Daň z motorových vozidiel za rok 2011 (a zmeny od roku 2012)

Ak pri svojom podnikaní používate automobil, musíte v januári podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu VÚC. Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Národná rada SR schválila novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku (po zapracovaní pripomienok od prezidenta, ktorý túto novelu vrátil), čím novelizovala aj daň z motorových vozidiel. Účinnosť novely sa posunula na 1. decembra 2012 a na najdôležitejšie zmeny vás upozorníme už v tomto článku (ustanovenia, ktoré vyplývajú z tejto novely, budú v texte označené kurzívou). Podľa uvedenej novely bude predmetom dane z motorových vozidiel motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Daňovník pre daň z motorových vozidiel

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí (tento bod bude novelou od 1.12.2012 vypustený),
  • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
  • stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
Článok pokračuje pod reklamou

 

Poznámka: Podľa súčasného znenia zákona platí, že ak zamestnanec použije vozidlo, v dokladoch ktorého nie je zapísaný ako držiteľ vozidla, zamestnávateľ nie je daňovníkom a nemusí platiť daň z motorových vozidiel. To sa zmení uvedenou novelou, pričom bude platiť, že daňovníkom bude zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady bez ohľadu na to, kto je vlastníkom vozidla (či zamestnanec alebo nie).

Základ dane a sadzby dane z motorových vozidiel

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Sadzby dane z motorových vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré nájdete na internetových stránkach jednotlivých samosprávnych krajov. Od 1. januára 2011 sa všeobecne záväznými nariadeniami zvyšovali sadzby dane z motorových vozidiel takmer vo všetkých samosprávnych krajoch (v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Košickom kraji). Sadzby dane z motorových vozidiel ostali v roku 2011 oproti roku 2010 nezmenené iba v Trenčianskom a v Prešovskom samosprávnom kraji. Všetky všeobecne záväzné nariadenia upravujúce daň z motorových vozidiel za rok 2011 podľa krajov nájdete tu.

Sadzba dane sa určí pre:

  • osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla,
  • úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
  • vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť na daň z motorových vozidiel

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Iba v prípade, že ide o právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť vzniká týmto dňom.

Prečítajte si tiež

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Podľa schválnej novely účinnej od 1.12.2012 daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Daň sa bude počítať podľa počtu dní použitia auta (nie mesiacov, ako to bolo doteraz).

Príklad: Ak nie je automobil zamestnanca využívaný na pracovné cesty celý rok, zamestnávateľ je v súčasnosti povinný zaplatiť pomernú časť dane vypočítanej ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Ak by bolo vozidlo používané na pracovné cesty hoci len pár dní v mesiaci, daňovník musí zaplatiť daň za celý mesiac. Po novele bude platiť daň už len za dni, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Túto povinnosť nemá zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancom.

Po novele už nebude oznamovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti, ale iba zániku (oznamovacia povinnosť sa naďalej nebude týkať zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancom).

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za rok 2011 je daňovník povinný podať do 31.1.2012. Do 31. januára 2012 je tiež povinný daň (príp. rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou) zaplatiť. Vzor daňového priznania nájdete tu.

Novela zákona špecifikuje, ako podávať daňové priznanie v prípade podniku v likvidácii, v konkurze, ak daňovník zomrie a pod.

POZOR! Nové čísla účtov daňových úradov

Nezabudnite, že od 1.1.2012 sa menia čísla účtov daňových úradov! Každá platba po 1.1.2012 už musí byť označená po novom. Súčasťou čísla účtu je aj tzv. identifikátor, ktorý bude predstavovať číslo účtu daňového subjektu. Oznámenia o identifikátoroch bude správca dane zasielať v priebehu mesiaca december 2011 poštou. Viac o zmenách v číslach účtov daňových úradov od 1.1.2012 sa dočítate v článku "Ako budeme uhrádzať dane od 1. 1. 2012"

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane. Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

Dávame do pozornosti aj článok Daň z motorových vozidiel v roku 2011 a 2012 v príkladoch.

Článok o dani z motorových vozidiel za rok 2012 nájdete tu. Článok o daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2012 si prečítajte tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Ak máte povinnosť podať za rok 2022 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v článku sa dozviete, ako ho správne vyplniť a do kedy ho podať.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Používali ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku nájdete najdôležitejšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2022.

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Použili ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku sa dozviete, aké sú platné sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2022.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky