Daň z motorových vozidiel v roku 2011 a 2012 v príkladoch

Ak pri svojom podnikaní používate automobil, musíte v januári podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu vyšších územných celkov (VÚC). Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňovník, predmet dane, základ dane a sadzba dane z motorových vozidiel

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je presne vymedzená v §85 zákona č. 582/2004 Z.z. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Vozidlom kategórie M, N a O sa rozumie:
M (M1, M2, M3) - motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami určené na dopravu osôb.
N (N1, N2, N3) - motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami určené na prepravu tovaru.
O (O1, O2, O3, O4) - prípojné vozidlá (vrátene návesov).

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Sadzby dane z motorových vozidiel pre jednotlivé kategórie vozidiel sú stanovené vyššími územnými celkami všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré nájdete na internetových stránkach jednotlivých samosprávnych krajov. Všetky všeobecne záväzné nariadenia upravujúce daň z motorových vozidiel za rok 2011 podľa krajov nájdete tu.
Sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Zistenie údajov na určenie základu dane a sadzby dane z motorových vozidiel v technickom preukaze vozidla

Pri výpočte dane z motorových vozidiel vychádzame z údajov uvedených v jednotlivých riadkoch technického preukazu vozidla. Pre správne určenie aký základ dane budeme používať pri výpočte dane pre dané vozidlo je dôležitý riadok 2 J Kategória.

V prípade že v riadku 2 J máme uvedenú kategóriu M1 – ide o osobný automobil a základom dane je zdvihový objem motora v cm3, ktorý nájdeme v riadku 14 P.1 Zdvihový objem valcov (v cm3)

Prečítajte si tiež

V prípade že v riadku 2 J máme uvedenú kategóriu M2, M3, N1 až N3, O1 až O4 – ide o úžitkový automobil, autobus resp. prípojné vozidlo (vrátane návesu) a základom dane je celková hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav. Údaje o celkovej hmotnosti vozidla nájdeme v riadku 32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť (v kg) a údaje o počte náprav v riadku 39 L Počet náprav. Osobitý prípad sa uplatňuje pre návesové jazdné súpravy kedy sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy, ktoré zistíme z riadku 33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu (v kg) osobitne pre ťahač a osobitne pre náves, počet náprav ťahača a návesu taktiež zistíme z riadku 39 L Počet náprav.

Znížené sadzby dane z motorových vozidiel pre vozidlá plniace normy EURO 3, resp. EURO 4 a 5

Takmer všetky samosprávne kraje (okrem Bratislavského a Prešovského) uplatňujú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) znížené sadzby pre úžitkové vozidlá (kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4) plniace limity noriem EURO 3, 4 a 5
Pre určenie zníženej sadzby sa rozumie:

  • vozidlom EURO 3 – vozidlo vyrobené po 1.1 2000, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy,
  • vozidlom EURO 4 a 5 – vozidlo vyrobené po 1.10. 2006, u ktorého daňovník preukáže splnenie normy

Splnenie normy sa preukazuje údajmi z technického preukazu riadok 49 V.9 Emisie ES/EHK. Ak tento údaj z nejakého dôvodu technický preukaz neobsahuje môže byť norma preukázaná certifikátom od výrobcu/importéra vozidla v ktorom bude deklarované splnenie príslušnej normy EURO. Prehľad noriem uvádzaných v technických preukazoch nájdete TU.

POZOR! Nové čísla účtov daňových úradov

Nezabudnite, že od 1.1.2012 sa menia čísla účtov daňových úradov! Každá platba po 1.1.2012 už musí byť označená po novom. Súčasťou čísla účtu je aj tzv. identifikátor, ktorý bude predstavovať číslo účtu daňového subjektu. Oznámenia o identifikátoroch bude správca dane zasielať v priebehu mesiaca december 2011 poštou. Viac o zmenách v číslach účtov daňových úradov od 1.1.2012 sa dočítate v článku "Ako budeme uhrádzať dane od 1. 1. 2012"

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet dane z motorových vozidiel pre osobný automobil využívaný celý rok

Podnikateľ – živnostník využíva pri svojej podnikateľskej činnosti automobil Škoda Fábia, 1,4 MPI rok výroby 2004.

Podľa technického preukazu je vozidlo kategórie M1. Z uvedeného vyplýva že základom dane bude zdvihový objem valcov v cm3, ktorý je 1380 cm3.

Daňová povinnosť za rok 2011 je podľa jednotlivých VÚC nasledovná:

VUC BA BB NR TN TT KE PO ZA
Sadzba dane
za rok 2011 121,77 € 108,05 € 112,82 € 109,53 € 117,57 € 113,19 € 99,58 € 135,10 €
za rok 2012 121,77 € 108,05 € 124,10 € 117,00 € 117,57 € 113,19 € 111,53 € 135,10 €
nárast oproti roku 2011 0,00% 0,00% 10,00% 6,82% 0,00% 0,00% 12,00% 0,00%

V prípade že by podnikateľ – živnostník dňa 20. 8.2011 predal svoj automobil daňovú povinnosť by vypočítal ako alikvotnú časť ročnej sadzby dane takto:

daňová povinnosť = počet mesiacov používania automobilu na podnikanie x (ročná sadzba dane/12)


Daňová povinnosť za rok 2011 by bola v tomto prípade nasledovná:

VÚC BA BB NR TN TT KE PO ZA
Ročná sadzba dane 121,77 € 108,05 € 112,82 € 109,53 € 117,57 € 113,19 € 99,58 € 135,10 €
Daň za rok 2011 81,18 € 72,03 € 75,21 € 73,02 € 78,38 € 75,46 € 66,38 € 90,06 €

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 101 zákona 582/2004 Z.z.)

Príklad na výpočet dane z motorových vozidiel pre osobný automobil využívaný iba časť roka

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní automobil Škoda Oktávia 1.9 TDI, rok výroby 2009, ktorý využíva ako služobné vozidlo.

V technickom preukaze je uvedená kategória vozidla N1. Základom dane bude celková hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav. V riadku 32 TP je celková hmotnosť vozidla 1935 kg a v riadku 39 počet náprav 2. Vozidlo zároveň spĺňa normu EURO 4.

Výška daňovej povinnosti za rok 2011 podľa jednotlivých VÚC:

VÚC BA BB NR TN TT KE PO ZA
Sadzba dane
za rok 2011 134,37 € 97,59 € 138,74 € 124,47 € 138,74 € 112,86 € 112,85 € 116,84 €
za rok 2012 134,37 € 97,59 € 138,74 € 124,47 € 138,74 € 112,86 € 126,39 € 116,84 €
nárast oproti roku 2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 0,00%

V prípade že spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudne automobil Škoda Oktávia 1.9 TDI dňa 15.7.2011 a prvýkrát ho použije na podnikanie dňa 18.7.2011, bude výška daňovej povinnosti iba pomerná časť ročnej sadzby dane v tomto prípade za 6 mesiacov (1/2 ročnej sadzby dane)

Výška dane z motorových vozidiel by v tomto prípade bola nasledovná:

VÚC BA BB NR TN TT KE PO ZA
Ročná sadzba dane 134,37 € 97,59 € 138,74 € 124,47 € 138,74 € 112,86 € 112,85 € 116,84 €
Daň za rok 2011 67,18 € 48,79 € 69,37 € 62,23 € 69,37 € 56,43 € 56,42 € 58,42 €

Príklad na výpočet dane z motorových vozidiel pre nákladný automobil TATRA 815

Stavebná spoločnosť vlastní nákladné automobil TATRA 815 s valníkovou nadstavbou, ktorý využíva na prepravu stavebného materiálu.

Prečítajte si tiež

Kategória vozidla uvedená v TP je N3, celková hmotnosť 22300 kg, počet náprav 3.

Výška daňovej povinnosti za rok 2011 podľa jednotlivých VÚC:

VÚC BA BB NR TN TT KE PO ZA
Sadzba dane
za rok 2011 1 230,32 € 1 125,77 € 1 180,84 € 1 070,50 € 1 212,97 € 1 146,52 € 1 022,37 € 1 181,95 €
za rok 2012 1 230,32 € 1 125,77 € 1 180,84 € 1 155,00 € 1 212,97 € 1 146,52 € 1 145,05 € 1 181,95 €
nárast oproti roku 2011 0,00% 0,00% 0,00% 7,89% 0,00% 0,00% 12,00% 0,00%

Otázka čiatateľa

Otázka

Prečo základ dane u 4 nápravového vozidla vychádza z údajov v technickom preukaze (napr. 41 t) a nie podľa Nariadenia vlády 349/2009 kde je uvedené zaťaženie na 4 nápravy (32 t.) a túto hmotnosť kontrolujú aj policajti a dávajú pokuty. Daň platím za 41 t. a môžem prepravovať 32 t vrátane vozidla. Viete mi na to odborne odpovedať?

Odpoveď

Tento problém trápi nejedného vlastníka nákladných vozidiel. Ako ste správne uviedli základ dane z motorových vozidiel vychádza z údajov v TP, preto ak tam je uvedené, že celková hmotnosť 4 nápravového vozidla je 41 ton musíte sa podľa toho riadiť pri výpočte dane z motorových vozidiel aj napriek tomu, že v zmysle nariadenia vlády č. 349/2009 je maximálne zaťaženie pre tento druh vozidla iba 32 ton. V nariadení č. 349/2009 sa ale uvádza výnimka v prípade prepravy nedeliteľného nákladu, o ktorú je možné požiadať na krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, v prípade že úrad žiadosti vyhovie udelí pre konkrétne vozidlo výnimku z nariadenia č. 349/2009 na dobu určitú a tým pádom môžte auto zatažiť na plných 41 ton vrátane vozidla.

Nevýhodou však je, že sa jedná o výnimku iba v prípade prepravy nedeliteľného nákladu (napr. prefabrikované betónové dielce a pod.), čo sa ale nedá aplikovať na prepravu bežných nákladov (pri zemných prácach, paletovanom tovare a pod.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky