Čo prinesie novela daňového poriadku od roku 2017

Čo prinesie novela daňového poriadku od roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V správe daní sa pritvrdí. Daňové exekúcie môžu byť začaté výrazne skôr. Daňový úrad bude mať „voľnejšiu ruku pri zmrazení majetku“ podnikateľa. Čítajte o novinkách v správe daní od 1.1.2017.

Národná rada SR schválila dňa 12.10.2016 zákon č. 298/2016 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Novela prinesie niekoľko dôležitých zmien.

Predbežné opatrenie a výkon daňovej exekúcie

Daňový úrad môže v určitých prípadoch vydať predbežné opatrenie, na ktorého základe musí daňový subjekt niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Daňový úrad môže prikázať podnikateľovi, aby zložil na účet daňového úradu určenú sumu. Ak u podnikateľa prebieha daňová kontrola a daňový úrad vydá takéto predbežné opatrenie, kontrola s vysokou pravdepodobnosťou skončí dorubením dane.

Daňový úrad môže predbežné opatrenie vydať len v situáciách definovaných zákonom, napríklad vtedy, ak nadobudne obavu, že vyrubenú daň by podnikateľ nezaplatil alebo by jej vymáhanie bolo spojené so značnými ťažkosťami.

Ak bude hroziť, že podnikateľ nezloží na účet daňového úradu určenú peňažnú sumu, rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia bude dňom vydania vykonateľné (je exekučným titulom). Pre podnikateľa to znamená, že ak nezaplatí na účet daňového úradu sumu vo výške a v lehote podľa vydaného rozhodnutia, daňový úrad môže začať daňové exekučné konanie.

Podnikateľ sa môže proti vydaniu predbežného opatrenia brániť – podaním odvolania. Odvolaním nemožno oddialiť splatenie určenej peňažnej sumy. Podané odvolanie nemá odkladný účinok, čo znamená, že lehota na splatenie určenej sumy plynie aj po jeho podaní (t. j. nespočíva).

Jednoduchšia exekúcia z bankového účtu

Daňové exekučné konanie začína na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Daňová exekúcia môže byť vykonávaná (okrem iného) aj prikázaním pohľadávky z účtu u poskytovateľa platobných služieb (ďalej len „účtu v banke“). Ak dôjde k situácii, že peňažnú sumu určenú predbežným opatrením daňový subjekt na účet správcu nezloží, od 1.1.2017 sa daňová exekúcia vykonáva len prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Rozhodnutie sa tak doučuje napríklad banke, v ktorej má daňový dlžník založený účet. Daňový úrad prikáže banke, aby po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania zablokovala na účte sumu daňového nedoplatku. Ak by v tom čase nemal daňový dlžník na účte dosť vysokú sumu, banka bude postupne blokovať peňažné prostriedky, ktoré budú na účet prichádzať. Daňový poriadok vyžaduje, aby rozhodnutie bolo doručené do vlastných rúk.

Medzi finančnou správou a bankami, resp. pobočkami zahraničných bánk sa zavedie elektronická komunikácia. Daňový úrad tak bude môcť písomnosti doručovať banke elektronicky, čo výrazne zjednoduší a urýchli zablokovanie určenej sumy na účte daňového dlžníka. Elektronické doručovanie bude postavené na roveň doručovaniu do vlastných rúk a bude aj preferovaným spôsobom doručovania.

Uvedené rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania už aj v súčasnosti nedostane daňový dlžník (napr. podnikateľ). Vopred tak nevie, že sa voči nemu už začalo daňové exekučné konanie, čím sa zabráni presunom peňažných prostriedkov na iné účty alebo výberom hotovosti. Daňovému dlžníkovi je neskôr doručená daňová exekučná výzva, v ktorej sa dozvie, že bolo voči nemu začaté daňové exekučné konanie. Zároveň je ňou vyzvaný, aby zaplatil v určenej lehote svoj daňový nedoplatok, inak daňový úrad vykoná daňovú exekúciu.

V čase doručenia daňovej exekučnej výzvy sú peňažné prostriedky na bankovom účte už blokované. Sám daňový dlžník môže banke prikázať, aby z blokovanej sumy uhradila daňový nedoplatok alebo aspoň jeho časť. Od 1.1.2017 sa odstraňuje, aby na tento príkaz bol potrebný súhlas daňového úradu.

Proti výzve možno podať odvolanie, ktoré má odkladný účinok a ktoré musí byť odôvodnené. Ak bude odvolanie zamietnuté, resp. nastanú iné dôvody, daňový úrad vydá daňový exekučný príkaz a začne vykonávať daňovú exekúciu – napríklad prikázaním pohľadávky z bankového účtu. Banka je povinná po doručení daňového exekučného príkazu odpísať peňažné prostriedky z účtu daňového dlžníka a poukázať ich na účet daňového úradu.

Zmeny súvisiace so záložným právom

Okrem predbežného opatrenia je účinným nástrojom zabezpečenia daňového nedoplatku zriadenie záložného práva. Záložné právo daňový úrad zriaďuje rozhodnutím, ale vzniká až zápisom do príslušného registra.

V súčasnosti je možné záložné právo zriadiť aj na zabezpečenie istej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti, ak je odôvodnená obava, že nesplatná alebo nevyrubená daň nebude uhradená. Z dôvodu interpretačných rozdielov sa odstraňuje slovo „istej“.

Z výťažku z daňovej exekúcie sa vždy budú prednostne uhrádzať exekučné náklady a hotové výdavky daňovej exekúcie. V súčasnosti daňový poriadok obsahuje výnimku v prípade, ak bol predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom (napr. byt).

Aj od 1.1.2017 budú z výťažku (napr. bytu predaného v dražbe) uspokojení najskôr záložní veritelia, ktorí sú pred daňovým úradom, a až následne sa zostatok výťažku použije na úhradu daňového nedoplatku.

V daňovom poriadku nebola schválená možnosť pre daňový úrad zriadiť záložné právo aj na majetok odberateľa. Pôvodný návrh takúto úpravu obsahoval, vláda ho však neschválila. Odberateľ v určitých situáciách ručí za DPH, ktorú neodviedol jeho dodávateľ. Daňový úrad má právo prikázať odberateľovi, aby zaplatil DPH, ktorú daňovému úradu neodviedol dodávateľ. Od 1.1.2017 nebude možné zriadiť záložné právo napr. na majetok odberateľa, ale stále môže daňový úrad začať daňové exekučné konanie, prípadne vykonať daňovú exekúciu.

Článok pokračuje pod reklamou

Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania (vytýkacie konanie)

Ak bude mať daňový úrad pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh, vyzve daňový subjekt na ich odstránenie. Ak ich daňový subjekt neodstráni, daňový úrad bude postupovať v závislosti od toho, či nedostatky majú vplyv na výšku dane.

Ak tieto nedostatky nemajú vplyv na výšku dane a daňový úrad má potrebné údaje na ich odstránenie (napr. môže ísť o chyby v písaní, nesprávne určené SK NACE, logické chyby), odstráni ich správca dane z úradnej moci.

Ak tieto nedostatky majú vplyv na výšku dane, daňový úrad má v ďalšom postupe na výber:

  • vykoná daňovú kontrolu alebo
  • vyrubí daň v skrátenom vyrubovacom konaní.

Nepodpísané daňové priznanie bude možné bez sankcie dodatočne podpísať. Ak podané daňové priznanie nebude podpísané, daňový úrad zašle výzvu, aby podnikateľ prišiel daňové priznanie podpísať dodatočne. Keď bude daňové priznanie podpísané dodatočne, daňový úrad neuloží pokutu. V prípade nevyhovenia výzve sa bude daňové priznanie považovať za nepodané, čím si podnikateľ zapríčiní uloženie pokuty.

Vyrubovací rozkaz – vyrubenie dane bez daňovej kontroly

Vydanie vyrubovacieho rozkazu bude možné len v jedinom prípade, a to keď podnikateľ nebude reagovať na výzvu daňového úradu na odstránenie nedostatkov daňového priznania, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Daňový úrad môže vydať vyrubovací rozkaz len na základe skutočností a dôkazov, ktoré získal pri správe daní. Schválená novela daňového poriadku už neobsahuje podmienku, že vyrubovací rozkaz môže byť vydaný len na základe skutočností, o ktorých nemá správca dane pochybnosti. Po dni vydania vyrubovacieho rozkazu už nie je možné podať dodatočné daňové priznanie.

Proti vyrubovaciemu rozkazu je možné podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Ak nebude vecne odôvodnený, daňový úrad ho odmietne. Ak daňový úrad odpor neodmietne, teda daňový subjekt podal odpor úspešne, začne daňová kontrola.

Prečítajte si tiež

Proti vyrubovaciemu rozkazu nemožno podať opravné prostriedky - nemožno sa napr. odvolať. Keďže daňový úrad vydáva vyrubovací rozkaz rozhodnutím, podnikateľ môže podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na súd.

Daňový úrad je oprávnený vykonať daňovú kontrolu aj za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyrubil daň vyrubovacím rozkazom. Kontrola sa však musí uskutočniť na základe podnetu Ministerstva financií SR alebo Finančného riaditeľstva SR.

Vyrubovací rozkaz bude exekučným titulom, na ktorého základe bude pokračovať daňové exekučné konanie alebo daňová exekúcia, ktorá bola začatá na základe vydaného predbežného opatrenia. Rovnako to bude platiť aj v prípade vykonania štandardnej daňovej kontroly a vyrubenia dane v štandardnom vyrubovacom konaní rozhodnutím.

Zjednodušenie podmienok pri odklade platenia dane a platení dane v splátkach

Na žiadosť daňového subjektu môže daňový úrad povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie dane v splátkach. Daňový subjekt však za neskoršie zaplatenie dane platí úroky.

Od 1.1.2017 sa nebude vyžadovať zriadenie záložného práva alebo použitia iného spôsobu zabezpečenia záväzku (napr. zabezpečovací prevod práva – používa sa napr. pri lízingu áut, ručenie), ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 000 eur.

Zároveň bude od 1.1.2017 možné podať žiadosť o povolenie odkladu platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach bez ohľadu na to, kedy bolo v minulosti vydané takéto povolenie. Do konca roka 2016 bolo možné podať žiadosť až po uplynutí jedného roka odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o odklade alebo o platení splátok určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky