Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek v SR od roku 2022

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek bude v dohľadnej dobe na Slovensku realitou. Aká bude výška zálohy a ktoré povinnosti pribudnú podnikateľom?

Aktualizované 11. septembra 2019

Plastový odpad predstavuje pre prírodu obrovskú záťaž. Jednorazové obaly na nápoje nie sú biologicky rozložiteľné, dlhodobo narušujú ekosystém, dokážu plávať na vodnej hladine a znižujú estetickú hodnotu územia. Zálohovanie je podľa navrhovateľov novej legislatívy efektívnym systémom zberu tohto druhu odpadu.

Európska komisia nedávno rozhodla, že všetky členské štáty EÚ budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš. Ministerstvo životného prostredia SR na základe štúdie Inštitútu environmentálnej politiky vypracovalo návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje spolu s návrhom vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona

Zákon bol 11. septembra Národnou radou SR schválený. Za hlasovalo 121 poslancov zo 142 prítomných zákonodarcov. Zálohovanie nadobudne účinnosť 1. januára 2020 a zálohovanie začne od roku 2022.

Čo je cieľom zákona o zálohovaní nápojových obalov?

Vládny zákon si podľa dôvodovej správy v prvom rade dáva za cieľ zvýšenie miery zberu odpadov z jednorazových nápojových obalov.

Súčasne má dopomôcť k zníženiu tzv. litteringu odpadu, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode. Jeho účelom je teda aj zníženie množstva voľne pohodených jednorazových obalov na nápoje, ktoré sú obvyklou zložkou takéhoto tuhého odpadu v krajine.

Zákonom o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa zaviesť zálohový systém, čo má zároveň prispieť k zvýšeniu kvality životného prostredia obyvateľov SR.

Dôvodová správa tiež uvádza, že predmetný zákon má na jednej strane pozitívny vplyv na životné prostredie, ale na strane druhej negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Najviac naň doplatia výrobcovia a distribútori jednorazových obalov, ktorým zálohový systém výrazne zvýši náklady.

Ktoré druhy nápojových obalov sa budú musieť zálohovať od roku 2022?

Systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje, t. j. obalov na nápoje určených na jedno použitie, sa bude vzťahovať na nápojové obaly:

Prečítajte si tiež
 • z plastu, ktorými sú fľaše (s objemom 0,1 litra až 3 litre),
 • z kovu, ktorými sú plechovky (s objemom 0,1 litra až 3 litre).

Čo prinesie nový zákon o zálohovaní PET fliaš a plechoviek na nápoje?

Týmto zákonom budú upravené práva a povinnosti právnických i fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Konkrétne pôjde o práva a povinnosti dotknutých podnikateľských subjektov (výrobcu a distribútora obalov), ale aj konečných používateľov (spotrebiteľov) plastových fliaš a plechoviek.

Povinnosti výrobcu obalov (PET fliaš a plechoviek)

V rámci zabezpečenia fungovania zálohového systému bude musieť výrobca nápojových obalov dodržiavať tieto povinnosti:

 1. zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
 2. zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom,
 3. viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu,
 4. požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení zákonných povinností do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu,
 5. registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, a to ešte pred ich uvedením na trh, 
 6. uhrádzať správcovi zálohy vybraté z uvedenia nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje na trh za obdobie kalendárneho roka v súlade s uzatvorenou zmluvou,
 7. uhrádzať správcovi všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme  a náklady na prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v súlade s uzatvorenou zmluvou,
 8. viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a ohlasovať údaje z nej správcovi.

Podľa vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa zálohovaný jednorazový obal na nápoje bude musieť označovať:

 • nezameniteľným identifikátorom čiarového kódu,
 • textom a
 • graficky.

Textové označenie bude treba vykonať použitím slov „Zálohovaný jednorazový obal“ tak, aby tieto slová boli ľahko čitateľné. Ako grafické označenie sa použije znak vo veľkosti, ktorá zaručuje jeho ľahkú rozpoznateľnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti distribútora obalov (plastových PET fliaš a plechoviek)

Distribútor obalov, ktorý predáva nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, bude povinný:

 1. zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
 2. uvádzať výšku zálohu na cenovke tovaru,
 3. viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu,
 4. požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení zákonných povinností podľa do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu,
 5. registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu,
 6. odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru,
 7. vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa,
 8. odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu  na webovom sídle správcu,
 9. poskytovať súčinnosť správcovi,
 10. viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje (plastových fľašiach a plechovkách) a údaje z nej ohlasovať správcovi v rozsahu potrebnom  na plnenie povinností správcu.

Povinnosť zálohovať PET fľaše a plechovky budú mať od roku 2022 všetci distribútori, ktorí v nich predávajú nápoje konečnému používateľovi, a to bez ohľadu na veľkosť predajnej plochy.

Povinnosť odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových nápojových obalov budú mať len distribútori s predajnou plochou väčšou ako 300 m2. Distribútor s predajnou plochou menšou ako 300 m2 má možnosť sa rozhodnúť či sa do odberu tohto odpadu zapojí alebo nie. To znamená, že tak môže urobiť dobrovoľne, ale nemusí.

Upozornenie: Povinnosť odberu sa nevzťahuje na distribútora, ktorý síce spĺňa podmienku predajnej plochy 300 m2, ale predáva nápoje iba ako doplnkový tovar. Napríklad predajne, ktoré predávajú hlavne drogériu a popritom aj zopár nápojov.   

Prečítajte si tiež

Pre úplnosť uvádzame, že zákon vymedzuje zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek ako činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru, a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu. Jednoducho povedané, zálohovanie sa bude realizovať pri predaji nápojov v jednorazových obaloch, a to tak, že predajca pri kúpe naúčtuje kupujúcemu zálohu za tento nápojový obal (napr. 0,10 eur za plechovku) a po spotrebovaní nápoja a vrátení jeho obalu vydá predajca zálohu osobe, ktorá obal vracia.   

Odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových nápojových obalov sa zase rozumie ich odber od konečných používateľov (t. j. spotrebiteľov) na území SR na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi.

Správcom má byť nezisková organizácia, ktorá bude poskytovať všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR. Bude založená na dobu neurčitú. Jeho úlohou bude najmä koordinácia fungovania zálohového systému.

Minimálna výška zálohu za plastové fľaše a plechovky

Vyhláška ustanovuje minimálnu výšku zálohu za zálohovaný jednorazový obal na nápoje takto:

 • 0,12 eur za jednu plastovú fľašu,
 • 0,10 eur za jednu plechovku.

Sankcie za porušenie povinností

Za nesplnenie ustanovených povinností budú podnikateľom hroziť sankcie vo forme pokuty.

Napríklad, ak výrobca obalov poruší povinnosť zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom, uloží mu Slovenská obchodná inšpekcia pokutu od 500 do 5 000 eur.

Za porušenie povinnosti distribútora zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom alebo za porušenie povinnosti odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje bude hroziť vyššia pokuta, a to od 2 000 až do  80 000 eur.

Pri ukladaní pokuty bude Slovenská obchodná inšpekcia prihliadať najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania. V rozhodnutí o uložení pokuty bude môcť porušovateľovi súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu.

Kedy a ako sa zálohovanie plastových fliaš a plechoviek zavedie do praxe?

Schválením zákona sa Slovensko stane prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie systém zálohovania plastových fľašiek a plechoviek. Zálohovací systém obalov podporujú organizácie poľnohospodárov, vodohospodárov, rybárov či turistov.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa začne realizovať až v roku 2022.

Schválený zákon by mal po podpise prezidentkou nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Avšak ako sa uvádza na stránke Ministerstva životného prostredia SR zálohovanie by sa reálne spustilo do praxe až o dva roky neskôr, v roku 2022, keď bude nastavený celý systém zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky.

Z hľadiska praxe to znamená, že bude nutné nakúpiť automaty, vytlačiť etikety a vyriešiť, kto a akým spôsobom bude plastové fľaše zbierať. Zálohované PET fľaše budú musieť mať unikátny EAN kód, ktorý bude špecifický pre plastové fľaše uvádzané na slovenský trh. Zálohovať sa budú musieť nepokrčené tak, aby bol EAN kód čitateľný. Dôvodom vracania fliaš a plechoviek v nezdeformovanej podobe bude potreba ich identifikácie a odčítanie v zálohovom systéme.

Zálohovanie PET fliaš tak určitým spôsobom zasiahne do aktuálneho systému dobrovoľného triedenia odpadov, pretože fľaše či plechovky budú ľudia musieť skladovať doma v pôvodnom stave a nepoškodené ich nosiť späť do obchodu.  

Európsky parlament schválil dňa 27.3.2019 smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Viac sa o tejto zmene dočítate v článku Zákaz jednorazových plastov od roku 2021.   

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky