Ako založiť živnosť v roku 2017

Ako založiť živnosť v roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Chystáte sa podnikať? Prečítajte si o podmienkach a možnostiach založenia živnosti v roku 2017.

Pre založenie živnosti je aj v roku 2017 potrebné splniť všeobecné a osobitné podmienky, ktoré ukladá zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších podpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Všeobecné podmienky založenia živnosti (pre fyzické osoby) sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Osobitné podmienky pre založenie živnosti sa vzťahujú na odbornú spôsobilosť (napr. vyučenie sa v odbore, získanie odbornej praxe, absolvovanie kvalifikovaných skúšok) fyzickej osoby.

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú len všeobecné podmienky si môžu založiť voľnú živnosť. Fyzické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné aj osobitné podmienky môžu založiť, okrem voľnej živnosti, aj remeselnú alebo viazanú živnosť.

Všeobecné podmienky musí vždy spĺňať fyzická osoba, ktorá si chce založiť na podnikanie živnosť. Ak nespĺňa osobitné podmienky (napr. nie je vyučená v odbore), môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý ich spĺňať bude.

Spôsob založenia živnosti v roku 2017

Živnosť je možné v roku 2017 založiť osobne na miestne príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania alebo online na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Okresné úrady a Ústredný portál verejnej správy sú jednotnými kontaktnými miestami.

Pre fyzickú osobu (občana, ktorý si chce založiť živnosť) je na osobné ohlásenie založenia živnosti miestne príslušný okresný úrad – odbor živnostenského podnikania podľa jej bydliska (adresy trvalého pobytu).

Ohlásenie založenia živnosti osobne na okresnom úrade v roku 2017

Na okresnom úrade je potrebné predložiť formulár ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, ktorý je zároveň aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Fyzická osoba môže formulár vyplniť samostatne a živnostenskému úradu predloží už hotový formulár (je možné odoslať všetky potrebné dokumenty aj poštou). V prípade potreby môže požiadať príslušného zamestnanca okresného úradu o pomoc pri vyplnení formuláru pre ohlásenie začatia živnosti.

Pokiaľ ide o remeselnú alebo viazanú živnosť, vo formulári sa uvádza zoznam dokladov, ktorými sa preukazujú odborná spôsobilosť podnikateľa alebo odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu. Samotné doklady (napr. výučný list, vysvedčenie, diplom) tvoria prílohu ohlásenia.

Ak je v ohlásení vyplnená iná adresa miesta podnikania ako je adresa bydliska podnikateľa, uvedie sa doklad, ktorým sa preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas s užívaním nehnuteľnosti). Príslušný doklad je zároveň prílohou ohlásenia.

Dôležitou časťou formulára k založeniu živnosti je časť, ktorá sa venuje predmetom podnikania. Ako prvý sa uvádza predmet podnikania v činnosti, ktorá sa považuje za hlavnú. Na príslušných miestach sa vyznačí:

 • deň začatia živnosti, ak má byť neskorší ako deň ohlásenia,
 • deň ukončenia podnikania (v danom predmete podnikania), ak podnikateľ v danej činnosti plánuje podnikať len obmedzený čas,
 • ustanovenie alebo neustanovenie zodpovedného zástupcu pre konkrétny predmet podnikania,
 • adresu prevádzkarne (v ktorej sa činnosť spadajúca do daného predmetu podnikania bude vykonávať) a jej typ.

Ak sa pre niektorý z predmetov podnikania ustanoví zodpovedný zástupca, je potrebné vyplniť aj časť, ktorá obsahuje jeho identifikačné údaje, zoznam predmetov podnikania. Zodpovedný zástupca súčasne prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky, aby mohol vykonávať túto funkciu.

Ďalšími súčasťami ohlásenia, ktorým sa zakladá živnosť, sú:

 • údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • prihláška pre verejné zdravotné poistenie,
 • prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmov fyzickej osoby.

Správne poplatky pri osobnom ohlásení založenia živnosti na okresnom úrade v roku 2017

Pri osobnom ohlásení založenia živnosti podnikateľ zaplatí správny poplatok za každý jeden predmet podnikania, ktorý patrí:

 • medzi voľné živnosti 5 eur,
 • medzi remeselné alebo viazané živnosti 15 eur.

Nie je vždy nutné vopred zakúpiť kolky. Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou priamo na okresnom úrade, ak má okresný úrad na to vytvorené podmienky. Za vydanie výpisu z registra trestov sa súdny poplatok neplatí. Rovnako sa neplatia poplatky ani za prihlásenie na verejné zdravotné poistenie a registráciu na daňovom úrade.

Článok pokračuje pod reklamou

Ohlásenie založenia živnosti online (elektronicky) v roku 2017

Online (elektronické) ohlásenie založenia živnosti sa vykonáva prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Na podanie ohlásenia je potrebné najskôr sa prihlásiť na portál a následne zvoliť službu „Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto“ miestne príslušného okresného úradu. Na založenie živnosti online (elektronicky) je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, čítačku pre elektronický občiansky preukaz (eID kartu) a príslušný softvér.

Pri založení živnosti online vyplňuje podnikateľ elektronický formulár, ktorý má rovnakú podobu aj postup vyplňovania ako formulár v tlačenej podobe. Prílohy sa vkladajú naskenované v napr. PDF formáte.

Po potvrdení ohlásenia živnosti prebehne formálna kontrola a následne sa zobrazí výzva na podpísanie zaručeným elektronickým podpisom. Do elektronickej schránky bude doručené osvedčenie o živnostenskom podnikaní v elektronickej podobe. Tzv. živnostenský list v listinnej podobe bude doručený na adresu uvedenú pri vyplňovaní formulára, ak bude zvolená možnosť doručenia poštou.

Viac informácií o založení živnosti elektronicky (online) platných aj pre rok 2017 nájdete v článku Založenie živnosti v roku 2016 online.

Správne poplatky pri ohlásení založenia živnosti online (elektronicky) v roku 2017

Pri založení živnosti online (elektronicky) podnikateľ,

 • neplatí správny poplatok za každý jeden predmet podnikania, ktorý patrí medzi voľné živnosti,
 • platí správny poplatok vo výške 7,5 eura za každý jeden predmet podnikania, ktorý patrí medzi remeselné alebo viazané živnosti.

Po úspešnom odoslaní elektronického formulára a overení elektronických podpisov (najneskôr do 24 hodín od odoslania) je do elektronickej schránky doručená správa o platobných podmienkach pre úhradu správneho poplatku. Správny poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 15 dní odo dňa prijatia správy.

Za vydanie výpisu z registra trestov sa súdny poplatok neplatí. Rovnako sa neplatia poplatky ani za prihlásenie na verejné zdravotné poistenie a registráciu na daňovom úrade.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

 

Vznik živnostenského oprávnenia v roku 2017

Keď ohlásenie založenia živosti bude spĺňať všetky zákonom stanovené požiadavky, okresný úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení (tzv. živnostenský list) najneskôr do troch dní odo dňa doručenia (osobne alebo elektronicky) formulára ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov.

Oprávnenie podnikať (t. j. prevádzkovať živnosť v danom predmete podnikania) vzniká dňom ohlásenia, prípade neskorším dňom, ak bol neskorší deň uvedený v ohlásení založenia živosti.

Do času vydania tzv. živnostenského listu je preukazom živnostenského oprávnenia rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením. Podnikateľ už môže podnikať v ten istý deň, ako živnosť ohlásil, aj keď mu okresný úrad ešte tzv. živnostenský list nedoručil.

Živnostenské oprávnenie potrebuje aj s.r.o., ak je jej predmetom podnikania činnosť, ktorá je uzákonená ako živnosť. O založení s.r.o. v roku 2017 a získaní živnostenského oprávnenia sa podrobnejšie dočítate v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2017

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky