Daň z motorových vozidiel v roku 2013 – praktické príklady

Daň z motorových vozidiel v roku 2013 – praktické príklady
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Praktické príklady na výpočet a vyplnenie daňových priznaní za motorové vozidlá za rok 2013.

Môže sa stať, že vyťažený podnikateľ nestihne zaregistrovať zmeny. V tomto článku Vám prinášame praktické príklady k dani z motorových vozidiel za rok 2013 zamerané na zistenie dane (jej výpočet), vyplnenie daňového priznania a určenie správnych údajov pre platbu, aby bola platba dane odoslaná daňovému úradu na správne číslo účtu so správne zloženým variabilným symbolom.

Ihneď na prvom príklade bude naznačená zásadná zmena v počítaní dane z motorových vozidiel v porovnaní s rokom 2012 (ale aj skôr v minulosti), a síce, daň sa bude počítať za dni kedy motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo podliehalo dani.

Príklad č.1: Spoločnosť s ručením obmedzeným používa na podnikanie osobný automobil (kategória M1). Zdvihový objem motora je 1 560 cm3. Dátum prvej evidencie nie je v osvedčení o evidencii časť II (technický preukaz „veľký“) uvedený. Z knihy jázd sú dostupné údaje, že vozidlo bolo v roku 2013 používané na podnikanie 250 dní. Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel podľa jednotlivých krajov je vpočítaná v tabuľke k príkladu č. 1.

Tabuľka k príkladu č. 1

VÚC BB BA KE NR PO TN TT ZA
Daň za rok 2012 v € 139,41 155,36 146,06 157,44 144,98 150,00 150,43 171,61
Daň za rok 2013 v € 148,00 155,36 146,06 157,44 144,98 150,00 150,43 171,61
Nárast v % 6,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Nárast v €  8,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Daň z motorových vozidiel vzrastie v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 len v banskobystrickom samosprávnom kraji o 8,59 eur pre uvedený osobný automobil. Daň z motorových vozidiel sa bude v roku 2013 počítať za dni (pomerná časť dane) ale v tomto prípade sa tento postup neuplatní. Aj keď bol osobný automobil používaný len 250 dní z 365 dní, daň sa bude rovnať ročnej sadzbe dane, pretože sa zohľadňuje nepretržitosť pokračovania činnosti (podnikania) a teda osobný automobil bude predmetom dane počas celého kalendárneho roka, nie len v dni, kedy je jeho používanie zapísané v knihe jázd. Pomernej časti výpočtu dane z motorových vozidiel je venovaný príklad č. 2.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie k príkladu č. 1 si môžete pozrieť tu.  Pri vyplňovaní daňového priznania je potrebné dávať pozor aby bolo vyplnené úplne. K častým chybám môže dôjsť napríklad nevyplnením DIČ alebo rodného čísla na každej strane.
Vyplnené daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu. K 31. decembru 2012 bol osobný automobil registrovaný na dopravnom inšpektoráte v Bratislave, to znamená, že daňové priznanie bude spoločnosť s ručením obmedzeným povinná podať daňovému úradu Bratislava.
Daň sa bude taktiež platiť daňovému úradu Bratislava. V príkaze na úhradu alebo v poštovom poukaze na účet uvedie spoločnosť s ručením obmedzeným číslo účtu daňového úradu a variabilný symbol nasledovne:

 •    číslo účtu príjemcu: 500275 – 8000000001,
 •    kód banky: 8180,
 •    variabilný symbol: 1700992013,
 •    suma: 155,36 eur.

Poznámka: Číslo 8000000001 je pridelené základné číslo účtu.


Príklad č. 2: Fyzická osoba (živnostník) v priebehu zdaňovacieho obdobia predala úžitkové motorové vozidlo kategórie N1 (2 nápravy a hmotnosť 2 800 kg), ktoré už na podnikanie využívala niekoľko rokov a zároveň kúpila nové úžitkové motorové vozidlo kategórie N1 (2 nápravy a hmotnosť 2 950 kg). Staré úžitkové vozidlo prestala používať na podnikanie 15. 8. 2013 a nové úžitkové motorové vozidlo začala používať 10. 9. 2013. V osvedčení o evidencii časť II (technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie 10. 9. 2013. Staré úžitkové vozidlo spĺňa normu EURO 3 a nové úžitkové vozidlo spĺňa normu EURO 5. Daň z motorových vozidiel podľa jednotlivých VÚC je v tabuľke k príkladu č. 2.

Tabuľka k príkladu č. 2

VÚC BB BA KE NR PO TN TT ZA
Sadzba dane pre EURO 3 196,00 222,55 198,67 213,60 208,19 197,50 230,03 203,19
Sadzba dane pre EURO 5 182,00 222,55 189,21 208,12 208,19 187,54 208,12 193,52
Daň za rok 2013 - staré 121,89 138,40 123,55 132,84 129,47 122,82 143,05 126,36
Daň za rok 2013 - nové 56,34 68,89 58,57 64,43 64,45 58,06 64,43 59,91
Daň za rok 2013 spolu 178,23 207,29 182,12 197,27 193,92 180,88 207,48 186,27

Poznámka: Sumy sú uvedené v eur.

Staré úžitkové motorové vozidlo používala na podnikanie 227 dní a nové úžitkové motorové vozidlo používala na podnikanie 113 dní. V súvislosti so zánikom daňovej povinnosti dňa 15. 8. 2013 bol daňovník (fyzická osoby živnostník) povinný oznámiť daňovému úradu zánik daňovej povinnosti do 30 dní, t. j. 14. 9. 2013.

Výpočet celkovej dane za rok 2013 by bol v banskobystrickom samosprávnom kraji takýto:

 •    daň za rok 2013 – staré = 196 x (227/365) = 121,89 eur,
 •    daň za rok 2013 – nové = 182 x (113/365) = 56,34 eur.

Sumy sú zaokrúhlené na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol.

Daňové priznanie k príkladu č. 2 pre VÚC Banská Bystrica si môžete pozrieť tu.  Ak bolo staré úžitkové  motorové vozidlo evidované v obvode banskobystrického VÚC k 31. decembru 2012, daňové priznanie v súvislosti s týmto vozidlom bude podnikateľ doručovať daňovému úradu Banská Bystrica. K novému úžitkovému motorovému vozidlu vznikla daňová povinnosť v priebehu roka a miestna príslušnosť daňového úradu sa určí podľa trvalého bydliska fyzickej osoby živnostníka. Ak by sa ale kupovalo ojazdené vozidlo, ktoré by bolo evidované v územnom obvode iného VÚC a začalo by sa používať na podnikanie skôr (!) ako by sa vykonala zmena evidencie vozidla na dopravnom inšpektoráte v obvode bydliska podnikateľa, daňové priznanie k tomuto vozidlu by podával daňovému úradu podľa registrácie k 31. 12. 2012. Ak má trvalé bydlisko v územnom obvode banskobystrického VÚC, daňové priznanie k novému úžitkovému motorovému vozidlu bude doručovať daňovému úradu Banská Bystrica. Preto môže obidve vozidlá zahrnúť do jedného daňového priznania. Daňovému úradu Banská Bystrica bude daň z motorových vozidiel za rok 2013 aj platiť. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať správnemu určeniu predčíslia účtu správcu dane. V príkaze na úhradu alebo v poštovom poukaze na účet uvedie fyzická osoba živnostník číslo účtu daňového úradu a variabilný symbol nasledovne:

 •    číslo účtu príjemcu: 500320 – 8000000001,
 •    kód banky: 8180,
 •    variabilný symbol: 1700992013,
 •    suma: 178,23 eur.

Poznámka: Číslo 8000000001 je pridelené základné číslo účtu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 3: Zamestnávateľ (spoločnosť s ručením obmedzeným) vyslal zamestnanca na pracovnú cestu v roku 2013 celkovo 6 krát. Zamestnanec vždy použil súkromné osobné motorové vozidlo, ktorého držiteľom je manželka zamestnanca (kategória M1 s objemom motora 1 196 cm3). Zamestnávateľ mu vyplatil cestovné náhrady. Každá pracovná cesta začala aj skončila v ten istý deň. Pracovné cesty sa konali v roku 2013 v dátumoch: 15. 02, 16. 04, 17. 06., 16. 08., 16. 10., 16. 12. Dátum prvej evidencie nie je známy. Daň z motorových vozidiel podľa jednotlivých VÚC je uvedená v tabuľke k príkladu č. 3.
 
Tabuľka k príkladu č. 3

VÚC BB BA KE NR PO TN TT ZA
Sadzba dane pre rok 2013 80,00 88,18 80,33 82,89 81,78 81,00 85,44 80,51
Daň za rok 2013 1,31 1,44 1,32 1,36 1,34 1,33 1,40 1,32

Poznámka: Sumy sú uvedené v eur.

V roku 2012 by zamestnávateľ neplatil daň z motorových vozidiel, pretože zamestnávateľ by nebol daňovníkom. Práve na túto situáciu sa vzťahuje zmena v legislatíve upravujúcej daň z motorových vozidiel, ktorá sa prvýkrát uplatní za rok 2013. Na zamestnávateľa sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť pri vzniku ani zániku daňovej povinnosti. O vzniku a zániku daňovej povinnosti informuje správcu dane v daňovom priznaní v Oddiele VII. Poznámky. Vyplnené daňové priznanie k príkladu č. 3 pre územný obvod VÚC Žilina si môžete pozrieť tu.  Z právnej úpravy nie je úplne jednoznačné, ako má daňovník postupovať v takýchto prípadoch. Zastávam názor, že daň z motorových vozidiel bude zamestnávateľ platiť len za obdobie súčtu dní, kedy zamestnanci použili pri pracovnej ceste iné vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa. Keďže oznamovacie povinnosti sa na neho nevzťahujú, vznik a zánik daňovej povinnosti sa uvedie pre každú pracovnú cestu samostatne v poznámkach v daňovom priznaní. Ak Finančné riaditeľstvo SR vydá k tejto téme napríklad usmernenie alebo pokyn, informácie budú aktualizované.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je zamestnávateľ (spoločnosť s ručením obmedzeným) povinný podať daňovému úradu miestne príslušnému podľa svojho sídla. Ak má sídlo v Žiline, miestne príslušný daňový úrad je daňový úrad Žilina, a to aj v prípade, ak je osobný automobil, ktorý použil zamestnanec pri pracovnej ceste, evidovaný v územnom obvode iného samosprávneho kraja. Daňovému úradu Žilina sa bude daň aj platiť. V príkaze na úhradu alebo v poštovom poukaze na účet uvedie spoločnosť s ručením obmedzeným číslo účtu daňového úradu a variabilný symbol nasledovne:

 •    číslo účtu príjemcu: 500312 – 8000000001,
 •    kód banky: 8180,
 •    variabilný symbol: 1700992013,
 •    suma: 1,32 eur.

Poznámka: Číslo 8000000001 je pridelené základné číslo účtu.

Príklad č. 4: Fyzická osoba podniká v nákladnej doprave. Vlastní jazdnú návesovú súpravu (ťahač + náves). Na podnikanie využívala jazdnú návesovú súpravu počas celého zdaňovacieho obdobia (celý rok) roka 2013. Ťahač spĺňa emisnú normu EURO 5.

Informácie o ťahači podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II sú nasledovné:

 •    najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu (v kg) je 9 000/14 000,
 •    nápravy v počte 2.

Informácie o návese podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II sú nasledovné:

 •    najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu (v kg) je 8 600/8 600/8 600 kg,
 •    nápravy v počte 3.

Daň sa pri jazdnej návesovej súprave určuje osobitne pre ťahač a osobitne pre náves. Celková hmotnosť sa určí ako numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. V prípade ťahača je celková hmotnosť 23 ton (9 t + 14 t) a v prípade návesu 25,8 ton (3 x 8 600 t). Celková daň z motorových vozidiel k príkladu č. 4 podľa jednotlivých vyšších územných celkov je uvedená v tabuľke č. 4.

Tabuľka k príkladu č. 4

VÚC BB BA KE NR PO TN TT ZA
Sadzba dane 2013 - ťahač 1268,00 1562,04 1321,12 1356,46 1453,63 1266,34 1393,71 1358,29
Sadzba dane 2013 - náves 1295,00 1394,08 1296,22 1338,21 1297,48 1309,00 1374,73 1336,28
Daň za rok 2013 - ťahač 1268,00 1562,04 1321,22 1356,46 1453,63 1266,34 1393,71 1358,29
Daň za rok 2013 - náves 1295,00 1394,08 1296,22 1338,21 1297,48 1309,00 1374,73 1336,28
Daň za rok 2013 spolu 2563,00 2956,12 2617,34 2694,67 2751,11 2575,34 2768,44 2694,57

Poznámka: Sumy sú uvedené v eur.

Pri jazdných súpravách je osobitnosťou, že motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny. Napríklad v prípade trenčianskeho samosprávneho kraja je pre dvojnápravový ťahač s celkovou hmotnosťou 23 ton a emisnou normou EURO 5 určená sadzba dane 1 447,25 eur. V súlade so zákonom o miestnych daniach sa ale použije sadzba dane pre daňovú skupinu nad 20 ton do 22 ton vrátane, a síce 1 266,34 eur. K trojnápravovému návesu s celkovou hmotnosťou 25,8 tony bude prislúchať sadzba dane 1 309,00 eur. Vyplnené daňové priznanie k jazdnej návesovej súprave nájdete tu. Miestna príslušnosť daňového úradu sa určí podľa evidencie vozidiel k 31. 12. 2012. Ak boli vozidlá evidované v územnom obvode trenčianskeho samosprávneho kraja, miestne príslušným daňovým úradom pre doručenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013 a platenie tejto dane bude daňový úrad Trenčín. V príkaze na úhradu alebo v poštovom poukaze na účet uvedie fyzická osoba podnikateľ číslo účtu daňového úradu a variabilný symbol nasledovne:

 •    číslo účtu príjemcu: 500291 – 8000000001,
 •    kód banky: 8180,
 •    variabilný symbol: 1700992013,
 •    suma: 2 575,34.

Poznámka: Číslo 8000000001 je pridelené základné číslo účtu.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky