Zamestnávanie na dohodu od 1.5.2017 sa obmedzilo pre evidovaných nezamestnaných

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1.5.2017 priniesla pre zamestnancov a zamestnávateľov viaceré zmeny. Týkajú sa predovšetkým obmedzenia zamestnávania dohodárov, ktorí sú súčasne evidovaní na úrade práce.

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) nadobudla účinnosť od 1. mája 2017. Zmeny, ktoré so sebou priniesla, majú za cieľ zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce a zabrániť zneužívaniu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na úkor uzatvárania trvalých pracovných pomerov. Pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o službách zamestnanosti, mohli občania evidovaní na úrade práce zároveň pracovať, ak pritom spĺňali určité podmienky. Pracovať môžu aj od 1. mája 2017, ale možnosti sa zásadným spôsobom obmedzili.

Zásadné obmedzenia zamestnávania dohodárov evidovaných na úrade práce od 1.5.2017

Do nadobudnutia účinnosti novely zákona o službách zamestnanosti, to znamená do 30. apríla 2017, mohol uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napríklad zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Podmienkou však bolo, aby mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahla 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny. Znamená to, že do 30. apríla 2017 mohol byť občan evidovaný na úrade práce zamestnaný v trvalom pracovnom pomere, na základe dohody, tiež mohol poberať príjem na základe príkaznej zmluvy, mandátnej zmluvy a podobne. Mesačný príjem však nesmel presiahnuť 75 % sumy životného minima.

Možnosti zamestnávania evidovaných na úrade práce sa výrazne okresali.

Od 1. mája 2017 sú podmienky zamestnávania uchádzačov o zamestnanie úplne iné. Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce v súčasnosti môže pracovať len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Podmienkou zároveň je, že trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nesmie presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

Ďalšími podmienkami sú, že takto môže uchádzač o zamestnanie pracovať súčasne len u jedného zamestnávateľa:

  1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.

Zamestnávanie evidovaných na úrade práce len na dohodu a jej obmedzenia od 1.5.2017

Vyššie spomenuté podmienky zamestnávania občanov evidovaných na úrade práce si bližšie vysvetlíme. Od 1. mája 2017 môže občan evidovaný na úrade práce pracovať len na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce (dohoda o brigádnickej práci študentov možná nie je, pretože študent nemôže byť evidovaný na úrade práce). V súlade s tým občan evidovaný na úrade práce nesmie mať so zamestnávateľom uzatvorený trvalý pracovný pomer a tiež nesmie u neho pracovať na základe iného právneho vzťahu. Podľa prechodných ustanovení zákona o službách zamestnanosti uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. júla 2017.

Ďalšou podmienkou je aj to, že dohoda môže byť uzatvorená maximálne na 40 dní v jednom kalendárnom roku. Je potrebné zdôrazniť, že sa tým myslí počet dní, na ktoré je dohoda uzatvorená a nie počet odpracovaných dní v rámci dohody. Dôležité je vedieť aj to, že do maximálneho počtu 40 dní trvania dohody v roku sa berú do úvahy úplne všetky dohody v danom kalendárnom roku. Je tak možné mať v jednom roku napríklad štyri dohody po 10 dní, ale nie je možné mať v jednom roku napríklad jednu dohodu na 30 dní, druhú na 40 dní a podobne (súčet dní trvania dohôd nesmie presiahnuť 40 dní).

Dohody nezamestnaných môžu byť uzatvorené maximálne na 40 dní v roku.

Ak mal občan evidovaný na úrade práce dohodu uzatvorenú ešte do 30. apríla 2017, do maximálneho počtu 40 dní trvania dohôd sa započítava len počet dní trvania dohody od 1. mája 2017. Netreba zabúdať ani na to, že ak ste boli evidovaný na úrade práce len časť roka, do 40 dní sa počítajú len dni trvania dohôd, počas ktorých ste boli evidovaný na úrade práce.

Príklad: František je evidovaný na úrade práce a uzatvorí dohodu na obdobie od 1. júna 2017 do 10. júla 2017. Táto dohoda bude trvať presne 40 dní, čo je maximálny možný počet dní, na ktoré môže byť uzatvorená. Ak by bola táto dohoda uzatvorená napríklad na obdobie od 1. júna 2017 do 31. mája 2017 a zamestnanec by na túto dohodu odpracoval v súhrne len 30 dní, išlo by napriek tomu o porušenie podmienky, pretože trvanie dohody by prekročilo 40 dní v roku.

Mesačná odmena môže byť najviac vo výške životného minima

Občania evidovaní na úrade práce môžu zarobiť najviac 199,48 eura mesačne.

Ďalšou podmienkou, na základe ktorej môžu občania evidovaní na úrade práce pracovať na dohodu, je, že ich mesačná odmena nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

Za mesiac máj a jún 2017 mohli dohodári evidovaní na úrade práce zarobiť najviac 198,09 eur mesačne. Keďže od júla 2017 sa suma životného minima zvýšila na 199,48 eura, budú môcť od tohto mesiaca zarobiť o niečo viac.

Článok pokračuje pod reklamou

U ktorých zamestnávateľov nemôže evidovaný na úrade práce pracovať na dohodu od 1.5.2017

Popri splnení predchádzajúcich podmienok môžu byť dohody občanov evidovaných na úrade práce uzatvorené len so zamestnávateľom spĺňajúcim určité podmienky. Prvou je, že musí ísť o zamestnávateľa, u ktorého občan bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Druhou podmienkou je, že musí ísť o zamestnávateľa, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce. Podľa prechodných ustanovení zákona o službách zamestnanosti sa tieto podmienky sledujú až pri dohodách uzatvorených 1. mája 2017 a neskôr.

Podľa nového ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce nesmie mať súčasne uzatvorené viaceré dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to platí aj vtedy, ak tieto dohody budú spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá (trvanie najviac 40 dní, odmena najviac 199,48 eura a zamestnávatelia spĺňajú dané podmienky). Podľa prechodných ustanovení sa na uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorených pred 1. májom 2017, nevzťahuje zákaz mať uzatvorených viacero dohôd. Ak mal teda zamestnanec napríklad dve dohody, ktoré boli uzatvorené v priebehu apríla, môže byť naďalej považovaný za uchádzača o zamestnanie aj vtedy, ak na základe nich bude ďalej pracovať. Je však dôležité, aby počet dní trvania týchto dohôd počnúc 1. májom 2017 nepresiahol 40.

Občan evidovaný na úrade práce môže mať súčasne uzatvorenú len jednu dohodou.

Príklad: Veronika je evidovaná na úrade práce. Dňa 1. marca 2017 uzatvorila dohodu u jedného zamestnávateľa do konca júla 2017 a dňa 1. apríla 2017 uzatvorila dohodu u druhého zamestnávateľa do konca augusta 2017. Aj po 1. máji 2017 môže na základe oboch dohôd pracovať, ale ak nebude ani jedna z nich zrušená, môže na základe nich pracovať najdlhšie do 20. mája 2017 (vtedy uplynie 20 dní trvania prvej dohody a 20 dní trvania druhej dohody, čo je spolu 40 dní).

Povinnosť predkladať úradu práce kópiu dohody

Ak sa uchádzač o zamestnanie rozhodne pracovať na základe dohody, je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Znamená to, že napríklad ak chce nezamestnaný evidovaný na úrade práce pracovať na dohodu, podpíše ju 29. mája 2017 a táto dohoda nadobúda účinnosť od 1. júna 2017 (tzv. „deň nástupu do práce“), je tento nezamestnaný povinný predložiť úradu práce kópiu tejto dohody najneskôr 31. mája 2017. V zmysle uvedenej povinnosti nemôže dohoda uzatvorená s občanom evidovaným na úrade práce (ak chce byť aj naďalej evidovaný na úrade práce) začať plynúť v deň jej uzatvorenia – nebolo mi možné jej kópiu vopred predložiť úradu práce. Kópie starých dohôd uzatvorené do 30. apríla 2017 bolo potrebné úradom práce predložiť do 9. mája 2017.

Aké následky môže mať pre evidovaného na úrade práce porušenie podmienok od 1.5.2017

Všetky vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú len na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, tzn. žiadne obmedzenia sa netýkajú tých, ktorí nie sú na úrade práce evidovaní. Ak niekto nie je evidovaný na úrade práce, môže mať uzatvorených aj niekoľko pracovných pomerov a niekoľko dohôd u rôznych zamestnávateľov, trvanie týchto pracovnoprávnych vzťahov nie je limitované a rovnako je neobmedzená aj výška odmeny z nich plynúcich. Obmedzené podmienky prác na dohodu sa vzťahujú len na tých, ktorí chcú popri práci na túto dohodu naďalej zostať evidovaní na úrade práce. Ak niekomu nezáleží na tom, či bude alebo nebude evidovaný na úrade práce, žiadne obmedzujúce pravidlá práce na dohodu nemusí brať do úvahy.

Obmedzenia práce na dohodu sa týkajú len evidovaných na úrade práce.

Dňom, kedy uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce poruší niektorú z podmienok, ho úrad práce vyradí z evidencie. Napríklad zamestnanec bude mať uzatvorené dve dohody súčasne, trvanie dohôd presiahne 40 dní v roku, odmena presiahne sumu životného minima, nepredloží v stanovenej lehote úradu práce kópiu dohody a podobne. Najväčšie riziko hrozí evidovaným na úrade práce za nesplnenie povinnosti predložiť úradu práce dohodu najneskôr deň pred začatím jej plynutia. Za porušenie tejto povinnosti bez vážnych dôvodov bude občan vyradený z evidencie najmenej na 6 mesiacov. Ak by nemal žiadnu prácu, nezačal by podnikať alebo by niekto iný za neho neplatil zdravotné poistenie, musel by si ho platiť sám (61,81 eura mesačne). V prípade porušenia inej podmienky je možné byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie hneď.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky