Založenie živnosti v Rakúsku

Ak chcete podnikať v Rakúsku sústavne, so slovenskou živnosťou sa nezaobídete, ale budete si musieť vybaviť živnosť priamo v Rakúsku. Aké základné kroky sú s jej získavaním spojené?

V ktorých prípadoch je potrebné si vybaviť živnosť v Rakúsku?

Podnikateľ môže so slovenským osvedčením o živnostenskom oprávnení podnikať bez obmedzenia na celom území Slovenskej republiky. Za istých okolností ale môže podnikateľ so slovenskou živnosťou dočasne podnikať aj v ostatných členských štátoch Európskej únie, teda napríklad aj v Rakúsku. Na druhej strane, v ostatných prípadoch už slovenskú živnosť v Rakúsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie na podnikanie použiť možné nie je a považovalo by sa to za nelegálne podnikanie.

V Rakúsku, rovnako ako aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, môže slovenská fyzická osoba podnikať buď so slovenskou živnosťou s využitím inštitútu cezhraničného poskytovania služieb alebo štandardným spôsobom po vybavení si rakúskej živnosti. Cezhraničné poskytovanie služieb sa však vzťahuje len na dočasné alebo príležitostné podnikanie v Rakúsku. Ak ale máte v Rakúsku záujem podnikať sústavne alebo pravidelne, budete si tam musieť vybaviť živnosť, čomu je venovaný práve tento článok. Pri určovaní príležitostného alebo pravidelného charakteru podnikania je potrebné posudzovať každý prípad osobitne a prihliadať na jeho početnosť a trvanie.

O spomínaných dvoch možnostiach podnikania v zahraničí sa všeobecne venujeme v článku Slovenská živnosť a podnikanie v zahraničí. V tomto článku sa už ďalej ale budeme venovať základným krokom spojeným so získavaním živnosti v Rakúsku.

Príklad: Opatrovateľka so slovenským osvedčením o živnostenskom oprávnení ide do Rakúska na dva týždne zastúpiť svoju kamarátku. V tomto prípade je možné takúto činnosť považovať za príležitostnú a preto ju je možné vykonať aj so slovenskou živnosťou s využitím inštitútu cezhraničného poskytovania služieb. Ak by ale opatrovateľka so slovenskou živnosťou chcela v Rakúsku pracovať pravidelne, napríklad na dvojtýždňové turnusy, pôjde o pravidelnú činnosť, pre ktorú si je potrebné vybaviť rakúsku živnosť.

Päť základných krokov získavania rakúskej živnosti

Proces získavania rakúskej živnosti je možné rozdeliť do piatich základných krokov:

 1. prihlásenie k pobytu v Rakúsku,
 2. prihlásenie do hospodárskej komory,
 3. samotné založenie živnosti v Rakúsku,
 4. oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade,
 5. oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni.

Základnými podmienkami pre získanie živnosti v Rakúsku je dosiahnutie veku osemnásť rokov, štátna príslušnosť niektorej z krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a v prípade cudzincov z tretích krajín povolenie na pobyt (Aufenthaltsberechtigung). Žiadateľ o rakúsku živnosť musí vo vzťahu k predmetnej živnosti spĺňať aj podmienku bezúhonnosti, čo znamená že nesmú existovať žiadne okolnosti vylučujúce vykonávanie predmetnej živnosti (Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie za hospodársky trestný čin. Za určitých okolností môže byť aj v podmienke bezúhonnosti žiadateľovi udelená výnimka (Nachsicht vom Gewerbeausschluss).

Prihlásenie k pobytu v Rakúsku

Občania Slovenskej republiky, ešte predtým, než začnú vykonávať akékoľvek kroky smerujúce k samotnému založeniu rakúskej živnosti, musia sa prihlásiť k pobytu v Rakúsku. Povinnosť prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt si musíte splniť do troch dní od zriadenia prechodného alebo trvalého pobytu. Prihlásenie sa k pobytu v Rakúsku sa vykonáva na miestne príslušnom obecnom úrade alebo magistráte, na referáte pre evidenciu obyvateľov (Anmeldung bei der Meldebehörde). Prihlasovanie sa k pobytu sa uskutočňuje prostredníctvom oficiálneho formuláru, tzv. Meldezettel. V prípade, že nebývate vo vlastnom dome alebo byte, musí byť tento formulár podpísaný aj jeho majiteľom, resp. prenajímateľom. Pri vybavovaní tohto úkonu budete ešte potrebovať platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie do hospodárskej komory

V Rakúsku súčasne so založením živnosti vzniká podnikateľovi aj povinné členstvo v hospodárskej komore (Wirtschaftskammer). Hospodárska komora zastupuje záujmy podnikateľov a čo je veľmi dôležité, jej primárnou úlohou je aj starostlivosť o svojich členov. Hospodárska komora svojim členom sprostredkúva dôležité informácie ohľadom podnikania, poradenstvo, podporu, ale aj pomoc pri ohlasovaní živnosti. Za členstvo v hospodárskej komore sa platia aj členské poplatky. Malí podnikatelia, ako napríklad živnostníci, platia len základný ročný poplatok, ktorého výška sa pohybuje približne od 40 eur do 138 eur v závislosti od konkrétnej spolkovej krajiny, v ktorej sa miesto živnostenského podnikania nachádza. Pri pozastavení živnosti na dlhšie obdobie môže byť členský poplatok za toto obdobie polovičný.

Do hospodárskej komory je vhodné sa prihlásiť ešte pre samotným založením živnosti. Podnikatelia, ktorí si živnosť v Rakúsku zakladajú prvýkrát (Neugründung), môžu byť podľa zákona o podpore novozaložených firiem (Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG)) oslobodení od zriaďovacích poplatkov spojených so založením živnosti vo výške približne 60 eur (kolkové a správne poplatky, určité dane a odvody, časti nemzdových pracovných nákladov). Pri prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory a absolvovaní povinného poradenského rozhovoru vám hospodárska komora potvrdí tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung), na základe ktorého budete od zriaďovacích poplatkov na živnostenskom úrade oslobodení. Je tu aj možnosť využiť doplnkovú službu hospodárskej komory, ktorá elektronicky doručí žiadosť o ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu namiesto vás.

Samotné založenie živnosti v Rakúsku

Po tom, ako sa prihlásite na pobyt v Rakúsku a po prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory od nej získanie prehlásenie o novom založení, môžete pristúpiť k samotnému založeniu živnosti. Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore a v iných na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) miestne príslušnom podľa miesta, kde živnosť budete vykonávať. Môže to byť obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo v mestách s vlastným štatútom aj mestský úrad (Magistrat). Vo Viedni si túto funkciu plní mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Pre presnú informáciu ohľadom miesta ohlásenia živnosti je vhodné sa na to ešte predtým spýtať priamo na hospodárskej komore. Živnosť je možné v Rakúsku ohlásiť osobne na živnostenskom úrade, odoslaním formuláru poštou, faxom, e-mailom alebo vyplnením online formuláru elektronicky (nie všade je takáto možnosť dostupná).

K založeniu živnosti v Rakúsku budete potrebovať predovšetkým nasledujúce dokumenty:

 • rodný list (Geburtsurkunde),
 • občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass),
 • sobášny list (Heiratsurkunde), rozsudok súdu o rozvode manželstva alebo iný doklad o zmene priezviska (len v prípade zmeny priezviska),
 • slovenský výpis z registra trestov (Strafregisterbescheinigung), nie starší ako tri mesiace (platí len pre osoby, ktoré nežijú v Rakúsku alebo tu žijú menej ako päť rokov),
 • potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung der Meldung),
 • pri prvom zakladaní živnosti aj tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer), na základe ktorého budete oslobodený od poplatkov súvisiacich so založením živnosti,
 • v prípade viazaných živností je potrebné preukázať príslušnými dokladmi aj odbornú spôsobilosť, ktorými môže byť napríklad vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list, potvrdenie o absolvovaní odbornej skúšky a podobne, v opačnom prípade je potrebné ustanoviť obchodnoprávneho konateľa alebo podať žiadosť o určenie individuálnej spôsobilosti.

Všetky vyššie uvedené doklady predkladané k ohláseniu živnosti je potrebné predložiť v ich originálnom znení alebo ako overenú kópiu. Dokumenty v slovenskom jazyku je potrebné predložiť v ich originálnom znení spolu s úradne overeným prekladom (výnimkou je spolková krajina Vorarlbersko). Akceptovaný je len úradne overený preklad vykonaný súdnym prekladateľom s prísahou v Rakúsku. V prípade, že budete mať problém niektorý z dokladov v uvedenej forme predložiť, obráťte sa na zakladateľský servis svojej hospodárskej komory.

Živnostenské podnikanie môžete začať vykonávať už odo dňa jeho ohlásenia, ak boli splnené všetky podmienky pre jeho vykonávanie a ak boli k jeho ohláseniu predložené všetky požadované dokumenty. V prípade splnenia všetkých podmienok vás živnostenský úrad musí do 3 mesiacov zapísať do centrálneho živnostenského registra a upovedomiť vás o tomto zápise doručením originálneho výpisu zo živnostenského registra.

Oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade

V priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti musíte začiatok svojho podnikania oznámiť aj na finančnom úrade (Finanzamt) miestne príslušnom podľa vášho pobytu v Rakúsku. Oznámenie finančnému úradu sa vykonáva prostredníctvom formuláru pre prihlášku na finančnom úrade (Verf24), ktorý si môžete vyžiadať už pri ohlasovaní živnosti priamo od živnostenského úradu. Vyplnený formulár potom postačuje zaslať finančnému úradu poštou. Túto povinnosť si môžete ešte jednoduchšie splniť aj na samotnom živnostenskom úrade pri ohlasovaní živnosti, ktorý začiatok Vášho podnikania prostredníctvom predmetnej prihlášky finančnému úradu oznámi namiesto vás.

Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky daňové povinnosti vrátane povinnosti podávania daňového priznania. Ak Vaše ročné príjmy budú nižšie ako 33 000 eur, platiteľom DPH v Rakúsku nebudete. Ohľadom dane z príjmov sa v Rakúsku uplatňuje progresívne zdaňovanie, tzn. že s rastúcou výškou príjmu rastie aj sadzba dane z príjmov. Daň z príjmov sa platí až pri príjmoch začínajúcich od 11 000 eur a jej sadzba sa v závislosti od výšky tohto príjmu pohybuje až do výšky 50 % zo základu dane z príjmov.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

 

Oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni

Ďalšou povinnosťou začínajúceho živnostníka v Rakúsku je v priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti sa prihlásiť na sociálne poistenie. Prihlášku na sociálne poistenie je potrebné adresovať Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)) miestne príslušnému podľa vášho pobytu v Rakúsku. Prihlásenie sa na sociálne poistenie sa vykonáva prostredníctvom formuláru Vyhlásenie o poistení pre živnostníkov (Versicherungserklärung für Gewerbetreibende und Gewerbegesellschafter). Vyplnený formulár je možné zaslať sociálnej poisťovni aj poštou alebo o to môžete požiadať aj samotný živnostenský úrad pri zakladaní živnosti, ktorý túto povinnosť splní namiesto vás.

Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky odvodové povinnosti vrátane povinnosti platiť sociálne a zdravotné poistenie. Výška sociálneho a zdravotného poistenia je pri jeho jednotlivých zložkách rôzna. Výška niektorých zložiek poistení je fixná, iná sa mení v závislosti od výšky príjmu alebo od počtu rokov poistenia. Poistenie sa platí štvrťročne a je splatné vždy ku koncu druhého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, tzn. ku koncu februára, mája, augusta a novembra. Aktuálne v roku 2015 zaplatí začínajúci živnostník v Rakúsku z minimálnych vymeriavacích základov štvrťročne sociálne a zdravotné poistenie spolu vo výške 473,28 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky