Zmeny v zákone o potravinách od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 platí novela zákona o potravinách, ktorá umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Aké ďalšie zmeny novela priniesla?

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR novelu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorá s účinnosťou od 1. 7. 2022 priniesla viaceré zmeny:

 1. zaviedol sa systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, na základe ktorého sa bude môcť určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob,
 2. zakázalo sa používanie potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín,
 3. umožnil sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, pričom sa posilnila ochrana zdravia spotrebiteľa na trhu,
 4. znížila sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta,
 5. došlo k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácií a marketingu, avšak s tým, že prevádzkovateľ je povinný uviesť percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku.

Zavedenie systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu

Novela zákona o potravinách zaviedla nové ustanovenie týkajúce sa systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, ktoré určuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR všeobecne záväzným právnym predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu  a vzory oznámení (aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania).

Zákaz použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti pri výrobe potravín

S účinnosťou od 1. 7. 2022 sa ustanovil zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov. Novela totiž do zákona o potravinách zaviedla, že používať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov je zakázané okrem pokrmov pripravovaných osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb.

Z uvedeného zákazu teda platia výnimky, pretože zákaz sa netýka neziskových inštitúcií vykonávajúcich verejnoprospešnú a sociálnu činnosť (napr. humanitárne a charitatívne organizácie poskytujúce stravovanie pre ľudí v núdzi).

Uvádzanie potravín na trh po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti

Potravina určená na predaj (okrem hotového jedla) musí byť označená určitými údajmi, medzi ktoré patrí aj dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotrebyO rozdieloch medzi týmito pojmami si prečítajte v článku Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť – povinné údaje na obale potravín.

Po novom sa ustanovila možnosť uvádzať potraviny na trh po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, a to:

 1. formou bezodplatného prevodu (toto platilo aj pred novelou) alebo
 2. formou predaja pri dodržaní zákonom ustanovených podmienok (toto zaviedla novela).

Bezodplatný prevod potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Pri bezodplatnom prevode naďalej platí, že prevádzkovateľ môže bezodplatne previesť (t. j. darovať) potraviny po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, a to iba charitatívnej organizácii (pôvodne: osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb), pričom nemôže od nej za to požadovať žiadne priame alebo nepriame plnenie.

Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii. Zoznam je prístupný na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Ak chce prevádzkovateľ od 1. 7. 2022 predávať potraviny po uplynutí ich minimálnej trvanlivosti, môže tak urobiť len ak sú splnené zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ (predajca) totiž môže potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, predávať:

 • len ak sú bezpečné (t. j. nesmú byť zdraviu škodlivé a musia byť vhodné na ľudskú spotrebu),
 • len vo svojich vlastných prevádzkach,
 • len konečnému spotrebiteľovi,
 • len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené týmito údajmi:
 1. informácia, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
 2. upozornenie na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
 3. informácia o poslednom znížení predajnej ceny,
 • najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti

Potraviny sa môžu predávať najviac 45 dní po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti.

Prevádzkovateľ (predajca), ktorý má predajnú plochu väčšiu ako 400 m2, má zo zákona povinnosť najneskôr 48 hodín pred predajom potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej registrovanej charitatívnej organizácii (tzv. ponuková povinnosť prevádzkovateľov voči charitatívnym organizáciám). Ponuka sa považuje za vykonanú, ak prevádzkovateľ charitatívnej organizácii bezodplatne prevádza potraviny na základe zmluvy, ktorá upravuje spôsob a čas ponuky. Ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne, prevádzkovateľ môže tieto potraviny predávať.

Upozornenie: Uvedená podmienka (ponuková povinnosť) sa nevzťahuje na ponuku vykonanú na základe zmluvy. To znamená, že ak má prevádzkovateľ s charitatívnou organizáciou uzavretú zmluvu o bezodplatnom prevádzaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorá upravuje aj spôsob a čas ponúkania takých potravín, táto zmluva sa považuje za splnenie ponukovej povinnosti. V opačnom prípade, že takáto zmluva nie je uzavretá, prevádzkovateľ musí ponuku realizovať voči ním zvolenej charitatívnej organizácii, ktorá má 48 hodín na prejavenie záujmu. 

Zmyslom vyššie uvedenej úpravy je predchádzať plytvaniu potravinami, ktoré sú ešte bezpečné a vhodné na ľudskú spotrebu.

Novela zároveň zakotvila zodpovednosť prevádzkovateľa (predajcu) za predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti - prevádzkovateľ, ktorý tieto potraviny predáva, zodpovedá za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až do ich predaja konečnému spotrebiteľovi.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákaz predaja vybraných potravín po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti

Od 1. 7. 2022 sa v súvislosti s predajom potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zakazuje predávať:

 • nové potraviny, ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú ako zložka do potravín alebo ako zložka na potravinách,
 • počiatočnú a následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely a potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,
 • geneticky modifikované potraviny,
 • konzumné vajcia akéhokoľvek vtáčieho druhu a mäsové konzervy.

Ďalej sa zakazuje predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ďalším prevádzkovateľom (okrem vlastných prevádzok predajcu), formou predaja na diaľku a potraviny s poškodeným alebo deformovaným obalom.

Ak boli potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ponúkané na predaj po uplynutí zákonom ustanovenej doby (po uplynutí 45 dní), je zakázané ich bezodplatne previesť (t. j. darovať) registrovanej charitatívnej organizácii. Takéto potraviny  musia byť zneškodnené.

Zrušenie povinného 50 % podielu slovenských potravín v reklamných materiáloch

Do 30. 6. 2022 platilo, že ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku je pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný zabezpečiť, aby najmenej polovicu poľnohospodárskych výrobkov a potravín z celkového množstva tvorili poľnohospodárske výrobky.

Od 1. 7. 2022 nastala zmena spočívajúca v tom, že ten, kto predáva potraviny vrátane predaja na diaľku, je pri listinnej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný uviesť na ktorejkoľvek strane propagačného letáku informáciu o percentuálnom podiele poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v SR (uvedených v propagačnom letáku slovami: „Tento propagačný leták obsahuje … % podiel potravín vyrobených na Slovensku.“ ).

Čiže, predajcovia už nemusia pri listinnej alebo elektronickej propagácii či marketingu dodržiavať 50 % podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku. Musia ale uvádzať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky na ktorejkoľvek strane propagačného letáku.

Upozornenie: Veľkosť písma tejto informácie musí mať najmenej 8 milimetrov a musí byť čitateľná bez jej narušenia iným textom, obrázkom či iným prvkom.

Sankcie za porušenie zákonných povinností predajcu potravín

Orgán úradnej kontroly potravín uloží predajcovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore so zákonom:

 • používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky po uplynutí dátumu spotreby,
 • umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby,
 • uskutočňuje propagáciu a marketing poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde zo strany predajcu k opakovanému porušeniu vyššie uvedených povinností, hrozí mu pokuta až do výšky dvojnásobku sadzby uvedenej pokuty (t. j. najmenej 2 000 eur a najviac 1 000 000 eur). Ak znovu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta dvojnásobku sadzby pokuty, orgán úradnej kontroly potravín uloží predajcovi ďalšiu pokutu, a to až do štvornásobku sadzby uvedenej pokuty (t. j. najmenej 4 000 eur a najviac 2 000 000 eur).

Novela teda znížila dolnú i hornú hranicu pokuty pri opakovanom porušení zákonných povinností, za ktoré už bola pokuta uložená na štvornásobok sadzby pokuty (pôvodne bola určená v rozmedzí od 1 000 000 eur až do 5 000 000 eur). Predajcom by tak po novom nemali hroziť likvidačné pokuty, ktoré v minulosti často spôsobovali aj úplné zatvorenie prevádzky.

Právne predpisy týkajúce sa potravín

 • zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 10. 2011, ktorého cieľom je zabezpečenie ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách,
 • vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 243/2015 Z. z., ktorá ustanovuje bližšie požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky