Daň z motorových vozidiel za rok 2012

Ak pri svojom podnikaní používate automobil, do konca januára ste povinní podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu VÚC. Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V oblasti dane z motorových vozidiel nastali v priebehu roka 2012 zmeny, ktoré môžu ovplyvniť podanie daňového priznania za rok 2012.

Zmeny dane z motorových vozidiel od 1.7.2012

Zmena od 1.7.2012 nastala vo vymedzení daňovníka pre daň z motorových vozidiel pri prenájme vozidla bez predkupného práva (pri tzv. operatívnom prenájme). Do účinnosti tejto novely platilo, že daňovníkom bol držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla (spravidla je držiteľom nájomca). Od 1.7.2012 platí, že daňovníkom je v takomto prípade vlastník vozidla, teda prenajímateľ. V praxi to znamená, že v prípade prenájmu bez predkupného práva, od 1.1.2012 do 30.6.2012 povinnosť platiť daň z motorových vozidiel vznikla nájomcovi, ktorý je zapísaný ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii. Od 1.7.2012 do 31.12.2012 je daňovníkom vlastník vozidla, teda prenajímateľ a povinnosť platiť daň z motorových vozidiel za toto vozidlo má on.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2019 a aké zmeny nastali v zákone o dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.12.2012

O zmenách, ktoré nastali novelou od 1.12.2012, sme Vás už informovali v tomto článku. Novela bola totiž známa už od konca roka 2011, ale jej účinnosť bola posunutá na 1.12.2012.

Nakoľko účinnosť novely sa stanovila na 1.12.2012, a teda nie na začiatok roka, je potrebné upozorniť, ktorá úprava sa použije pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012.

Ako uvádza aj informácia Finančného riaditeľstva SR, v zmysle prechodného ustanovenia v § 104f ods. 1 novely zákona, ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť (pri vzniku a zániku daňovej povinnosti) k dani z motorových vozidiel vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012. Na základe uvedeného daňovník postupuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení účinnom do 30. novembra 2012 v plnom rozsahu až do konca zdaňovacieho obdobia roku 2012, a to bez ohľadu na to, že novela zákona nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2012, t. j. v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2012.

Prečítajte si tiež

Príklad:
Ak podnikateľ začne používať automobil na podnikanie po 1.12.2012, napr. 12.12.2012, daňová povinnosť mu vzniká dňa 13.12.2012. Hoci je tento dátum po dni účinnosti novely zákona, daňovník postupuje podľa znenia zákona účinného do 30. novembra 2012. Znamená to teda, že do 30 dní je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti miestne príslušnému správcovi dane. Do 31. januára podá daňové priznanie za rok 2012 a zaplatí daň za mesiac december.

Podľa znenia zákona účinného do 30. novembra 2012 by sa postupovalo aj v prípade, ak by daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikla po 1.12.2012.

Zjednodušene teda možno povedať, že ustanovenia, ktoré boli zmenené novelou zákona s účinnosťou od 1.12.2012 sa prejavia až v roku 2013.

Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ale aj sadzby dane z motorových vozidiel nájdete v článkoch Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 alebo Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie  k dani z motorových vozidiel za rok 2012

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie za rok 2012 je daňovník povinný podať do 31.1.2013. Do 31. januára 2013 je tiež povinný daň (príp. rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou) zaplatiť. Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 nájdete tu.  Vzor daňového priznania sa oproti minulému roku nezmenil, aktualizované bolo poučenie. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 nájdete tu. Príklad na vyplňovanie daňového priznania nájdete tu.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2012

Sadzby dane z motorových vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami. Všetky všeobecne záväzné nariadenia upravujúce daň z motorových vozidiel za rok 2012 podľa krajov nájdete tu:

Úhrada dane z motorových vozidiel za rok 2012 – pozor na čísla účtov!

Nezabudnite, že od 1.1.2012 sa menili čísla účtov daňových úradov. Každá platba po 1.1.2012 už musí byť označená po novom.  Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Prehľad čísel účtov, na ktoré je potrebné uhradiť daň z motorových vozidiel za rok 2012 podľa príslušnosti k samosprávnemu kraju:

500275-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre vybrané daňové subjekty
500283-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava
500291-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín
500304-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra
500312-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina
500320-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica
500339-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice
500347-8000000001/8180 Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov

Pozn.: Namiesto čísla 8000000001 je potrebné doplniť Vaše základné číslo účtu.

Okrem správneho účtu je potrebné platbu dane z motorových vozidiel identifikovať správnym variabilným symbolom. Variabilným symbolom k platbe dane z motorových vozidiel za rok 2012 bude 1700992012 (1700 – znamená daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty; ďalšie číslice sú 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania).

O tom, čo je predmetom dane z motorových vozidiel, kto je daňovníkom pre daň z motorových vozidiel, ako sa určí základ dane z motorových vozidiel, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť pre daň z motorových vozidiel, sa dočítate v tomto článku, nakoľko sa pri podávaní daňového priznania postupuje podľa rovnakej úpravy, ako sa postupovalo pri podávaní daňového priznania za rok 2011. Výnimkou je iba zmena od 1.7.2012 pri operatívnom prenájme, ktorá je uvedená na začiatku tohto článku.

Nakoniec ešte stručne zhrnieme zmeny, ktoré nastali v úprave dane z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.12.2012 (ale prejavia sa až v roku 2013).

Predmet dane z motorových vozidiel od roku 2013

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2013 predmetom dane bude len vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, kde sa vozidlo bude používať na podnikanie. To znamená, že vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo v zahraničí, v zdaňovacom období roku 2013 už nebudú podliehať dani z motorových vozidiel, a to i napriek tomu, že sa vozidlo bude používať na podnikanie na území Slovenskej republiky.

Daňovník pre daň z motorových vozidiel od roku 2013

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II vozidla; ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ako vlastník,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je tiež:

  • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
  • stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Podľa znenia zákona do 30.11.2012 platilo, že ak zamestnanec použil vozidlo, v dokladoch ktorého nebol zapísaný ako držiteľ vozidla, zamestnávateľ nebol daňovníkom a nemusel platiť daň z motorových vozidiel. To sa uvedenou novelou zmenilo, pričom platí, že daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla bez ohľadu na to, kto je vlastníkom vozidla (či zamestnanec alebo nie).

Oslobodenie od dane a zníženie dane od roku 2013

Novela zákona rozšírila fakultatívnu možnosť zníženia dane alebo oslobodenia od dane z motorových vozidiel o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6.

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť od roku 2013

Novela zákona upravila vznik a zánik daňovej povinnosti na deň, kedy sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie. Na základe uvedeného od 1. januára 2013 daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Mení sa aj oznamovacia povinnosť. Do konca roka 2012 platí, že daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Túto povinnosť nemá zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancom. Od 1. januára 2013 daňovník nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Pri vozidle so zahraničným evidenčným číslom používaným na podnikanie na území Slovenskej republiky v zdaňovacom období r. 2012 (vozidlo je predmetom dane), ktoré podnikateľ bude naďalej používať aj v zdaňovacom období r. 2013 (vozidlo už nie je predmetom dane), podnikateľovi vzhľadom na zánik predmetu dane vyplývajúci z novely zákona oznamovacia povinnosť nevznikne.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2013

Novela zákona špecifikuje, ako podávať daňové priznanie v prípade daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácia, v likvidácii, v konkurze a pri úmrtí daňovníka.

Pre rok 2013 je určené aj nové tlačivo na podanie daňového priznania, ktoré vyšlo vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2012. Nový vzor si môžete informatívne pozrieť tu.

Platenie daní

Novelou zákona došlo k zmene výpočtu pomernej časti dane za zdaňovacie obdobie. Pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Daňovník je povinný pomernú časť dane zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Daň z motorových vozidiel sa teda nebude počítať podľa počtu mesiacov, ale podľa počtu dní, v ktorých sa auto používalo na podnikanie.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

V oblasti preddavkov na daň nastali drobné zmeny. Pripomenieme si, kedy je potrebné platiť preddavky na daň z motorových vozidiel.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane uvedenej v platnom všeobecne záväznom nariadení za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.

K problematike dane z motorových vozidiel vydalo Finančné riaditeľstvo SR v novembri 2012 informáciu, ktorú nájdete tu.

Praktický návod na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 aj s príkladmi si prečítajte tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky