Odpočet DPH – podmienky a uplatnenie odpočtu DPH v inom období

Odpočet DPH – podmienky a uplatnenie odpočtu DPH v inom období
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké podmienky musia byť splnené pre uplatnenie nároku na odpočet DPH? Kedy najskôr a kedy najneskôr je možné uplatniť odpočet DPH? Odpovede aj praktické príklady nájdete v článku.

Odpočet DPH – podmienky vzniku nároku na odpočet

Podmienky vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), konkrétne v ustanoveniach § 49 až § 51. Podľa zákona o DPH nárok na odpočítanie dane vzniká len zdaniteľnej osobe, ktorá má postavenie platiteľa dane (môže ním byť fyzická aj právnická osoba), pričom právo odpočítať daň z tovaru alebo služby platiteľovi vzniká v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Z tejto podmienky existujú dve výnimky:

 • príležitostné dodanie nového dopravného prostriedku (§ 52 zákona o DPH) – osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu EÚ, vzniká v čase dodania nového dopravného prostriedku právo na odpočet dane zahrnutej v kúpnej cene alebo zaplatenej pri dovoze vozidla, alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Právo odpočítania dane môže byť uplatnené iba v mesiaci, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný,
 • zdaniteľná osoba (tuzemská či zahraničná), ktorá si včas nesplnila svoju registračnú povinnosť, pretože následne po oneskorenej registrácii na DPH si môže uplatniť odpočítanie dane za obdobie, v ktorom mala byť registrovaná ako platiteľ dane (§ 55 ods. 3 a 4 zákona o DPH).

Podľa zákona o DPH si platiteľ dane (podľa § 49 ods. 2) môže odpočítať DPH, ak je:

 • daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
 • daň ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v rámci tzv. samozdanenia (v praxi môže ísť o tuzemské samozdanenie, samozdanenie pri nákupe tovaru zo zahraničia či samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia),  
 • daň ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, napríklad pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu,
 • daň ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ v tzv. režime call-off stock - call-off stock predstavuje zjednodušený režim DPH pri obchodovaní v rámci EÚ, keď je tovar premiestňovaný z tuzemska do iného členského štátu EÚ bez zmeny vlastníckych práv,
 • daň zaplatená správcovi dane (colnému orgánu) v tuzemsku pri dovoze tovaru z tretích štátov.

Príklady na možnosť odpočítania DPH

V nasledujúcej tabuľke si v nadväznosti na vyššie uvedené možnosti odpočtu DPH uvedieme zopár príkladov pre jednotlivé situácie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Situácia Príklad z praxe
Daň uplatnená voči odberateľovi (platiteľovi dane) dodávateľom (iným platiteľom) v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré majú byť platiteľovi dodané 1. Slovenská s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, nakúpi kancelárske potreby od inej slovenskej s.r.o., ktorá je taktiež platiteľom DPH (uplatnenie dane pri nákupe tovaru – slovenská s.r.o., ktorá je odberateľom, si môže uplatniť odpočítanie DPH z nakúpených kancelárskych potrieb)
2. Slovenská fyzická osoba, ktorá je platiteľom DPH, si prenajme auto od inej slovenskej fyzickej osoby, ktorá je taktiež platiteľom DPH (uplatnenie dane pri dodaní služby – slovenská s.r.o, ktorá je odberateľom, si môže uplatniť odpočítanie DPH z prenájmu auta)
Daň uplatnená voči odberateľovi z tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v rámci tzv. samozdanenia 1. Slovenská s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, si objedná prepravné služby od dodávateľa z inej krajiny EÚ (napr. Talianska), pričom dodávateľ je registrovanou osobou pre DPH v Taliansku (samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia – slovenskej s.r.o. ako nadobúdateľovi služby vzniká v rámci samozdanenia povinnosť uhradiť daň, a zároveň aj právo na odpočet dane)
2. Slovenská s.r.o. si objedná dodanie tovaru s montážou – napr. kuchynskej linky, od inej slovenskej s.r.o.. (tuzemské samozdanenie – slovenskej s.r.o. ako nadobúdateľovi služby vzniká v rámci tuzemského samozdanenia povinnosť uhradiť daň, a zároveň aj právo na odpočet dane)
3. Slovenská fyzická osoba, ktorá je platiteľom DPH, si objedná tovar od svojho zahraničného dodávateľa z Francúzska registrovaného pre DPH vo Francúzsku (samozdanenie pri prijatí tovaru zo zahraničia - slovenskej s.r.o. ako nadobúdateľovi tovaru vzniká v rámci samozdanenia povinnosť uhradiť daň a zároveň aj právo na odpočet dane)
Daň uplatnená platiteľom pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ v režime call-off stock Slovenská s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, si objedná tovar od českého dodávateľa (registrovaného pre DPH v Českej republike). Český dodávateľ premiestni tento tovar zo svojho skladu v ČR na Slovensko v januári 2023. Slovenská s.r.o. si tovar prevezme vo februári 2023. Slovenská s.r.o. získava právo nakladať s tovarom ako vlastník vo februári 2023, kedy si zaúčtuje prijatú faktúru od dodávateľa a tú následne samozdaní. V rámci samozdanenia má slovenská s.r.o. povinnosť uhradiť daň, a zároveň aj právo na odpočet dane.
Daň zaplatená správcovi dane (colnému orgánu) v tuzemsku pri dovoze tovaru z tretích štátov Slovenská s.r.o. (platiteľ dane) nakúpi tovar od anglického dodávateľa. Tento tovar bol pri dovoze na Slovensko preclený, slovenská s.r.o. uhradila clo a DPH na základe colného výmeru, ktorý jej doručila Finančná správa. Slovenská s.r.o. má právo na odpočet DPH uvedenej v colnom výmere.

Preukázateľnosť pri odpočte DPH

Aké doklady je potrebné predložiť, resp. aké podmienky je potrebné splniť na odpočet DPH?

 • pri nákupe tovaru alebo služby v tuzemsku, by mala byť dostupná faktúra od dodávateľa (prípadne daňový doklad ku prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby dodávateľom),
 • pri plneniach so samozdanením, musí byť daň uvedená v záznamoch DPH,
 • pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ,  musí mať platiteľ dane faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a tento dodávateľ je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte EÚ,
 • pri dovoze tovaru, musí mať platiteľ dane dovozný doklad, ktorý je potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Je dôležité, aby platiteľ dane vedel pri uplatnení odpočítania dane objektívne preukázať všetky skutočnosti, na základe ktorých odpočítanie dane uplatnil, t. j. že dodávka tovarov a služieb bezprostredne súvisí s jeho ekonomickou činnosťou.

Pri obstarávaní tovarov a služieb môže v praxi nastať situácia, že platiteľ dane bude tieto nakupované tovary a služby používať na podnikateľské účely, ale aj na iný účel ako na podnikanie (napr. firemné motorové vozidlo, ktoré bude využívané aj na súkromné účely). V takomto prípade si platiteľ odpočíta daň iba v pomere, ktorý zodpovedá rozsahu použitia tovaru, resp. služby na podnikanie. Pomer použitia tovarov a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí na základe:

 • výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania,
 • doby používania tovarov a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie,
 • podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia tovarov a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Príklad na určenie pomeru použitia obstaraného hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako je podnikanie

Spoločnosť ABC s.r.o. (platiteľ DPH) obstarala vo februári 2023 pre svojho zamestnanca nové motorové vozidlo (zamestnanec už v minulosti mal pridelené firemné motorové vozidlo). Zamestnanec má so spoločnosťou podpísanú dohodu o využívaní motorového vozidla, podľa ktorej vozidlo môže používať aj na súkromné účely a spoločnosť mu tiež zdanila 1 % obstarávacej ceny vozidla. Na základe čoho môže spoločnosť určiť pomer použitia motorového vozidla na podnikanie a na súkromné účely?

Prečítajte si tiež

Ak mal zamestnanec v minulosti k dispozícii firemné motorové vozidlo, ktoré taktiež využíval aj na súkromné účely, viedol knihu jázd, mohla by spoločnosť určiť pomer z najazdených kilometrov – určením pomeru firemných a súkromných najazdených kilometrov za predchádzajúce obdobie (napr. roka 2022) z celkového nájazdu roka, a následne tento pomer použiť pri uplatnení odpočtu DPH pri obstaraní nového vozidla.

Ak by zamestnanec neviedol knihu jázd, mohla by spoločnosť pomer určiť aj odhadom.

Upozorňujeme, že spoločnosť bude povinná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, t.j. v decembri vykonať úpravu odpočítanej DPH podľa § 54 zákona o DPH.

K uvedenému príkladu dávame do pozornosti článok Odpočet DPH pri kúpe automobilu.

Ak si platiteľ dane zaobstará tovar alebo službu, ktorá je určená pre plnenia s možnosťou odpočítania dane, ale aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane (§ 28 až § 42 zákona o DPH), môže si odpočítať daň iba vo výške zodpovedajúcej pomeru plnení s možnosťou odpočítania dane ku všetkým plneniam, t.j. platiteľ kráti odpočítanú daň koeficientom (§ 50 zákona o DPH).

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy nevzniká nárok na odpočet DPH

Právo na odpočítanie dane nevzniká pri:

 • tovaroch a službách, ktoré platiteľ dane nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ (napr.  DPH pri nákupe tovaru si nemôže uplatniť konateľ jednoosobovej s.r.o., ktorý zaobstaral nábytok do svojej domácnosti, pričom faktúra bola vystavená s firemnými údajmi),
 • tovaroch a službách, ktoré sú nakupované za účelom pohostenia a zábavy,
 • prechodných položkách  - t.j. pri poskytnutých platbách, ktoré sú požadované dodávateľom od zákazníka pred dodaním tovaru alebo služby (zálohy),
 • zálohových obaloch,
 • tovare a službách, ktoré budú použité na udržiavanie a správu konkurznej podstaty.

Príklad – situácia, kedy si platiteľ DPH nemôže odpočítať daň nadobudnutia tovaru

Spoločnosť XYZ s.r.o. organizuje podnikový večierok, na ktorý objednala občerstvenie. Môže si spoločnosť ako mesačný platiteľ DPH uplatniť nárok na odpočet DPH z občerstvenia?

Nie, nakoľko pre tovary a služby určené na pohostenie a zábavu (podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH) platí zákaz odpočítania DPH.

Kedy je možné uplatniť odpočet DPH a kedy je možný odpočet v inom zdaňovacom období

Platiteľ má právo na uplatnenie nároku na odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má príslušný doklad.

Pripomíname, že zdaňovacím obdobím môže byť kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Štandardne teda platí, že odpočet DPH je možné vykonať najneskôr v mesiaci december (u mesačného platiteľa DPH) alebo v 4. štvrťroku kalendárneho roka (u štvrťročného platiteľa DPH).

Ak platiteľ nemá doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane tento doklad.

Príklad na určenie nároku na odpočet DPH – faktúra nie je k dispozícii do konca roka

Pán Jozef je mesačným platiteľom DPH. V mesiaci október 2022 mu bola poskytnutá služba – vymaľovanie obchodných priestorov, od pána Petra, taktiež platiteľa DPH. Pán Peter do konca roka 2022 nevystavil faktúru za poskytnutú službu, vystavil ju až v januári 2023. Kedy si pán Jozef môže uplatniť právo na odpočítanie DPH z tejto faktúry?

Hoci právo na odpočítanie vzniklo pánovi Jozefovi už v októbri 2022 (daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby), z dôvodu nevystavenej faktúry pánom Petrom si nárok na odpočet DPH môže uplatniť až za zdaňovacie obdobie január 2023.

Prečítajte si tiež

Nakoľko daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného štátu EÚ vzniká dňom vyhotovenia faktúry (ak faktúra bola vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru), musí platiteľ v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry podávať dodatočné daňové priznanie a oneskorenú faktúru zahrnúť do zdaňovacieho obdobia, do ktorého patrí. Ak platiteľ má k dispozícii faktúru a na jej základe podá toto dodatočné daňové priznanie, má v období, za ktoré dodatočné daňové priznanie podáva aj nárok na odpočítanie dane. Situáciu si objasníme v nasledujúcom príklade.

Príklad na neskoré doručenie faktúry za nákup tovaru z krajiny EÚ

Slovenský odberateľ – spoločnosť Maliari s.r.o. (platiteľ DPH) nakúpila maliarske potreby od českej spoločnosti Farby-laky CZ s.r.o., ktorá je registrovaná ako platiteľ DPH v Českej republike. Tovar bol spoločnosti Maliari s.r.o. dodaný dňa 23.1.2023. Spoločnosť Farby-laky CZ s.r.o. vystavila faktúru dňa 12.2.2023. Nedopatrením bola faktúra spoločnosti Maliari s.r.o. doručená až 31.3.2023. Ako má spoločnosť Maliari s.r.o. postupovať keď faktúru obdržali až v mesiaci marec 2023?

Na základe skutočnosti, že daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného štátu EÚ vzniká dňom vyhotovenia faktúry (faktúra bola vyhotovená 12.2.2023, t.j. pred 15. kalendárnym dňom  mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo ku dodaniu tovaru) a faktúru má spoločnosti Maliari s.r.o. k dispozícii, vzniká spoločnosti Maliari s.r.o. povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za mesiac január 2023, v ktorom uvedie vznik daňovej povinnosti z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného štátu EÚ, a zároveň jej v tomto mesiaci vzniká aj právo vykonať odpočítanie dane.

V nasledujúcej časti si uvedieme ďalšie príklady z praxe, ktoré sa týkajú uplatnenia nároku na odpočet DPH.

Praktické príklady na uplatnenie nároku na odpočet DPH v rôznych zdaňovacích obdobiach

Príklad na určenie nároku na odpočet DPH – faktúra je k dispozícii

Spoločnosť ABC s.r.o. je mesačným platiteľom DPH. V januári 2023 nakúpila kancelárske potreby za cenu 1 200 €. Faktúra za kancelárske potreby bola dodávateľom vyhotovená s dátumom dodania 31. január 2023 a spoločnosť ABC s.r.o. ju obdržala 3. februára 2023. Kedy spoločnosti ABC s.r.o. vzniká nárok na odpočítanie dane?

Nárok na odpočítanie dane vzniká spoločnosti ABC s.r.o. v deň, kedy pri tomto tovare dodávateľovi vznikla daňová povinnosť, t. j. k 31. januáru 2023. Nakoľko má spoločnosť ABC s.r.o. faktúru k dispozícii, má právo na odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období január 2023 a najneskôr za zdaňovacie obdobie december 2023, teda v ktorýkoľvek mesiac roku 2023.

Príklad na uplatnenie nároku na odpočet DPH (tuzemské samozdanenie) pri oneskorenom dodaní faktúry

Spoločnosť Jarmila s.r.o. je tuzemským platiteľom DPH (mesačný platiteľ). V januári 2023 jej bola doručená faktúra za montáž lešenia (stavebné práce) s prenosom daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v sume 1 000 €. Dodávateľ vyhotovil faktúru v septembri 2022, no spoločnosť Jarmila  s.r.o. ju obdržala až 28. januára 2023. Dodatočným preverením účtovníčka zistila, že faktúra nebola v roku 2022 v účtovníctve zaúčtovaná. Kedy si spoločnosť Jarmila s.r.o. môže uplatniť odpočet DPH z tejto faktúry?

Prečítajte si tiež

V prípade faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti si môže odberateľ (spoločnosť Jarmila s.r.o.) uplatniť odpočítanie dane, ale zároveň je povinná daň aj zaplatiť, tzv. tuzemské samozdanenie (§ 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH). Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, čiže v septembri 2022 – t.j. spoločnosť Jarmila s.r.o. je povinná odviesť daň v mesiaci september 2022 cez dodatočné daňové priznanie a v tomto dodatočnom daňovom priznaní si môže uplatniť aj nárok na odpočet DPH.

Príklad na odpočítanie dane z neskoro doloženého bloku z e-kasy

Spoločnosť Ľudmila s.r.o. nakúpila 15. novembra 2022 drobný materiál (skrutkovač, skrutky, lepiaca páska) v hodnote 120 €. Materiál bol nakúpený zamestnancom, ktorý blok z e-kasy doručil na účtovné oddelenie dňa 28. marca 2023. Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie dane vo výške 20 € v marci 2023 z bloku vystaveného v decembri 2022?

Nie. Odpočítanie dane si spoločnosť mohla nárokovať najskôr v mesiaci november 2022 a najneskôr v mesiaci december 2022, nakoľko doklad z e-kasy bol vystavený, zamestnanec ho mal k dispozícii, len ho neskoro doručil na účtovné oddelenie.

Možnosťou, ako by si spoločnosť Ľudmila s.r.o. mohla uplatniť odpočítanie dane z uvedeného bloku, by bolo podanie dodatočného daňového priznania k DPH za mesiac november 2022.

Príklad na uplatnenie práva na odpočítanie dane – oneskorene dodaná faktúra vo významnej sume

Spoločnosť Dana s.r.o doručila 30. apríla 2023 účtovníčke faktúru za poradenské služby, dátum dodania služby na faktúre 31.3.2021. Faktúra je vystavená tuzemským platiteľom DPH, na významnú sumu 120 000 € s DPH. Po preverení účtovníčka zistila, že táto faktúra nebola v predošlých účtovných obdobiach zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti. Môže si spoločnosť Dana s.r.o. uplatniť odpočet DPH z tejto faktúry?

Áno. Ak ide o daňovo uznaný náklad, ku ktorému sa viaže odpočet DPH, vzniká spoločnosti právo na uplatnenie odpočtu DPH, podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH – ak platiteľ nemá doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad, čo nastalo 31. marca 2023. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či je faktúra zaúčtovaná s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia (nakoľko ide o významnú sumu) alebo do nákladov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky