Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť – povinné údaje na obale potravín

Aký je rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby? Aké povinnosti z týchto dátumov vyplývajú?

Potravina, ktorá je určená na predaj (okrem jedla) musí byť označená určitými údajmi, medzi ktoré patrí aj dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby. Medzi týmito dátumami existujú rozdiely, ktoré kupujúci (spotrebitelia) mnohokrát nevnímajú, prípadne sú pre nich mätúce. Preto sa často stáva, že aj dobré potraviny skončia v koši len z dôvodu neistoty (nevedomosti) spotrebiteľa.

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách poskytuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 10. 2011 (ďalej ako „nariadenie“), ktoré je vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, priamo účinné. Bližšie požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 243/2015 (ďalej len „vyhláška“).

Dátum minimálnej trvanlivosti

Európske nariadenie definuje dátum minimálnej trvanlivosti ako dátum, do ktorého si potravina, ak je správne skladovaná, uchováva svoje špecifické vlastnosti (t. j. svoju predpokladanú kvalitu). Výrobca teda garantuje, že do daného dátumu minimálnej trvanlivosti je potravina zo zdravotného hľadiska bezpečná a udrží si svoju textúru, vôňu i chuť.

Avšak aj po dátume minimálnej trvanlivosti je potravina ešte stále bezpečná na konzumovanie, za predpokladu, že je dodržiavaný postup na jej skladovanie a obal nie je poškodený. Potravina po dátume minimálnej trvanlivosti môže stratiť svoju chuť, vôňu a textúru. Potraviny sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, napríklad aj ďalšie tri mesiace.

Dátum minimálnej trvanlivosti je uvádzaný na rôznych potravinách:

 • mrazených (napr. zelenina),
 • sušených (napr. cestoviny, ryža),
 • konzervovaných (napr. ryby v konzerve),
 • a iných (napr. rastlinný olej, čokoláda).

Podľa nariadenia sa uvedenie tohto dátumu nevyžaduje napríklad pri týchto potravinách:

 • čerstvé ovocie a zelenina vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané,
 • pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby,
 • kuchynská soľ,
 • cukor v pevnom stave,
 • žuvačky.

Potraviny po dátume minimálne trvanlivosti sa môžu zjesť, ak boli správne skladované a obal nebol poškodený.

Rada: Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti najprv skontrolujte neporušenosť obalu potraviny a po jej otvorení sa zamerajte na to, či vyzerá a vonia dobre. Až potom sa rozhodnite, či sa potravina dá zjesť alebo nie. Ak sa dá ešte skonzumovať, riaďte sa ďalej pokynmi na výrobku ako napríklad, že po otvorení treba potravinu spotrebovať do troch dní. Otvorené potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti už radšej nejedzte.

Dátum spotreby – náhrada za dátum minimálnej trvanlivosti

Dátum spotreby je dátum, do ktorého je potravinu bezpečné konzumovať. Označujú sa ním potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze (najmä čerstvé potraviny ako napríklad čerstvé mäso, čerstvé syry).  

To znamená, že pri potravinách, ktoré sa rýchlo kazia a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať riziko pre zdravie ľudí, sa dátum minimálnej trvanlivosti nahrádza dátumom spotreby

Po uplynutí dátumu spotreby už potravina nie je zo zdravotného hľadiska bezpečná, t. j. neodporúča sa ju konzumovať, a to ani za predpokladu, že boli dodržané podmienky skladovania. V opačnom prípade hrozia zdravotné komplikácie. Jednoducho povedané, po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú (napr. jogurt by sa po uplynutí dátumu spotreby nemal zjesť, aj keď bol v chlade).

Potraviny po dátume spotreby by sa nemali jesť, ani ak boli správne skladované.

V prípade otvorenia potraviny do dátumu spotreby, za predpokladu, že nie je celá skonzumovaná (napr. netrvanlivé mlieko), je nutné dodržiavať pokyny na skladovanie (napr. skladovať v chlade) či pokyny na spotrebovanie do uvedeného počtu dní po otvorení (napr. spotrebovať do troch dní po otvorení). Pri ich nedodržaní hrozí, že potravina môže po jej konzumácií spôsobiť zdravotné problémy. Dátum spotreby sa dá predĺžiť okamžitým zamrazením potraviny (hneď po jej nákupe).

Ako označovať dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby

Nariadenie EÚ vo svojej prílohe určuje ako správne uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby. Tieto povinné údaje musia byť v súlade s nariadením ľahko prístupnéPri balených potravinách musí byť dátum uvedený priamo na balení alebo na pripojenej etikete. Musí sa uviesť na nápadnom mieste, tak aby bol ľahko viditeľný, jasne čitateľný a v prípade potreby nezmazateľný. 

Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza za slovami:

 • Minimálna trvanlivosť do …“, ak sa v dátume uvádza deň,
 • Minimálna trvanlivosť do konca …“ v ostatných prípadoch

Za týmito slovami nasleduje:

 • samotný dátum (pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe), alebo
 • odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený (napr. na vrchnej časti výrobku).

Dátum spotreby sa uvádza za slovami:

 • Spotrebujte do …“

Za nimi nasleduje:

 • samotný dátum (pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe) alebo
 • odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený.

Za týmito údajmi nasleduje opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať.

Dátum spotreby sa uvádza aj na každej balenej porcii.

Podľa vyhlášky je možné dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby uvádzať:

 1. označením dátumu alebo
 2. uvedením počtu dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi.

Pokiaľ sa uvádza tým druhým spôsobom, t. j. počtom dní odo dňa jej vystavenia na priamu ponuku spotrebiteľovi, musí byť tento dátum uvedený na štítku z váhy s automatickou činnosťou alebo z iného zariadenia.

Hlavný rozdielom medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti je škodlivosť potraviny pre zdravie človeka

Na základe zloženia každej potraviny musia podnikatelia v potravinárstve určiť, či je vhodné použiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby.

Zásadná odlišnosť medzi uvedenými dátumami je tá, že skonzumovanie potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, na rozdiel od skonzumovania potraviny po uplynutí dátumu spotreby, nepredstavuje pre človeka zdravotné riziko. Teda po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa potravina nepovažuje sa zdraviu škodlivú, za takú sa považuje potravina po uplynutí dátumu spotreby.

Dátum minimálnej trvanlivosti Dátum spotreby
dátum, do ktorého si potravina uchováva predpokladanú kvalitu dátum, do ktorého je potravinu možné bezpečne konzumovať
uvádza sa pri trvanlivejších potravinách uvádza sa pri potravinách podliehajúcim rýchlej skaze
po otvorení potraviny sa treba riadiť pokynmi na obale po otvorení potraviny sa treba riadiť pokynmi na obale
skonzumovaním potraviny po uplynutí dátumu nehrozí zdravotné riziko skonzumovaním potraviny po uplynutí dátumu môžu nastať určité zdravotné problémy
označuje sa slovami „Minimálna trvanlivosť do ...“ označuje sa slovami „Spotrebujte do ...“

Upozornenie: Kupujúci si musí uvedomiť, že obidva dátumy sú dôležité len pri stanovenom spôsobe skladovania potraviny. Ak totiž pokyny výrobcu nedodrží, potravina sa môže pokaziť aj skôr a tým môže byť zdravotne škodlivá.

Povinnosti vyplývajúce z dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby

Zákon o potravinách zakazuje umiestňovať na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.   

Ten, kto skladuje potraviny a ich zložky na výrobu je povinný umožniť bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich následné vyradenie z obehu.

Platí zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Ten, kto predáva potraviny (vrátane predaja na diaľku) ich nesmie predávať po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Zároveň je, vzhľadom na povahu potraviny, povinný primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale, ak bola potravina rozbalená na účel predaja jej jednotlivých častí (napr. pri predaji čerstvej nakrájanej šunky).  

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny a dátum spotreby sú tak pre predajcov záväzné a po ich uplynutí nesmú v žiadnom prípade takéto potraviny predávať, a to ani so zľavou.

Pokuty za porušenie povinností ohľadne dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby sú vysoké

Orgán úradnej kontroly (regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy) uložia pokutu právnickej osobe (napr. s.r.o.) alebo fyzickej osobe podnikateľovi (napr. živnostníkovi) od 1 000 eur do 500 000 eur, ak

 • na výrobu potravín používa zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
 • na trh umiestňuje potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Zmeny ohľadne potravín po dátume minimálnej trvanlivosti od 1. 6. 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavilo návrh novely zákona o potravinách, ktorým sa má umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Konkrétne sa ustanovuje možnosť uvádzať na trh potraviny, pri ktorých uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, a to formou bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok. 

Prevádzkovateľ však môže predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú tieto potraviny:

 • bezpečné, 
 • zreteľne označené, 
 • po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a 
 • zreteľne priestorovo oddelené od ostatných potravín. 

Prevádzkovateľ zároveň zodpovedá za bezpečnosť predávaných potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti.          

Novelou sa súčasne:

 • ustanovuje zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín
 • znižuje sa minimálna (dolná) hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa zákona o potravinách
 • umožňuje, aby v prípade nekalej súťaže alebo uplatnení neprimeraných podmienok v obchode s potravinami na strane prevádzkovateľa, orgán kontroly pri určení výšky pokuty prihliadal aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.

Dátum účinnosti novely je navrhnutý na 1. júna 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky