Zverejňovanie (referenčných) fotiek na internete

Stolár vám urobí kuchyňu a pochváli sa fotkami na svojom webe či sociálnych sieťach. Má na to právo? Aké podmienky musia byť splnené, aby bolo zverejňovanie referenčných fotografii v súlade s legislatívou?

Čo sú referenčné fotografie?

Referenčné fotografie sú fotografie hotových zákaziek firmy, ktoré majú predovšetkým prilákať nových zákazníkov. Sú výborným nástrojom na prezentovanie kvality práce firmy či živnostníka na svojej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach. Práve referenčné fotografie často dokážu ovplyvniť konečné rozhodnutie potenciálneho zákazníka pre výber tej správnej firmy.

Prostredníctvom referenčných fotografií prezentujú na internete svoju prácu napríklad profesionálni fotografi, maliari, záhradníci, stavebné firmy či kúpeľňové štúdiá a i. Na referenčných fotografiách tak môžu byť zachytené nielen osoby (napr. svadobné fotografie), ale aj veci (napr. zrekonštruovaný byt).

Je na zverejnenie referenčných fotografií zo zhotovených zákaziek nutný súhlas?

Na fotografie ako podobizne alebo obrazové snímky sa v prvom rade vzťahuje ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy (§ 11).

Občiansky zákonník ustanovuje, že podobizne a obrazové snímky (fotografie) sa môžu vyhotoviť alebo použiť len s privolením (súhlasom) fyzickej osoby. Majú sa na mysli napríklad fotografie, ktoré zachytávajú buď priamo podobu alebo súkromie fyzickej osoby.

Okrem toho sa na fotografie, z ktorých sa dá identifikovať konkrétna osoba vzťahuje aj ochrana osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov. Ako sa od 25. 5. 2018 vo všeobecnosti zmenilo posudzovanie fotografie ako osobného údaja podľa GDPR sa dočítate v článku Zverejňovanie fotiek zamestnancov a ich kontaktných údajov podľa GDPR.

Firma zákazníkovi zrekonštruuje starú kúpeľňu a na svojom facebookovom profile sa pochváli s fotografiou novej kúpeľne. Svadobný fotograf zverejní fotografie novomanželov a svadobčanov na svojej webovej stránke. Môže to urobiť?

Firma alebo živnostník, ktorí bežne zverejňujú svoje referenčné fotografie, nesmú zabúdať na to, že na ich celkové využitie, t. j. na vyhotovenie ako aj na zverejnenie, potrebujú súhlas zákazníka. V opačnom prípade by nezákonne zasiahli a narušili ochranu osobnosti zákazníka (najmä ochranu jeho súkromia, do ktorého patria tiež jeho súkromné priestory) ako aj ochranu osobných údajov zákazníka (v prípade fotografii, z ktorých je možné zákazníka identifikovať).

Na zverejnenie referenčných fotiek musí mať firma súhlas zákazníka.

Výnimkou, kedy sa podľa Občianskeho zákonníka súhlas nevyžadujeje vyhotovenie alebo použitie fotografie:

  • na vedecké alebo umelecké účely,
  • tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Uvedené výnimky však vo väčšine prípadov referenčných fotografií neplatia, a tak firmám nezostáva nič iné, len si od zákazníka (fyzickej osoby) vyžiadať súhlas na zverejnenie referenčnej fotografie na firemnom webe alebo sociálnej sieti.

Spôsoby získania súhlasu zákazníka so zverejňovaním referenčných fotografií

Pri spôsoboch získavania súhlasu so zverejňovaním referenčných fotografii na webe je nutné rozlišovať, čo je obsahom takejto fotografie. Môže ísť o:

  1. fotografie zachytávajúce súkromné veci/priestory zákazníka (napr. fotky zrekonštruovanej kúpeľne) a
  2. fotografie zachytávajúce podobizeň zákazníka, podľa ktorých ho možno identifikovať (napr. svadobné fotky, na ktorých sú novomanželia).

V závislosti od toho je potrebné tiež rozlišovať súhlas podľa Občianskeho zákonníka (ochrana osobnosti – súkromia) alebo súhlas podľa GDPR (ochrana osobných údajov).

Súhlas podľa Občianskeho zákonníka – súhlas na vyhotovenie a použitie (zverejnenie) referenčnej fotografie

Ak chce firma zverejniť referenčné fotografie zachytávajúce súkromné veci zákazníka ako napríklad zrekonštruovaný byt (fotodokumentáciu rekonštrukcie bytu) bez identifikačných osobných údajov zákazníka (ako napr. meno, priezvisko, adresa), u ktorého rekonštrukcia prebiehala, stačí, keď súhlas so zverejnením fotodokumentácie bude obsiahnutý v zmluve o dielo (rekonštrukcie bytu).

Súhlas môže byť v zmluve naformulovaný nasledovne: „Objednávateľ (zákazník) dáva zhotoviteľovi (firme) súhlas na vyhotovenie priebežnej fotodokumentácie z realizácie diela (rekonštrukcie bytu). Objednávateľ súčasne súhlasí so zverejnením tieto fotodokumentácie na webovej stránke zhotoviteľa.“

Článok pokračuje pod reklamou

Súhlas podľa GDPR - súhlas so spracúvaním (zverejnením) referenčnej fotografie

Pokiaľ by firma na svojom webe zverejňovala referenčné fotografie zachytávajúce fotodokumentáciu rekonštrukcie bytuspolu s uvedením identifikačných údajov zákazníka, u ktorého rekonštrukcia prebiehala (napr. pod fotodokumentáciu by firma uviedla, že rekonštrukcia sa realizovala u Jana Holého na adrese SNP 444/5, 811 05 Bratislava), musela by si od tohto zákazníka, okrem súhlasu podľa bodu 1., ktorý môže byť súčasťou zmluvy, naviac vyžiadať samostatný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov (nesmie byť súčasťou zmluvy o dielo). Aké náležitosti musí podľa GDPR súhlas spĺňať sa dozviete v článku Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ak by ale firma pri zverejnenej fotodokumentácii len uviedla, že rekonštrukcia bytu zákazníka prebiehala na ulici SNP v Bratislave, nemusí mať od zákazníka samostatný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, pretože rozsah takýchto údajov daného zákazníka priamo neidentifikuje.

Aj v prípade zverejňovania referenčných fotografii zachytávajúcich podobizeň zákazníka ako napríklad svadobné fotografie, z ktorých je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu, je potrebné osobitne si vyžiadať súhlas každej dotknutej osoby, najlepšie v písomnej forme. Vzor písomného súhlasu so zverejňovaním fotografie zákazníka nájdete v článku Súhlas so zverejňovaním fotografií a jeho vzor.

Pred získaním súhlasu podľa GDPR je však nevyhnutné, aby si firma (napr. svadobný fotograf) voči zákazníkovi (napr. novomanželom) splnila informačnú povinnosť, t. j. poskytla mu základné informácie o:

  • svojej totožnosti (napr. názov, sídlo, kontakt)
  • druhu osobných údajov, ktoré bude spracovávať (napr. meno, priezvisko, fotografie)
  • účele spracúvania osobných údajov (napr. referenčný a marketingový účel – zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach)
  • právnom základe spracúvania osobných údajov (súhlas dotknutej osoby)
  • práve kedykoľvek súhlas odvolať a pod.

Podmienky pri zverejňovaní referenčných fotografií

  Súhlas podľa Občianskeho zákonníka na zverejňovanie Súhlas podľa GDPR na zverejňovanie Informačná povinnosť podľa GDPR
Referenčné fotografie zachytávajúce súkromné veci zákazníka bez identifikačných údajov zákazníka áno (môže byť súčasťou zmluvy) nie nie
Referenčné fotografie zachytávajúce súkromné veci zákazníka spolu s identifikačnými údajmi zákazníka áno (môže byť súčasťou zmluvy) áno (musí byť samostatný) áno
Referenčné fotografie zachytávajúce podobizeň zákazníka áno (môže byť súčasťou zmluvy) áno (musí byť samostatný) áno

Ako sú slovenské firmy pripravené na GDPR? Pozrite si reláciu Poďme k veci na tému GDPR - nový míľnik v ochrane súkromia alebo zbytočná byrokracia?


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky