy č. 2, v ktorej sa uvádzajú sumy odvodov zaplatené na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Tieto údaje bude príslušná zdravotná poisťovňa zohľadňovať pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného za rok 2016.

Evidencia vedená pri uplatňovaní paušálnych výdavkov alebo daňová evidencia sa daňovému úradu nepredkladá ako príloha s daňovým priznaním, ani ako osobitné podanie. Študent (podnikateľ) uvedie priamo v daňovom priznaní príslušných tabuľkách začiatočné a konečné stavy príslušných evidencií (napr. stav zásob na začiatku a konci roka, stav neuhradených vystavených faktúr na začiatku a konci roka, stav prijatých a neuhradených faktúr na začiatku a konci roka).

Ak by študent viedol účtovníctvo, musí zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, avšak musí sa daňovému úradu odovzdať ako samostatné podanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky