Automobil v podnikaní v roku 2016

Automobil v podnikaní v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Spôsob, akým sa automobil používa v podnikaní, vplýva na výšku daňových výdavkov. Existuje optimálne riešenie?

Ak podnikateľ potrebuje na podnikanie automobil, má niekoľko spôsobov, ako používať automobil na svoje podnikanie. Podnikateľ si automobil môže:

 • kúpiť z vlastných prostriedkov alebo si vezme úver,
 • kúpiť na lízing (finančný prenájom),
 • dočasne prenajať (operatívneho prenájmu),
 • dočasne vypožičať (bezodplatne).

Osobitným spôsobom je použitie vlastného (súkromného) automobilu na podnikanie.

V článku sa zameriame na daňové aspekty používania automobilu v podnikaní, okrem dočasnej bezodplatnej výpožičky.

Kúpa automobilu z vlastných prostriedkov, na úver alebo lízing v roku 2016

Všeobecne známym a významným daňovým výdavkom (nákladom), ktorý sa viaže na používanie automobilu v podnikaní sú daňové odpisy. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa odpisovaním rozumie postupné zahrňovanie vstupnej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov.

Automobil sa odpisuje v prípade, ak je jeho vstupná cena (obvykle kúpna cena + súvisiace výdavky) vyššia ako 1 700 Eur. Ak vstupná cena automobilu neprevýši 1 700 Eur (môže byť rovná), automobil sa odpisovať nebude a kúpna cena bude daňovým výdavkom (nákladom) jednorazovo.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. kúpi v januári 2016 osobný automobil A za 1 500 Eur a osobný automobil B za 2 000 Eur. Osobný automobil A bude daňovým výdavkom jednorazovo v roku 2016, pretože jeho cena je nižšia ako 1 700 Eur. Cena osobného automobilu B je vyššia ako 1 700 Eur, tak ho spoločnosť Podnikajte, s.r.o. bude odpisovať. Daňovým výdavkom v roku 2016 bude suma odpisu.

Od roku 2015 došlo z významným zmenám pri výbere metódy odpisovania. V prípade prvej odpisovej skupiny nemožno použiť zrýchlenú metódu odpisovania a zrušila sa tzv. lízingová metóda odpisovania (odpísanie automobilu rovnomerne napr. počas 36 kalendárnych mesiacov).

Podnikateľ musí vždy použiť rovnomernú metódu odpisovania. Osobné automobily a nákladné automobily patria do 1. odpisovej skupiny s dĺžkou odpisovania 4 roky (zdaňovacie obdobia). Zdaňovacie obdobie môže byť aj kratšie ako jeden rok.

Daňové odpisy je možné uplatniť len k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (sú ročnou kategóriou). K tomuto dňu musí byť o automobile účtované (v podvojnom účtovníctve alebo v jednoduchom účtovníctve) alebo evidované v daňovej evidencii. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, automobil musí byť v účtovníctve alebo v daňovej evidencii k 31. decembru. Od roku 2012 sa v prvom roku odpisovania daňový odpis počíta len za mesiace od zaradenia automobilu do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. kúpi na lízing (finančný prenájom) automobil A v januári 2016 za 12 000 Eur a automobil B v decembri 2016 tiež za 12 000 Eur. V rovnakých mesiacoch ich zaradí do užívania. Obidva automobily bude mať zahrnuté v účtovníctve k 31.12.2016. Daňový odpis automobilu A bude vo výške 3 000 Eur a daňový odpis automobilu B vo výške 250 Eur.

V zmysle zákona o dani z príjmov účinného v roku 2016 nerozhoduje pri výbere metódy odpisovania skutočnosť, či bol automobil obstaraný z vlastných prostriedkov, na úver alebo na lízing. Pri rôznych spôsoboch obstarania vznikajú iné súvisiace výdavky (náklady). V prípade lízingu a úveru sú to napríklad úroky. V prípade úveru môžu byť úroky zaplatené do času zaradenia automobilu do užívania súčasťou vstupnej ceny pre odpisovanie.

Tip na užitočný článok: Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 Eur môže vzniknúť povinnosť krátiť daňové odpisy týchto automobilov.

Ostatné výdavky (náklady) ako sú napríklad výdavky na pohonné látky, opravy a udržiavanie, daň z motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, parkovanie, diaľničné známky, technické a emisné kontroly sa môžu zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov). Ak sa automobil používa len na podnikanie, zahrnú sa do daňových výdavkov (nákladov) v plnej výške.

Prečítajte si tiež

Ak je podnikateľ platiteľom DPH, môže si pri nákupe automobilu a tiež z ostatných výdavkov (nákladov) odpočítať DPH. Osobitne je upravené odpočítanie DPH pri automobile na lízing (finančný prenájom), kde sa DPH odpočítava nie ihneď na začiatku v plnej výške, ale postupne pri každej splátke (obvykle mesačne).

Informácie o tom, ako viesť jednoduché účtovníctvo v súvislosti s automobilom nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Prenájom automobilu (operatívny prenájom) v roku 2016

Operatívny prenájom automobilu je (obvykle) krátkodobý zmluvný vzťah, pri ktorom prenajímateľ dá nájomcovi za odplatu do užívania automobil. Vlastnícke právo k automobilu zostáva prenajímateľovi. Užívať ho môže nájomca. Na začiatku doby nájmu si prenajímateľ a nájomca nedohodnú cenu, za ktorú má nájomca po skončení doby nájmu právo automobil kúpiť. Po skončení nájmu je nájomca povinný prenajímateľovi automobil vrátiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Odhliadnuc od niektorých výnimiek (napr. kúpy na lízing), odpisovanie automobilu je podmienené vlastníckym právom k nemu. Keďže v prípade operatívneho prenájmu automobilu vlastnícke právo zostáva prenajímateľovi, nájomca nemôže uplatniť daňové odpisy. Rozsah iných daňových výdavkov je vo veľkej miere podmienený zmluvou. V nej sa prenajímateľ a nájomca dohodnú, kto bude znášať ten-ktorý výdavok (náklad).

Daňovým výdavkom pri operatívnom prenájme automobilu je nájomné. S nájmom vznikajú prenajímateľovi rôzne náklady (vrátane odpisov), ktoré sú premietnuté do nájomného. Do daňových výdavkov nájomcu sa tak nepriamo dostanú aj iné výdavky (náklady) na prevádzku automobilu.

Tip na užitočný článok: Od roku 2015 podlieha zahrnutie nájomného do základu dane v prípade nájmu osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 Eur osobitnej úprave.

Nájomné za prenájom automobilu je daňový výdavkom (nákladom) viazaným na úhraduDo základu dane sa zahrnie až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jeho zaplateniu. V prípade, ak je prenajímateľom fyzická osoba, zaplatené nájomné sa musí časovo rozlišovať, t.j. do daňových výdavkov sa uplatní len časť, ktorá časovo pripadá na zdaňovacie obdobie.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. si prenajala formou operatívneho prenájmu automobil od inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Mesačné nájomné bolo dohodnuté na 400 Eur. Ak má zdaňovacie obdobie kalendárny rok a nájomné za december 2016 by zaplatila:

 • v decembri 2016, zahrnie nájomné do daňových výdavkov za rok 2016,
 • v januári 2017, zahrnie nájomné do daňových výdavkov za rok 2017.

Ostatné výdavky (náklady) ako sú napríklad výdavky na pohonné látky, parkovanie, diaľničné známky, udržiavanie - napr. nákup chladiacej náplne, náplne do ostrekovačov, umývanie, ochranné vosky, vysávanie, sa môžu zahrnúť daňových výdavkov (nákladov). Rozsah iných výdavkov, ktoré znáša a do daňových výdavkov zahrnie priamo nájomca závisí od dohody zakotvenej v zmluve.

Prečítajte si tiež

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom u držiteľa automobilu. Ak nastane situácia (síce neobvyklá) a v prípade operatívneho prenájmu dôjde k zápisu nájomcu do technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii ako držiteľa automobilu, nájomca bude povinný platiť daň z motorových vozidiel a povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Ak je nájomca platiteľ DPH a súčasťou nájomného je DPH (platiteľom DPH je aj prenajímateľ), nájomca si ju môže odpočítať. Rovnako si môže odpočítať aj DPH pri iných výdavkoch.

Súkromný (vlastný) automobil používaný na podnikanie v roku 2016

Podnikateľ sa môže rozhodnúť, že v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (na pracovné účely) bude používať svoj súkromný automobil. Ide o prípady, keď súkromný automobil bude používaný na pracovné cesty živnostníkom, inou SZČO, zamestnancom alebo konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. Platia však určité špecifiká.

Pracovnú cestu možno zovšeobecniť ako výkon práce na inom mieste, ako je pravidelne vykonávaná.

Živnostník alebo iná SZČO musí byť vlastníkom automobilu, ktorý použije na pracovnú cestu, a musí ísť automobil, ktorý v čase výkonu pracovnej cesty nie je zahrnutý do obchodného majetku. Zamestnanec alebo konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nemusí byť vlastníkom automobilu, ktorý použije na pracovnú cestu.

Živnostník alebo iná SZČO môžu v súvislosti s použitím súkromného automobilu na pracovnej ceste uplatniť do daňových výdavkov:

 • náhrady za spotrebované pohonné látky,
 • základnú náhradu za každý kilometer jazdy (0,183 €/km pre osobné automobily),
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky (napr. parkovné, diaľničné známky).

Výška náhrad je limitovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Od roku 2014 majú živnostníci a iné SZČO pri uplatňovaní náhrady za spotrebované pohonné látky dve možnosti. Náhrady za spotrebované pohonné látky uplatnia buď

 • podľa cien platných v čase ich nákupu, alebo
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každý automobil samostatne.

V prípade, ak sa živnostník alebo SZČO rozhodne uplatniť náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, základnú náhradu za každý kilometer jazdy môže uplatniť len v prípade, ak na pracovnú cestu použije automobil, ktorý nemal zahrnutý do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Ak sa na podnikanie (pracovné cesty) bude používať súkromný automobil, nie je možné do daňových výdavkov zahrnúť odpisy, výdavky na opravy a udržiavanie, výdavky na pohonné látky mimo pracovných ciest, náplne (oleje, rôzne kvapaliny), technické a emisné kontroly, garančné prehliadky, poistné, umývanie a pod.

Nezaradiť automobil do obchodného majetku a používať ho na pracovné cesty sa oplatí najmä v prípadoch, ak je cena automobilu nízka (napr. ide o starší automobil).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky