Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1.1.2016

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1.1.2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V správe daní nastane od roku 2016 niekoľko významných zmien. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať aj po začatí daňovej kontroly a upravil sa spôsob určenia výšky pokuty.

Dňa 22.09.2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a posúva sa na podpísanie prezidentom. Od 1.1.2016 nastanú v správe daní tieto významné zmeny:

 • daňový subjekt bude môcť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly,
 • nový spôsob určenia výšky niektorých pokút,
 • nový druh pokuty – úhrnná pokuta,
 • zverejňovanie zoznamu platiteľov DPH, ktorí sa rozhodli pre uplatňovanie osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (jednoducho ale nie celkom presne povedané - zoznam tých podnikateľov, ktorí platia DPH len zo zaplatených faktúr),
 • poskytovať informácie o totožnosti a adrese svojho klienta budú na výzvu správcu dane (napr. daňového úradu) povinní aj (okrem iného) poskytovatelia webhostingu či registrátori domén.

Možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly

Dodatočné daňové priznanie bude možné podať aj do uplynutia lehoty 15 dní odo dňa

 • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
 • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

Využitie možnosti podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly je pre daňový subjekt (napr. s.r.o.) výhodné. Súvisí to s novým spôsobom určenia výšky niektorých pokút.

Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút

Pokuty, ktoré sa viažu na sumu dane (napr. daň z príjmov právnickej osoby) alebo uplatneného nároku (napr. nároku na nadmerný odpočet), sa budú počítať novým spôsobom. Výšku pokuty budú ovplyvňovať dva rozhodujúce faktory, a to doba trvania protiprávneho stavu okolnosti, ktoré k uloženiu pokuty vedú. Pokuta však nemôže byť nižšia ako 1 % z vyrubenej sumy a vyššia ako vyrubená suma príslušnej dane.

Za protiprávny stav, ktorý sa odstráni skôr, sa uloží nižšia pokuta ako keby bol odstránený neskôr. Od roku 2016 sa pokuta počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (napr. daňového priznania k dani z príjmov) alebo po dni splatnosti dane (napr. dane z nehnuteľností) až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania po „začatí daňovej kontroly“ alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok.

Za protiprávny stav, ktorý odstráni daňový subjekt podaním dodatočného daňového priznania, sa uloží nižšia pokuta ako keby ho odstránil správca dane (daňovou kontrolou alebo určením dane podľa pomôcok). Ak protiprávny stav odstráni správca dane (napr. daňový úrad daňovou kontrolou a rozhodnutím), sadzba pre určenie pokuty je vo výške trojnásobku základnej sadzby Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) ročne, najmenej však 10 % ročne. Ak protiprávny stav odstráni daňový subjekt (napr. podnikateľská s.r.o.) tým, že podá dodatočné daňové priznanie v 15-dňovej lehote po „začatí daňovej kontroly“, sadzba pre určenie pokuty je vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročne, najmenej však 7 % ročne. Ak protiprávny stav odstráni daňový subjekt (napr. podnikateľská s.r.o.) tým, že podá dodatočné daňové priznanie pred „začatím daňovej kontroly“, sadzba pre určenie pokuty je vo výške základnej úrokovej sadzby ECB ročne, najmenej však 3 % ročne.

Príklad: Spoločnosti Podnikajte, s. r. o. uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby 31.3.2017. Skutočnosť, že v daňovom priznaní má byť daň vyššia o 5 000 Eur zistí:

 • 15.5.2017 a dodatočné daňové priznanie podá 2.6.2017 alebo
 • 15.11.2017 a dodatočné daňové priznanie podá 4.12.2017.

Akú vysokú pokutu dostane spoločnosť Podnikajte, s. r. o. podľa daňového poriadku v novom znení a v doterajšom znení? Riešenie je v nasledujúcej tabuľke.

Účinnosť daňového poriadku Dátum podania dodatočného daňového priznania Počet dní rozhodujúcich pre výpočet pokuty Suma rozhodujúca pre výpočet pokuty v € Sadzba rozhodujúca pre určenie pokuty Pokuta v €
od 1.1.2016 2.6.2017 63 5000,00 3% ročne 25,80
4.12.2017 248 101,90
do 31.12.2015 2.6.2017 - 5%  250,00
4.12.2017 - 250,00

Úhrnná pokuta

Ak to bude účelné a možné, správca dane (napr. daňový úrad) uloží daňovému subjektu (napr. podnikateľovi) úhrnnú pokutu za dva a viac správnych deliktov. Musí ísť o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta a výška tejto pokuty je určená v rámci ustanoveného rozpätia (od 60 do 20 000 Eur, do výšky 1,3 % zo sumy a pod.).

Úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia (o pokute), ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. Ak nastane situácia, že sú za viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia (o pokute), ktoré sa vzťahuje na jeden zo správnych deliktov.

Prečítajte si tiež

Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa daňový subjekt (napr. podnikateľ) dopustil.

Úhrnnú pokutu uloží ten správca dane (napr. daňový úrad), ktorý je oprávnený pokutu uložiť.

Úhrnnú pokutu možno uložiť nie len za správne delikty ustanovené daňovým poriadkom, ale aj za správne delikty ustanovené v osobitných právnych predpisoch, ktorými sú napríklad:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH),
 • zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Platí však zásada, podľa ktorej sa úhrnná pokuta môže uložiť len za správne delikty ustanovené jedným právnym predpisom. Nie je možné uložiť úhrnnú pokutu za správny delikt podľa zákona o účtovníctve a správny delikt podľa daňového poriadku, lebo nejde o správne delikty v rámci jedného právneho predpisu. Platí to aj v prípade, ak je na uloženie pokuty príslušný ten istý správca dane (napr. daňový úrad).

Príklad: Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého bodu daňového poriadku. Za tento správny delikt uloží správca dane (napr. daňový úrad) pokutu od 30 do 16 000 €. Ak si daňový subjekt nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. b) daňového poriadku. Za tento správny delikt uloží správca dane (daňový úrad) pokutu od 60 do 20 000 €.

Ak daňový úrad vyhodnotí, že uloženie súhrnnej pokuty je účelné a možné, uloží ju pre obidva správne delikty najmenej vo výške 60 Eur, najviac vo výške 20 000 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny lehoty pre vrátenie osvedčenia o registrácii

Lehota (15 dní) ustanovená pre vrátenie osvedčenie o registrácii (napr. kartička DIČ pre daň z príjmov) začne od 1.1.2016 plynúť až odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie. Podľa doterajšieho znenia daňového poriadku lehota začala plynúť už dňom doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.

Zmeny v zverejňovaní zoznamu daňových dlžníkov

Od 1.5.2016 sa v zozname daňových dlžníkov budú zverejňovať fyzické osoby aj právnické osoby, u ktorých výška daňových nedoplatkov presiahla 170 Eur. Stav daňových nedoplatkov sa bude zisťovať vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a zoznam sa zverejní do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

  Účinnosť do 30.04.2016 Účinnosť od 1.5.2016
Pravidelnosť zverejňovania  ročne mesačne
Výška nedoplatku rozhodujúca pre zaradenie do zoznamu u fyzickej osoby viac ako 17 000 € u fyzickej osoby aj právnickej osoby viac ako 170 €
u právnickej osoby viac ako 170 000 €
Lehota na zverejnenie zoznamu do konca prvého polroka bežného roka (kalendárneho) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje
Miesto zverejnenia zoznamu internetová stránka Finančnej správy SR internetová stránka Finančnej správy SR

Táto zmena nenastane na prelome rokov, ale neskôr od mája 2016. Prvý zoznam daňových dlžníkov k 31. máju 2016 môžeme očakávať do konca júna 2016.

Zverejňovanie zoznamu platiteľov DPH uplatňujúcich DPH „po zaplatení“

V nadväznosti na novelu zákona o DPH bude Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke zverejňovať aktualizovaný zoznam platiteľov DPH, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. V zozname budú zverejnené tieto údaje:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikanie, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO),
 • identifikačné číslo pre daň platiteľa DPH (IČ DPH),
 • dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy,
 • dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a
 • zdaňovacie obdobie, v ktorom sa skončilo uplatňovanie osobitnej úpravy.

Poskytovanie informácií na výzvu

Poskytovať informácie na výzvu správcu dane (napr. daňového úradu) budú povinní aj prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu a registrátori a držitelia domén. Budú povinní poskytovať napríklad totožnosť a adresu užívateľa uvedených služieb, prípadne iné údaje potrebné na účely správy daní, na ktorých poskytnutie budú správcom dane vyzvaní.

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky